Zoznam publikačnej činnosti - PDF

Description
Zoznam publikačnej činnosti Pracovisko: M1 - M1 Roky vykazovania: 2010~2010 Ďalšie spracovanie: NOT e~f Zobrazovací formát: Zoznam dokumentov podľa ISO690 Štatistika: Kategória publikačnej činnosti Triedenie:

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 10 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Zoznam publikačnej činnosti Pracovisko: M1 - M1 Roky vykazovania: 2010~2010 Ďalšie spracovanie: NOT e~f Zobrazovací formát: Zoznam dokumentov podľa ISO690 Štatistika: Kategória publikačnej činnosti Triedenie: Kategória publikačnej činnosti, Meno prvého autora Voľby: Číslovanie kategórií publ.činnosti, Číslovanie ohlasu poradovými číslami, Odsadenie ohlasov doprava, Zobraziť iba ohlasy daného roku, Zobraziť len ohlasy danej kategórie, Zobraziť ohlasy len z danej databázy, Podčiarknuť domácich autorov, Nezobrazovať číslo archívnej kópie, Odsadenie celého záznamu doprava, Skryť červené chybové správy, Rozšírený výpis selekčných kritérií AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 CIBULKA, Viliam. Complex Approach to Goods Quality Improvement for the Company and the Customer. 1st ed. Köthen : Hochschule Anhalt, s. ISBN AAA02 MARTINKOVIČ, Maroš. Possibilities for Nickel Based Superalloys Property Improvement. 1st ed. Köthen : Hochschule Anhalt, s. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 ARENDÁŠOVÁ, Alexandra. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu prostredníctvom TQM. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, s. Dostupné na internete: http://www.mtf.stuba.sk . ISBN ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 ILIAŠ, M. - KELLÖ, Vladimír - URBAN, Miroslav. Relativistic effects in atomic and molecular properties. In Acta Physica Slovaca. Vol. 60, No. 3 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 NEOGRÁDY, Pavel - PITOŇÁK, Michal - GRANATIER, Jaroslav - URBAN, Miroslav. Coupled Cluster Calculations: OVOS as an Alternative Avenue Towards Treating Still Larger Molecules. Chapter 16. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 BAČA, Jozef - BÍLIK, Jozef - TITTEL, Viktor. Technológia tvárnenia. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, s. ISBN ACB02 HAZLINGER, Marián - MORAVČÍK, Roman - ČAPLOVIČ, Ľubomír. Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, s. ISBN ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ADC01 ALEKSEJEV, P.A. - FLACHBART, K. - GABANI, S. - LAZUKOV, V.N. - PRIPUTEN, Pavol - REIFFERS, Marián - SEBEK, J. - SANTAVA, E - DUKHNENKO, A.V. - FILIPPOV, A.V. - SHITSEVALOVA, N. Specific features of the formation of the ground state in PrB6. In Physics of the Solid State. Vol. 52, Iss. 5 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC02 ADC03 ADC04 ADC05 ANTONUCCIO, Vincenzo - DOBROTKA, Andrej - BECCIANI, U. - CIELO, S. - GIOCOLI, C. - MACCIO, A.V. - ROMEO-VELONÁ, A. Dissecting the spin distribution of dark matter haloes. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. 407, Iss. 2 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. AQUILANTE, Francesco - VICO, Luca de - FERRÉ, Nicolas - GHIGO, Giovanni - MALMQVIST, Per-Ake - NEOGRÁDY, Pavel - PEDERSEN, Thomas Bondo - PITOŇÁK, Michal - REIHER, Markus - ROOS, Björn O. - SERRANO-ANDRES, Luis - URBAN, Miroslav - VERYAZOV, Valera - LINDH, Roland. Software news and update MOLCAS 7: The next generation. In Journal of Computational Chemistry. Vol. 31, Iss. 1 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. BAKAJOVÁ, Jana - DOMÁNKOVÁ, Mária - ČIČKA, Roman - EGLSÄER, Sabine - JANOVEC, Jozef. Influence of annealing conditions on microstructure and phase occurrence in high-alloy CrMnN steels. In Materials Characterization [elektronický zdroj]. Vol. 61, Iss. 10 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. BILLIK, Peter - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - ČAPLOVIČ, Ľubomír. Mechanochemical - molten salt synthesis of Na2Ti6O13 nanobelts. In Materials Research Bulletin. Vol. 45, Iss. 4 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC06 DOBROTKA, Andrej - NESS, Jan-Uwe. Multifrequency nature of the 0.75 mhz feature in the X-ray light curves of the nova V4743 Sgr. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. 405, Iss. 4 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC07 DOBROTKA, Andrej - HRIC, L - CASARES, J. - SHAHBAZ, T. - MARTÍNEZ-PAIS, I.G. - MUŇOZ-DARIAS, T. Searching for flickering statistics in T CrB. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol Iss. 4 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC08 GRANATIER, Jaroslav - URBAN, Miroslav - SADLEJ, A.J. Relativistic bond in complexes of Cu, Ag, and Au elements with phosphine. In Chemical Physics Letters. Vol. 484, Iss. 4-6 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC09 HEGGEN, M - FEUERBACHER, M. - IVKOV, J. - POPČEVIĆ, P. - BATISTIĆ, I. - SMONTARA, A. - JAGODIČ, M. - JAGLIČIĆ, Z. - JANOVEC, Jozef - WENCKA, M. - DOLINŠEK, J. Anisotropic physical properties of the Taylor-phase T-Al72.5Mn21.5Fe6.0 complex intermetallic. In Physical Review B. Vol. 81, Iss. 18 (2010), s / ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC10 HOLKA, Filip - SZALAY, Peter G. - MÜLLER, Thomas - TYUTEREV, Vladimir G. Toward an Improved Ground State Potential Energy Surface of Ozone. In Journal of Physical Chemistry A. Vol. 114, Iss. 36 (2010), s ISSN (P). V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC11 KALUŽNÝ, Ján - PEDLÍKOVÁ, Jitka - KOSTKA, Peter - LABAŠ, Vladimír - KUBLIHA, Marian - ZAVADIL, Jiří - MINÁRIK, Stanislav. Investigation of electrical and dielectric properties of Ge20Se80-xTex glasses doped by Er, Ho, Pr. In Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 11, Iss. 12 (2009), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC12 KALUŽNÝ, Ján - PEDLÍKOVÁ, Jitka - ZAVADIL, Jiří - LABAŠ, Vladimír - KUBLIHA, Marian - KOSTKA, Peter. Electrical methods for optimization of structural changes and defects in sulphide glasses. In Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 11, Iss. 12 (2009), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC13 ADC14 ADC15 KRAUS, Michal - ŠIMOVÁ, Lucia - NEOGRÁDY, Pavel - URBAN, Miroslav. Core-valence correlation effects in the ground and low-lying excited states of GaN. In Molecular Physics. Vol. 108, Iss. 3-4 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. NOGA, Jozef - URBAN, Miroslav. Towards the full coupled-cluster model with triples: a retrospective after 25 years. In Molecular Physics. Vol. 108, Iss (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. OŽVOLD, Milan. On the solidification temperature of undercooled liquids. In Materials Letters. Vol. 64, Iss. 4 (2010), s ISSN X. V databáze: WOS ; SCOPUS. ADC16 PALCUT, Marián - MIKKELSEN, Lars - NEUFELD, Kai - CHEN, Ming - KNIBBE, Ruth - HENDRIKSEN, Peter V. Corrosion stability of ferritic stainless steels for solid oxide electrolyser cell interconnects. In Corrosion Science. Vol. 52, Iss. 10 (2010), s ISSN X. V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC17 ADC18 ADC19 SAKHAWAT, Shahroz - FALAHATI, Ahmad - DOMÁNKOVÁ, Mária. Study of Microstructural Evolution of X4CrNiSiTi14-7 During Thermal Aging. In Praktische Metallographie. Practical Metallography. Vol. 47, Iss. 9 (2010), s ISSN X. V databáze: WOS ; SCOPUS. SKALSKÝ, Vladimír. The model of a flat (Euclidean) expansive homogeneous and isotropic relativistic universe in the light of the general relativity, quantum mechanics, and observations. In Astrophysics and Space Science. Vol. 330, Iss. 2 (2010), s ISSN X. SOPOUŠEK, Jiří - PALCUT, Marián - HODÚLOVÁ, Erika - JANOVEC, Jozef. Thermal Analysis of the Sn-Ag-Cu-In Solder Alloy. In Journal of Electronic Materials. Vol. 39, Iss. 3 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS ; WOS. ADC20 ADC21 TRNOVCOVÁ, Viera - FURÁR, Ivan. Electrical and dielectric properties of As-Se glasses doped with uranium. In Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 11, Iss. 12 (2009), s ISSN TRNOVCOVÁ, Viera - FURÁR, Ivan. Physical properties of vitreous As2Se3 doped with lead. In Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 12, Iss. 10 (2010), s ISSN ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD01 LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - STANEKOVÁ, Hana - DOMÁNKOVÁ, Mária. Long-term microstructural stability of intermetallic Ti-46A1-8Ta alloy during ageing at temperatures of C. In Kovové materiály. Metallic materials. Vol. 48, Iss. 6 (2010), s ISSN X. V databáze: WOS ; SCOPUS. ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 ADAMČÍKOVÁ, Andrea - TARABA, Bohumil - KOVÁČIK, J. A Study of Porosity Influence on Thermal Diffusivity of Aluminium Foam by Experimental Analysis and Numerical Simulation. In Defect and Diffusion Forum. Vol (2010), s ISSN (E). V databáze: SCOPUS. ADE02 ADE03 ADE04 ADE05 ADE06 ADE07 AUGUSTIN, Robert - KOLEŇÁK, Roman. Microstructure of the Transitional Area of the Connection of a High-temperature Ni-based Brazing Alloy and Stainless Steel AISI 321 (X6CrNiTi 18-10). In Acta Polytechnica. Vol. 50, No. 6 (2010), s ISSN BENÁK, Michal - TURŇA, Milan - PALČEK, Peter - NESVADBA, Petr. Study of Explosion Welding of Mg Alloy with Aluminium. In Defect and Diffusion Forum. Vol (2010), s ISSN (E). V databáze: SCOPUS. CIBULKA, Viliam. Simulácia a hodnotenie trvalej udržateľnosti rizík podniku. In Periodica Academica. Roč. V, č. 2 (2010), s ISSN CZIFRA, Juraj - PÓLYA, Iveta - SZABÓ, Peter - VIČÍKOVÁ, Jaroslava. Informačné systémy podnikové a ekonomické - nástroje pre zvýšenie ekonomického potenciálu podnikov. In Periodica Academica. Roč. V, č. 2 (2010), s ISSN ČAPLOVIČ, Ľubomír. Laboratórium štruktúrnych analýz Ústavu materiálov MTF STU v Trnave. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology : Struktura Kolokvium Krystalografické společnosti. Soláň Vol. 17, No. 2a (2010), s.k38-k40. ISSN HORVÁTH, Štefan - RUŽAROVSKÝ, Roman - VELÍŠEK, Karol. Flexible assembly system generation by CAD and PPS systems. In Machine Design (2010), s ISSN ADE08 ADE09 ADE10 ADE11 ADE12 ADE13 ADE14 ADE15 ADE16 ADE17 ADE18 ADE19 HORVÁTH, Štefan - JAVOROVÁ, Angela. Planning and design production system organizational structures and procedures. In Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tom VIII, Fasc 3 (2010), s ISSN HORVÁTH, Štefan - RUŽAROVSKÝ, Roman - VELÍŠEK, Karol. Structures of flexible assembly cells. In Scientific Buletin. Vol. XXIII (2009), s ISSN KAPUSTOVÁ, Mária - ZEMKO, Peter - ŠUGÁROVÁ, Jana. Stress analysis of forming tools using CA systems. In Machine Design (2010), s ISSN KOŠTURIAK, Ján. Innovations and knowledge management. In Human Systems Management. Vol. 29, Number 1 (2010), s ISSN PRINT. KUSÝ, Ondrej. Ekonomické hodnotenie organizácie pomocou ekonomiky kvality. In Periodica Academica. Roč. V, č. 2 (2010), s ISSN MINÁRIK, Stanislav - LABAŠ, Vladimír - KUBLIHA, Marian - BOŠÁK, Ondrej - KALUŽNÝ, Ján - HANISKO, Peter - SLABEYCIUS, Juraj. Simulation of a pendulum-driven cart system horizontal motion generated by static friction. In Proceedings in Manufacturing Systems. Vol. 5, Special Number (2010), s ISSN MOLNÁROVÁ, Dagmar. Prístupy k meraniu hodnoty značky. In Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management. Roč. III, č. 5 (2009), s ISSN NOVÁKOVÁ, Renáta - KUSÝ, Ondrej. Analysis of the use of cost models in practice. In INTERCATHEDRA. No 26 (2010), s ISSN OŽVOLD, Milan. CCD revolúcia v ríši elektronického obrazu. In Československý časopis pro fyziku. Roč. 60, č. 1 (2010), s ISSN PECHÁČEK, František - CHARBULOVÁ, Marcela - JAVOROVÁ, Angela. Ultrasound systems in machining technologies. In Machine Design (2010), s ISSN RIDZOŇ, Martin - ELEKOVÁ, Ľubica - MARTINKOVIČ, Maroš. An influence of reduction size on mechanical properties of pipes and surface roughness. In Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tom VIII, Fasc 3 (2010), s ISSN SOLDÁNOVÁ, Zuzana - ČAPLOVIČ, Ľubomír - SOLDÁN, Maroš. Hodnotenie katalytických vlastností červeného kalu pri ozonizácii farbív. In Waste Forum [elektronický zdroj]. Č. 1 (2010), s ISSN ADE20 ADE21 ADE22 ADE23 ADE24 ADE25 ADE26 ADE27 SZABÓ, Peter - CZIFRA, Juraj - VIČÍKOVÁ, Jaroslava. Riadenie zmien v podmienkach multikultúrnych spoločností. In Periodica Academica. Roč. V, č. 2 (2010), s ISSN ŠTUBŇA, Igor - KALUŽNÁ, Marta - TRNOVCOVÁ, Viera. Mapping the texture of electroporcelain blank by radiointroscopy. In Industrial ceramics. Vol. 30, Iss. 1 (2010), s ISSN TRŠO, Martin - BENÁK, Michal - TURŇA, Milan - NESVADBA, Petr. Structural Stability of Composite Materials Prepared by Explosion Welding After Their Heat Treatment. In Defect and Diffusion Forum. Vol (2010), s ISSN (E). V databáze: SCOPUS. VIČÍKOVÁ, Jaroslava - SZABÓ, Peter - CZIFRA, Juraj. CRM systémy ako podpora manažmentu vzťahov so zákazníkmi. In Periodica Academica. Roč. V, č. 2 (2010), s ISSN VIŇÁŠ, Ján - KAŠČÁK, Ľuboš - ÁBEL, Milan - GATIAL, Martin - MUCHA, Jacek. Material analysis of resistance spot welding electrode tips. In Rudy i Metale Nieźelazne. Roč. 55, č. 6 (2010), s ISSN VIŇÁŠ, Ján - KAŠČÁK, Ľuboš - ÁBEL, Milan - DRAGANOVSKÁ, Dagmar - GATIAL, Martin. MIG brazed hot-dip galvanized sheets. In Lebanese Science Journal. Vol. 11, No. 2 (2010), s ISSN VRAGAŠ, Stanislav - KOSTELNÍK, Ján. K intelektovým zručnostiam študentov pri využití e-návodov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. In Journal of Technology and Information Education. Vol. 1, Iss. 1 (2009), s ISSN X. ŽITŇANSKÝ, Marcel - REHÁK, Ľuboš - NAĎ, Milan - ĎURIŠ, Rastislav. Stress-strain analysis of the femoral component of ZIREMA total hip endoprosthesis. In Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 43, Iss. 1 (2010), s ISSN ADE28 ŽITŇANSKÝ, Marek - DEMIAN, Svetozár - ČAPLOVIČ, Ľubomír - REHÁK, Ľuboš - DORSCHFELD, R. Plasma furnace for smelting and casting metal up to 3000 K. In Archives of Materials Science and Engineering. Vol. 44, Iss. 2 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS. ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 BABČANOVÁ, Dagmar - BABČAN, Miroslav - ODLEROVÁ, Eva. Employer branding - Source of competitiveness of the industrial plants. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 18, č. 29 (2010), s ISSN ADF02 BÁRTOVÁ, Katarína - DOMÁNKOVÁ, Mária - JANOVEC, Jozef. Influence of secondary phase precipitation on resistance to intergranular corrosion of AlSl 316L austenitic stainless steel. In Komunikácie. Communications. Vol. 12, Iss. 4 (2010), s ISSN V databáze: SCOPUS. ADF03 ADF04 ADF05 ADF06 ADF07 BERNADIČ, Ľuboš - KRAVÁRIK, Ľuboš - ULÍK, Anton. Comparison of simulation programmes with experimental test at upsetting and tensile test. In Materials Science and Technology [elektronický zdroj]. Roč. 10, č. 2 (2010), s ISSN CIBULKA, Viliam. Využitie simulácie pri hodnotení inovačných projektov. In Fórum Manažéra. Č. 1 (2010), s.5-8. ISSN CIBULKA, Viliam. Synergický prístup k zefektívňovaniu logistických procesov. In Transport & Logistics. Mimoriadne číslo 6/2009 (2009), s ISSN X. CIBULKA, Viliam. Využitie simulačného prostriedku Project Management Forecast pri hodnotení trvalej udržateľnosti projektov. In Transport & Logistics. Mimoriadne číslo 6/2009 (2009), s ISSN X. ČAPLOVIČOVÁ, Mária - ČAPLOVIČ, Ľubomír - BÚC, Dalibor - JANÍK, Ján - VINDUŠKA, Peter. Carbon Nanostructures Grown on Fe-Cr-Al Alloy. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 61, No. 6 (2010), s ISSN V databáze: WOS ; SCOPUS. ADF08 DRIENIKOVÁ, Katarína - HRDINOVÁ, Gabriela - SAKÁL, Peter - SEKERA, Branislav. Využitie metódy analytického hierarchického procesu (AHP) pri stanovovaní strategických cieľov stakeholderov v rámci stratégie CSR. In Fórum Manažéra. Č. 1 (2010), s ISSN ADF09 ADF10 ADF11 ADF12 FOJTÍKOVÁ, Alexandra. Spoločensky zodpovedné podnikanie v priemyselných podnikoch. In Fórum Manažéra. Č. 1 (2010), s ISSN HODÚLOVÁ, Erika - SZEWCZYKOVÁ, Beáta - ŠIMEK, Michal - ULRICH, Koloman. Nové poznatky z oblasti modelovania teplotných polí a štruktúrnych aspektov zvárania pomocou elektrónového lúča. In Zvárač. Roč. 7, č. 2 (2010), s.3-6. ISSN HRONKOVIČ, Ján - KUBLIHA, Marian - MINÁRIK, Stanislav - BOŠÁK, Ondrej - TÓTH, Martin - KALUŽNÝ, Ján. Monte Carlo simulation of the electrical conductivity of rubber compounds during silanization. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 18, č. 28 (2010), s ISSN KOCÚROVÁ, Karin - HAZLINGER, Marián. Crack reason analysis of damaged carbonitrided part. In Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo. Roč. 17, č. 1 (2010), s ISSN ADF13 ADF14 ADF15 ADF16 KOLEŇÁK, Roman - AUGUSTIN, Robert - RUŽA, Viliam - NERÁDOVÁ, Martina. The influence of high-temperature brazing upon indicators of material brazeability. In Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo. Roč. 17, č. 1 (2010), s ISSN KUBOVIČ, Marek - SAKÁL, Peter. Využitie a dôležitosť riadenia rizika v slovenských a zahraničných priemyselných podnikoch. In Fórum Manažéra. Č. 1 (2010), s ISSN KVETAN, Karol - RIEDLMAJER, Robert - MIZERA, Marek. Physical control of experiment by using the internet school experimental system - ISES. In Materials Science and Technology [elektronický zdroj]. Roč. 10, č. 4 (2010), s ISSN LECHOVIČ, Emil - HODÚLOVÁ, Erika - SZEWCZYKOVÁ, Beáta. Súhrn nových poznatkov vo vývoji bezolovnatého spájkovania v mikroelektronike. In Zvárač. Roč. 7, č. 2 (2010), s ISSN ADF17 LECHOVIČ, Emil - ŠIMEK, Michal - SZEWCZYKOVÁ, Beáta - HODÚLOVÁ, Erika. Štúdium oblasti rozhrania spájkovaných spojov Sn3.5AgXCu/Cu. In Zvárač. Roč. 7, č. 1 (2010), s ISSN ADF18 LECHOVIČ, Emil - SZEWCZYKOVÁ, Beáta - HODÚLOVÁ, Erika - ULRICH, Koloman. Influence of Bi on the microstructure evolution of solder joints in microelectronics. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 18, č. 28 (2010), s ISSN ADF19 ADF20 ADF21 LIPA, Zdenko - BARÁNEK, Ivan - LÍŠKA, Ján - SIKETOVÁ, Katarína. Príspevok k stanoveniu drsnosti obrobenej plochy pri superfinišovaní. In Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo. Roč. 9, č. 1 (2010), s ISSN MARTINKOVIČ, Maroš - DRIENOVSKÝ, Marián. Comparison of mechanical properties and microstructure of lead-free solders and soldered joints. In Acta Metallurgica Slovaca Conference : 14th International Symposium on Metallography, 28th - 30th April 2010, Stará Lesná, Slovac Republic. No. 1, Special Issue (2010), s ISSN MARTON, Michal - PAULOVÁ, Iveta. Applying the theory of constraints in the course of process improvement. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. Vol. 18, č. 29 (2010), s ISSN ADF22 MUDRIKOVÁ, Ivana - BAŇASOVÁ, Lucia - ČAMBÁL, Miloš - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Riadenie výkonnosti zamestnancov - nová koncepcia riadenia ľudských zdrojov. In Fórum Manažéra. Č. 2 (2010), s ISSN ADF23 ADF24 ADF25 ADF26 ADF27 ADF28 ADF29 ADF30 ADF31 NAŇO, Tomáš - HRDINOVÁ, Gabriela - SAKÁL, Peter - SEKERA, Branislav. Možnosť použitia metódy AHP ako nástroja pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom strategickom manažmente. In Fórum Manažéra. Č. 2 (2010), s ISSN ONDRUŠKOVÁ, Otília - CHATRNÚCHOVÁ, Lucia - SABLIK, Jozef. Spokojnosť zamestnancov podporovaná benefitmi. In Fórum Manažéra. Č. 1 (2010), s ISSN PAULOVÁ, Iveta - MERAVÁ, Miroslava. Claim and continuous improvement. In Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks