Výskumnéaktivity v Tatrách v kontexte historických zmien a vplyvov človeka. Juraj Švajda, FPV UMB Banská Bystrica - PDF

Description
Výskumnéaktivity v Tatrách v kontexte historických zmien a vplyvov človeka Juraj Švajda, FPV UMB Banská Bystrica Obsah prečo je dôležitý výskum v Tatrách historickéaspekty súčasnévýzvy

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Výskumnéaktivity v Tatrách v kontexte historických zmien a vplyvov človeka Juraj Švajda, FPV UMB Banská Bystrica Obsah prečo je dôležitý výskum v Tatrách historickéaspekty súčasnévýzvy problémy, riešenia, odporúčania TANAP najstaršía najväčšínárodný park predstavuje základnéprírodnéa kultúrne dedičstvo nielen SR ale aj strednej Európy odzrkadľuje vývoj biotyod dôb ľadových aj históriu využívania krajiny od prvého osídlenia ľuďmi súčasnésilnejúce strety záujmov vyvolávajú legitímne otázky, do akej miery môžeme územie využívaťa zasahovaťdo prirodzených procesov, aby sme ho nevratne nezmenili odbornéargumenty by mal daťpráve výskum Hodnota Tatier podľa Topercera (2010) a) vecná(refúgiávzácnych druhov a spoločenstiev, ekosystémovéfunkcie) b) poznávacia(tradícia výskumov, dát a databáz, rôzne metodiky a interpretácie výsledkov) c)symbolická(emocionálne útočište, historický symbol, inšpirácia pre umenie, opora etických štandardov) Národný park rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentráa najvýznamnejšie prírodnédedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradenánad ostatnéčinnosti, na územínp platítretístupeňochrany, ak nie je ustanovenéinak ( 19 zákona o OPK) manažmentovékategórie CHÚ(IUCN 1994, 2008) Potenciál Tatier pre výskum Prírodné hodnoty: súčasť Karpát najsevernejšia a najvyššia, klimatické charakteristiky; geológia územia; ľadovcováčinnosťv minulosti; hranica medzi úmoriami; vodopády/jaskyne/plesá; unikátne spoločenstváflóry a fauny endemity, relikty, veľké karnivory; lesnéekosystémy; hornáhranica lesa; submontánny až subniválny stupeň,...) Potenciál Tatier pre výskum Socio-ekonomické hodnoty: dôležitá turistickádestinácia; klimatickékúpele; šport a rekreácia; kultúrne a historickéhodnoty; osídlenie územia;...) možnosťprepojenia ochrany prírody a vedy a výskumu predstavuje excelentnúkombináciu jedno z najvýznamnejších územíz hľadiska biologickej a socio-ekonomickejvýznamnosti ale zároveň aj najzraniteľnejšie územie - vysoký stupeň tlakov a ohrození(wwf 2004) územie je jedinečným národným parkom v rámci SR (50% výmery v najprísnejšom stupni ochrany), súčasne BR Tatry a patríaj do sústavy Natura2000 Stručný pohľad do histórie 16. storočie počiatky vedeckého záujmu o Tatry 1873 Uhorský karpatský spolok MKE 1924 Krakovský protokol (zrod myšlienky prírodného parku v Tatrách) 1926 Prof. Dominpublikoval projekt prírodného parku v Tatrách 1933 vpoľských Tatrách štát vykupuje pozemky od súkromných vlastníkov scieľom zriadenia národného parku keďže ochrane prírody sa najlepšie darilo práve na štátnych pozemkoch 1946 Dr. Futák upravený projekt TANAP-u 1947 rokovanie s predstaviteľmi okresov (len PP za), vyčlenením katastrov podtatranských obcí vzniká administratívnym rozhodnutím mesto VT 1948 zákon o TANAP-e(poradný zbor vrátane výskumníkov) 1952 prísne a čiastočné rezervácie 1953 Správa TANAP-ua Výskumnástanica 1957 Zborníky prác o TANAP-e 1964 prvákoncepcia ochrany a tvorby prírodného prostredia 1987 Západné Tatry pričlenené k TANAP-u 1991 prvý program starostlivosti(a, B, C zónya EFP) organizačná štruktúra Správy TANAP-u (výskumná stanica + múzeum 17 zamestanncov projekt MONTAN (GEF) 1993 BR Tatry UNESCO Man and Biosphere 1995 nový zákon o ochrane prírody a krajiny (rozdelenie na ŠL pod MP SRa Správu pod MŽPSR) zánik poradného zboru, Správa TANAP-uje len odbornou organizáciou (stanoviskák povoleniu výskumu, snaha o koordináciu aktivít, sumarizácia záverečných správ) 2002 novýzákon o OPK, príprava nového programu starostlivosti a zonácie 2003 spresnenie výmery(73.800hanp ha OP) 2004 Natura 2000, vetrová kalamita Harvan, 1965: Ako sa vyriešila pastva vtanap-e(vkôprovej doline sa páslo vroku kusov, vroku 1952 sa vbt páslo 1100 oviec a250 ks mladého HD) Šmarda, 1957: Prirodzenáregenerácia trávnych porastov vpredných MeďodolochvBelanských Tatrách (v Predných MeďodolochvBelanských Tatrách vo výške cca 1500 m.n.m. nastáva v dôsledku zákazu pasenia prirodzená regenerácia pôvodných trávnych porastov) Jamnický, 1961: Stav hmyzích škodcov v lesoch TANAPu vrokoch aprognóza ich výskytu na r (opakovanie kalamít aj v minulosti) Koreň, Fleischer, Turok a kol., 1997: Príčiny podkôrnikovej kalamity v o.o. Javorina a návrh ozdravných opatrení (imisnézaťaženie, fyziologický stres nedostatok vlahy a prekročenie teplôt, vychádzame zpremisy, že človek je vtakýchto prípadoch skôr divákom ako režisérom; úskalia achyby veľkoplošnej ťažby chrobačiarov, výhody ponechania lesných porastov na samovývoj) Bohuš, 1972: Historický vývoj Vysokých Tatier (typický predstaviteľmiestneho pytliactva javorinskýpastier JonekLysý zastrelil najmenej 300 kamzíkov asvište vniektorých dolinách úplne vyhubil, knieža Hohenloheoznačil miesto kde zastrelil svojho tisíceho tatranského kamzíka honosnou pamätnou tabuľou) Blahout, 1961: Príspevok kbionómiisvišťa horského vrezervácii PodbanskévTANAP-e(kolónie svišťov pri Hincovýchplesách vtesnej blízkosti bol chodník, ktorý mal za následok že tamojšie svište si na človeka natoľko zvykli, že boli priam napoly krotkéčo začali využívaťlíšky, zo silnej populácie nezostalo skoro nič; naopak na územíprísnych rezervácií kde je turistický ruch menší, svište svoju ostražitosť nestrácajú) Kocian, Halák, Chovancová, Mihála Trpák, 1989: Návrh na ŠPR vtanap-ezo zoologického hľadiska(nesprávna regulácia porušila sociálnu štruktúru medveďov) Plesník, 1978: Dôsledky vplyvu človeka voblasti hornej hranice lesa anad ňou na územítanap-u(znečisťovanie odpadkami okolo chodníka na Kriváňvr až500 vriec odpadkov po turistoch) Dyk, 1961: Pstruhy Popradského plesa (zabrániťvoľnévypúšťanie kuchynských splaškov do plesa, lebo zvyšky zemiakov ainých škrobovín vyvolávajúdlhéažzahynutím sa končiace ochorenie pečene čím skracujúpriemerný vek pstruhov) Tomajka, 1996: Kproblému acidifikáciejazier vo Vysokých Tatrách (poznatky zistenépri výskume vody 52 jazier vo VT vrokoch alkalita, ph, špecifickávodivosť, teplota arozpustený kyslík; 82% jazier patrímedzi ohrozenéacidifikáciouztoho 37% súacidifikovanéjazerá) Pacl, 1989: Návrh na ŠPR v TANAP-e z hydrologického hľadiska (za 40- ročnej existencie TANAP-u vzrástla ročná návštevnosť takmer 100- násobne, spotreba vody vzrástla násobne, zo 40 zdrojov koncentrovaného znečistenia vody na územínp málen 5 vyhovujúce čistiace zariadenia) Havlík, 1963: Vplyv turistiky na zdravotný stav borovice kosodreviny vtanap-e(pri stavbe uvedených objektov voblasti Skalnatého Plesa sa zničilo spolu m² kosodreviny) Chudíková a Chudík, 1978: O antropizácii prírody TANAP-u (výrub bežeckých trás atréningový ruch spôsobili zánik známych tokanísk hlucháňa, jariabkov, zníženú početnosť šeliem, spracovávanie kalamitnej plochy aprevádzka motorových píl vmedzistenáchmala za následok že sokol sťahovavý opustil hniezdo, vspodných partiách Kežmarskej Bielej vody sa odsťahoval bocian čierny) Papánek, 1978: Antropicképôsobenie vnárodnom parku zhľadiska rekreácie aochrany prírody akrajiny (Národný park sa rodízvonkajšieho rozporu medzi hospodárskym akultúrnym využívaním územia ahynie na vnútorný rozpor medzi rekreáciou a ochranou prírody a krajiny) Strnka a Petro, 1983: Registrácia návštevnosti TANAP-u v dňoch (v období registrácie prišlo do TANAP-u návštevníkov, vysokohorsképrostredie navštívilo návštevníkov; motorových vozidiel; centrom Skalnatého Plesa prechádza vstrede letnej sezóny 968 návštevníkov za hodinu; denná priemerná návštevnosť osôb čo prekračuje únosnúmieru návštevnosti a zaťaženosti územia TANAP-u) Benčať, Supukaa Vreštiak, 1978: Vplyv motorizmu na prírodnéprostredie TANAP-u(automobilovéimisie na dopravných trasách TANAP-u-cesta Slobody podmienili vysokúakumuláciu imisného olova vasimilačných orgánoch vybraných drevín) Vološčukakol., 1992: Program starostlivosti otanap (súčasnévyužívanie územia TANAP-upresahuje hranice únosnosti) a ešte mnohéďalšie... (zníženie hornej hranice lesa o 120 m; v roku 1977 na Skalnatom plese zničenie 44 límb; v rokoch odstrel 28 vlkov; ročný odchyt 120 svišťov v BT; ohrozenie Skalnatého, Velickéhoa Štrbského plesa; zmenšenie rozlohy lesa o 10,4 km 2 do r ) šialenénávrhy, ktorým sa podarilo našťastie zabrániť(slavkovskáaveľkástudenádolina lanovky, prepojenie Žiarskej a Smutnej doliny, centrum pre prípravu športovcov pri Hincovýchplesách, lanovka na Gerlachovský štít, odstrel vrcholu Lomnickehoštítu...) zmena faktorov, ktoréohrozovali národný park (pastva, pytliactvo, ťažba rúd emisie, turizmus, výstavba a budovanie infraštruktúry...) nebezpečnápostupnosť(janiga, 2008): na začiatku súvždy chodníky po chodníkoch lesnécesty, neskôr asfaltovék prvým chatám, od chát k hotelom, od hotelov k apartmánom za chatami turistickéa lyžiarske strediská za turistickými centrami ďalšia nadrozmernávybavenosť veľkokapacitné podujatia s nevratnými dôsledkami na krajinu Novéhrozby pre národný park realizácia projektov v oblasti lyžovania (Štrbské Pleso, TatranskáLomnica, Spálená, Jakubkova lúka) spôsobila zničenie biotopov v celkovej spoločenskej hodnote 14,7 mil. Eur plocha cca 85 ha, z toho 16 ha na územínatura2000 a územiach rezervácií s piatym stupňom ochrany ďalšie plánované zámery (výstavba apartmánov - nárast ubytovacích kapacít,...) plánované vybudovanie lyžiarskeho areálu Riečavy spôsobí záber ďalších ha územia, vybudovanie parkovísk skapacitou 740 automobilov, spoločenskáhodnota zničených biotopov bude 6-9 mil. Eur pripravuje sa vybudovanie nových lyžiarskych tratía vlekov, osemsedačky K jazeru, detského zábavného parku, technicko-prevádzkových objektov a ďalších (reštaurácia Baby-sitting) podľa spracovateľa zámeru EIA ako najnevýhodnejšíje nulový variant, kedy síce nedôjde k žiadnym negatívnym vplyvom na životnéprostredie, ale nezmenia sa ani vplyvy na obyvateľstvo Novévýzvy prevýskuma jeho aplikáciuv ochrane prírody výskum by mal reflektovaťnovéhrozby a ich následky (klimatickázmena,...) Váh - L. Mikuláš [ mm ] vodná hodnota snehovej pokrývky v priebehu roka (ÚH SAV) zmeny krajinnej štrukúry(vúvb ŽU) limnologický výskum (FEE TU, FPV UMB) Vyšné Wahlenbergovo pleso 2145 m n.m. Nižné Terianske pleso 1941 m n.m. Vyšné Temnosmrečinské pleso 1716 m n.m. morfológia riečnych ekosystémov (GÚSAV) vplyv turistiky na ekosystémy v Belianskych Tatrách (ÚKE SAV) predikcia rizika poškodenia podkôrnymhmyzom (ÚEL SAV) mapovanie svištích kolónií(správa TANAP) potenciál sociálno-rekreačnejfunkcie TatranskáLomnica sever (MZLU) Function degree 0 Real potential of socialrecreational f. (RP flsr ) functionally unsuitable 1 very low 2 low 3 average 4 high 5 very high 6 extraordinary sledovanie sukcesie po kalamite a požiari - lokalita Tatranské Zruby (ŠL TANAP) Moss layer Vascular plants charakteristický vzhľad krajiny, vizuálny impakt (SAŽP, FEE TU) Lomnický štít 2633 m n. m. Pásmo kosodreviny Skalnaté pleso 1750 m n. m. Pásmo lesa Čučoriedky 1500 m n. m. Štart 1150 m n. m. sociologickéštúdie preferovanie riešenia problémov v Tatrách (GÚ SAV) narušené byty a domy znehodn. poľ. pôda poškodené lesy nadmerný hluk znečis. povrch. voda narušený reliéf % biosférická rezervácia Tatry monitoring návštevnosti VH prostredia (TPN) Natężenie ruchu wspinaczkowego w rejonie Hali Gąsienicowej z wyróżnieniem na czerwono weekendów. liczba osób 1 VII 4 VII 7 VII 10 VII 13 VII 16 VII 19 VII 22 VII 25 VII 28 VII 31 VII 3 VIII 6 VIII 9 VIII 12 VIII 15 VIII 18 VIII 21 VIII 24 VIII 27 VIII 30 VIII 2 IX 5 IX 8 IX 11 IX 14 IX 17 IX 20 IX 23 IX 26 IX 29 IX Natężenie ruchu wspinaczkowego w rejonie Morskiego Oka z wyróżnieniem na czerwono weekendów. liczba osób 1 VII 4 VII 7 VII 10 VII 13 VII 16 VII 19 VII 22 VII 25 VII 28 VII 31 VII 3 VIII 6 VIII 9 VIII 12 VIII 15 VIII 18 VIII 21 VIII 24 VIII 27 VIII 30 VIII 2 IX 5 IX 8 IX 11 IX 14 IX 17 IX 20 IX 23 IX 26 IX 29 IX Diskusia nedostatočný výskum, nerešpektovanie výsledkov, chýbajúce prepojenie výskumu s praxou a absentujúci historický pohľad na súvislosti sa odráža aj na efektivite riadenia národného parku (Švajdaa Fenichel, 2011) kontrola a zlepšovanie Prípravná fáza Základné plánovanie Detailné plánovanie Implementačná fáza neexistuje metodika prípravy zónovania národných parkov (transparentnosť, kritériá, akceptácia) chýba širšia komunikácia a participácia aj odbornej verejnosti na plánovacích procesoch (konzultačnéa poradnézbory) programy starostlivosti nie súzaloženéna eko-systémovomprístupe a ich príprava rovnako ako v prípade zonáciemešká nezdravýrezortizmusa z toho vyplývajúca chýbajúca objektivita výskumu (Jarčuškaa Kaňuch, 2011) nedostatočný monitoring a výskum (dlhodobý a socioekonomickýmonitoring) -chýbajúnajmäexaktnéštúdie, ktoréby vedeli prezentovaťpozitívny ekonomický dopad národných parkov a ich vnímanie v očiach verejnosti aj politikov (NP Bavorský les, NP Hohe Tauern) štúdia z poľského TPN (Getzner, 2010): ročnáhodnota ekosystémových služieb, ktoré poskytuje poľský TPN má hodnotu 742 mil. Eur (rekreačnáhodnota tvorícca 520 mil. Eur) 73% respondentov potvrdilo, že hlavným motívom návštevy územia, je práve existencia národného parku; návštevníci nechajúvregióne na výdavky vpriemere viac ako 45 Eur za deňaosobu; ročný rozpočet poľského TPN je 3 až3,5 mil. Eur (to je ročný rozpočet celej ŠOP SR na Slovensku!), pričom 80 až90% nákladov na manažment je schopný park pokryťzvlastných príjmov najmä zo vstupného štúdie hodnotenia vplyvov na životné prostredie v národných parkoch zjavne nespĺňajúpožiadavku transparentnosti a hodnotenia aj ďalších aspektov (SEA) problémy súaj v oblasti manažmentu údajov a informáciípotrebných pre každodennúprácu (dostupnosťa aktualizácia ako aj prístup k údajom) súčasnálegislatíva výskum v chránených územiach skôr komplikuje ako mu pomáha ( 56 zákona o OPK) Odporúčania stanovenie priorítvo výskume a presadenie výsledkovv praxi aktívna rola správ národných parkov posun od inventarizačného výskumu k aplikovanému, od krátkodobého k dlhodobému, od prírodovedného (abio+biozložka) k socioekonomickému zdôraznenie významu bezzásahovejzónyako porovnávacej plochy a laboratória(napr. sekvestrácia uhlíka) posilnenie medzinárodnej spolupráce(poľskétatry) príroda ani ľudské vplyvy nepoznajú hranice širšie zapojenie univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií (biosférická rezervácia!) obnova konzultačného zboru s účasťou výskumníkov argumentácia pre decíznu sféru Najlepšie príklady výskumu, priority výskumu, témy výskumu, kto realizuje výskum, povolenia na výskum...) h.htm(centrum pre výskum, pravidelné konferencie, dobrovoľníctvo, publikácie, zariadenia...) (publikácie, projekty, konferencie, povolenia, ) Namiesto epilógu... Strnka, 1957: TANAP ako výskumnícke pracovisko ( rezervácie sújedinečným laboratóriom pre pracovníkov všetkých odborov prírodných vied ) Andrusov, 1957: Vedecký výskum Vysokých Tatier ( zborníky vedeckých prác usmernia všetkých, ktorísa zúčastnia na sprístupnení Vysokých Tatier pre širokú verejnosť tak, aby nerobili z neinformovanosti chybné kroky, ako sme toho svedkami ivprítomnosti napr. uplatňovanie požiadavky nevhodne položených stavieb voblasti VT ) Rok 2011: Pri ochrane Tatier robíme množstvo chybných krokov. Sme skutočne tak neinformovaní? Nevieme sa poučiťz minulosti? Alebo robíme chyby zámerne? Chcem veriť, že nie... Fikcia alebo skutočnosť? Rok 2050: Vláda SR konečne schválila zonáciutatier. Minister životného prostredia si pochvaľuje, že došlo naozaj k rozumnému kompromisu medzi rozvojom územia a ochranou prírody.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks