Evaluare Mem de La Pamant La Soare

Description
Evaluare Mem de La Pamant La Soare

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Numele______________ Data___________ Numerele de la 0 la 31Adunarea și scăderea în concentrul 0-31 cu 1-2 unităţi 1.Numără gărgăriţele şi scrie în dreptunghi numărul corespunzător, apoi completează în cerculeţe cu vecinii numărului :1.2.crie în casete :a!trei numere mai mici dec t 2# $!patru numere mai mari dec t 2%c! două numere mai mari dec t 2& şi mai mici dec t 2'(.)*eza+i numerele următoare în ordine crescătoare:   28, 20, 9, 14, 23, 17, 31, 1 &. alculează -olosind $eţişoarele sau numărarea:   ./ezolvă pro$lema:   20+1=26-2=24+2=30-2=26+2=27-1=27-2=22-1=24-2=29-1=29-2=2-2=  .  !n rădina mea sunt 22 #ori roșii și 2 #ori al$ene% &'te #ori am în rădină( )*,N. #ori #.  )sociază o$iectele cu 0gura geometrică asemănătoare, apoi colorează cercul cu roşu, pătratul cu verde, dreptunghiul cu gal$en şi triunghiul cu al$astru. %. Completează propoziţiile,apoi coloraţi corespunzător şi scrieţi în casetă ce reprezintăimaginile :Pământul este o ………………………………………………………………………Soarele este o…………………………………………………………………………….Pământul se roteşte în jurul ……………………………………………………..Eu cunosc următoarele planete: ……………………,…………………,………………    O!EC !#E:  S$ %EC&'O(SC$ '&)E%E*E +E *(  *( -  S$ SC%!E '&)E%E*E +E *(  *( -  S$ CO)P(%E '&)E%E*E /' CO'CE' %&* 0-  S$ O%+O'E1E '&)E%E*E /' CO'CE' %&* 0-  S$ E2EC &E1E (+&'$%! 3! SC$+E%! /' CO'CE' %&* 0- C& 04&'! $5!  S$ !+E' !2!CE 2!6&%! 6EO)E %!CE 3! CO%P&%! 6EO)E %!CE  S$ %E1O*#E P%O*E)E /' C(%E !' E%#!' OPE%(5!! +E (+&'(%E 3!SC$+E%E /' CO'CE' %&* 0-  S$ %EC&'O(SC$ SO(%E*E, *&'( 3! P$)7' &* /' !)(6!'!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks