โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง - PDF

Description
หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 16 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว าหาข อม ล ท าหน าท เสม อนเป นห องสม ด ออนไลน เป นเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย การต ดต อส อสารท สะดวก และรวดเร ว เป นแหล งรวบรวม ข อม ลแหล งใหญ ท ส ดของโลก ท าให เก ดช องทางในการเข าถ งข อม ลท รวดเร วข น ช วยในการต ดส นใจ และม ความจ าเป นท งระด บบ คคลและองค กร เทศบาลต าบลสามแยกและสมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทยเล งเห นความส าค ญด าน การพ ฒนาส อออนไลน และตระหน กถ งป ญหาของหน วยงานต างๆ ท งท ม เว บไซต แล ว และย งไม ม เว บไซต ทางสมาคมจ งเป ดโครงการการผล ตเว บไซต ข น เพ อให ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร กระบวนการผล ตและ พ ฒนาเว บไซต ต งแต เร มต นจนสามารถน าเว บไซต ไปใช งานได จร ง ซ งจะช วยให เข าใจระบบการท างานได ด ย งข น และเพ อให ง ายต อการด แลพ ฒนาเว บไซต ขององค กรน นๆต อไปโดยได ร บอน ญาตจากกรมส งเสร ม การปกครองส วนท องถ นให สามารถด าเน นโครงการด งกล าวได ตามหน งส อกรมส งเสร มการปกครองส วน ท องถ น ท มท /4242 ลงว นท 10 พฤษภาคม 2553 ท งน เทศบาลต าบลสามแยกและ สมาคมฯ ได ร วมก บบร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด ได ออกแบบ โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต ซ งเป นล ขส ทธ ของบร ษ ทฯโดยโปรแกรมด งกล าวจะสอดคล องและเหมาะสม ก บการใช งานจร งของหน วยงานการปกครองส วนท องถ นเป นหล ก จ งม ห วข อและร ปแบบท ง ายต อการพ ฒนา เว บไซต ของหน วยงานราชการโดยเฉพาะ ต วอย างผลงานของผ จ ดอบรม 1.องค การบร หารส วนจ งหว ดนครปฐม (http://www.nkppao.go.th) 2. เทศบาลเม องสม ทรสงคราม (http://www.smsk-city.go.th) 3. เทศบาลต าบลเกาะส ช ง (http://www.kohsichang.go.th) 4. เทศบาลเม องบางศร เม อง (http://www.bangsrimuang.go.th) 5. เทศบาลต าบลบางว ว (http://www.bangwua.go.th) และอ นๆ ว ตถ ประสงค 1. เพ อเก ดผลงานด านเว บไซต โดยผ เข าอบรมเอง และเข าใจกระบวนการท างานท กข นตอน 2. เพ อถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศและกระบวนการด แลเว บไซต อย างถ กว ธ ให ก บผ ร บการอบรม 3. เพ อฝ กอบรมบ คลากรของหน วยงานท เข าร บการอบรมให สามารถปร บปร งและพ ฒนาเว บไซต ได ด วยตนเอง 4. เพ อเป นจ ดศ นย กลางแลกเปล ยนประสบการณ งานด แลเว บไซต 5. ให ค าปร กษาและช แนะว ธ การแก ไขป ญหาให แก ผ เข าร บการอบรม 2 ส งท จะได ร บจากการเข าร วมโครงการ 1. พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ในการจ ดท า และพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 2. หน วยงานจะได ร บช อ โดเมนเนม (.go.th) และพ นท Hosting ส าหร บเว บไซต หน วยงาน สามารถ น าไปใช งานได จร งและเป นเว บไซต ประจ าหน วยงาน 3. เว บไซต ของหน วยงานท ผล ตและพ ฒนาข นโดยผ เข าร วมโครงการ 4. โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต (Easy Program) กล มเป าหมาย ผ เข าร วมโครงการ บ คลากรหน วยงานเทศบาลและองค การบร หารส วนต าบล จ านวน 50 หน วยงาน ต อร น (หน วยงานละ 2 คน) โดยม ผ ช วยว ทยากร คอยให ค าช แนะและช วยเหล อตลอดระยะเวลาฝ กปฏ บ ต ฯ ระยะเวลาด าเน นการ และสถานท การจ ดอบรม ตามรายละเอ ยดแนบท าย งบประมาณ 1. ค าลงทะเบ ยนจากผ เข าร วมปฏ บ ต การ จ านวน 19,500 บาท/หน วยงาน (หน วยงานละ 2 คน) เพ อจ ดเป นค าใช จ ายในด าเน นการโครงการพ เศษ เช น ค าโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต (Easy Program) ค าเอกสารประกอบการใช งาน ค าตอบแทนว ทยากร ค าDomain (.go.th) ค าHosting ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว าง ค าใช จ ายอ น ๆ ในการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ ตามกระทรวงการคล งได วางไว ตามแนวทางหน งส อกระทรวงการคล ง ด วนท ส ด ท กค /ว 78 ลงว นท 15 ก นยายน 2549 และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ าย ในการฝ กอบรมขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ค าใช จ ายในการเด นทาง เช น ค าเบ ยเล ยง ค าท พ ก เบ กจากต นส งก ดโดย สามารถเบ กจ ายได ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ.2526 และท แก ไขเพ มเต มแล ว หน วยงานร บผ ดชอบ - เทศบาลต าบลสามแยก - สมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย - บร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด 3 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ผลงาน เว บไซต 1 Web/หน วยงาน สามารถน าไปใช ได จร งและเป นเว บไซต ประจ าหน วยงาน บ คลากรท เข าโครงการสามารถผล ตและพ ฒนา เว บไซต ของหน วยงานได ด วยตนเอง 2. ผ เข าร วมโครงการสามารถน าเว บไซต ท พ ฒนาข นไปใช ประโยชน ในการต ดต อส อสาร และ เผยแพร ข าวสารของหน วยงานได 3. เป นแรงกระต นให เก ดความต องการพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานให ม ความเคล อนไหวทางด านข าวสาร 4. ผ เข าร วมโครงการสามารถพ ฒนา และปร บปร งเว บไซต ให เหมาะสมต อการใช งานของแต ละ หน วยงานได ด วยตนเอง 5. หน วยงานท ส งผ เข าร วมโครงการม เว บไซต ประจ าหน วยงานท พร อมใช งานได จร ง 6. เก ดการแลกเปล ยนประสบการณ ในการพ ฒนาเว บไซต ของสมาช กผ เข าร วมการอบรม ว ทยากร 1. นายส รศ กด แก วเสมา ผ เช ยวชาญในงานออกแบบเว บไซต 2. นายเขมชาต จ นทร อ ดม ผ เช ยวชาญด าน Multimedia Designer 3. นายไชยว ฒ ว ว ฒนอาร ก ล โปรแกรมเมอร ผ เช ยวงานระบบบร หารจ ดการเว บไซต ลงช อ...ผ เข ยนโครงการ / ผ เห นชอบโครงการ ( นายส รศ กด แก วเสมา ) ต าแหน ง กรรมการผ จ ดการบร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ ( นายพนมไพร ปารม ) ต าแหน ง กรรมการฝ ายว ชาการและประชาส มพ นธ ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ ( นายสรณะ เทพเนาว ) ต าแหน ง นายกสมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ ( นายอร ณ สร อยส งห ) ต าแหน ง รองนายกเทศมนตร ร กษาราชการแทน นายกเทศมนตร ต าบลสามแยก 4 เน อหาโครงการการจ ดท าเว บไซต ว นท 1 เวลา น. เวลา น. ลงทะเบ ยน/ร บเอกสารการเข าอบรม เวลา น. ต ดต งโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต ว นท 2 เวลา น. เวลา น. พ ธ เป ดการอบรมส มมนา เวลา น. แนะน าการแต งเว บสวยด วยงานกราฟ ก เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) ตกแต งเว บไซต ด วยงานกราฟ ก ว นท 3 เวลา น. เวลา น. - แนะน าการท าAnimation เพ มเสน ห ให เว บไซต เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) ท าAnimation Head และ Animation ส วนต างๆ เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) ปร บแต งเว บไซต ให สมบ รณ พร อมใช งาน ว นท 4 เวลา น. เวลา น. แนะน าการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต เวลา น. ท าความร จ กก บ Server เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) ใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต เวลา น. แนะน าการจ ดวางเน อหา (Content) ท าอย างไรให สวย เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) จ ดวางเน อหาตามร ปแบบท เล อก ว นท 5 เวลา น. เวลา น. ปฏ บ ต งาน (Workshop) ส งงานข นบน Server จร ง เวลา น. พ ธ มอบใบประกาศน ยบ ตร/ เสร จการอบรมส มมนาเด นทางกล บภ ม ล าเนา หมายเหต เวลา น.และเวลา น. พ กร บประทานอาหารว างท กว น เวลา น. พ กร บประทานอาหารกลางว นท กว น 5 การประเม นผล 1. ต ดตามผลจากการเย ยมชมเว บไซต ของหน วยงานท เข าร วมการฝ กปฏ บ ต การ 2. บร ษ ทฯ จะให ค าปร กษา แนะน าในการพ ฒนาปร บปร งเว บไซต แก ผ เข าร วมโครงการภายหล ง การฝ กปฏ บ ต การแล ว หมายเหต ผ เข าร บการฝ กปฏ บ ต การต องน าโน ตบ กเพ อใช ในการอบรม 1 เคร อง/คน มาด วย (เพ อน าโปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต ท เจ าหน าท ลงให กล บไปใช งานจร งในการพ ฒนาเว บไซต ของ หน วยงานต อไป) ต วอย างผลงานของหน วยงานท ใช โปรแกรมบร หารจ ดการเว บไซต 1. เทศบาลต าบลบางไทร 2. เทศบาลต าบลด าเน นสะดวก 3. เทศบาลต าบลบางแพ 4. เทศบาลต าบลโรงช าง 5. องค การบร หารส วนต าบลท าจ น 6. องค การบร หารส วนต าบลต นมะม วง 7. องค การบร หารส วนต าบลเหม องใหม 8. องค การบร หารส วนต าบลบ อโพง 9. องค การบร หารส วนต าบลบางหญ าแพรก 10. องค การบร หารส วนต าบลหนองขนาก 6 แบบตอบร บเข าร วมโครงการ การฝ กปฏ บ ต การเพ อผล ตเว บไซต ประจ าหน วยงานด วยตนเอง กร ณากรอกข อม ลด านล าง พร อมแนบเอกสารการโอนเง น ส งกล บมาย งเทศบาลต าบลสามแยก อ าเภอเล งนกทา จ งหว ดยโสธร หมายเลขโทรสาร หร อ o เทศบาล... o องค การบร หารส วนต าบล... ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด... โทรศ พท...โทรสาร... เว บไซต.... รายนามผ เข าร บการอบรม จ านวน คน ล าด บท ช อ - สก ล ต าแหน ง โทรศ พท ม อถ อ พร อมโอนเง น จ านวน 19,500 บาท (หน งหม นเก าพ นห าร อยบาทถ วน) รวมภาษ ม ลค าเพ มแล ว ช อบ ญช เทศบาลต าบลสามแยก เลขท บ ญช ธนาคารกร งไทย สาขาเล งนกทา เม อโอนเง นแล วกร ณา แฟกซ หล กฐานการโอนเง น มาท หร อท หร อ สแกน หล กฐานการโอนเง นส งมาท อ เมล หร อท *** กร ณาโอนเง นก อนว นอบรมอย างน อย 10 ว น *** สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท 1. นายพนมไพร ปารม กรรมการฝ ายว ชาการสมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย โทรศ พท บร ษ ท บางกอก ไอเด ย ด ไซน จ าก ด โทรศ พท หร อ โหลดเอกสารได ท เว บไซต สมาคมพน กงานเทศบาลแห งประเทศไทย 7 ตารางการอบรม โครงการผล ตWebsite ด วยต วค ณเอง ป 2553 ร นท สถานท จ ด จ งหว ด ว นเวลา 1 โรงแรม ซ ต พาร ค นครราชส มา 28 ม ถ นายน - 2 กรกฎาคม 2 โรงแรม ส น ย แกรนด อ บลราชธาน 12 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 3 โรงแรม ล การ เด นส หาดใหญ 19 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 4 โรงแรมโลต ส ปางสวน แก ว เช ยงใหม 2 ส งหาคม - 6 ส งหาคม 5 โรงแรมรอย ล ร เวอร กร งเทพ 16 ส งหาคม - 20 ส งหาคม 6 โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก 30 ส งหาคม - 3 ก นยายน 7 โรงแรมประจ กษ ตรา อ ดรธาน 13 ก นยายน - 17 ก นยายน ส ารองท น งหร อสอบถามข อม ลเพ มเต มท สายด วน www. tessaban.com
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks