Váš podvozok pod SAP. Miroslav Hrubý Fujitsu Technology Solutions FUJITSU - PDF

Description
Váš podvozok pod Miroslav Hrubý Fujitsu Technology Solutions FUJITSU SystemInspection Service FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 14 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Váš podvozok pod Miroslav Hrubý Fujitsu Technology Solutions FUJITSU SystemInspection Service FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU SystemInspection Service je... unikátna sada nástrojov od Fujitsu, ktorá Analyzuje existujúci landscape V reálnom čase poskytuje load profile a performance parametre ( online S ) Odhalí slabé miesta landscape Poskytuje základné údaje pre strategické rozhodnutia Prináša komplementárne informácie ku Early Watch FUJITSU Hlavný fokus Upgrade, migrácia a konsolidácia Dodáva potrebné informácie ku re-sizingu, upgradu a migrácii Identifikuje možnosti konsolidácie a možnosti úspor nákladov Je možné definovať optimálnu konfiguráciu na základe existujúcej situácia a požiadaviek Analýza trendov Výkon a load profile pre kompletný landscape Identifikuje potenciálny, resp. možný budúci bottleneck Pravidelný SystemInspection detekuje trendy a umožňuje plánovanie FUJITSU Je možné použiť v akejkoľvek fáze projektu Consult Design Build Operate Maintain Technical IT Infrastructure Services Strategy Workshop IT Infrastructure Solution Concept IT Infrastructure SystemInspection & Infrastructure Assessment Solution Specification IT Infrastructure SystemInspection Migration Specification Operational Specification Upgrade Service Implementation Service SystemInspection Migration Service Audit Service IT Infrastructure Go Life Service SystemInspection Operational Services Solution Support FlexFrame Assistant Service SystemInspection Project Management Customer-specific Training Project Life Cycle FUJITSU Ciele a aktivity Consult Design Build Operate Maintain Technical IT Infrastructure Services Inventory Upgrade Migration Strategy Workshop IT Infrastructure Solution Concept IT Infrastructure SystemInspection & Infrastructure Assessment Identification of consolidation potential Sizing input Solution Specification IT Infrastructure SystemInspection Migration Specification Operational Specification Upgrade Service Implementation Service SystemInspection Migration Service Audit Service IT Infrastructure Analysis of customer specific load profiles Input for customer specific system landscape Project Management design Input for system modeling Stress test measurement Sizing assurance before Going live Go Life Service SystemInspection Operational Services Solution Support FlexFrame Trend analysis Upgrade and Re-sizing Assistant Service Customer-specific Training SystemInspection Tuning after migration Project Life Cycle FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU SystemInspection Service (I) Inventory Prehľad a inventory existujúceho IT landscape Prehľad IT landscape kapacít. Prehľad stávajúcej konfigurácie FUJITSU SystemInspection Service (II) Performance Overview Prehľad utilizácie stávajúcich IT zdrojov. Priepustnosť systémov (v S) Pre všetky systémy Pre jeden systém Pre jeden server Pre n inštancií na jednom servery Pre standalone databázový server Average a peak S FUJITSU SystemInspection Service (III) Distribúcia úloh a top tasky Využitie stávajúceho system landscape Dialog Batch RFC Distribúcia loadu Transakcie Reporty Batch FUJITSU SystemInspection Service (IV) Performance Analýza Performance analýza je stávajúci IT landscape dostatočný pre hladký chod všetkých business procesov? Analýza distribúcie loadu na systémoch v aplikáciách, databázach, Kvalita dialog stepov vo vzťahu k dobe odozvy a kompaxite e.g. virus scan process on server proc id= McShield.exe FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU Komplementárne ku Early Watch SystemInspection Service (FJ) Early Watch Alert () Focus Capacity planning, Performance analysis Analysis of weak points in one system. Object of analysis system landscape with more than one system IDs One System ID per Early Watch Alert Starting point Practical topics: upgrade, migration, consolidation, etc. Can be called at any time via Solution Manager Focus of analysis: system environment Focus of analysis: application Inventory of the system landscape Utilization of system resources in S Graphical presentation Evaluation of transactions according to CPU usage and complexity Evaluation of their quality Mapping the system utilization with the used transactions Task types and response times Assessment of the servers according to peak CPU and main memory utilization during the measurement period. system performance, workload distribution, response times, system availability, posting errors, short dumps, database administration and performance, trend analysis. Statement Not self-explanatory Interpretation of the report and recommendations Optional workshop for in-depth result discussion Not self-explanatory but a rough classification is provided by the traffic lights feature. Aim Develop a customer-specific concept for specific requirements service offering. Red alerts are automatically forwarded to FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU Presales Support Štandardná služba obsahuje report, analýzu a doporučenia s fokusom na: Upgrade, migráciu a konsolidáciu Performance / bottleneck analýza, analýza trendov Customizovaná služba Špecifické požiadavky zákazníka, napr. root-cause analýza alebo kapacity management sú dostupné na projektovej báze zákaníci akejkoľvek velkosti profitujú zo SystemInspection Service Stovky zákazníkov túto službu využívajú, od malých prostredí s jedným systémom, až po globálnych zákazníkov FUJITSU Zákaznícke benefity Jasný obraz o výkonnosti, utilizácii a kvalite celého IT landscape Holistický pohľad na existujúci landscape a základný pohľad na strategické rozhodnutia z pohľadu infraštruktúry Identifikácia existujúcich, resp. budúcich bottleneckov a potenciálu pre konsolidáciu Optimalizácia system landscape pri upgradoch a migračných projektoch Obsiahla analýza a doporučenia pre cenovo optimalizovanú cieľovú konfiguráciu Detekuje trendy a umožňuje spoľahlivé a predikovateľné plánovanie IT rozpočtov a technickej infraštruktúry Výsledky a benefity sú komplementárne ku Early Watch FUJITSU Agenda 1. Prehľad 2. Výsledky 3. Poziciovanie 4. Ponuky, benefity 5. Procesy FUJITSU Zber dát SystemInspector collector software Potrebuje server na Linux, Windows zip file package (cca 3.5 MB) pre Linux, Windows Dedikovaný HW, ale je možný aj beh na nie veľmi vyťaženom systéme SystemInspection collector server / workstation potrebuje min: 1 CPU, RAM 512 MB HDD volné miesto pre zber dát 500MB Žiadny 3 rd party agent FUJITSU Platformy, ktoré je možné merať Všetky konvenčné servery a OS platformy (Solaris, Linux, Windows, HP-UX, AIX) od R/3 3.1I Business Suite a NetWeaver komponenty Unicode a non-unicode systémy PROD, TEST, DEV, QA, training a sandbox systémy FUJITSU Procedúra Príprava a meranie Definícia cieľov, systémov a dĺžka merania Inštalácia a nastavenie collector software Merania a transfer dát do Walldorfu ( CC) Analýza a doporučenia Vytvorenie reportu a doporučenia Analýza a interpretácia výsledkov, dokumentácia výsledkov a doporučenia ďalších krokov Workshop on-site (voliteľne) Diskusia nad výsledkami a doporučeniami spoločne zo zákazníkom SystemInspection Service Report Workshop on inspection results FUJITSU FUJITSU
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks