Vážení čitatelia, ISSN XIV, 2009, 3 - PDF

Description
ISSN XIV, 2009, 3 Vážení čitatelia, vstúpili sme do druhého reformného školského roka. Každý začiatok školského roka na základných a stredných školách prináša okrem vyučovacej povinnosti aj značné

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 13 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ISSN XIV, 2009, 3 Vážení čitatelia, vstúpili sme do druhého reformného školského roka. Každý začiatok školského roka na základných a stredných školách prináša okrem vyučovacej povinnosti aj značné množstvo práce s agendou ako sú katalógy, triedne knihy, také a onaké zoznamy či preukazy, a najnovšie priniesol aj vypracúvanie školských vzdelávacích programov. Len ten, kto reálne skúsil vyučovať tak, že má k príprave na vyučovanie stručne spracovaný obsah v podobe dokumentu označovaného ako štátny vzdelávací program vie, že je to práca veľmi, veľmi náročná. Nemôžete sa odvolať na obrázok, či prečítať text úlohy a všetky dôležité zhrnutia si žiaci zapisujú. Tvorivosť a aktivita žiakov je značne potlačená, a to sú práve jedny z najdôležitejších aspektov reformných programov vyučovania vôbec. Dobrou správou je, že učebnica fyziky pre 1. ročník gymnázií sa už dostala do škôl. Učebnice pre 2. ročník, prímu 8-ročného gymnázia a 6. ročník ZŠ sa dokončujú vo vydavateľstvách. Časopis Fyzikálne listy bude prednostne, vzhľadom na uvedenú situáciu, uverejňovať príspevky, ktoré pomôžu učiteľom pri vyučovaní fyziky v reformných ročníkoch. K novým učebniciam chceme poskytnúť čitateľom príspevky od autorov, v ktorých by v koncentrovanej podobe opísali svoje zámery, a tak uľahčiť prácu s nimi. Rovnako budú pre časopis dôležité názory zo školskej praxe. Členovia Oddelenia didaktiky fyziky na FMFI UK sa pomerne často stretávajú s učiteľmi na rôznych podujatiach, ako boli nedávno Vanovičove dni v Ružomberku či Murgašove dni v Lučenci. Treba povedať, že napriek všetkému negatívnemu, čo sa dnes o stave školstva píše či hovorí, stretávame sa s učiteľmi, ktorí sú plní tvorivých nápadov a zanietení pre svoju prácu. Aj mňa samu povzbudili stretnutia s učiteľmi Bratislavy a Banskej Bystrice. Išlo o prípravu učiteľov k učebnici fyziky pre prímu a 6. ročník ZŠ. Obe podujatia poriadali metodické centrá. Povzbudivý bol predovšetkým záujem a otázky, ktoré účastníci kládli. Obe akcie boli len osobnou iniciatívou pracovníkov MC a nie systémovým prvkom zavádzania reformy. Aj preto považujeme uverejňovanie príspevkov k novým učebniciam v časopise za dôležité. Želáme si, vážení čitatelia, aby sa stal časopis užitočným vo Vašej práci. Viera Lapitková 2 Obsah Diagnóza: H900 obojstranná porucha sluchu prevodového typu (dokončenie)... 3 Pružinový oscilátor... 6 Mikrovlna rúra v kuchyni... 9 Inšpirujte sa Vydáva a distribuuje Univerzita Komenského Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky September 2009 Krátke informácie Fyzikálne listy SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ FYZIKÁLNY VTIP 2009 SCHOLA LUDUS, Centrum pre podporu výchovy k vede a rozvoj celoživotného neformálneho vzdelávania, FMFI UK, vyhlasuje súťaž s uzávierkou prihlášok Predmetom súťaže sú originálne obrázkové fyzikálne vtipy doplnené samostatným slovným komentárom objasňujúcim pointu vtipu. Vtipy zaradené do súťaže sa môžu týkať pochopenia fyzikálnych procesov, fyzikálnych závislostí a/alebo zákonitostí, poznávacích prístupov a metód uplatňovaných v oblasti fyziky a/alebo ich priamych aplikácií v praxi a/alebo pochopenia spoločenského významu fyziky a/alebo významu fyziky pre jednotlivca a pod. Prihlásenie vtipu do súťaže sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorá je zverejnená na stránke Tam nájdete podrobné propozície a tiež výsledky predchádzajúcich ročníkov. Šoltésove dni Tento rok budú Šoltésove dni vo štvrtok 3. a piatok 4. decembra v Budmericiach. Zaoberať sa budeme experimentami vo vyučovaní fyziky využiteľnými v rámci reformy. Hlavná časť stretnutia prebehne formou dielní v menších skupinách, na ktorých učitelia dostanú konkrétne námety na prácu so žiakmi na hodinách. Účastníci majú (bezplatne) zabezpečené ubytovanie a stravu. Organizátormi sú MPC Bratislava a FMFI UK Bratislava. Bližšie informácie aj s pozvánkami a prihláškami pre učiteľov bratislavského regiónu práve rozposielame na školy. Ak sa k Vám prihláška nedostane a máte záujem sa zúčastniť (platí aj pre mimobratislavčanov), prihlásiť sa môžete mailom na adresu: Tešíme sa na stretnutie. Redakčná rada Ján Pišút, Václav Koubek, Peter Demkanin, Peter Horváth Šéfredaktor Viera Lapitková Výkonný redaktor Martin Belluš Grafická úprava Peter Kohaut Elektronické vydanie Marián Danišovič Adresa redakcie Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, Pav. F Bratislava 4 Na Internete nás nájdete na stránke: fyzikus.fmph.uniba.sk/fyzikalnelisty Ako dopadol zápis do 1. ročníka FMFI UK Najmä študentov maturitných ročníkov by mohla zaujímať nasledovná tabuľka. Situácia sa v budúcom školskom roku nebude príliš meniť. Teda, kto sa nebojí, má šancu študovať na najlepšej (už štyri roky, podľa ARRA) fakulte na Slovensku. FYZ BMF MAT EFM MNM PM INF AIN Učiteľstvo Prijatí Zapísaní ISSN Fyzikálne listy 3 Diagnóza: H900 Obojstranná porucha sluchu prevodového typu (dokončenie z FL 2, 2009) 7 Vyšetrenie u lekára Obyčajne lekára navštívime, keď sa nám zdá že dieťa dobre nepočuje, prípadne má bolesti ucha. Musíme však odlíšiť prípad tzv. lokálnej hluchoty, kedy dieťa nereaguje na podnety smerujúce k jeho osobe s cieľom zaktivizovať ho pri upratovaní, prípadne príprave do školy. Vyšetrením lekár môže zistiť, že je v strednom uchu podtlak, v tom horšom prípade, že v ňom má tekutinu. Skúsený odborník to vidí už pri prvom pohľade na bubienok cez sluchovú trubicu. V každom prípade však dieťa pošle na tympanometriu, a keď ide o staršie (spolupracujúce) dieťa aj na audiometriu. U novorodencov (na Slovensku sa každému novorodencovi robí automaticky vyšetrenie sluchu ešte v pôrodnici) je touto tekutinou najčastejšie plodová voda. Pri audometrii je výsledkom graf, ktorý je znázornený na obr. 4. Prerušovaná čiara znázorňuje kostné vedenie a plná čiara vzdušné vedenie. Vidno, že kostné vedenie je v poriadku (prah počutia je pod 20 db pre všetky frekvencie), no problematické je vzdušné vedenie. Obr. 4 Prevodová porucha sluchu [4] Obr. 5 Tympanogram v prípade tekutiny v strednom uchu [11] Ak má tympanogram tvar rovnej čiary (obr. 5), naznačuje to, že bubienok nemôže vôbec kmitať alebo kmitá iba málo. Takýto typ tympanogramu je zaznamenaný v prípade, že v strednom uchu je tekutina, ktorá bubienku zabraňuje v kmitaní alebo keď došlo k perforácii bubienka. Tympanogram na obr. 6, ukazuje, že bubienok kmitá najlepšie pri negatívnom tlaku (posun vrcholu krivky smerom doľava). Takýto tympanogram môžeme vidieť v prípade, že v strednom uchu je podtlak, tým väčší, čím väčší je posun vrcholu krivky smerom doľava, [11]. Obr. 6 Tympanogram v prípade Obr. 7 Odsávačka pripojiteľná na vysávač [16] podtlaku v strednom uchu [11] 8 Odsávať, odsávať, odsávať Na prevenciu priechodnosti Eustachovej trubice a vzniku zápalu stredného ucha sa odporúča odsávať hlieny. Najmä u detí, ktoré ešte nevedia poriadne fúkať do vreckovky, lekári odporúčajú používať odsávačky hlienu. Existujú rôzne druhy odsávačiek mechanické (stlačený gumený balónik priložíme dieťaťu k nosu a po uvoľnení dôjde k odsatiu hlienov), na ústa (mamička zoberie jeden koniec hadičky do úst a koniec druhej hadičky vloží dieťaťu do nosa, satím odstráni hlieny, ktoré sú zachytávané v zbernej nádobe), na batérie a pripojiteľné 4 Fyzikálne listy na vysávač (obr. 7) (v podstate fungujú rovnako ako tie na ústa, ale funkciu mamičky preberá vysávač, prípadne motorček na batérie). K najúčinnejším a najobľúbenejším u mamičiek patria tie pripojiteľné na vysávač. Avšak sú aj cenovo najnáročnejšie (okolo 10 ). Na porovnanie, cena odsávačky na ústa je približne 1. Pritom nie je žiadnym problémom prerobiť odsávačku na ústa na odsávačku pripojiteľnú na vysávač. Stačí zobrať polovicu obalu z kindervajíčka (má akurátnu veľkosť presne sadne na hadicu od vysávača), prípadne téglik od jogurtu, urobiť do nich dieru takej veľkosti, aby sa do nej vošla hadička určená do úst a hadičku tam vložiť. Potom stačí zapnúť vysávač a hlieny pohodlne odsať (obr. 8). Obr. 8 Ústna odsávačka prerobená na odsávačku pripojiteľnú na vysávač Na prvý pohľad sa zdá, že sacia sila takejto odsávačky bude pomerne veľká, veď keď zredukujeme otvor hadice napr. na 1/20, tak sa rýchlosť prúdenia zvýši 20-násobne a úmerne tomu zrastie i ťahová sila vysávača. V skutočnosti je to tak, že vysávač otáčaním vrtule motorom vytvára určitý rozdiel tlakov medzi vnútrom vysávača a vonkajším prostredím bez ohľadu na to, aký veľký je prierez hadice. Tento podtlak spôsobí nasávanie vzduchu do vysávača. To znamená, že ak je rozdiel tlakov p, tak ťahová sila vysávača je F = p S, kde S je prierez hadice. Ak teda zmenšíme prierez hadice 20-krát, 20-krát sa zmenší aj ťahová sila vysávača. Takže sa nemusíme báť, že dieťa pripravíme odsatím vnútorných orgánov na mumifikáciu. 9 Na tlakový problém tlakové riešenie Ak má dieťa v strednom uchu podtlak, pomôcť by mu mohla pomôcka nazývaná Otovent (obr. 9). Je určená pre deti už od 3 rokov. Ide o metódu autoinsuflácie. Ide v podstate o umelohmotnú olivku, na ktorú je natiahnutý balón. Olivku priložíme ku jednej nosnej dierke, pričom druhú prstom zachytíme. Po celý čas je nutné mať zatvorené ústa. Po intenzívnom nádychu ústami nafúkneme balón do veľkosti grapefruitu (obr. 10). Zväčšený tlak v nosohltane zabezpečí otvorenie Eustachovej trubice (za normálnych okolností nepriechodnej i pre prehĺtaní a zívaní) a vyrovnajú sa tlakové pomery vonkajšieho prostredia a bubienkovej dutiny. Postupne necháme balónik vyfúknuť do nosohltana a pritom aktívne vedome prehĺtame, [18]. Obr. 9 Otovent [17] A B C Obr. 10 Použitie otoventu (A podtlak v strednom uchu, B nafúknutie a následné vypustenie obsahu balónika do nosohltana, C odstránený podtlak v strednom uchu) [18] Tu vzniká logická otázka: Nemôže v strednom uchu vzniknúť pretlak? Odpoveď je, že áno. Ale len pokiaľ je nafúknutý balón na nose. Ak by totiž v strednom uchu pretlak bol, tento by spôsobil spriechodnenie Eustachovej trubice a následné vyrovnanie tlaku s vonkajším prostredím. Technika použitia otoventu je jednoduchá, ľahko dostupná, hravá, nebolestivá, zábavná, preto deti neprekonávajú žiadny stres. Pri správnom používaní nemá vedľajšie účinky a umožňuje liečbu priamo doma v rodine. Fyzikálne listy 5 Nevýhodou je, že otovent možno používať iba v prípade, ak človek nemá hlieny. A práve vtedy by sa otovent najlepšie zišiel. 10 Liečba u lekára [14] Konzervatívna (neoperatívna) antibiotiká v prípade akútnej infekcie dýchacích ciest alebo stredoušnej dutiny, anemizačné nosové kvapky (kvapky spôsobujúce odpuchnutie sliznice v nose, nosohltane), mukolytikum (liek na uvoľnenie hlienov). Chirurgická (operatívna) pri pretrvávaní vyššie uvedených prejavov viac mesiacov, je vždy odporúčané vybratie nosových mandlí (adenotómia), v prípade opakujúcich sa zápalov stredného ucha, zhoršenia sluchu a samozrejme prítomnosti tekutiny v stredoušnej dutine sa pri celkovej anestézii vykonáva narezanie ušného bubienka a vsadenie ušnej gromety (ventilačnej trubičky), cez ktorú sa zlepší prevzdušnenie stredoušnej dutiny a výpotok môže spontánne vytiecť zvukovodom von. Cez ventilačnú trubičku je do stredného ucha zabezpečený prívod vzduchu, a tak sa predchádza vzniku infekcií. Ventilačnú trubičku obyčajne organizmus do 1 roka vylúči, t. j. vypadne sama od seba. Ak sa tak nestane, opäť je v celkovej narkóze odstránená. 11 Záver Človek má 5 zmyslov. Strata alebo oslabenie ktoréhokoľvek z nich znamená pre človeka zmenu. Hovorí sa, že strata zraku oddeľuje človeka od vecí a strata sluchu od ľudí. Sociálna izolácia je deprimujúca. V prípade prevodovej poruchy sluchu našťastie existujú riešenia, ako pacientovi znovu vrátiť jeho pôvodný sluch. V tomto príspevku som sa zaoberala poruchami sluchu, konkrétne poruchou sluchu prevodového typu. Nešlo mi o to, aby som čitateľa ohúrila množstvom odborných výrazov, ale o to, aby som stručne objasnila problémy so sluchom, ktoré môžu potrápiť deti a ich rodičov. Problém som sa snažila opísať z fyzikálneho hľadiska. Ospravedlňujem sa za prípadné nepresnosti, predsa len nie som odborník v medicíne. Informácie som sa snažila získať z rôznych zdrojov (internet, literatúra), ako aj z nespočetných návštev ORL ambulancie. Použitá literatúra a internetové stránky [1] MIKOVÍNY, P.: Rizikový faktor: hluk téma mesiaca /Rizikovy-faktor-hluk-tema-mesice~14~kveten~2003/ [2] BARONE, D. a kol.: Domáci lekár. Bratislava : PWP, 2004, z anglického originálu Books of Home Remedies, s [3] MARKOVÁ, A.: Tubotympanický katar. [4] DOLEŽAL, P., KABÁTOVÁ, Z.: Rozdelenie sluchových porúch. [5] Ľudské telo: Sluch [6] Ako sa mení hlasitosť zvuku so vzdialenosťou? Banská Bystrica : FPV UMB, Katedra fyziky, projekt KEGA [7] MAKAROVÁ, S.: Decibelové bomby ničia sluch nicia-sluch.html [8] Slovník používaných pojmov a skratiek. Dannax 2004, s.r.o. [9] KABÁTOVÁ, Z.: Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára. Via pract., 2007, roč. 4 (1): [10] Types of Hearing Loss, 2009 PreciseHearing.com. [11] Boys Town Hospital: Information on Hearing Loss Genetics and Deafness Fundmentals of Hearing, Part II. [12] Anonymný autor: Ošetrovanie detí s ORL chorobami. [13] TIMÁR, T.: Savós középfülgyulladás. [14] HROMADA, J.: Zväčšené nosné mandle. =view&id=177&itemid=46 [15] JAVORKOVÁ, S.: Zápal stredného ucha Otitis media acuta [16] [17] [18] ABIGO: Otovent. Klára Velmovská 6 Fyzikálne listy 1. časť Slovný opis kmitania Pružinový oscilátor (Učiteľská verzia) Učiteľ demonštruje kmitanie pružinového oscilátora a žiaci majú za úlohu slovne, napríklad do zošita, čo najpresnejšie slovne opísať pohyb oscilátora. Pekným príkladom pružinového oscilátora je panáčik alebo iná hračka na pružine. Úloha pre žiakov Slovne čo najpresnejšie opíšte pohyb závažia na pružine! Cieľom je intuitívne objaviť a potom zaviesť najmä pojem periodický dej. V tejto fáze môžeme diskutovať o ďalších periodických dejoch v prírode, prípadne v sociológii (kyvadlové hodiny, striedanie ročných období, striedanie období vládnutia politických strán v Amerike, veľa dejov v prírode periodických, kývanie sa stromov vo vetre, kývanie sa kvetinky z ktorej odletela včielka, keď buchnem do stola, začne sa kývať, kardiogram, samohlásky, atómy v mriežke ). 2. časť Číselný opis kmitania Učiteľ pokračuje v demonštrácii kmitania, úloha žiakov je nájsť čo najviac číselných údajov o pohybe závažia. Úloha pre žiakov Nájdite čo najviac číselných údajov, ktoré opisujú pohyb závažia na pružine! Cieľom je postupne intuitívne opísať a zaviesť pojmy opisujúce pohyb oscilátora, amplitúda výchylky, maximálna rýchlosť pohybu, perióda, frekvencia. (Sem doplniť definície týchto pojmov.) 3. časť Porovnanie kmitania dvoch pružinových oscilátorov Rozkmitajte dva pružinové oscilátory s rôznymi pružinami. Úloha pre žiakov Pri dvoch rôznych pružinových oscilátoroch nájdite čo najviac rozdielnych a spoločných vlastností! Cieľom je utvrdiť pojmy opisujúce pohyb oscilátora. 4. časť Opis kmitania pomocou matematickej funkcie Nechajte žiakov sledovať pohyb pružinového oscilátora. Fyzikálne listy 7 Úloha pre žiakov Vedeli by ste pri matematickom vyjadrení opisu pohybu oscilátora použiť aj vyjadrenie pomocou nejakej matematickej funkcie? Žiaci zrejme objavia, že výchylka oscilátora sa mení s funkciou sínus. Zavedieme pojem rovnovážna poloha. Opisujeme okamžitú výchylku z rovnovážnej polohy. Zavedieme pojem okamžitá výchylka a vyjadríme funkčnú závislosť: y = y m sin ωt Poznámka: Koho zaujíma, čo je presne ω, prihláste sa na fyziku v ročníku. Sem by možno mohol ísť aj odkaz na rozšírenie učiva. 5. časť Vzťah pre rýchlosť kmitavého pohybu Otázka pre žiakov Kedy má závažie na pružine najväčšiu a kedy najmenšiu rýchlosť? Žiaci by mali objaviť, že maximálna rýchlosť je rovnovážnej polohe, najmenšia v amplitúdach. Ak sa dohodneme na kladnom smere rýchlosti nahor, vyjadríme funkčnú závislosť: v = v m cos ωt Poznámka: Koho zaujíma ako možno vypočítať, vyjadriť v m, prihláste sa na fyziku v ročníku. Sem by možno mohol ísť aj odkaz na rozšírenie učiva. 6. časť Vzťah pre zrýchlenie kmitavého pohybu Otázka pre žiakov Kedy na závažie pôsobí najväčšia nevykompenzovaná sila a kedy sa nevykompenzovaná sila na závažie rovná nule? Žiakov privedieme k poznatku, že v rovnovážnej polohe závažie ostane aj samo, ale v amplitúdach ho musíme držať, inak sa pohne smerom k rovnovážnej polohe. Preto, ak závažie kmitá, je v amplitúdach najväčšia nevykompenzovaná sila pôsobiaca na závažie. Preto podľa 2. NPZ je v amplitúdach najväčšie zrýchlenie smerujúce do rovnovážnej polohy a v rovnovážnej polohe sa zrýchlenie rovná nule. Matematicky a = a m sin ωt Mínus znamená, že smer zrýchlenia je opačný ako smer výchylky, lebo smer nevykompenzovanej sily je opačný ako je smer výchylky. Poznámka: Koho zaujíma ako možno vypočítať, či vyjadriť a m, prihláste sa na fyziku v ročníku. Sem by možno mohol ísť aj odkaz na rozšírenie učiva. 7. časť Porovnanie kmitov oscilátora a kyvadla Porovnajte pohyb kyvadla s pohybom pružinového oscilátora a nájdite čo najviac rovnakých a rozdielnych vlastností. Cieľom je utvrdenie poznatkov a zavedených pojmov a nájdenie spoločných veličín opisujúcich kmitavý pohyb. 8. časť Časový rozvoj kmitavého pohybu Experiment môže pripraviť žiak a potom predviesť. Cieľom je predviesť vznik sínusoidy časového rozvoja kmitavého pohybu pomocou posúvania papiera. Jedno z možných zostavení experimentu je na obrázku 8 Fyzikálne listy Zaveste 1/2 litrovú PET fľašu tak, aby sa mohla kývať a aby ste mohli pod ňou posúvať papier v smere kolmom na jej kmity, napríklad ju zaveste pod stoličku. Pripravte si dlhší papier. Potom do tejto fľaše navŕtajte malú dieru na jej dne, napustite do nej vodu a vrchnákom ju zavrite. Zaveste fľašu na pripravený záves a umiestnite pod ňu začiatok papiera. Pripravte si misku, ktorou budete na začiatku zachytávať vodu a podobne si pripravte misku na koniec papiera. Uvoľnite vrchnák fľaše. Voda začne vytekať. Pomalým rovnomerným pohybom posúvajte papier umiestnený pod fľašou v smere kolmom na kmitanie. Po skončení experimentu budete mať na papieri vykreslený časový rozvoj kmitavého pohybu fľaše. Podobne vyzerá časový rozvoj kmitov na pružine. Fyzikálne listy 9 9. časť Meranie a analýza časového rozvoja kmitavého pohybu Experiment v ideálnom prípade uskutočňujú žiaci sami. Ich úlohou je nasnímať pomocou kamery alebo digitálneho fotoaparátu kmitavý pohyb, napríklad pohyb pružinového oscilátora. Následne pomocou vhodného programu (Coach, Viana, EasyVid ) analyzujú tento kmitavý pohyb. Výsledkom videoanalý
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks