ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) - PDF

Description
ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 11 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร เข าใจโครงสร างเอกสารในระบบมาตรฐานสากล สามารถจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานของหน วยงานตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถน าเคร องม อต าง ๆ เพ อมาช วยในการว เคราะห และช วยในการ ปร บปร งกระบวนการท างานในหน วยงานตนเองได เข าใจและทราบประโยชน ในการควบค มเอกสารและว ธ การควบค ม ห วข อการฝ กอบรม 1. ภาพรวมของระบบเอกสารภายในองค กร 2. โครงสร างของระบบเอกสารในองค กร 3. ประเภทของเอกสารต าง ๆ ในองค กร 4. ว ตถ ประสงค และประโยชน ของเอกสารแต ละประเภท 5. ล กษณะของเอกสารการปฏ บ ต งานท ด 6. ค ณสมบ ต และท กษะของผ จ ดท าเอกสารการปฏ บ ต งาน 7. ข นตอนในการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน 8. แนวทางและเทคน คในการจ ดท าเอกสารประเภทต าง ๆ 9. เม อใดต องปร บปร งค ม อ และปร บปร งอย างไร 10. ป ญหาและอ ปสรรคในการจ ดท าค ม อ 11. การแก ไขและป องก น 12. การควบค มเอกสารท เป นมาตรฐานสากล ค าจ าก ดความ เอกสารค ออะไร ส งหร อส อท ใช อธ บายถ งท ศทาง แนวทาง ข นตอนหร อว ธ การ ปฏ บ ต งาน โดยอาจจะอย ในล กษณะต าง ๆ เช น ระเบ ยบปฏ บ ต ค ม อการปฏ บ ต งาน ว ธ การท างาน ร ปภาพ แบบฟอร ม เป นต น การจ ดท าเอกสารค ออะไร การก าหนดแนวทาง ข นตอน หร อว ธ การไว เป นลายล กษณ อ กษร เพ อใช ในการต ดต อส อสารหร อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ภาพรวมด านเอกสา ด านเอกสารภายในองค กร (Documentation Overview) เอกสารของแต ละองค กรม กประกอบด วย เอกสารแสดงว ส ยท ศน ภารก จ นโยบาย และว ตถ ประสงค ขององค กร ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ระเบ ยบปฏ บ ต ค ม อการปฏ บ ต งาน (Procedure) ว ธ การท างาน (Procedure/Work Manual/Work Instruction) เอกสารจากภายนอกท จ าเป นต องใช ในการปฏ บ ต งาน (Support Document) แบบฝ กห ด A แบบฝ กห ด A : โครงสร างของเอกสารในองค กรท ด เวลาในการท าก จกรรม :5 นาท แบบฟอร ม A โครงสร างของระบบเอกสารในองค กร โดยท วไปแบ งเป น 4 ระด บ ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ระเบ ยบปฏ บ ต งาน (Procedure Manual), ว ธ ปฏ บ ต งาน/ว ธ การท างาน ( Work Instruction) แบบฟอร ม, บ นท กและเอกสาร สน บสน น (Form, Record and Support document) ระด บท 1: ค ม อค ณภาพ ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ระบ รายละเอ ยดขององค กร และนโยบาย ว ส ยท ศน ภารก จ ของ องค กร ประกอบด วยกระบวนการต างๆท อย ในความร บผ ดชอบขององค กร อ างอ งถ งระเบ ยบปฏ บ ต ท สน บสน นนโยบายขององค กรและ กระบวนการ อธ บายปฏ ส มพ นธ ของแต ละกระบวนการภายในองค กร โครงสร างของค ม อค ณภาพ ประกอบด วย ว ตถ ประสงค /ขอบเขตขององค กร ข อม ลแนะน าองค กร ประว ต องค กร โครงสร างองค กร หน าท ความร บผ ดชอบ นโยบายขององค กร (นโยบาย ว ส ยท ศน ภารก จ) ผ งกระบวนการภายในองค กร รายละเอ ยดของแต ละกระบวนการโดยส งเขป ประโยชน ของค ม อค ณภาพ เป นแนวทางให ก บเจ าหน าท ทราบถ งนโยบาย ว ส ยท ศน ภารก จ ขององค กร ใช อธ บายจ ดประสงค และโครงสร างองค กร สร างความประท บใจให แก บ คคลท วไป ให ม ความม นใจมากข น ใช อธ บายรายละเอ ยดของกระบวนการ เป นพ นฐานส าหร บผ บร หารใช ในการทบทวนและตรวจต ดตาม ระบบบร หารค ณภาพภายใน ระด บท 2: ระเบ ยบปฏ บ ต / ค ม อการปฏ บ ต งาน (Procedure / Work Manual) เปร ยบเสม อนแผนท บอกเส นทางการท างานท ม จ ดเร มต น และส นส ดของกระบวนการ ระบ ถ งข นตอนและรายละเอ ยดของกระบวนการต างๆ ของ องค กรและว ธ ควบค มกระบวนการน น ม กจ ดท าข นส าหร บล กษณะงานท ซ บซ อน ม หลายข นตอนและ เก ยวข องก บคนหลายคน สามารถปร บปร งเปล ยนแปลงเม อม การเปล ยนแปลงการ ปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงค ของการจ ดท า ระเบ ยบปฏ บ ต /ค ม อการปฏ บ ต งาน 1. เพ อให การปฏ บ ต งานในป จจ บ นเป นมาตรฐานเด ยวก น 2. ผ ปฏ บ ต งานทราบและเข าใจว าควรท าอะไรก อนและหล ง 3. ผ ปฏ บ ต งานทราบว าควรปฏ บ ต งานอย างไร เม อใด ก บใคร 4. เพ อให การปฏ บ ต งานสอดคล องก บนโยบาย ว ส ยท ศน ภารก จ และเป าหมายขององค กร 5. เพ อให ผ บร หารต ดตามงานได ท กข นตอน 6. เป นเคร องม อในการฝ กอบรม 7. ใช เป นเอกสารอ างอ งในการท างาน 8. ใช เป นส อในการประสานงาน โครงสร างของระเบ ยบปฏ บ ต /ค ม อการปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต 3. ค าจ าก ดความ 4. ความร บผ ดชอบ 5. ระเบ ยบปฏ บ ต (ข นตอน) 6. เอกสารอ างอ ง 7. แบบฟอร มท ใช 8. เอกสารบ นท ก ประโยชน ของการจ ดท าระเบ ยบปฏ บ ต /ค ม อการปฏ บ ต งาน ได งานท ม ค ณภาพตามท ก าหนด ผ ปฏ บ ต งานไม เก ดความส บสน แต ละหน วยงานร งานซ งก นและก น บ คลากรหร อเจ าหน าท สามารถท างานแทนก นได สามารถเร มปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและรวดเร วเม อม การโยกย ายต าแหน งงาน ลดข นตอนการท างานท ซ บซ อน ลดข อผ ดพลาดจากการท างานท ไม เป นระบบ ช วยเสร มสร างความม นใจในการท างาน ช วยให เก ดความสม าเสมอในการปฏ บ ต งาน ช วยลดความข ดแย งท อาจเก ดข นในการท างาน ช วยลดการตอบค าถาม ช วยลดเวลาในการสอนงาน ช วยให การท างานเป นม ออาช พ ช วยในการออกแบบระบบงานใหม และปร บปร งงาน ระด บท 3: ว ธ ปฏ บ ต ปฏ บ ต งาน/ว ธ การท างาน (Work Instruction) ว ธ การปฏ บ ต งานจะม รายละเอ ยดว ธ การท างานเฉพาะ หร อแต ละข นตอนย อยของกระบวนการ เป นข อม ล เฉพาะ ค าแนะน าในการท างานและรวมท งว ธ ท องค กร ใช ในการปฏ บ ต งานโดยละเอ ยด การจ ดท าเอกสารว ธ ปฏ บ ต งาน ม ล กษณะด งน ไม ม โครงสร างท ช ดเจน เข ยนได หลายล กษณะตามความ เหมาะสมของงาน ควรเข ยนให เข าใจง าย ม ความย ดหย นและร ดก ม ใช ค าศ พท ให เหมาะสมก บผ ใช งานเอกสาร อาจเป นข อความ Flow chart ร ปภาพ ร ปการ ต น หร อว ด โอ ประโยชน ของเอกสารว ธ ปฏ บ ต งาน ผ ปฏ บ ต งานทราบรายละเอ ยดและท างานได อย างถ กต อง ทราบถ งต าแหน งงานท ร บผ ดชอบ ทราบถ งเทคน คว ธ การท างาน ระด บท 4:แบบฟอร ม บ นท กและเอกสารสน บสน น เป นเอกสารท ใช ในการท างานเพ อให งานน นๆ ม ความสมบ รณ แบบฟอร ม (Forms) ใช ส าหร บลงบ นท กผลการท างานและผลล พธ ท ได จากการ ท างานในระบบบร หารค ณภาพ บ นท ก (Record) จะถ กเก บไว ส าหร บการเร ยกออกมาใช และควบค มตาม กระบวนการควบค มบ นท ก เอกสารสน บสน น (Support Document) เอกสารท ใช อธ บายรายละเอ ยดปล กย อยในการท างานใน ร ปแบบท องค กรม ใช อย เช น พระราชบ ญญ ต กฎหมาย หน งส อช แจง มาตรฐานต าง ๆ เป นต น ประโยชน ของแบบฟอร มและเอกสารสน บสน น ช วยให การท างานน นๆ ม ความสมบ รณ ครบถ วน เป นเอกสารอ างอ งในการท างาน ช วยให ไม ท างานผ ดข นตอน ช วยป องก นอ บ ต เหต ท างานได อย างปลอดภ ย สาเหต ท หลายองค กรไม จ ดท าค ม อ อ างอ งบ คคลในหน วยงานท ท างานมานาน ม ประสบการณ ส ง จ งไม เห น ความจ าเป นในการจ ดท าค ม อ บางหน วยงานม ล กษณะงานท ไม ซ าซ อน ม ข นตอนน อยและตายต วไม ม การเปล ยนแปลง จ านวนบ คลากรไม มากจ งไม เห นความจ าเป นในการ จ ดท าค ม อ บางหน วยงานไม เคยม คนใหม เข ามาท างาน คนเด มหร อคนป จจ บ นร งาน หมดแล ว จ งไม เห นความจ าเป นในการจ ดท าค ม อ แบบฝ กห ด B แบบฝ กห ด B : ว เคราะห เอกสารระเบ ยบปฏ บ ต หร อ ค ม อ การปฏ บ ต งานของท าน เวลาในการท าก จกรรม : เตร ยม 5 นาท แบบฟอร ม B ต วอย างเอกสารการปฏ บ ต งาน ระเบ ยบปฏ บ ต หร อค ม อการปฏ บ ต ส าหร บกระบวนการท ปฏ บ ต ประจ า ได แก การจ ดซ อจ ดจ าง การจ ดการฝ กอบรม การตรวจสอบภายใน การน เทศงาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ระเบ ยบปฏ บ ต หร อค ม อการปฏ บ ต ส าหร บโอกาสพ เศษหร อเฉพาะก จ ได แก การเตร ยมงานฉลองส ร ราชสมบ ต ครบ 60 ป การเตร ยมการต อนร บราชอาค นต กะท เสด จร วมงาน การประช ม APEC ล กษณะของเอกสารการปฏ บ ต งานท ด กระช บ ช ดเจน เข าใจได ง าย เป นประโยชน ส าหร บการท างานและฝ กอบรม เหมาะสมก บองค กรและผ ใช งานแต ละกล ม ม ความน าสนใจ น าต ดตาม ม ความเป นป จจ บ น (Update) ไม ล าสม ย แสดงหน วยงานท จ ดท า ว นท บ งค บใช ม ต วอย างประกอบ ค ณสมบ ต และท กษะ ของผ จ ดท าเอกสารการปฏ บ ต งาน ค ณสมบ ต ม ความร ความเช ยวชาญในการ ปฏ บ ต งานเร องน น ๆ เป นคนช างส งเกต เอาใจใส ในรายละเอ ยดของการ ปฏ บ ต งาน ร ทฤษฎ และความร พ นฐานของการ ว เคราะห ระบบงาน ร หล กการส อสารในร ปแบบต าง ๆ ร เทคโนโลย สม ยใหม ท กษะ ท กษะการว เคราะห (Analysis Skills) ท กษะการส อสาร (Communication Skills) ท กษะออกแบบ (Design Skills) ท กษะการประเม นผล (Evaluation Skills) ใครบ างท เก ยวข อง ผ ปฏ บ ต งานในกระบวนการ ผ จ ดท าเอกสารการปฏ บ ต งาน ผ อน ม ต ผ อ าน ภายในองค กร ผ บร หาร ร ฐบาล ข าราชการ ภายนอกองค กร ประชาชน ผ เข าชมงาน 12 ข นตอนการจ ดท าเอกสารการปฏ บ ต งาน 1. ศ กษารายละเอ ยดของงานจากเอกสาร 2. ส งเกตการปฏ บ ต งานจร ง 3. จ ดท า Work Flow อย างง าย 4. จ ดท ารายละเอ ยดในแต ละข นตอน 5. ม การทดสอบโดยให ผ ปฏ บ ต งานอ าน และผ ท ไม ได ปฏ บ ต งานอ าน 6. ตรวจสอบก บน ต กร ว าม ประเด นใดข ดต อกฎหมาย หร อ กฎระเบ ยบของทางหน วยงานหร อไม หากม ให แก ไข ปร บปร ง 12 ข นตอนการจ ดท าเอกสารการปฏ บ ต งาน (ต อ ต อ) 7. ขออน ม ต 8. บ นท กเข าระบบการควบค มและแจกจ ายเอกสาร 9. ด าเน นการแจกจ ายหร อเผยแพร 10. ด าเน นการฝ กอบรมหร อช แจงว ธ การใช 11. ม การทดสอบความเข าใจของผ ใช งาน 12. รวบรวมข อเสนอแนะเพ อปร บปร งค ม อให เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด เคร องม อพ เศษในการจ ดท าเอกสาร 1.การศ กษาและว เคราะห กระบวนการ (Process Analysis) Input-Output Analysis ทร พยากรท จ าเป น ข อก าหนด Process ผลล พธ ท ต องการ Inputs Output หล กเกณฑ เง อนไข 2. การใช Flow Chart การกระท าเพ อเปล ยนสภาพ Input ไปเป น Output แนวทางการเข ยน Flow Chart Flow Chart ค ออะไร? การใช ส ญล กษณ ต างๆ ในการเข ยนแผนผ งการท างาน เพ อให เห น ถ งล กษณะ และความส มพ นธ ก อนหล งของแต ละข นตอนใน กระบวน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks