ค ม อการใช งาน WSF002/WSF003/ WSF004 /WSF010 - PDF

Description
1 ค ม อการใช งาน WSF002/WSF003/ WSF004 /WSF010 2 สารบ ญ เร อง หน า การลงทะเบ ยนผ ใช งาน (Enroll User) 3 ว ธ ลงทะเบ ยนผ ท เป น Admin 8 การลบ ID, ลบน ว, ลบรห ส ของพน กงาน (Delete) 10 การต งค า System Opt

Please download to get full document.

View again

of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 99 | Pages: 56

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ค ม อการใช งาน WSF002/WSF003/ WSF004 /WSF010 2 สารบ ญ เร อง หน า การลงทะเบ ยนผ ใช งาน (Enroll User) 3 ว ธ ลงทะเบ ยนผ ท เป น Admin 8 การลบ ID, ลบน ว, ลบรห ส ของพน กงาน (Delete) 10 การต งค า System Opt 13 ต งค า Advance Option 14 การต งค า Power Mng 15 การ Shutdown เคร อง 16 การต งเวลาเป ดเคร อง (Power On) 16 การต งเวลาพ กเคร อง (Sleep) 17 การต งค า Comm Opt 19 การต งค าในกรณ ท เช อมต อแบบผ าน LAN (IP) 19 การต งค า Access Options 20 ด ข อม ลระบบ (Sys Info) 29 การด งข อม ล USB 32 การเตร ยมข อม ลเบ องต น 33 การเตร ยมรายช อพน กงานและบ คลท เก ยวข อง 34 การสร างข อม ลลงเคร องสแกนลายน วม อ 35 การสร างฐานข อม ล Software Attendant 38 การสร างช วงเวลาการเข า/ออกการทางาน 40 สร างตารางทางาน 41 การบรรจ ตารางทางาน 43 3 ค ม อการใช งาน หน าเคร อง เม อท านกดป มเมน 1 คร ง จะข นเมน มา 3 ห วข อ ด งน ค อ Menu User Mange Options Sys Info PenDrive User Mange ค อการลงทะเบ ยนลายน วม อซ งอาจจะเป นของพน กงานหร อ ของ Admin Options ค อการต งค าพาราม เตอร ต างๆ Sys Info ค อการด ข อม ลของระบบเคร อง PenDrive การจ ดการ USB (เฉพาะร น WSF010) การลงทะเบ ยนผ ใช งาน (Enroll User) 1 User Manage 2. เล อก Enroll User User Mange Enroll User Enroll Admin Delete Enroll User Enroll Fp Enroll Pwd FP & Pwd Regis card Enroll FP ค อการ Add เฉพาะน ว Enroll Pwd ค อการ Add เฉพาะรห สอย างเด ยว FP & Pwd ค อการ Add โดยการใช ท งน วและรห สผ าน Enroll card ค อการ Add โดยการใช บ ตร (เฉพาะร น WSF010) 4 3. ท านต องเล อกว า สาหร บผ ใช งานคนน จะ ใช น ว อย างเด ยว (Enroll FP) หร อใช รห สอย างเด ยว (Enroll Pwd) หร อใช ท งน วหร อรห สก ได (FP&Pwd) 4. สมมต ท านเล อกโหมดการ Add น วอย างเด ยว (Enroll FP) ให ท านเล อนล กศรข น-ลง มาท ตาแหน ง Enroll FP แล วกดป ม OK Enroll FP Enroll New? Esc ok เล อกทาการ Add น วคล ก OK เม อไม ต องการคล ก Esc Enroll FP Enroll ID ESC Ok Show ID ของพน กงานท กาล งจะAdd น ว ซ งเป นเลข 5 หล ก ปกต จะเร มท ถ าท านต องการ ID อ น ให กดเลข 5 หล กท ต องการได จากน นกด OK Enroll FP Place Finger ESC/Exit วางน วท ต องการ แล วรอส กพ ก Enroll FP Pls. Move Finger ESC/Exit ยกน วแล ววางน วเด มต อไปเร อยๆ คร งท 2,3 (ต องสแกนน ว 3 คร ง เพ อให เคร องจาน วได ) Enroll FP ESC OK (Save) เม อเคร องจาน วได แล ว จะข นหน าจอด งน ให ท านกด OK เพ อจบการ Add น ว New Enroll FP Continue? ESC Ok Backup Enroll FP Enroll ID ESC Ok 5 ถ งตอนน ท าน Add น วเสร จแล ว และท านม 3 ทางเล อก ทางเล อก 1 ถ าต องการ Add น วของพน กงานคนต อไป ให กดป ม Ok แล วก ดาเน นการ Add ตามข นตอนเด ม ทางเล อก 2 ถ าท านต องการจบการทางาน ให ท านเล อก ESC ให กดป ม ESC ไปเร อยๆ เพ อออกจากเมน ทางเล อก 3 ถ าท านต องการให ผ ใช งานคนเด ม Add น วเพ มเต ม (ในกรณ เผ อ น วแรกบาดเจ บ จะได ใช น วอ นแทน) ให ท านกดป ม ESC แล วจะปรากฏ ข อความต อด งร ปข างล าง ถ าต องการ Add น วท 2 เพ มให เล อก Ok (ซ งสามารถ Add น วเพ มได ถ ง 10 น ว) ถ าไม ต องการให ESC Backup Enroll FP Place Finger ESC/Exit วางน วท ต องการ Add เพ ม ต อได ท นท จากน นดาเน นตามข นตอนเด มได เลย ( น วท 2 ท Add หน าจอจะข น ส วนน วแรกท Add หน าจอ จะข น ) Backup Enroll FP Enroll ID ESC Ok หากท านต องการ Add น วท 3 ต อไป ให เล อก Ok (ส งส ดค อ ค อ ครบ 10 น ว ) 5. สมม ต ท านเล อกโหมดรห สอย างเด ยว (Enroll Pwd) ให ท านเล อนล กศรข น-ลง มาท ตาแหน ง Enroll PWD แล วกดป ม OK 6 Enroll Pwd New Enroll? ESC Ok เร มการ Add รห ส ถ าต องการให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC New Enroll Enroll ID ESC Ok Show ID ของพน กงานท กาล งจะAdd ซ งเป นเลข 5 หล ก ปกต จะ เร มท ถ าท านต องการ ID อ น ให กดเลข 5 หล กท ต องการ ได จากน นกด OK New Enroll Input Pwd _ ESC Ok ใส รห สท ต องการต งค า 5 หล ก จากน นกด Ok New Enroll Input Pwd * * * * Pwd Affirm _ ใส รห สท ต องการต งค า 5 หล ก อ กคร งหน ง เพ อเป นการย นย น New Enroll P ESC OK (Save) กด Ok เพ อ (Save) รห สท Add ไป ถ าไม ต องการ Save กด ESC เพ อใส รห สใหม อ กรอบ 7 New Enroll Continue? ESC Ok ถ าต องการ Add รห สของพน กงานคนต อไป ให เล อก Ok 6. สมมต ท านเล อกโหมดใช น วหร อรห ส (FP&Pwd) ให ท านเล อนล กศรข น-ลง มาท ตาแหน ง FP&Pwd แล วกด ป ม OK FP & Pwd New Enroll? ESC Ok เร มการ Add น วหร อรห ส ถ าต องการให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC New Enroll Enroll ID ESC Ok Show ID ของพน กงานท กาล งจะAdd ซ งเป นเลข 5 หล ก ปกต จะ เร มท ถ าท านต องการ ID อ น ให กดเลข 5 หล กท ต องการ ได จากน นกด OK Enroll FP Place Finger ESC/Exit วางน วท ต องการ แล วรอส กพ ก Enroll FP Pls. Move Finger ESC/Exit ยกน วแล ววางน วเด มต อไปเร อยๆ คร งท 2,3 (ต องสแกนน ว 3 คร ง เพ อให เคร อง จาน วได ) New Enroll Input Pwd _ ESC Ok ใส รห สท ต องการต งค า 5 หล ก อ กคร งหน ง เพ อเป นการย นย น New Enroll Input Pwd Pwd Affirm 8 ใส รห สท ต องการต งค า 5 หล ก อ กคร งหน ง เพ อเป นการย นย น New Enroll P ESC OK (Save) กด Ok เพ อ (Save) น วหร อรห สท Add ไป ถ าไม ต องการ Save กด ESC เพ อใส รห สใหม อ กรอบ New Enroll Continue? ESC Ok ถ าต องการ Add น วหร อของพน กงานคนต อไป ให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC ***** ถ าท านต องการให ผ ใช งานคนเด ม Add น วเพ มเต ม (ในกรณ เผ อน วแรกบาดเจ บ จะได ใช น วอ นแทน) ให ท านกดป ม ESC แล วจะปรากฏข อความให ท าน เพ มน วต อ (Backup Enroll) ท านสามารถเพ มลายน วม อเพ มข นได ถ ง 10 น ว แต รห สใช รห สเด ยวก น ท ง 10 น ว โดยจะย ดรห สล าส ดเป นหล ก ******** การลงทะเบ ยน Admin (Enroll Admin) ปกต แล วไม ว าใครก ตามสามารถเข าเมน และต งค าเคร องได ท นท (กดป มเมน แล วก ต งค าได ท นท ) แต ถ าท าน ต องการความม security ให ท านต ง User ท เป น Admin ข นมา ต อไปน เม อกดป ม Menu เคร องจะข นหน าจอ คาว า Admin Affirm เพ อรอให ท านใส น ว Admin หร อ รห ส Admin ตามท ท านได ต งไว ท านจ งจะเข าต งค าเมน ได คนท จะเป น Admin สามารถม ได หลายคน และม ได 3 ระด บด งน 1. Enroller - เป นผ ท ทาหน าท ลงทะเบ ยน User ธรรมดาได และลงทะเบ ยน User ท เป น Enroller ในระด บเด ยวก นได - เข าต งค าเมน ห วข อ Options ไม ได เลย - ด ข อม ลต างๆในห วข อ Sys Info ได 2. Admin - เป นผ ท ทาหน าท ลงทะเบ ยน User ธรรมดาได และลงทะเบ ยน User ท เป น Enroller ก บ Admin ได - เข าต งค าเมน ห วข อ Options ได ด งน.. System Opt - แต ว าจะเข าไปล กถ ง Adv Options ไม ได.. Power Mng.. Comm Opt.. Log Opt - ด ข อม ลต างๆในห วข อ Sys Info ได 3. Supervisor - เป นผ ท ทาหน าท ลงทะเบ ยน User ธรรมดาได และลงทะเบ ยน User ท เป น Enroller, Admin และ Supervisor ได - เข าต งค าเมน ห วข อ Options ได ท กอย าง - ด ข อม ลต างๆในห วข อ Sys Info ได หมายเหต : ณ ขณะท ย งไม ม Admin หร อ Supervisor ผ ท เป น Enroller จะสามารถทาหน าท แทน Supervisor ได ท กอย าง ว ธ การลงทะเบ ยนผ ท เป น Admin 1. กด Menu แล วเข าห วข อ User Manage 2. เล อก Enroll Admin User Manager Enroll User Enroll Admin Delete ท านต องเล อกว า สาหร บ Admin คนน จะ ใช น ว อย างเด ยว (Enroll FP) หร อใช รห สอย างเด ยว (Enroll Pwd) หร อใช น วหร อรห สผ าน (FP & Pwd) ** ข นตอนการ Add น วและรห สในโหมดของ (Enroll Admin) จะเหม อนก นก บ โหมด (Enroll User) ** 9 Enroll Admin Enroll FP Enroll Pwd FP & Pwd Reg RFID Enroll FP ค อการ Add เฉพาะน วอย างเด ยว Enroll Pwd ค อการ Add เฉพาะรห สอย างเด ยว FP & Pwd ค อการ Add น วหร อ Add รห ส Reg RFID ค อการลงทะเบ ยนการ ด 10 Enroll Admin Admin Accredit Admin ESC OK Enroll Admin Admin Accredit Enroller ESC OK การ Add น วและรห ส ในโหมดของ Admin ม อย 3 ระด บ ค อ 1. Enroller 2. Admin 3. Supervisor ซ งสามารถ เล อกได โดยการเล อนเล อนล กศร ข น-ลง ไปให ตรงตาแหน งท ต องการแล วกด OK Enroll Admin Admin Accredit Supervisor ESC OK หล งจากลงทะเบ ยน Admin แล ว ท กคร งท จะมาต งค าท Menu ต องสแกนน วหร อใส รห ส แล วแต ว าการ Add อย ในโหมดของอะไร การลบ ID, ลบน ว, ลบรห ส ของพน กงาน (Delete) User Manager Enroll User Enroll Admin Delete เม อต องการ Delete น ว เล อนล กศร ข น-ลง มาท Delete แล วกดป ม OK เพ อ ลบ ID (น ว,รห ส) พน กงาน Delete Enroll ID ESC OK Del Fingerprint ESC OK Show IDของพน กงานท จะลบ สามารถเล อนล กศร ข น-ลง มาท ID ท ต องการลบได ถ าต องการลบให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC ลบ น วของพน กงานของ ID 00001ถ าต องการลบให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC 11 Del Password Enroll ID ESC OK ลบ รห สของพน กงานของ ID ถ าไม ต องการให ESC ถ าต องการลบให เล อก Ok Del User Enroll ID ESC OK Show IDของพน กงานท จะลบ ถ าต องการลบให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC Del User Delete? ESC OK ถ าต องการลบให เล อก Ok ถ าไม ต องการให ESC ***** หมายเหต คนท เป น Enroller ไม สามารถทาการลบ ID ของผ ท เป น Admin หร อ Supervisor ได ****** Menu User Mange Option Sys Info เม อต องการต งค า Options เล อนล กศร ข น-ลง มาท Options แล ว กดป ม OK เพ อต งค า Config Option System Opt Power Mng Comm Opt Log Opt Access Options Auto Test เมน ห วข อ Options ม การต งค าท งหมด 6 ห วข อ 12 System Opt Power Mng Comm Opt Log Opt Access Options Auto Test Date Time Language Fmt YY-MM-DD Adv Option Shutdown Power on N Sleep Idle SLP Idle Min Lock Power N Baud Rate 9600 Dev Num 1 IP Addr Net Mask Gateway Ehernet Y RS232 N Rs485 N COMM Key 0 Alm SuperLog99 Alm AttLog 99 ReCheck Min 0 Define TP User Acc Opts GRP TP Define Access Comb Lock 100 DSen. Delay 10 DSen. Mode NO Duress Option Run All Test FLASH Test LCD Test FP Reader Key Test RTC Test Adv Option Reset Opts. Del AttLogs Clear All Data Clr Admin Pri Buzzer Del Slogs Show Score Match Thr 45 Mst Input ID 1:1 Thr 25 System Opt เป นเมน สาหร บต ง เวลาว นท, ภาษา และต งค าเคร องแบบ Advance เช น ลบข อม ลท งหมด, ลบ Log 13 Power Mng ต งค าการ เป ด-ป ด เคร อง, พ กเคร อง (Sleep Mode) Comm Opt ต งค าการเช อมต อ เช น RS-232, RS-485, Ethernet (LAN) Log Opt ต งค าจานวน Attendance Log ท จะให เคร องส งเส ยงเต อน เม อหน วยความจาของเคร องเหล อน อย ตาม ท ต งค าไว Access Options ต งค าเก ยวก บการเข า-ออกประต เช น ต งช วงเวลาการเข า-ออกประต สาหร บแต ละบ คคล (Time Zone) ต งค าเวลาการคลายล อกกลอน Auto Test ทดสอบสภาพเคร อง เช น ทดสอบหน าจอ LCD, ทดสอบเส ยง, ทดสอบเคร องอ านลายน วม อ การต งค า System Opt System Opt Date Time Fmt YY-MM-DD Adv Option เม อต องการต งค า System Opt เล อนล กศร ข น-ลง มาท System Opt แล วกดป ม OK จะข นภาพด งร ป 1. ต ง ว นท เวลา 2. ต งร ปแบบว นเด อนป Date Time :50:55 Fmt YY-MM-DD ต งว นท และเวลาของเคร อง Finger Scan ร ปแบบการกาหนดว นเด อนป กาหนดเป น ป -เด อน-ว น 3. ต งค า Advance Option Adv Option Reset Opts. Del AttLogs Clear All Data Clr Admin Pri Del Slogs Buzzer Show Score Match Thr 45 Mst Input ID 1:1 Thr Restore Opts ค อ ล างการต งค าให กล บส ค าเด ม Del AttLog ค อ ลบเหต การณ Att Log ท งหมด Clear All Data ค อ Clear ข อม ล ID ของพน กงานท งหมด Clr Admin Pri ค อ Clear ความเป น Admin ของ User ท เป น Admin ( User คนน นย งใช งานได เหม อนเด ม แต ยกเล ก ความเป น Admin) Del Slogs ค อ Clear Slogs บ ดเส ยงเคร อง Show Score ค อ Show คะแนน ความถ กต องของการใช ลายน วม อ ขณะท กาล ง Scan น ว Match Thr ต งได ต งแต (เลขน อยจะใช น วได ง ายข น) Mst Input ID การทา Mst Input ID 1:1 Thr ค อ ต งได ต งแต 0-50 (เลขน อยจะใช น วได ง ายข น) อธ บาย รายละเอ ยดของการต งค า Advance Options ในห วข อต างๆ Del Log ค อ ลบเหต การณ Att Log ท งหมด Del Logs Delete? Esc OK กดป ม Ok เม อต องการ Delete ถ าไม ต องการให ESC Clear All Data ค อ Clear ข อม ล ID ของพน กงานท งหมด Clear All Data Continue? ESC OK กดป ม Ok เม อต องการ Clear All Data ถ าไม ต องการให ESC Clr Admin Pri ค อ Clear ความเป น Admin ของ User ท เป น Admin (User คนน นย งใช งานได เหม อนเด ม แต ยกเล กความเป น Admin) Clr Admin All Continue? ESC OK กดป ม Ok เม อต องการ Clr Admin Pri ถ าไม ต องการให ESC 15 Show Score ค อ Show คะแนน ความถ กต องของการใช ลายน วม อ ขณะท กาล ง Scan น ว Match Thr ค อต ง Threshold Level โดยต งได ต งแต (เลขน อยจะใช น วได ง ายข น) การใช งานเคร อง Finger ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks