ZBIÓR RAPORTÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ. Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. Педагогика Современная наука. Новый взгляд. - PDF

Description
ZBIÓR RAPORTÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. Педагогика Современная наука. Новый взгляд Wrocław Вроцлав Część

Please download to get full document.

View again

of 118
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 13 | Pages: 118

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ZBIÓR RAPORTÓW NAUKOWYCH CБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. Педагогика Современная наука. Новый взгляд Wrocław Вроцлав Część 2 Часть 2 УДК ББК 94 Z 40 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Druk i oprawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Adres wydawcy i redakcji: Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4 lok Cena (zl.): bezpłatnie Zbiór raportów naukowych. Z 40 Zbiór raportów naukowych. Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. ( ) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», str. ISBN: (t.2) Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej Konferencji roku. Wrocław Część 2. УДК ББК 94 Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora jest zakazane. Wszelkie prawa do materiałów konferencji należą do ich autorów. Pisownia oryginalna jest zachowana. Wszelkie prawa do materiałów w formie elektronicznej opublikowanych w zbiorach należą Sp. z o.o. «Diamond trading tour». Obowiązkowym jest odniesienie do zbioru. Warszawa 2015 ISBN: (t.2) Diamond trading tour Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. SPIS SEKCJA 13. Pedagogika. (Педагогические науки) Część 2 1. Андрющук А.А... 6 КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ 2. Борейко Л.Д., Яценюк А.О ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕН- ТІВ 3. Чернов Б РОЗВИТОК МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ЗАГАЛЬНІЙ ДИ- ДАКТИЦІ І ДИДАКТИЦІ ГЕОГРАФІЇ У ТІ РР. ХХ СТ. 4. Черушева Г.Б ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІСТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 5. Гамза А. В РОЗВИТОК ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ПРО ІМЕННИК 6. Герасимова К.Ю РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ НЕМЕЦ- КИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ШКОЛ 7. Кошара Ю. М ВПЛИВ МОТИВАЦІЙНОГО АСПЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ ТА НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕН- НЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8. Пархоменко В.В ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬ- ТУРИ CТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 9. Шевчук О.С., Шевчук С.П., Кіщак І.Т АНАЛІЗ СИТУАЦІЙ ЯК МЕТОД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩО- МУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 3 Zbiór raportów naukowych 10. Таран С.Н МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИ- ХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ АВИАЦИОН- НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДСТВАМИ ФУТБОЛА 11. Ткачук О. С ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФОНЕТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 12. Дзундза А.І., Літвінова В.Ю ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО- ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 13. Лукин А., Сергеева Е. А ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБ- ЩЕНИЮ У БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ-МЕХАНИКОВ 14. Косівська А.В ВПЛИВ ЗАСОБІВ ШЕЙПІНГУ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПО- КАЗНИКИ РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ СТУДЕНТОК НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФА- КУЛЬТЕТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 15. Павлишин А.В ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ І НАДАННЯ САМОДОПОМОГИ В ЗОНІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ТА ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧ- НИХ ОПЕРАЦІЙ У СТРУКТУРІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄ- ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ» 16. Собко Н. Г., Мішин С. В РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 17. Барсукова Н.С ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙ- СТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 18. Абылова Г. Ж ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ Борисенко Н. А МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. 20. Бурчак Л.В., Бурчак С.О МІСЦЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ФОР- МУВАННІ ЇХ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 21. Чемоніна Л. В РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ (ФАЗА ЕВОКАЦІЇ) 22. Гайдич Л.І., Рябий С.І ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬ- НОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОЗНАЙОМЧА МЕДИЧНА ПРАКТИКА» У СТУ- ДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 23. Матюха Г.В., Гедікова О.А НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ 24. Рябий С.І., Гайдич Л.І ОПТИМІЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ОПАНУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИ- ЧОК СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МО- ДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 25. Ящук О. В ЩОДО ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 26. Юрий Р.Ф ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ СТУ- ДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 27. Майба О.К ПРАВОСЛАВНИЙ ХОРОВИЙ СПІВ ЯК ЗАСІБ ДУХОВНО-МОРАЛЬ- НОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 28. ГУК С.В РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГО- ТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 5 Zbiór raportów naukowych SEKCJA 13. Pedagogika. (Педагогические науки) ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения. Андрющук А.А. Кандидат технических наук, доцент, Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ Целесообразно проводить разработку программ подготовки преподавателей высших учебных заведений с использованием компетентностного подхода, что дает возможность точнее определить перечень дисциплин учебного плана и содержание обучения, учитывая современные требования к преподавателю вуза. Ключевые слова: компетентность, подготовка преподавателей, педагогика высшей школы. Keywords: competence, competence, teacher training, teaching high school. Начало нового тысячелетия характеризуется глобализацией общественного развития, сближением наций, народов, государств, образовательных систем. Происходит переход человечества от индустриального к информационному обществу, который базируется на интеллектуальной собственности, знаниях и основывается на научном потенциале страны. Развитие Украины определяется в общем контексте европейской интеграции с ориентацией на фундаментальные ценности общемировой культуры. Высшее педагогическое образование, особенно подготовка преподавателей высших учебных заведений (вузов), выполняет важнейшую функцию в формировании современного человека, его интеллектуального и духовного потенциала. Важность модернизации системы образования Украины и, особенно, высшего определена в Национальной доктрине развития образования [1], где также обозначена в качестве первоочередной задачи подготовка педагогических и научнопедагогических работников. Проблема подготовки преподавателей для вузов является актуальной и определяется совокупностью факторов. Во-первых, необходимостью повышения уровня профессионализма научнопедагогических работников. Во многих научно-педагогических исследованиях состояния высшего педагогического образования подчеркиваются противоречия между: требованиями информационного общества и устаревшим содержанием, формами и методами подготовки преподавателей вузов; общественной потребностью в высококвалифицированных преподавателях вузов и традиционным подходом к осуществлению их подготовки; уровнем развития педагогической науки, культуры, социальной сферы, производства и имеющейся профессиональной квалификацией научнопедагогических работников; 6 Pedagogika Współczesna nauka.nowy wygląd. растущим объемом научно-практической информации в педагогической сфере и возможностями ее усвоения; массовостью подготовки преподавателей для высшей школы и инди видуально-творче ским характером их профессиональной деятельности; уровнем высшего педагогического образования и новыми, постоянно растущими, требованиями к педагогической деятельности в высшей школе. Во-вторых, именно такая постановка проблемы вызвана необходимостью решения социально-педагогических противоречий между потребностями педагогической науки в объективном осмыслении исторического опыта становления и развития подготовки преподавателей вузов. Необходимость повышения педагогического профессионализма преподавателей вызвана также новыми подходами к высшему образованию, согласно которым в центре педагогического процесса находиться личность как высшая ценность общества. Интегрирование украинского педагогического образования в общеевропейское и мировое образовательное пространство требует осознания основ и принципов современной профессионально-педагогической подготовки преподавателей вузов [2]. Практика деятельности классических и педагогических университетов Украины дает нам основания для вывода, что теория и методика подготовки преподавателей вузов магистерского уровня остается недостаточно развитой и разработанной с точки зрения потребностей новой педагогической реальности. Можно предположить, что сегодня в Украине не существует целостной системы подготовки преподавателей вузов, а практическое состояние дел не удовлетворяет потребности высшей школы страны в высококвалифицированных преподавателях. Следует отметить, что только с 1997 года в Украине началась подготовка преподавателей вузов по специальности «Педагогика высшей школы» [3]. Также были разработаны образовательно-квалификационная характеристика и образовательно-профессиональная программа как составляющие отраслевого стандарта по указанной специальности [4]. В 2010 году был принят новый перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в вузах по образовательно-квалификационным уровням специалиста и магистра [5], при этом специальность «Педагогика высшей школы» получила новый шифр Несмотря на то, что целевая подготовка преподавателей вузов начата 18 лет назад, отраслевой стандарт до сих пор не был пересмотрен, поэтому каждый вуз руководствуется собственным опытом, закладывая в программу подготовки преподавателей свое понимание содержания профессионального образования. Согласно образовательно-квалификационной характеристики магистра по специальности «Педагогика высшей школы» специалист способен выполнять указанную в ДК (ныне ДК 003: 2010) [6] профессиональную работу: «Ассистент», «Преподаватель вуза» и может занимать первичные должности: преподаватель-стажер, ассистент (при условии наличия опыта производственной или научно-педагогической деятельности не менее 2-х лет). Указанное выше требует наличия определенного научно-педагогического опыта. Это противоречит тому, что подготовка профессионалов по указанной специальности осуществляется на основе базового или полного высшего образования любого направления подготовки или специальности [5]. Кроме того, ряд вузов Украины, в частности, Высшее учебное за- 7 Zbiór raportów naukowych ведение «Университет экономики и права «КРОК» [7] осуществляет прием на учебу по магистерской программе «Педагогика высшей школы» только тех претендентов, кто имеет полное высшее образование (специалист, магистр) по любому направлению. Также поступающие обязательно должны иметь стаж педагогической деятельности на менее пяти лет. Как указано выше, отраслевой стандарт специальности «Педагогика высшей школы» с 2005 года не пересматривался, а подготовка современных преподавателей высшей школы требует новых подходов, основанных на компетенциях [8 15]. Практика деятельности классических и педагогических университетов Украины подтверждает, что теория и методика подготовки преподавателей вузов на магистерском уровне все еще остается недостаточно развитой и разработанной с точки зрения потребностей новой педагогической реальности. По данным информационной системы «Конкурс» [16] в 2014 году прием на специальность «Педагогика высшей школы» осуществляли 32 вуза Украины, в том числе 26 государственной (среди них 9 педагогических вузов) и 6 частной формы собственности. Общий лицензионный объем д
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks