UNIVERSITETI HAXHI ZEKA Fakulteti i Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit. Dr.sc. Armand Krasniqi, Prof.asoc. - PDF

Description
UNIVERSITETI HAXHI ZEKA Fakulteti i Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit Dr.sc. Armand Krasniqi, Prof.asoc. PËRMBLEDHJE LEKSIONESH NGA LËNDA E DREJTA NË TURIZËM ME ELEMENTE NGA E DREJTA BIZNESORE

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 16 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UNIVERSITETI HAXHI ZEKA Fakulteti i Menaxhimit të Turizmit, Hotelerisë dhe Mjedisit Dr.sc. Armand Krasniqi, Prof.asoc. PËRMBLEDHJE LEKSIONESH NGA LËNDA E DREJTA NË TURIZËM ME ELEMENTE NGA E DREJTA BIZNESORE Tetor / 2013 Pejë Vetëm për vitin akademik 2013 / Hyrje në të drejtën në turizëm Fenomeni i turizmit,i cili me këtë emër është paraqitur kah mesi i shek XIV e përcjell zhvillimin e tërësishëm të njeriut. Turizmi në format e veta përcjell edhe mbizotëruesit shoqëror edhe të gjitha formacionet e mëtutjeshme shoqërore të manifestuar tek njerëzit të cilët e plotësojnë kohën e lirë,përmes epokës së turizmit, prej klasës primitive, deri tek turizmi i sotëm bashkëkohor. Termi turizëm më herët është paraqitur në literaturën angleze, që më pas të paraqitet edhe në literaturën franceze,ndërsa rëndësia e vërtetë e tij është vërtetuar para 150 viteve me qëllim që kah gjysma e dytë e shek XIV të ketë përdorim të përgjithshëm. Për kuptimin turizëm përdoren shumë shprehje siç janë qarkullimi me njerëz, qarkullimi me të huajt, pranimi i të huajve dhe turistëve, turizmi aktiv, turizmi receptive, etj. Megjithatë të gjitha shprehjet e përdorura deri më tani nuk i plotësojnë aktivitetet polivalente të cilat i përfshin në vete turizmi sikur një dukuri e përbërë dhe dinamike. Por megjithatë, sikur një konvencion i heshtur,termi turizëm me simbolikën e vet është në përgjithësi i pranuar,dhe i njëjti si i tillë pranohet,ndërsa të gjitha tjerat sikur terminë të reja teknike të cilat sillen sikur sinonime ose shprehin vetëm një pjesë të termit turizëm. Edhe në literaturën e huaj edhe në atë vendore jo shpesh përmendet dhe vërtetohet se turizmi është po aq i vjetër sa edhe historia e vetë ekzistimit të njeriut edhe se turizmi i sotëm bashkëkohor është rezultat i zhvillimit të tij shumë dekator,sikur nevoja për udhëtim, ndërrimi i ambientit,pushimi shoqërimi me njerëz dhe kultura etj. Në këtë drejtim ekziston hipoteza e një autori se turizmi në historinë e tij të gjatë tregon veti të veçanta,ai në të njëjtën kohë është edhe i vjetër edhe modern, i fort si njerëzimi dhe si dukuri sikur të jetë nga dje. Fillimet e turizmit nuk mundet të vërtetohen saktë me tregues ekzakt, por me një siguri mund të thuhet se format e tij janë në varshmëri nga shkalla e zhvillimit të marrëdhënieve shoqërore. Turizmi në mbizotëruesit shoqëror manifestohen përmes udhëtimeve të klasave publik dhe njerëzit e lirë të lojërave olimpike,vizita dhe qëndrimi në banjat shëruese dhe burimeve,udhëtimet masivee prej një shteti në tjetrin etj. Në feudalizëm, veçanërisht janë të shprehura format e turizmit sikur udhëtimi në aligjak, turizmi gjahtar etj. Në kapitalizëm sikur një formë ekonomike shoqërore,përgjatë zhvillimit të fuqishëm të forcave prodhuese e karakterizojnë edhe zhvillimi i turizmit masiv, sikur dëshira e njerëzve për shfrytëzimin e natyrës, bukurive,shoqërime të reja etj. Periudha pas shek. XIV është periudha e turizmit jo vetëm e klasës së lartë.por turizëm i pjesës më të madhe të klasës njerëzore. 2 Qëllimi jonë nuk është ta prostudiojmë,as që ta shprehim historinë e turizmit, për arsye se ajo është qëllim i disiplinave tjera shkencore, mirëpo vetëm sikur në të drejtën turistike në mënyrë fragmentuese ta cekim këtë dukuri shoqërore. Për ne, që është veçanërisht me rëndësi,turizmi që nga fillimi nuk është i vendosur vetëm në vete,por është i rregulluar me rregulla e ligje- pozitive, me rregulla të përshtatmë për mbrojtjen e konsumentëve turistik. Është interesant ajo se Greqinë antike edhe në shtetin e vjetër Rim janë të vendosura ligje dhe zakone të veçanta në lidhje me rregullimin e sigurimit te vendqëndrimit të vizitorëve të huaj,kushtet higjienike,ligjet divisive etj. Këto ligje munden të konsiderohen sikur hapa fillestar të ligjeve dhe zakoneve të turizmit në numrin më të madh të vendeve. Edhe pse turizmi në periudha të ndryshme deri më sot në esencë dallohet sipas kushteve ekonomike dhe shoqërore,sipas numrit të forcave motivuese, qëndrimit social të turistëve,sipas masivitetit të tij etj, ai çdoherë është duhet të jetë i rregulluar për kah aspekti ligjor në të cilin saktë duhet të dihen ligjet dhe detyrimet e subjekteve në turizëm.kjo është edhe një ndër detyrat e të drejtës turistike,ndërsa detyra jonë gjatë përpjekjeve të mëtutjeshme. 3 1. Nocioni dhe përkufizimet e shtetit Për të kuptuar konceptet, nocionet, institucionet dhe institutet e shtetit dhe të së drejtës në përgjithësi, të drejtës biznesore në veçanti, parësisht lypset poseduar njohuri përkitazi me shtetin, shtetin e së drejtës si dhe organizmat e institucionet e tjera shoqërore të një vendi. Format e para të manifestimit të shtetit si një organizëm, fillimisht parashtetëror, rrjedhimisht shoqëror kanë filluar që në zanafillë të organizimit të shoqërisë njerëzore, përkatësisht të diferencimit brendapërbrenda saj. Diferencimet në shoqëri shkaktojnë edhe kunderthënie të caktuara, me ç rast krahas avansimeve të konsiderueshme kronologjike të organizimit shoqëror, bëhet dekompozimi i modaliteteve të organizimit jo klasor të formacioneve të caktuara shoqërore. Në këtë proçes diversifikativ, të përcjellur me vështirësi, probleme dhe sidomos kontradikta të shumta shoqërore, lindin dhe zhvillohen shtetet e para skllavopronare në botë. Shteti si organizatë shoqërore dhe si institucioni më gjithëpërfshirës dhe më sublim, gjatë historisë, fillimisht, do të kalojë nëpër sfida dhe faza të ndryshme të zhvillimit të tij. Ai gjatë këtij proqesi të gjatë, specifik e të nderlikuar, do të përcillet me luftë të ashpër dhe të vazhdueshme në mes të klasave, kategorive dhe shtresave të caktuara shoqërore. Gjatë këtij proqesi të zhvillimit të tij shteti, përkatësisht ngritja dhe zhvillimi i tij, do të jetë i ndërvarur dhe kushtëzuar nga rrethana dhe faktorë të ndryshëm, sa interesant aq edhe kompleks dhe instruktiv për pasuesit, nxënësit dhe mësuesit e mëvonshëm të historisë dhe të vet shtetit. Ai do të organizohet dhe funkcionojë në forma dhe trajta (modalitete) nga më të ndryshmet: institucionale, kuazi institucionale, madje edhe dezorientuese e të sterkequra. Ecuria zhvillimore e shtetit do të pasohet dhe percillet (pershkohet) ndër të tjera edhe me vështirësi, pengesa, ambicie dhe kunderthënie herë herë edhe të papajtueshme skajshmerisht; por gjithsesi edhe me zhvillime dhe përparime të konsiderueshme, herë graduale e evolutive, e herë të vrullshme, shperthyese dhe revolucionare. Për shtetin, karakterin, nocionin, definicionin dhe karakteristikat e tij, përndryshe janë paraqitur, zhvilluar dhe ndertuar pikëpamje e mendime të shumta. Hegeli për shembull konsideron se shteti nuk është produkt hyjnor, por është kreatyrë e shoqërisë klasore, është instrument për zgjidhjen ose zbutjen e kunderthënieve shoqërore. Shteti si një organizëm suprem shoqëror, sovran dhe demokratik, qendron vertikalisht,pra në pikëpamje të kierarkisë, shumë më lartë se klasat, shtresat dhe kastet në një shoqëri të caktuar. Ai është krye procesori dhe krye kordinatori i mekanizmave relevantë, që vepron dhe duhet të veproj, në të mirën,dobinë dhe interesin e të gjithve pra në të mirë të interesit publik, të përgjithshëm. Shteti mëtutje përkufizohet edhe si: personifikim i rendit juridik, funksioni shoqëror i të cilit është mbajtja dhe ruajtja e mënyrës së caktuar të prodhimtarisë, e cila i përgjigjet më së miri eksponenteve të klasës sunduese në pushtet. Po ky autor shtetin mëtutje e definon si një bashkësi e cila vepron në territorin e caktuar, në formën e organizatës supreme dhe me rend juridik. Pra shteti është një organizatë e cila disponon monopolin për ushtrimin e dhunës fizike, përkimisht pushtetin sovran i cili sherben për ruajtjen e karakterit dhe mënyrës së caktuar të prodhimtarive e cila është në interes parësor të klasës sunduese Karakteristikat dhe veçoritë kryesore të shtetit Shteti si një kreatyrë specifike, supreme shoqërore e organizuar në mënyrë sui generis, ka edhe karakteristikat,veqoritë dhe elementet e tij. Karakteristikat dhe veçoritë kryesore të shtetit janë se: Është organizatë shoqërore e shkallës dhe nivelit të lartë; Është organizatë specifike e shoqërisë, sepse ka forcën më të organizuar Brenda territorit të vetë; 4 Forca apo dhuna që ka shteti në dispozicion vehet në lëvizje kurdo që i duhet shtetit; Është organizatë që funkcion kryesor nga aspekti shoqëror ka zhvillimin e procesit të prodhimit dhe ruajtjen e tij; Është organizatë shoqërore e cila perveq elementeve të dhunës dhe kontrollit të fushave të ndryshme jetësore, ushtron dhe zhvillon edhe sherbime të ndryshme publike në interes të përgjithshëm Elementet kryesore të shtetit Doktrina e së drejtës deri me tani ka identifikuar si të rëndësishme dhe me peshë edhe elementet kryesore, që e bëjnë një vend shtet. Ato janë: - Pushteti shtetëror (sovran); - Popullsia dhe - Territori i caktuar. Që të tri këto elemente janë të ndervarura reciprokisht. Kështu që mungesa e njërit prej tyre ndikon në tërësinë e qështjes. Pra ndikon që shteti i tillë në fakt, të mos trajtohet si shtet Rëndësia e shtetit Në kushtet bashkëkohore dhe demokratike të organizimit dhe funkcionimit, shteti ka ndryshuar në masë të madhe, ose do duhej ndryshuar ende, jo vetem natyrën dhe strukturën, por edhe karakterin dhe misionin e tij. Shteti sot nuk është represent dhe as prototip i dhunës. Nuk është aparat për destinimin dhe aplikimin e dhunës klasike. Shteti bashkohor, në parim sot e gjithë ditën është ose duhet të jetë institucioni më i organizuar demokratik. Shteti sot po duhet të përmbushë parimet dhe konceptin e kontratës së mirënjohur shoqërore të Zhan Zhak Rusosë. Kjo kontratë shoqërore bazohet në postulatin se shteti duhet të mbrojë të drejtat natyrore të individit. Këto të drejta natyrore themelore dhe fundamentale janë: e drejta në jetë, në liri dhe e drejta në pasuri. Në këmbim për këte mbrojtje të ofruar nga shteti, qytetari duhet ti permbushë disa detyra të caktuara ndaj tij, siq janë pagesa e tatimit etj. Idea e Rusosë për rrolin e shtetit në kontratën shoqërore pothuajse është pranuar në të gjitha demokracitë perendimore. Shteti i së drejtës ose shteti ligjor Në kushte dhe rrethana të avansuara të parimeve dhe postulateve të së drejtës natyrore do të duhej të funkciononte shteti i së drejtës ose shteti ligjor. Teoreticienti i njohur gjerman H. Kelzen lidhur me këtë thotë: çdo veprim i pushtetit shtetëror, duhet të jetë paraprakisht i rregulluar me të drejtën (me normë juridike). Pra e drejta rregullon funkcionimin e pushtetit, përkatësisht të vetë shtetit, si kreatyrë demokratike dhe shoqërore për masën, nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Ky modalitet apo tip i shtetit është pikërisht shteti ligjor ose i së drejtës, që nenkupton organizimin (organizatën) shtetrore, funkcionimi dhe shtrirja e pushtetit të së cilës, katerciperisht janë të determinuara me norma juridike (me të drejtën). 2. E drejta dhe rendi juridik E drejta është sistemi i rregullave dhe normave shoqërore, që i rregullon marrëdhëniet në mes njerëzve dhe organizatave në shoqëri të caktuar. Nocioni e drejtë ka më shumë kuptime dhe interpretime të ndryshme. Për teori -cientin juridik Hans Kelzen e drejta është sistem i normave të domethënies së veçantë logjike; është rend i veçantë i imponimit apo dhunës. E drejta sipas Kelzen-it, është kreatyrë ideore e përbërë nga krijesa e frymës njerëzore. Për autorët dhe ithtarët e pikëpamjeve natyrore-juridike e drejta, parësisht është fenomen etik, 5 gjegjësisht sistem i vlerave. Në teorinë juridike dhe filozofike e drejta percaktohet, jo vetem si dukuri ideale (si tërësi e mendimeve), por edhe si fenomen real. Si fenomen real e drejta është e lidhur me apo për njerëzit, psikën e tyre si dhe për shoqërinë e tyre. Në doktrinë ekzistojnë të paktën tri qasje të ndryshme, për përcaktimin e nocionit e drejta. Për jusnatyralizmin e drejta është fenomen etik. Për legalizmin dhe normativizmin, ndërkaq e drejta është tërësi e normave, si dhe të koncepteve psikologjike ose të koncepteve logjike- linguistike. Ndersa për socializmin e drejta është kategori sociale - materiale. Nga disa autorë e drejta këndshikohet si vullnet i klasës sunduese, që ka qëllim mbajtjen e rendit shoqëror të caktuar. Disa të tjerë mendojnë se e drejta si fenomen shoqëror është system i rregullave dhe normave shoqërore, që rregullojnë marrëdhëniet në mes të njerëzve. Në aspektin juridik-teknik e drejta është tërësi e normave juridike, ndersa në aspektin politik, ajo është vullnet i klasës sunduese, që realizohet me forcen që ka shteti, si institucioni më i rëndësishëm i klasës sunduese. E drejta është faktori dhe rregullatori kryesor i rregullimit të marrëdhënieve shoqërore, si produkt dhe rezultat i sjelljeve dhe rrethanave të shoqërisë klasore, e drejta është e kushtëzuar nga ekzistimi i diferencave klasore dhe shtresore në mestë njerëzve. Për shkak të karakterit klasor e drejta nuk mund të jetë shprehje e vullnetit të përgjithshëm (të të gjitha klasave). E drejta rregullon marrëdhëniet shoqërore, në të cilat mund të vijë, deri te cenimi i interesit gjithëshoqëror; pra i interesit të përbashkët ose të të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Ajo definohet edhe si tërësi e rregullave juridike të sjelljeve (normave). Norma juridike është rregullë e sjelljes, të cilën e rregullon dhe sankcionon shteti. E drejta e një shteti është tërësi e rregullave të detyrueshme të sjelljes (dispozitive juridike), të cilat i ka percaktuar (sankcionuar) shteti e te cilat e bëjnë një tërësi të gjithëmbarshme dhe të harmonizuar-sistemin juridik të shtetit përkatës. Sistemi juridik i një shteti nga ana tjeter është tërësi e akteve juridike, të cilët i ka paraparë shteti e te cilët e përbëjnë një tërësi konsistente dhe koherente rendin juridik E drejta paraqet vullnetin e shtetit, gjegjësisht vullnetin e atyre që janë bartës të funkcioneve shtetërore establishmentit (shtreses sunduese) ndersa është e shprehur përmes akteve të përgjithshme (kushtetuta, ligji, aktet nënligjore) dhe përmes akteve të veçanta juridike (aktgjykimi aktvendimi, vendimi). E drejta është postulat i pandashëm nga shteti, ngase shteti nuk mund të ekzistojë pa të drejtën dhe anasjelltas. Shteti përmes së drejtës rregullon marrëdheniet shoqërore, para se gjithash ato marrëdhënie ku ekziston rreziku, që të vije deri te konfliktet eventuale shoqërore. Këto marrëdhënie janë të rëndësishme dhe me peshë për stabilitetin e vendit (rendi publik dhe i sigurisë, bashkimi i qytetarëve, liria e shtypit dhe medieve, tatimet, kontributet, veprat penale etj). Edhe qështjet nga domeni i interesit të përgjithshëm (arsimimi, shëndetësia, mbrojtja e mjedisit jetësor, trafiku dhe lidhjet, mbrojtja e vendit,siguria, si dhe qështjet dhe problemet, që lidhen me sigurinë personale, sociale;me statusin juridik dhe pasuror të qytetarëve (marrëdhëniet pronësore, familjare, trashigimore, të punës, sigurimi shëndetësor, pensional e invalidor etj., bëjnë pjesë në qështjet dhe institucionet e rëndësishme të cilat shteti do të duhej ti rregullonte domosdoshmerisht drejt e shpejtë në dobi të qytetarëve dhe përmes së drejtës-normave juridike). Sipas pikëpamjeve të shumë teoricientëve, pikërisht, për shkak të fërkimit të këtyre interesave shoqërore, për krijimin dhe mbajtjen permanente të një stabiliteti shoqëror e mbi të gjitha, për mbrojtjën dhe avansimin e interesave të elitave (klasës) sunduese, shtetit kur i duhet e perdorë edhe dhunën si mjet dhe instrument për të zgjidhur konfliktet, kontradiktat dhe problemet e ndryshme të mprefta në shoqëri. Në këtë mënyrë vullneti dhe fuqia shtetërore, vjen e manifestohet dhe artikulohet si e drejtë, si normë, si ligj, përkatësisht ligje, të cilat organet shtetërore i propozojnë dhe miratojnë në procedurë përkatëse. 6 2.1 Rendi juridik (sistemi juridik) Të gjitha dispozitat (normat) juridike të një shtëti e përbëjnë rendin juridik (sistemin juridik të tij). Ky sistem quhet edhe sistem pozitiv-juridik i cili paraqet një tërësi të rregulluar e të sistematizuar të të gjitha rregullave juridike. Elementet e sistemit juridik janë: Dega e së drejtës, norma juridike (rregulla juridike), institutet juridike etj. Rendi juridik rezulton nga rendi shoqëror dhe është pjesë përbërëse e tij; nderkaq rendi shoqëror ngërthen në vete realizimin e marrëdhënieve shoqërore përmes të drejtës, duke përfshirë këtu të gjithë realitetin shoqëror (që nënkupton organizimin apo tërësinë sociale, ekonomike dhe politike të një shoqërie). Rendi juridik ashtu sikurse edhe e drejta, duhet të jenë në pajtim të plotë me rendin shoqëror, sepse në të kundërtën ky rend shoqëror dëmtohet deri në rrezikim dhe atëherë, nderhynë shteti edhe me masa të dhunes. Nuk ka ndonjë model gjeneral dhe i gjithëpranueshëm, që do vlente për të gjitha shtetet. Për shkak të specifikave të çdo vendi, rrethanave, kushteve, traditës, sistemit etj. Secili shtet e ka sistemin e vetë juridik dhe atë të së drejtës. Përndryshe, rendi shoqëror, përveq rendit juridik përfshinë në vete edhe rendin ekonomik, politik, moral etj. Rendi juridik nga ana tjeter poashtu është kompleks. Ai përbëhet nga rendi normativ dhe ai material. Rendin normativ e përbëjnë normat juridike të një shoqërie konkrete, ndersa Rendin material e përbëjnë veprimet juridike të cilat i ushtrojnë subjektët e së drejtës personat fizikë dhe juridikë të një vendi. Bashkimi i këtyre dy rendeve e bën rendin juridik i cili përbëhet nga marrëdhëniet juridike, të cilat në vete mishrojnë (amalgamimin e të dy komponenteve të rendit juridik (rendit normativ dhe atij material). Së këndejmi, Rendi juridik është pjesë përbërëse e rendit shoqëror dhe rregullohet me të drejtën /ose përmes së drejtës. Ai paraqet tërësinë e së drejtës se çdo shoqërie dhe sjelljet e njerëzve të cilat rregullohen me të drej Rendin normativ, si pjesë e Rendit juridik e përbëjnë normat juridike të një shoqërie konkrete. Rendin material nderkaq e përbëjnë sjelljet e njerëzve, me të cilat e drejta i nderlidhë disa rrjedhoja juridike. Veprimet e njerëzve, që kanë efekt juridik, quhën veprime juridike. Nderlidhja kohezive dhe mozaikore e veprimeve juridike në një tërësi e përbën rendin material, ndersa personat, sjellja e të cilëve rregullohet me norma juridike, quhen subjekte të së drejtës. Rendi juridik i përbërë nga rendi normative dhe ai material (faktik) përbëhet nga marrëdhëniet juridike. Ky rend tejet i rëndësishëm, do të duhej shikuar si rend dinamik dhe dialektikë-në zhvillimin e siper. Ai nuk është rrumbullakuar, perfunduar as perfeksionuar, por modifikohet dhe avansohet në vazhdimsi. 3. Marrëdhëniet juridike Marrëdheniet juridike janë pjesë e marrëdhënieve shoqërore të rregulluara nëpërmjet normave juridike. Ato janë edhe pjesë e rendit juridik dhe krijohen sipas normës së përgjithshme dhe asaj të veçantë juridike. Marrëd
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks