เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง - PDF

Description
1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 10 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ ง อาคาร หร อห องท างาน เป นต น ซ งในโปรแกรมจะม ร ปร างของอ ปกรณ ส งของต าง ๆ เพ อใช เป น เคร องม อส าหร บการวาดร ปท หลากหลาย ต งแต ร ปพ นฐาน จนถ งร ปเฉพาะทาง 1 ม ต หร อ 3 ม ต อ กท ง สามารถใช ร วมก บโปรแกรมอ น ๆ ในช ดของ Microsoft Office ได ด วย ล กษณะของ Template และ Stencil ใน Visio Template หมายถ ง Drawing File ท Visio ได เตร ยม Stencil หลาย ๆ แบบไว ในหมวดเด ยวก น เพ อ ความสะดวกในการใช งาน และเตร ยม Drawing Page ให เหมาะสมก บร ปแบบ (Shape) ท จะใช อ กด วย ประโยชน ของ Template สามารถเป ด Stencil ได มากกว าหน งอ น ซ ง Stencil เหล าน นจะส มพ นธ ก บTemplate สามารถสร าง Template ท ต องการไว ใช เองได Stencil ค อ ร ปแบบ (Shape) ต าง ๆ ท รวมไว ในหมวดเด ยวก น การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 2 ด านซ ายม อจะเป นช อ Stencil เช น Electrical Engineering ซ งใน stencil น จะม stencil ย อยอ ก เช น Basic Electrical เป นต น จะได จอภาพแสดงด งน Title bar Menu bar Standard Toolbar Shape Toolbar ช อ Stencil Bar Ruler bar กระดาษ แผนภาพ Scroll bar Status bar 1. Title bar แถบช อเร องแสดงช อไฟล และเลข 2. Menu Bar แถบเมน ใช ก าหนดค าส งต าง ๆ 3. Tool Bar แถบเคร องม อ โดยแสดงแถบเคร องม อพ นฐาน ประกอบด วย Standard Toolbar และ Shape Toolbar ถ าวางเมาส ไว ท ป มค าส งใด จะแสดงTool Tips ค าอธ บายค าส งส นๆ 4. กระดาษแผนภาพ ส าหร บการวาดร ป และข อความ 5. Stencil Bar ช อร ปร างต าง ๆ ส าหร บการวาดร ป โดยโปรแกรมได เตร ยมไว จ านวนมาก 6. Ruler Bar แถบไม บรรท ดแสดงระยะของว ตถ ต าง ๆ ในแผนภาพ 7. Status Bar ระบ จ านวนเลขท งหมด และ เลข 8. Scroll bar ด านขวา และด านล าง ส าหร บเล อนจอข นลง หร อ ซ ายขวา 3 Stencil and Shape Stencil เป นว ตถ แสดงถ งส งต าง ๆ เช น ร ปส เหล ยม เก าอ คอมพ วเตอร และร ปร างอ น ๆ ท ใช ส าหร บการวาดไม ว าจะเป น แผนองค กร, Flowchart เป นต น ซ งช อ Stencil ม หลาย Stencil และ แสดงไว ณ ต าแหน งด านซ ายของจอ การเป ด Stencil 1. คล กป ม Open Stencil บนแถบเคร องม อจะได กรอบท แสดงช อ Stencil ด งน Stencil สามารถแบ งเป นหมวดท ส าค ญด งน Electrical Engineering กล มอ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส Block Diagram กล ม shape พ นฐาน 2 ม ต,3 ม ต Database วาดฐานข อม ล, ความส มพ นธ ของข อม ล Flowchart วาดล าด บการท างาน, การว เคราะห, การไหลของข อม ล Forms / Chart วาดฟอร ม Internet วาดภาพเก ยวก บ Internet Map วาดภาพแผนท Network วาดภาพเคร อข าย Organization Chart วาดล าด บการบร หารงานในองค กร Project Schedule ก าหนดระยะเวลาการวางแผนโครงการ Software วาดข นตอนการท างานของโปรแกรม 4 Visio Extra กล มพ เศษของ Shape และอ น ๆ อ กมากมาย ข นอย ก บร นท ต ดต ง 2. เล อกช อหมวด Stencil ท ต องการ โดยการ Double Click จะแสดงช อ Stencil เพ อให เล อกอ กคร ง 3. เม อเล อกร ปแบบของร ปวาดได เร ยบร อยแล วคล ก Ok ท จอด านซ ายม อจะแสดงร ปร างตามแบบท เล อก ค ณสามารถเป ด Stencil ได หลาย ๆ อ นในขณะใช งาน การเป ดหร อซ อน Stencil เม อเป ด Stencil ตามความต องการของการใช งาน ณ ต าแหน งด านซ ายจอภาพ จะแสดงStencil ท งหมด เราสามารถป ดหร อซ อนได ด งน 1. คล กเมาส ป มขวา ของช อหมวดStencil เพ อเร ยกใช เมน ล ด 2. คล กเล อกเมน Close เพ อป ด Stencil ช อ Stencil การน า Shape ออกจาก Stencil ด านซ ายของจอภาพจะเห น Stencil ในแต ละหมวดตามท เป ด ส วนด านขวาม อจะเป นกระดาษ ส าหร บวางและวาดภาพ ซ งเราสามารถน าร ปภาพออกจาก Stencil มาวางไว กระดาษด งน 1. คล กเล อกร ปร าง Shape ท ต องการ ในท น ให เล อกร ปวงกลม 2. คล กเมาส ค างไว จากน นลากShape มาวางท กระดาษ ณ ต าแหน งท ต องการ แล วปล อยเมาส 3. จะปรากฏร ปวงกลม ด งร ป โดยจะปรากฏกรอบส เหล ยมส เข ยวรอบ ๆ 5 หล งจากลากมาวาง เล อกร ปวงกลม ค ณสามารถลบ Shape ท อย บนกระดาษได โดย 1. คล กเล อก Shape ให กรอบส เหล ยมส เข ยวปรากฏ 2. กดป มDelete ท แป นค ย บอร ดเพ อลบ ว ธ การเล อก Shape เป นการเล อกร ปวาด 1 ร ป หร อหลาย ๆ ร ปในขณะเด ยวก นเพ อท าการแก ไข เช น เปล ยนส ย าย ต าแหน ง ค ดลอก หร อ จ ดกล ม ซ งม ว ธ การเล อกด งน ว ธ ท 1 เล อกด วยเมาส 1. การเล อก Shape เด ยว ให คล ก Shape ท ต องการเล อกให ปรากฏกรอบ ส เหล ยมส เข ยว หร อ ส ญล กษณ การถ กเล อก 2. การเล อกมากกว า 1 Shape ให คล ก Shape แรก 3. ม อกดป มShift ท ค ย บอร ดค างไว แล วคล กเมาส ท Shape ท สอง หร อสามตามความต องการ 4. จะปรากฏส เหล ยมส เข ยวในร ปแรก และส เหล ยมส ฟ าในร ปท สอง หร อสาม ส ด งร ปล าง ส ญล กษณ การถ กเล อก 6 ว ธ ท 2 การลากด วยพอยเตอร (Pointer Tool) 1. คล กป มPointer Tool จากแถบเคร องม อมาตรฐาน (standard) 2. คล กเมาส ค างไว แล ววาดให เป นร ปส เหล ยมล อมรอบ Shape ท ต องการ 3. เม อปล อยเมาส จะปรากฏส ญล กษณ การถ กเล อกด งร ปบนท ผ านมา การปร บขนาด Shape 1. คล กร ปให ปรากฏส เหล ยมส เข ยวล อมรอบ 2. วางเมาส ท บจ ดส เหล ยมส เข ยว บร เวณม มของร ป หร อตรงกลางร ป 3. ม อกดแป น Shift หร อ แป น Ctrl บนค ย บอร ด (เพ อให ร ปได ทรงมาตรฐานแนวต งและแนวนอน) 4. กดเมาส ค างลากเพ อปร บขนาดตามความต องการ การหม น Shape 1. คล กป มหม น(Rotation Tool) บนแถบเคร องม อมาตรฐาน 2. คล ก Shape ท ต องการ จะปรากฏจ ดกลมส เข ยว ล อมรอบ Shape 3. วางเมาส ท บจ ดกลมส เข ยว และกดเมาส ค างหม นไปตามทางท ศท ต องการจะได ด งร ป จ ดหม น จ ดเปล ยนขนาด การก าหนดเก ยวก บร ป (ส ขอบ ส ของพ น ขนาดเส นขอบ ล กษณะเส นขอบ) 1. เล อก Shape ท ต องการ และเล อกป มต าง ๆ บนแถบเคร องม อ ร ปแบบ ได ด งน 7 Font Line Color Fill Color Line Weight Line Pattern กดป มFont เพ อระบ ส ของข อความ กดป ม Line Color เพ อใส ส ขอบร ป กดป ม Fill Color เพ อเต มส ภายในของร ป กดป มLine Weight เพ อระบ ขนาดของเส นขอบ กดป ม Line Pattern เพ อเล อกลายของเส นขอบ 2. เม อเล อกได ตามต องการล กษณะของร ป จะเปล ยนไปตามท เล อกให ท นท ค ณสามารถยกเล กค าส งต าง ๆ ด วย ป มยกเล กบน แถบเคร องม อ การย าย Shape 1. คล ก Shape ท ต องการย าย 2. คล กเมาส ค างลาก Shape ไปวางต าแหน งใหม หร อกรณ การย ายข ามกระดาษ 1. คล ก Shape ท ต องการ 2. คล กป มย าย บนแถบเคร องม อ Shape (จะด เหม อนถ กลบท ง) 3. คล กกระดาษปลายทางด านล างจอภาพท ต องการ 4. คล กป มวาง บนแถบเคร องม อ การค ดลอก Shape 1. คล ก Shape ท ต องการค ดลอก 2. ม อกดป มCtrl และกดเมาส ค างลาก Shape ไปวางต าแหน งใหม 3. จะเป นการค ดลอก Shape เพ ม หร อกรณ การค ดลอกข ามกระดาษ 1. คล ก Shape ท ต องการ 2. คล กป มค ดลอก บนแถบเคร องม อมาตรฐาน 3. คล กกระดาษปลายทางด านล างจอภาพท ต องการ 4. คล กป มวาง บนแถบเคร องม อ 8 ม มมองต าง ๆ ทดลองวาดร ปวงกลม หร อร ปใด ๆ ข นมา ด วยการคล กเมาส ท ร ปวงกลมค างไว แล วลากมาวาง ณ แผนภาพ จากน นปล อยเมาส ก จะได ร ปภาพ การใช ม มมองแบบต าง ๆ ม ว ธ ด งน 1. คล กเมน View 2. เล อก Zoom จะแสดงตามจ านวนต วเลขของ% หร อ คล กป มZoom Out (แว นขยายเคร องหมายลบ) หร อ คล กป มZoom In (แว นขยายเคร องหมายบวก) หร อ คล กป ม Zoom บนแถบเคร องม อ การก าหนดม มมอง 1. คล กเมน View เล อกเมน ย อยด งน Last Zoom = แสดงกระดาษแผนภาพก อน Actual Size = แสดงกระดาษแผนภาพขนาดจร งเหม อนท พ มพ ออกกระดาษ Page width = แสดงความกว างของกระดาษแผนภาพ Whole Page = ปร บกระดาษแผนภาพให เต ม เท าก บ 33% Full Screen = แสดงกระดาษแผนภาพอย างเด ยวแบบเต มจอ ไม ม เมน เม อกด Esc ท ค ย บอร ดจะกล บมาส กระดาษปกต การใช เคร องม อส าหร บแสดงต าแหน งต าง ๆ 1. คล กเมน View 2. เล อกห วข อต าง ๆ ด งน Ruler ไม บรรท ด เพ อให โชว ท จอหร อไม Grid เส นพ ก ด ม ล กษณะเป นตารางบนแผนภาพ Guide คล กม มซ ายค างไว ลากมาวางบนแผนภาพเพ อเป นไกด ก บร ป โดย ก าหนดได หลาย Guide Connection Point จ ดเช อมต อ เป นเคร องหมายกากบาทส น าเง น เพ อใช ต อเช อมไปย งร ปอ น Page Break แสดงขอบส เทาท กระดาษแผนภาพ เพ อไม ให ร ป และข อความเก นแนวส เทา 9 การบ นท ก File 1. คล กป มSave จะได กรอบค าส งด งร ปล าง 2. เล อกต าแหน งไดร ฟ หร อ ไดเรกทอร 3. พ มพ ช อไฟล ท ต องการ 4. คล กป มOK เพ อท าการบ นท กไฟล โดยม นามสก ล.vsd กรอกช อไฟล การแก ไข Shape การจ ดกล ม-การยกเล ก การจ ดต าแหน งร ปซ อนก น การกล บด านร ป การเล อก Shape หลาย ๆ Shape เพ อให ง ายในการแก ไขและเปล ยนแปลงร ปแบบม 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล กเมาส Shape แรก จะม ล กษณะส เหล ยมเข ยวรอบ ๆ Shape 2. กดแป น Shift ท ค ย บอร ดค างไว 3. คล กเมาส Shape ท ต องการต อไป จะแสดงล กษณะส เหล ยมฟ ารอบ ๆ ด งร ปล าง หร อ ว ธ ท 2 1. ให เมาส อย ในล กษณะต วเล อก หร อ Select Pointer (ส ญล กษณ เมาส ส ด า) 2. วาดส เหล ยมล อมรอบ Shape หลาย ๆ Shape ตามต องการ จะได ด งร ปล าง 10 ส ญล กษณ การถ กเล อกจ ด เข ยวหร อจ ดฟ า เพ อให ง ายในการจ ดร ปแบบหร อแก ไข ควรให Shape อย ใน Group เด ยวก น การเข าถ งค าส ง น ยมใช ว ธ เข าเมน ล ดด วยการคล กเมาส ขวาท Shape การจ ดกล มและการยกเล ก 1. เล อก Shape หลาย ๆ shape ด งร ปซ าย 2. คล กเมาส ป มขวาเพ อเข าส เมน ล ด ด งร ปขวา 3. เล อกค าส ง Shape และเล อก Group ส ญล กษณ ก อนรวมกล ม กล ม ส ญล กษณ หล งรวมกล ม การยกเล กการรวมกล ม (Group) ให เล อก Ungroup 11 การจ ดวางต าแหน ง Shape ท ซ อนก น ในบางคร งอาจจะจ าเป นต องน าShape มาวางซ อนก นหร อท บก น และจ าเป นต องจ ดต าแหน งของ Shape ให อย ในล าด บท ต องการด งน 1. จากร ปจะต องน ากระถางต นไม วางบนโต ะร บแขก 2. คล กเมาส ท ร ปกระถางต นไม และลากมาวางท บโต ะร บแขก จะได ด งร ปซ ายซ งร ปไม แสดง 3. เพ อให ร ปอย ต าแหน งด านบน ให คล กเมาส ป มขวา 4. เล อกค าส งShape และเล อก Bring to Front เพ อให ร ปแสดงอย ด าน ด งร ป เล อก Send to Back กรณ ให ร ปอย ด านหล ง การแก ไข Shape เพ มเต ม การแก ไขต าแหน งเพ มเต มเก ยวก บShape ด วยการใช เมน ล ด (คล กเมาส ป มขวา) 12 Flip Vertical Shape ต นฉบ บ Flip Horizontal การก าหนดจ ดเช อมต อ ในการสร าง Data Flow Diagram หร อ การสร าง Flow Chart จ าเป นต องสร างเส นตรง เพ อเช อมโยง Shape สามารถใช เคร องม อ 2 ช ด ค อ Stencil connector หร อ ป มConnector ด งน ป มConnector Stencil Connector เล อก จากกล ม Visio Extras กากบาทส น าเง นค อจ ดไว เช อมเส น เพ อเช อมโยง (Connector Point) 13 ว ธ การเช อมต อ 1. วาดร ปตามต องการด งร ป 2. คล กป มConnector ส ญล กษณ เมาส จะเปล ยนเป นร ปล กศร 3. คล กเมาส วางท บป มเช อมต อ (กากบาทส น าเง น) แล วลากเมาส มาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks