ЗМІСТ. Механізми регулювання економіки. Міжнародні економічні відносини. Регіональна економіка. Економіко-математичне моделювання - PDF

Description
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ» г. (426) Періодичність 1 раз на місяць Видається з січня 1992 р. Свідоцтво про реєстрацію КВ ПР від р. ЗАСНОВНИКИ: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 11 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «БІЗНЕС ІНФОРМ» г. (426) Періодичність 1 раз на місяць Видається з січня 1992 р. Свідоцтво про реєстрацію КВ ПР від р. ЗАСНОВНИКИ: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (ХАРКІВ) ВИДАВЕЦЬ: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» РЕДАКЦІЯ Головний редактор: В. С. Пономаренко Науковий редактор: М. О. Кизим Заст. гол. редактора: О. М. Тищенко Випускаючий редактор: канд. екон. наук, доцент В. Є. Хаустова РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГіЯ: Алєксєєв І. В. (Львів) Амосов О. Ю. (Харків) Благун І. С. (Івано-Франківськ) Гізатуллін Х. Н. (Єкатеринбург, Росія) канд. екон. наук, проф. Гонда В. (Братислава, Словакія) Жуковський М. (Люблін, Польща) Заруба В. Я. (Харків) Іванов Ю. Б. (Харків) Клебанова Т. С. (Харків) Ковальчук К. Ф. (Дніпропетровськ) Орлов П. А. (Харків) Погорлецький О. І. (С.-Петербург, Росія) Христиановський В. В. (Донецьк) д-р філософії (економіка) Шоша Жан-Юг (Ліон, Франція) У журналі можуть друкуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук Журнал «Бізнес Інформ» представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російська наукова електронна бібліотека (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; getcited (США); Google Академія (США); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна) З ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА НАУК (Затверджено постановою президії ВАК України від р. 1-05/6) Журнал «Бізнес Інформ» (Харківський національний еко но мічний університет МОН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України) Бюлетень ВАК України, 1, 2010 ЗМІСТ Механізми регулювання економіки Кузьмін О. Є., Пирог О. В. Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства...8 Азізов Г. С. Інноваційна модель відтворювальних процесів економіки України...14 Єрмоленко О. А. Методи регулювання вітчизняного ринку праці Солодухін С. В. Методологічний аналіз стадної поведінки агентів на фінансових ринках...28 Коновалова Г. В. Методичні аспекти реалізації механізму державноприватного партнерства...32 Міжнародні економічні відносини Єлісєєва О. К., Стоянов Г. С. Порівняльний аналіз кредитних спілок Північної Америки і України...36 Журавльов О. В. Міжнародні інтеграційні процеси України в умовах трансформації глобальної економіки...43 Регіональна економіка Євсєєва О. О. Удосконалення системи менеджменту якості життя великого міста Тарасова В. В. Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах Боєв В. Ю. Підвищення енергоефективності в інфраструктурних галузях регіону як основа процесу модернізації Химинець В. В. Організаційно-інституційні механізми забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону Ніценко В. С., Попович В. В. Проблеми сталого розвитку Одеського регіону Романова А. А. Удосконалення методологічних підходів до розроблення концепції підвищення регіональної конкурентоспроможності (на прикладі м. Чернігів) Економіко-математичне моделювання Лапшин В. І., Кузніченко В. М., Стеценко Т. В. Критеріальний метод аналітичної стохастичної процедури підтримки прийняття рішень...80 Бабенко В. О. Формування динамічної моделі багатокритеріальної оптимізації управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК...85 Бирський В. В. Адаптивне управління рівнем економічної безпеки підприємства...89 Геселева Н. В., Заріцька Н. М. Емерджентні властивості системи...93 Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І. Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням...97 Кравець Т. В. Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу Квасній Л. Г., Солтисік О. О. Теоретична модель піднесення промислового сектора економіки Прикарпаття Огліх В. В., Головко А. В. Демографічний аспект моделювання перехідного етапу пенсійної системи Остапенко І. М., Семенова Л. С. Шляхи підвищення інтелектуального потенціалу ВНЗ Потрашкова Л. В. Моделювання діяльності підприємства з урахуванням його соціально-економічних відносин як інструмент оцінки потенціалу підприємства Шерстенников Ю. В. Моделювання розвитку малого підприємства в умовах конкурентного ринку Писанець К. К. Моделі оцінки кредитного ризику позичальників з часовим параметром для систем аплікаційного кредитного скорингу Інвестиційні процеси Войтко С. В., Шатковський О. В. Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики Бухун Ю. В. Інвестиційна привабливість наукоємних підприємств в Україні Інноваційні процеси Притуляк Н. М. Інфраструктурні утворення венчурного капіталу як форма інтеграції науки у виробництво Економіка промисловості Пілецька С. Т. Закономірності формування власного та позикового капіталу промислових авіапідприємств в умовах фінансової незалежності Мадар О. Є. Вибір та обґрунтування інструменту управління коксохімічним підприємством Економіка сільського господарства і АПК Антоненко Л. А., Зобенко Н. Г., Ван Ц. Вплив еколого-енергетичних факторів на ринок продуктів органічного землеробства Махсма М. Б. Неформальна зайнятість селян України Економіка природокористування Влащенко Н. М., Косяк А. П. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств Саприкіна Л. М. Формування парадигми екологічно відповідального споживання Економіка праці та соціальна політика Гуцан Т. Г. Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та особливості її регулювання в національній економіці Ціжма Ю. І. Концепція флексік юріті та нестандартні форми зайнятості: виклики сьогодення Шатравка О. О., Кащєєва В. Ю. Прогнозування показників впливу на забезпечення функціонування пенсійної системи АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Україна, 61001, Харків, пров. Інженерний, 1а, Бібліотечний корп., 2 пов., к. 203 Тел./факс (057) АДРЕСА ВИДАВЦЯ ТА ВИГОТІВНИКА: Україна, 61001, Харків, пр. Гагаріна, 20, оф Тел./факс (057) , ПІДПИСКА: у Видавця; Агентство «Меркурій»: 49056, Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 15-а, оф. 39. Тел. (056) , , Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ» Видається 1 раз на місяць Мова видання українська, російська, англійська Рекомендовано до друку рішеннями вченої ради ХНЕУ 9 від р. вченої ради НДЦ ІПР НАНУ 7 від р. Здано до набору р. Підписано до друку р. Формат 60 х 84/8. Друк різографічний. Ум. друк. арк. 46,5. Обл.-вид. арк. 60,5. Надруковано у ВД «ІНЖЕК» Замовлення 688. Наклад 300 прим. БІЗНЕСІНФОРМ, 2013 БІЗНЕСІНФОРМ Економіка торгівлі та послуг Бойко М. Г. Методологічні засади дослідження соціально-економічної цінності туризму Гавриш К. С. Кластерний аналіз підприємств готельного господарства України Колєснік Т. С. Особливості формування фінансової стратегії підприємства роздрібної торгівлі на різних стадіях його життєвого циклу Кузьмин П. П. Формування і розвиток інтелектуальних систем самообслуговування: базові визначення Економіка підприємства Гросул В. А. Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності Гнип Н. О. Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств Єгоркіна Т. О. Методика планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства Ващилін С. В. Підвищення достовірності оцінок витрат Бухгалтерський облік і аудит Камінська Т. Г. Моделювання кругообігу капіталу для потреб бухгалтерського обліку Кузнєцова Л. М. Застосування бенчмаркінгу в аудиті Сажинець С. Й., Трофимчук В. Я. Документальне забезпечення обліку амортизації необоротних активів підприємства Фінанси, грошовий обіг і кредит Сенищ П. М. Банківська діяльність у розширеному відтворенні економіки: теоретичні аспекти Сердюков К. Г. Нестандартні підходи до оцінки акцій українських акціонерних товариств Шакура О. О. Функції системи комерційного страхування Огерчук М. О. Оцінка стану діяльності банків з іноземним капіталом на вітчизняному ринку банківських послуг Менеджмент і маркетинг Мазаракі А. А., Босовська М. В. Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств Ачкасова О. В. Обґрунтування вибору формату опису вимог до кандидатів на посади вітчизняними промисловими підприємствами Кавтиш О. П. Адаптаційний механізм корпорацій: суть і особливості реалізації Гребешкова О. М., Малярчук О. Г. Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості Корж Н. В. Інструменти оптимізації системи корпоративного управління промислових підприємств Пашкевич М. С., Папіж Ю. С., Пауло Ж. М. Розвиток гірничодобувних підприємств в умовах глобальних викликів Наумік К. Г. Теоретико-методологічний базис державного регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності Дериховська В. І. Взаємозв язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом Канцір О. С. Роль і значення ділової репутації в бізнесі Кузнецов А. А. Принципи управління корпоративною культурою підприємства в нестабільній економіці Лабжанія Р. Г. Місце і роль аутсорсингу в сфері послуг і виробництві Струпинська Н. В. Пропозиції щодо якісного оцінювання ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства Тертичко Т. В. Теорії комунікацій в управлінні промисловими підприємствами: переваги та недоліки БІЗНЕСІНФОРМ СОДЕРЖАНИЕ 4 Механизмы регулирования экономики Кузьмин О. Е., Пирог О. В. Секторная модель развития национального хозяйства Украины в условиях постиндустриального общества...8 Азизов Г. С. Инновационная модель воспроизводственных процессов экономики Украины...14 Ермоленко А. А. Методы регулирования отечественного рынка труда...23 Солодухин С. В. Методологический анализ стадного поведения агентов на финансовых рынках...28 Коновалова А. В. Методические аспекты реализации механизма государственно-частного партнерства...32 Международные экономические отношения Елисеева О. К., Стоянов Г. С. Сравнительный анализ кредитных союзов Северной Америки и Украины...36 Журавлев А. В. Международные интеграционные процессы Украины в условиях трансформации глобальной экономики...43 Региональная экономика Евсеева О. А. Совершенствование системы менеджмента качества жизни крупного города...48 Тарасова В. В. Взаимоотношения общества и окружающей среды в региональных социально-экономических условиях...54 Боев В. Ю. Повышение энергоэффективности в инфраструктурных отраслях региона как основа процесса модернизации...60 Химинец В. В. Организационно-институционные механизмы обеспечения устойчивого развития Карпатского региона...63 Ниценко В. С., Попович В. В. Проблемы устойчивого развития Одесского региона...69 Романова А. А. Совершенствование методологических подходов к разработке концепции повышения региональной конкурентоспособности (на примере г. Чернигов)...74 Экономико-математическое моделирование Лапшин В. И., Кузниченко В. М., Стеценко Т. В. Критериальный метод аналитической стохастической процедуры поддержки принятия решений...80 Бабенко В. А. Формирование динамической модели многокритериальной оптимизации управления инновационными процессами перераб
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks