Willem PRO 4ISP je najpopulárnejším programátorom na poľskom trhu. - PDF

Description
ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMÁTORA Willem PRO 4ISP je najpopulárnejším programátorom na poľskom trhu. Použitie programátora: - v servisoch rádiových prijímačov, TV prijímačov a elektrospotrebičov pri programovaní

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 66 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMÁTORA Willem PRO 4ISP je najpopulárnejším programátorom na poľskom trhu. Použitie programátora: - v servisoch rádiových prijímačov, TV prijímačov a elektrospotrebičov pri programovaní pamätí/mikroprocesorov, televízorov, pračiek a umývačiek riadu, - v servisoch počítačov, - na čítanie a zapisovanie systémov BIOS (taktieţ nové moduly 3,3V), - na opravu poškodených základných dosiek po neúspešnej aktualizácii BIOSu, - v servisoch TV/SAT prijímačov, - na zmenu jazyka vo faxoch, tlačiarňach, kopírkach a iných podobných zariadeniach, - na čítanie a zápis tuningových čipov (chip tuning), - na korekciu stavu automobilových počítadiel, - pri opravách airbagov, - na modifikáciu programového vybavenia kontrolérov motorov alebo turbín - na korekciu zabezpečenia v rádioprehrávačoch, - pri opravách solárií, - na amatérske práce pre nadšencov. Programátor je vyhotovený na obojstrannej laminátovej doske s prekovkami, nespájkovateľnou maskou a opisom súčiastok. - na napájanie programátora sa odporúča pouţiť napájací zdroj jednosmerného napätia 12 V. Napájanie je moţné taktieţ cez prostredníctvom USB portu, - podpora nízkonapäťových obvodov 3,3 V, - hotové zariadenie sa pripája k počítaču PC, - umoţňuje komunikáciu s obvodmi prostredníctvom ISP konektora, - zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 9x/2000/ME/XP/Vista, - komunikácia programátora s počítačom je zabezpečená prostredníctvom LPT kábla (musí mať všetky ţily), - s programátorom je k dispozícii nevyhnutný softvér v poľštine, dodávaný na disku CD. Obsah balenia Programátor Willem PRO 4 ISP Príslušenstvo: Návod na obsluhu Softvér Kábel ISP Opis programátora Použitie programátora Nastavenie práce programátora Biele polia označujú nastavenie prepínača Konektor ISP for PIC: 1 VPP 2 VCC 3 GND 4 DATA 5 CLK Pripojenie programátora k počítaču 1. Vyberte programátor zo škatule, zapojte LPT kábel do počítača a následne do programátora (obrázok dolu). 2. Mala by sa rozsvietiť červená dióda napájania (miesto označené šípkou). 3. Následne zapojte napájanie. Môţete zvoliť napájanie prostredníctvom USB kábla alebo z napájacieho zdroja 12 V. Po zapojení napájania začne dióda napájania svietiť intenzívnejšie. Dodatočne sa rozsvieti aj ţltá (VCC) a zelená (VPP) dióda. Napájanie prostredníctvom USB kábla. POZOR! Zariadenie je moţné napájať len z jedného zdroja napätia! Napájanie prostredníctvom napájacieho zdroja 12 V. Ak pouţívate napájací zdroj s moţnosťou nastavenia napájacieho napätia, nastavte prepínač na hodnotu 12 V. Inštalácia softvéru 1. Ukončite všetky aplikácie, ktoré sú na počítači spustené. 2. Vloţte disk CD s programovým vybavením do mechaniky CD-ROM vášho počítača. 3. Otvorte Tento počítač a následne kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM. 4. Skopírujte celý adresár willem na disk C: 5. Rozbaľte súbor port.zip. (Súbor port.zip je samorozbaľujúci sa archív, ktorý nevyţaduje dodatočného programu, napr. WinRAR). 6. Otvorte adresár User_Port, skopírujte súbor UserPort.sys do adresára C:\WINDOWS\system32\drivers. Inštalácia softvéru 7. Otvorte adresár User_Port. Spustite program UserPort.exe. Nastavte parametre tak, ako je znázornené na dolu uvedenom obrázku. 8. Otvorte adresár willem. Rozbaľte súbor sterownik.zip. (Súbor sterownik.zip je samorozbaľovací archív, ktorý nevyţaduje ţiadny dodatočný program, napr. WinRAR). 9. Otvorte adresár sterownik a spustite program EPROMM51.exe. Test programátora 1. Po spustení programu nastavte: PCB3 Printer Port (port tlačiarne LPT) na LPT1 (0x378) 2. Ak sa podarilo port správne zdetegovať, na programátore by mala zhasnúť ţltá a zelená dióda. 3. Ak sa chcete presvedčiť, či je programátor zapojený správne, otvorte záloţku Help a vyberte v nej moţnosť Test hardware. Test programátora 4. Ak je všetko zapojené správne, v stavovom riadku by sa malo objaviť hlásenie Hardware present. Programovanie 1. Pred zahájením programovania musíte zo zoznamu vybrať daný obvod. Ak sa v zozname nenachádza presne ten istý model, ktorý máte, vyberte zo zoznamu model, ktorý sa mu svojimi parametrami najviac podobá. 2. Pouţite funkciu Electronic ID ak chcete skorigovať správnosť identifikácie pamäte vloţenej do programátora. Programovanie 3. Ak chcete naprogramovať pamäť flash zo súboru, zvoľte v hornom menu File Load alebo na lište ikonu otvoreného adresára, následne vyhľadajte príslušný súbor a kliknite naň. 4. Pokiaľ ste všetky činnosti vykonali správne, v stavovom riadku sa objaví správa Binary File Loaded OK. 5. V hornom menu zvoľte záloţku Action Program / Test RAM. V prípade ak sa objaví správa VPP RANGE ERROR treba okamžite zmeniť jumper konfigurácie VPP adaptéra. Programovanie 6. Po správnom vykonaní hore uvedených činností sa otvorí okno zobrazujúce postup programovania. Na programátore sa rozsvietia ţltá a zelená dióda a taktieţ dióda adaptéra FWH/LPC. 7. Ak bolo programovanie úspešne ukončené, program zaháji proces verifikácie (viditeľný v novom okne). 8. V stavovom riadku programu sa objaví hlásenie Device Programmed OK informujúce o kompatibilite programovaného obvodu s vybraným súborom. Ţltá a zelená dióda spolu s diódou adaptéra FWH/LPC by mali zhasnúť. Programovanie bolo úspešne ukončené. Mazanie obvodu 1. Ak chcete daný obvod vymazať, musíte v menu zvoliť moţnosť Action Erase 28/29/49/89/90/PIC. 2. Otvorí sa okno zobrazujúce postup mazania obvodu, následne sa rozsvietia ţltá a zelená dióda a taktieţ dióda adaptéra FWH/LPC. 3. Ak sa v stavovom riadku objaví hlásenie Erase completed, obvod bol úspešne vymazaný. Mazanie obvodu bolo ukončené. Zoznam obvodov EPROM: 27C64, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020, 27C040, 27C1001, M27C1001, M27C2001, M27C4001, 27C080 (A19), M27C801, M87C (Vpp25V), 2732 (adaptér DIP24), 2764, 27128, 27256, 27512, 27010, Vpp12.5V (21 Vpp Modify Circuit) EEPROM: 28C65, 28C64, 28C128, 28C256, 28C512, 28C010, 28C020, 28C040, M28C16A/17A (DIP28) (Adapter or Jumper), 28C16, XLS2816 (DIP24) FLASH Memory: 28F64, 28F128, 28F256, 28F512, 28F010, 28F020, MX26C1000, MX26C2000, MX28F1000, MX28F2000, Am28F256A, Am28F512A, Am28F010A, Am28F020A (New Command erase/prog.) Intel i28f001bx, 28F004, 28F008, 28F016 FLASH Memory: 29F64, 29F128, 29F256, 29F512, 29F010, 29F020, 29F040, 29F080, 29F001, 29F002, 29F004, 29F008, 29F016, 29F032 Serial (I2C) EEPROM 24Cxx, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 85C72, 85C82, 85C92, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512 Microwire EEPROM: Data 8bit (pin 6 ORG. [Schematic connect to GND]) 93C06, 93C46, 93LC46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 (8 bit), AT59C11, AT59C22, AT59C13, CAT35C102, CAT35C104, CAT35C108 (pullup pin 7) -Data 16bit (pin 6 - NC [No Connect]) 93C06A, 93C46X, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 (NS) MicroChip: PIC 12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A, 12CE518, 12CE519, 12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674, 12F629, 12F675, 16C433, 16C54, 16C56, 16C58, 16C61, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67, 16C71, 16C71, 16C72A, 16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C74B, 16C76, 16C77, 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505, 16C620, 16C620A, 16C621, 16C621A, 16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16E625, 16F627, 16F628, 16F630, 16F676, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 17C745, 16C765, 16C770, 16C771, 1C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F873A, 16F874, 16F874A, 16F876, 16F876A, 6F877, 16F877A, 16923, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1320, 18F2320, 18F4320, 18F4539, 18F6620, 18F6720, 18F8620, 18F8720 Zoznam obvodov Atmel Flash Memory AT49xxx (Subset 29Fxxx) (Byte-by-Byte Programming) (Software Data Protection): Command seq. 5555/AA, 2AAA/55, 5555/A0 AT49F512, AT49F010, AT49F020, AT49F040, SST39SF010, SST3S9F020, SST39SF040, AT49F001, AT49F002, AT49F008A Command seq. 555/AA, 2AA/55, 555/A0 Am29F512, Am29F010, Am29F020, Am29F040, HY29F080, 29F002, 29F002T, Pm29F002T Atmel EEPROM (page prog.) (Software Data Protection): AT28C256, AT28C010, AT28C040 Nonvaltile SRAM: (Ds12xx) DS1220, DS1225Y, DS1230Y/AB, DS1245Y/AB, DS1249Y/AB Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM Mode0 (0,0) AT25xxx, W95xxx: [Atmel] AT25010, 020, 040 (A8-A0) AT25080, 160, 320, 640, 128, 256 (A15-A0) [ST] W , Microchip 25x010 25x640 Byte programming 25010, 25020, 25040 25C080, 25C160, 25C320, 25C640, 25C128, 25C256, 25C512, AT25HP256, AT25HP512, AT25HP1024 (24bit address) CAT64LCxxx (16bit DATA IN/OUT) use socket 93Cxxx CAT64LC010, CAT64LC020, CAT64LC040 Sstatic RAM (Test RAM): 6116, 6264, 62256, 62512, EPROM winbond, SST Electrical Erase Chip: W27E512, W27E010, W27C010, W27C020, W27C040, SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020, MX26C4000 Vcc = V, SST37VF512, SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040 Flash Memory SST, Sanyo: SST28SF040A, LE28F4001 Atmel Flash Memory (Sector Programming) (Software Data Protection): AT29C256, AT29C512, AT29C010A, AT29C020, AT29C040, AT29C040A, W29EE512, W29EE011, W29EE012, W29C020(128), W29C040, PH29EE010(W29EE011)ASD, AE29F1008 (AT29C010), AE29F2008 (AT29C020) Ver up(dos). Can run under win9x (disable prog. CPUIdle or CPUCool) Firmware Hub/LPC FLASH Adapter Firmware Hub/LPC (PLCC32) (PP mode) (3.3V): Firmware Hub 82802AB, 82802AC, AT49LW040, AT49LW080,SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A, SST49LF008A, W49V002FA, W39V040FA LPC flash SST49LF020, SST49LF040, W49V002A, W39V040A Možnosti programátora Willem PRO 4 ISP konektor ISP Willem PRO 4 ISP umoţňuje komunikáciu s obvodmi prostredníctvom konektora ISP (In System Programming). Hlavnou výhodou konektora ISP je fakt, ţe nie je nutné vyťahovať obvod z pätice. Vďaka tomu je moţné programovať obvody bez odspájkovania procesora. Rozširuje to moţnosti programátora vďaka pouţitiu systému pokročilej technológie spolupráce s obvodmi. Programátor ISP môţe byť vďaka pouţitiu pokročilej technológie napájaný z programátora Willem alebo prostredníctvom externého napájacieho zdroja obvodu. Nastavenie programátora ISP. Po spustení príslušného programu, napr. BASCOM, PONY PROG nastavte prepínač JP11 do hornej polohy, čím sa aktivuje činnosť programátora ISP. Willem OFF/ISP ON Willem ON/ISP OFF Zapojte kábel, ktorý je súčasťou balenia, do portu ISP, a v závislosti od špecifikácie obvodov a čísel kontaktov portu ISP pripojte vybraný obvod. Podľa toho, či chcete vybraný obvod napájať z napájacieho zdroja programátora Willem, prepnite prepínač JP10 do hornej polohy, prípadne ak má obvod svoje vlastné napájanie, prepnite prepínač JP10 do dolnej polohy. Napájanie z Willema Externé napájanie Programátor obsluhuje nízkonapäťové obvody 3,3 V, umoţňuje to prepínač JP9: poloha horná 3,3 V, poloha dolná 5 V. 3,3 V 5 V Možnosti programátora Willem PRO 4 ISP nové obvody Willem PRO 4 ISP spolupracuje s programami: AT-PROG, SI-PROG, UISP, STK200/300, BASCOM. V súčasnosti podporované mikroprocesory: AT89S2051, AT89S4051, AT89S1, AT89S52, AT89S53, AT89S8252, AT89S8253 AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128,AT90PWM2, AT90PWM3, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287 ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATtiny2313 ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega165P, ATmega168, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega324P, ATmega325, ATmega329, ATmega64, ATmega128, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega649, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3290, ATmega650, ATmega6490 V súčasnosti podporované sériové pamäte DataFlash: AT45DB011B, AT45DB011D, AT45DB021B, AT45DB021D, AT45DB041B, AT45DB041D, AT45DB081B, AT45DB081D, AT45DB161B, AT45DB161D, AT45DB321B, AT45DB321C, AT45DB321D, AT45DB642D, AT45CS MISO dátový SPI signál Master vst. / Slave výst. 2 VCC napätie vybraného (cieľového) obvodu, 3 SCK nulový SPI signál 4 MOSI dátový signál Master výst. / Slave vst. 5 RES signál RESET vybraného (cieľového) obvodu 6 GND kostra programátora 7, 8, 9, 10 NEZAPOJENÉ Zoznam obvodov adaptéry Atmel AT89Cxx (MCS-51) Adpater 32pin to MCS-51: Atmel Auto Select AT90C51, 52, 55, AT89LV51, 52, 55, AT89S8252 (8K + 2K), AT89S53, AT89LS8252, AT89LS53, AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 (20pin), AT89C51RC (32kB), AT89C55WD (6.2V), SST89C54/58, SI89C53 Intel Auto Select i87c51, i87c51fa, i87c51fb, i8xc51, i8xc52, i8xc54, i8xc58 (twp = 100uS*25 Pulse) Atmel AVR 8-bit RISC AT90Sxxx (Parallel programming) Adapter 32pin to MCS-51: (read, write, erase, verify, checkempty, Lockbits, Fusebits) [Flash memory/eeprom], AT90S1200, AT90S2313, 90S2333, 90S4433, 90S4414, 90S8515, 90S4434, 90S8535 reference AT90S2313 pin Function Lockbit MCS-48, MCS-41 Adapter 32pin to MCS-48/41: ROM (read/verify) P8048AH, P8049AH, P8050AH, P8042AH Vea = 12V P8041, P8042 OTP (read/verify/program) P8748, P8749H, P8742H Vea = 18V EPROM (read/verify/program), D8748, D8749, D8742, D8741, D8742 Vea = 18V FLASH memory 8/16 bit (Software Data Protection) Adapter (TSOP48): Am29F400, Am29F800, 29F160, 29F320 (read, write byte mode) HY29F200, HY29F400, HY29F800, AT49F2048A, AT49F4096A, AT49F8192A FLASH memory 8/16bit (Vpp 12V) (Software Data Protection) Adapter (TSOP48): I28F200, i28f400, i28f800, i28f160 (TSOP48) 28F001 (DIP32 or PLCC32) EPROM 16bit (DIP40) (1-4Mbit) Adapter Eprom 16bit Eprom only: 27C1024 (27C210), 27C2048 (27C2002), 27C4096 (27C4002), Schematic by Toomas Toots (read, Program byte mode by use Resister pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte) EPROM 16bit (DIP42) (4-32Mbit) Adapter Eprom DIP42 Eprom only: M27C400(DIP40), 27C800, 27C160, 27C322 Schematic by Toomas Toots, (read, Program byte mode by use Register pull up Data Bus (0xFF), A0 select low or high byte) FLASH memory 8/16bit (Software Data Protection) Adapter (TSOP48LV): 29LV200, 29LV400, 29LV800, 29LV160, 29LV320 (read, write byte mode) P28F002BC Adapter P28F002BC (DIP40): BOOT BLOCK FLASH MEMORY P28F002BC Adaptéry PLCC32 DIP28 PLCC32 DIP32 Adaptéry MCS51V6 PSOP 44 Adaptéry TSOP 32 TSOP 48 ZIF TOMSAD Joanna Sadowska ul. Wierzbowa Mosty DIČ: PL tel.: fax:
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks