UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JASMINA ŠABIĆ - PDF

Description
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JASMINA ŠABIĆ UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Študijski program: Specialna in rehabilitacijska pedagogika POGLEDI SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH

Please download to get full document.

View again

of 120
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 34 | Pages: 120

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JASMINA ŠABIĆ UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA Študijski program: Specialna in rehabilitacijska pedagogika POGLEDI SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV DO ALTERNATIVNEGA VZGOJNEGA KONCEPTA MARIE MONTESSORI DIPLOMSKO DELO Mentorica: dr. Tatjana Devjak, izr. prof. Kandidatka: Jasmina Šabić Ljubljana, junij 2016 ZAHVALA To diplomsko delo je v celoti posvečeno moji družini hčerki Viti in partnerju Janezu. Dala sta mi zagon, mi stala ob strani, me usmerjala na pravo pot, mi pokazala, kaj je življenje. Na tem mestu vsekakor ne smem pozabiti tudi na svoje starše in brata ter njuni družini. Hvala tudi vsem prijateljem! Posebna zahvala gre Zakladnici Montessori in njeni Hiši otrok srečnih rok, ki je dovolila objavo fotografij. Na fotografijah je moja 2-letnica v pripravljenem okolju po načelih Marie Montessori. Nenazadnje se zahvaljujem tudi mentorici dr. Tatjani Devjak za vztrajnost in strokovno pomoč.»pomagaj mi, da naredim sam.«(dr. Maria Montessori) IZVLEČEK Diplomska naloga obravnava poglede specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 1 do alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori. Prikazano je, na kakšen način lahko specialni in rehabilitacijski pedagogi v svoje delo vpeljejo elemente te pedagogike ter kaj si lahko s tem obetajo. Montessori pedagogika je namreč vzgojni koncept, ki je svoje temelje postavil na poučevanju otrok s posebnimi potrebami, zato bi bilo dobrodošlo vsaj elemente letega vključiti v svoje delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Saj s tem ko zadovoljimo otrokove psihične potrebe, v otroku vzbudimo spontano učenje in odkritje samega sebe. V pripravljenem okolju s strukturirano svobodo bo učenje potekalo naravno in brez prisile. Svoje znanje bodo kopičili skozi vse čute ter se tako pripravili na vsakdanje življenje. V nadaljevanju teoretičnega dela sledi kratka predstavitev življenja in dela Marie Montessori. Temu sledijo razlage osnov in ključnih dejavnikov pedagogike, ki jo je osnovala. Šele z dobrim poznavanjem Montessori pedagogike lahko razumemo njen pravi doprinos pri poučevanju otrok, z značilnim razvojem in s posebnimi potrebami. Raziskovalni del temelji na analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, v katerem so sodelovali specialni in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah. Pridobljenih je bilo 71 pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Ugotovitve kažejo, da je večina specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj seznanjena z alternativnim vzgojnim konceptom Marie Montessori. Pridobljeni podatki kažejo tudi, da si večina specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj želi dodatno izobraževati na področju alternativnih vzgojnih konceptov, saj bodo le tako lahko njihova načela in materiale uspešno vključevala v svoje delo. Prav tako bi večina vprašanih podprla ustanavljanje Montessori oddelkov oziroma vsaj njenih elementov v proces vzgoje in izobraževanja. Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagogi, otroci s posebnimi potrebami, Maria Montessori, razvojni materiali, alternativni vzgojni koncepti 1 V diplomski nalogi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. ABSTRACT The BSc thesis examines the views held by special needs education professionals with regard to the alternative pedagogic philosophy of Maria Montessori. It shows the various ways in which special needs education teachers can integrate elements of Montessori's concepts into their existing work, and offers insight into what practical results they can expect. An approach essentially founded on teaching children with special needs, the Montessori education, or at least some of its aspects, are highly suitable for incorporation into various special needs education curricula. By satisfying the child's psychological needs, teachers are able to encourage spontaneous learning and self-discovery in their students. Establishing an environment based on structured freedom facilitates natural and coercion-free learning, allowing special needs students to proactively accumulate information through the use of their senses, preparing themselves for everyday life. The theoretical part of the thesis continues with a brief presentation of the life and work of Maria Montessori, explaining the basics and key aspects of the pedagogical approach she founded. By being familiar with Montessori pedagogic philosophy, an accurate understanding of its contribution to the education of children with disabilities, special needs and characteristic development can then be explored. The research part of the thesis rests on the analysis of data acquired using a questionnaire that was completed by special needs education teachers and limb care authority teachers from various educational institutions across Slovenia. 71 correctly completed questionnaires were acquired and analyzed for the purposes of the thesis. Results show that most domestic special education teachers are familiar with the concepts of Maria Montessori, and also that most of them wish to be further informed on alternative education concepts in order to incorporate any effective practices and materials into their work. Notably, a majority of the participants are in favour of establishing Montessori departments or at least including more of the philosophy into the current process of domestic special needs education practice. Keywords: special needs education, children with special needs, Maria Montessori, structured development materials, alternative education concepts - KAZALO VSEBINE UVOD... 1 I TEORETIČNI DEL VLOGA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Dela in naloge specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Otroci s posebnimi potrebami VZGOJNI KONCEPT PO MARII MONTESSORI Življenjska pot Marie Montessori Maria Montessori in delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju Vzgojni in izobraževalni pomen Hiše otrok Metoda znanstvene Montessori pedagogike in družinske vzgoje Vzgoja za mir in nova obzorja njenega dela Pomembni elementi dela po metodi Marie Montessori Obdobja razvoja Občutljiva obdobja Koncept uma Polarizacija pozornosti Svoboda in izbira Disciplina Normalizacija otroka Gibanje Tišina Ključni dejavniki vzgojnega koncepta po Marii Montessori Pripravljeno okolje Materiali Otroci Vzgojitelj / učitelj Področja dela Pregled vzgojnega koncepta po Marii Montessori v specialni in rehabilitacijski pedagogiki DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI PO VZGOJNEM KONCEPTU MARIE MONTESSORI I - 3. 1. Splošna pravila pri delu z otroki s posebnimi potrebami po vzgojnem konceptu Marie Montessori Montessori obeti II EMPIRIČNI DEL OPREDELITEV PROBLEMA CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA METODOLOGIJA Raziskovalna metoda Raziskovalni vzorec Opis instrumenta Opis postopka zbiranja podatkov Opis obdelave podatkov REZULTATI IN INTERPRETACIJA Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta po Marii Montessori Poznavanje načel alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori Izobraževanje na področju alternativnih vzgojnih konceptov Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces javne šole Poznavanje Montessori materialov Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Nakup Montessori materialov SKLEP LITERATURA PRILOGE ANKETNI VPRAŠALNIK PREGLEDNICE II - KAZALO SLIK Slika 1: Mobilna specialnopedagoška služba... 7 Slika 2: Kopanje dojenčka Slika 3: Pranje perila Slika 4: Dolžinske palice Slika 5: Roza stolp Slika 6: Prelaganje s pinceto Slika 7: Barvne ploščice Slika 8: Prenašanje stola Slika 9: Vstavni valji Slika 10: Okvir s sponkami, gumbi, zadrgo, pentljami in paščki Slika 14: Kotiček za prelaganje, prelivanje, presejanje in pretresanje KAZALO PREGLEDNIC Preglednica 1: Občutljiva obdobja po Marii Montessori (Seldin, 2006: 16-17) Preglednica 2: Strinjanje s trditvami o alternativnem vzgojnem konceptu Marie Montessori Preglednica 3: Po povprečju rangirani materiali, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi poznajo Preglednica 4: Število specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v svoje del vključujejo Montessori materiale KAZALO GRAFOV Graf 1: Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori Graf 2: Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo Graf 3: Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori. 56 Graf 4: Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo Graf 5: Stopnje strinjanja s trditvami o alterativnem vzgojnem koncept Marie Montessori Graf 6: Učitelj mora znati dobro opazovati III - Graf 7: Otrok ima posebno vrsto uma, ki mu rečemo srkajoči um Graf 8: Otrok svoje bitje prilagaja in samoizgrajuje v skladu z okoljem Graf 9: Normaliziran otrok preide k spontani disciplini, praktičnemu delu rok in umski koncentraciji Graf 10: Vse je dosežek otroka Graf 11: Primernejša je heterogena skupina otrok glede na spol in starost otrok Graf 12: Pripravljenost izobraževati se na področju alternativnih vzgojnih konceptov Graf 13: Pripravljenost izobraževati se na področju alternativnih vzgojnih konceptov glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo Graf 14: Opredeljenost za vrsto izobraževanja s področja alternativnih vzgojnih konceptov Graf 15: Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces šole Graf 16: Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces šole glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo Graf 17: Poznavanje Montessori materialov, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi že vključujejo v svoje delo Graf 18: Vključenost Montessori materialov glede na zastopano vzgojno izobraževalno ustanovo Graf 19: Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Graf 20: Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo Graf 21: Omogočanje nakupa Montessori materialov Graf 22: Omogočanje nakupa Montessori materialov glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo IV - Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Jasmina Šabić; diplomsko delo UVOD Na prelomu 19. in 20. stoletja so se v širokem krogu pedagogov in prav tako v javnosti pričele pojavljati kritike šole. Posledica kritike tako imenovane stare šole je bila intenzivno iskanje novih in humanejših oblik vzgoje in izobraževanja. Tako so se rodile številne nove ideje in rešitve. Pojavili so se tudi dvomi, ali je javno vzgojo v državnih ustanovah sploh mogoče izboljšati znotraj teh ustanov. Reformatorji so tako začeli svoje ideje uveljavljati skozi alternativne vzgojne ustanove, bodisi v vrtcih ali šolah. Ti reformni koncepti so se močno razlikovali od prakse tedanjega šolstva ter so s seboj prinašali ideje in vsebine, ki so imele drugačen pogled na šolo, pouk, učenje, učenca in tudi učitelja. Mnogo teh konceptov se je v skoraj neokrnjeni obliki ohranilo do danes. Najbolj znani reformni koncepti so Waldorfski vzgojni koncept, vzgojni koncept Marie Montessori (v nadaljevanju MM), Reggio Emilia pristop in Summerhillski vzgojni koncept. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 12-13) Alternativni vzgojni koncepti prinašajo prednost razvoja pred učenjem, prednost naravne vzgoje pred načrtnim vzgojnim vplivanjem in prednost vzgoje, ki izhaja iz otroka, pred vzgojo, ki se naslanja na kulturo, socialne in duhovne vrednote. (prav tam, 19-21) Mario Montessori (1968: 7) piše, da so problemi, ki danes obkrožajo otroke in mlade, ključni dokaz, da izobraževanje ni najpomembnejši del vzgoje. Še vedno obstaja prepričanje, da je odrasla oseba, ki vzgaja otroka, tista, ki ustvarja človeka. Vzgoja je običajno sestavljena iz neposrednega izobraževanja, kar pa večinoma predstavlja bolj oviro kot pa pomoč naravnemu razvoju človeškega bitja. Že v zgodnjem, prvem obdobju razvoja človeškega bitja, se pojavlja presenetljiv fenomen: čisto počasi, od nikoder, se začneta pojavljati človeška psiha in človeško obnašanje. Otrok postaja neodvisen, uči se manipulacije, hoditi, govoriti, misliti in upravljati z lastno voljo. Za ta proces se ni potrebno zahvaliti odrasli osebi, ampak otrokovi osebni uresničitvi. V svoji karieri sem se srečevala z različnimi skupinami otrok. Ne glede na njihovo starost in sposobnosti so me vsi pripeljali do istega zaključka. Svoje znanje so si vsi najlažje (nad)gradili s pomočjo konkretnih primerov, preko gibanja, s poskušanjem, s postopno zahtevnostjo, v svojem ritmu, predvsem pa le, če so bili sami motivirani za nova znanja. Spraševala sem se, kako bi lahko predstavila tem otrokom razne matematične pojme tako, da bi jih razumeli, kako bi jih naučila pisati, brati, kako bi jim razložila naravne procese, kako bi jih naučila osnovnih življenjskih veščin... vse to preko neke izkušnje, ki bi jim bila privlačna Jasmina Šabić; diplomsko delo Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Tako me je pot pripeljala do vzgojnega koncepta po MM. MM je odkrila osnovne pogoje, ki so potrebni, da bi otrok uspešno izpeljal proces osebne uresničitve. (Mario Montessori, 1968: 7) Najpomembnejši izid Montessori samoizobraževanja je otrokov razvoj samoobvladovanja. (Orem, 1967: 14) Spoznala sem Montessori razvojne materiale, zdaj razumem in poznam cilje ter kontrolo napake le-teh, materiale znam pripraviti in pravilno predstaviti, naučila sem se postaviti v vlogo učenca, naučila pa sem se tudi opazovati in posredovati šele, ko je to zares potrebno. Ob tem so se mi postavljala vprašanja, kako se drugi specialni in rehabilitacijski pedagogi znajdejo v tovrstnih situacijah, ali so se zanimali za alternativne vzgojne koncepte in jih uvajali v svoje delo, kakšno je njihovo mnenje o Montessori pristopu in materialih. Ta vprašanja so bila glavno vodilo moje raziskave. V skladu s temi vprašanji je moj glavni cilj ugotoviti, kakšne poglede imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP) do alternativnega vzgojnega koncepta po MM in rabo glavnih konceptov in materialov pri njihovem delu. Moj namen je navesti Montessori pristope, ki so se pokazali kot uporabni pri delu z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), in predstaviti nekaj splošnih pravil pri delu z OPP po Montessori pedagogiki Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Jasmina Šabić; diplomsko delo I TEORETIČNI DEL 1. VLOGA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja J. Krek in M. Metljak (2011: 13-16) opredeljujeta kot oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti. Za jamčenje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega (v nadaljevanju VIZ) dela je potrebno zagotoviti kakovostno usposobljene strokovne delavce, ustrezne prostorske pogoje, ustrezna finančna vlaganja, avtonomijo VIZ institucij, strokovno avtonomijo strokovnih delavcev, upoštevanje sodobnih spoznanj o vzgoji in izobraževanju, pluralnost in enakovrednost vseh znanstvenih disciplin ter dopolnjevanje mreže javnih VIZ institucij z zasebnimi na vseh ravneh VIZ sistema. Zagotoviti je potrebno tudi enake možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oziroma skupinam priseljencev, posameznikom, ki izhajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, posameznikom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi (prav tam). VIZ delo tako zajema zaposlene različnih profilov, a v vsakem izmed njih se srečujejo in soočajo vsaj trije vidiki učitelja: učitelj kot uslužbenec, učitelj kot strokovnjak ter učitelj kot oseba in osebnost. (Resman, 1990: 31) SRP vsekakor spada v ta profil. (Katič, 2014: 2) Učitelj kot uslužbenec upošteva tako zakonodajo kot vodstvo, ki ga je zaposlilo, učitelj kot strokovnjak upošteva stroko, jo razvija in uresničuje ter učitelj kot oseba, ki vzpostavlja komunikacijo in s svojo osebnostjo vpliva, razume in podpira posameznike. Vse te tri ravnine učitelja bodo ob njegovem delu vedno prisotne. Zaradi zahteve po zadovoljevanju splošnih družbenih in tudi učiteljevih osebnih potreb morajo biti medsebojno usklajene. (Resman, 1990: 31-36) Današnji učitelj je tako iniciator sprememb, je učitelj kot spodbujevalec učenja, učitelj, ki skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj, učitelj, ki je del razvijajoče se organizacije. (po Niinisto, 1996, po Razdevšek Pučko, 2013: 8) Avtor meni, da v študiju pridobljene kvalifikacije učitelju ne zadoščajo več, zato se pojavi potreba po nenehnem izpopolnjevanju - 3 - Jasmina Šabić; diplomsko delo Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta profesionalnih kompetenc zaradi novih spoznanj na področju stroke, izpopolnjevanju na področju metod in organizacije pouka, nove tehnologije, vse več učno in vedenjsko zahtevnih učencev, ki zahtevajo drugačne načine poučevanja, poleg tega pa tudi vse pogostejše oblike zunanjih preverjanj znanja in delovanja šole. (Day, 1999, po Razdevšek Pučko, 2013: 8) C. Razdevšek Pučko (2004: 21) pravi, da med novimi vlogami učitelja osrednje mesto zavzema prav preusmeritev od poučevanja k učenju, pa tudi»uporaba sodobne informacijske tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela.«avtorici T. Devjak in A. Polak (2007: 22) poudarjata pomen vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z vidika pričakovanja: biti kot učitelj pripravljen, usposobljen za nove izzive in spremembe v družbi in za družbo znanja z znanjem in s kompetencami za celostni razvoj in delovanje posameznika in družbe kot celote. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja, ki poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe oziroma za izpopolnjevanje zagotavlja strokovnim delavcem možnost za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanja z novostmi stroke ali pa služijo za pridobitev temeljne licence. Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja je profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev, s čimer se povečuje tudi kakovost in učinkovitost celotnega VIZ sistema. (Devjak & Polak, 2007: 33) Z novim znanjem in pedagoškimi izkušnjami pedagoški delavci skozi čas spreminjajo (pre)oblikujejo svoj odnos do učencev, strokovnega dela, ki ga opravljajo, ali do predmeta, ki ga poučujejo, spreminjajo (prilagajajo) svoje pristope dela z učenci, spreminjajo svoje subjektivne teorije oziroma prehajajo skozi različna poklicna obdobja po Ryanovem modelu (Razdevšek Pučko, 1990 a, 1990 b, po Devjak & Polak, 2007: 70-72): 1. Obdobje idealnih predstav: Posameznik začne resneje razmišljati o tem, da bi postal učitelj. Sebe si predstavlja v učiteljski vlogi. To je čas študija oziroma dodiplomskega poklicnega usposabljanja. 2. Obdobje preživetja: Prvo leto samostojnega učenja oziroma čas pripravništva. Lahko traja do treh let. Učitelj kot»tujec na tujem ozemlju«. Učitelj v tem času odkrije, da je v preteklosti svojo poklicno vlogo preveč idealiziral in se spopada z realnostjo, ki jo - 4 - Univerza v Ljublja
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks