Укладач: Петрова Н.З. Відповід. за випуск: Лозинська С.С. - PDF

Description
Департамент охорони здоров я Львівської обласної державної адміністрації КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека Довідково-бібліографічний відділ ГОМЕОПАТІЯ Рекомендований список літератури

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 10 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Департамент охорони здоров я Львівської обласної державної адміністрації КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека Довідково-бібліографічний відділ ГОМЕОПАТІЯ Рекомендований список літератури Львів 2016 Укладач: Петрова Н.З. Відповід. за випуск: Лозинська С.С. Сайт КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека : Електронна адреса КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека - Департамент охорони здоров я Львівської обласної державної адміністрації КЗ Львівської обласної ради Львівська обласна наукова медична бібліотека Довідково-бібліографічний відділ ГОМЕОПАТІЯ Рекомендований список літератури м. Львів 2016 р. 1. Андріюк Л.В. Народна і нетрадиційна меди-цина. Навчально-методичний посібник/ Л.В. Андріюк, Т. Гарник, Я. Грицак та ін. - Львів: Папуга, с. Курс 9. Гомеопатія.-С Шифр /А Андріюк Л.В., Семенова С.В. Гомеопатична концепція здоров я//актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині, здоров я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-к., С Бадья Л.И., Бадья Е.А. Гомеопатия в стоматологии.-к.: Книга плюс, с. Шифр /Б Гойда Н.Г., Гуцол Л.П. Гомеопатія як метод надання медичної допомоги різним категоріям населення: оцінка лікарів //Вісник соц.гіг.та орг.охор.здор.україни С Гомеопатия. Полный справочник.-м.: Эксмо, с. Шифр /Г-64 Гуцол Л.П. Оцінка ефективності методу гомеопатії: точка зору споживачів гомеопатичних лікарських засобів //Вісник соц.гіг.та орг.охор.здор.україни С Проведено медико-соціологічне дослідження стосовно ефективності методу гомеопатії з точки зору респондентів віком від 19 до 30 років. Проаналізовано думку споживачів гомеопатичних лікарських засобів щодо ефективності методу, його безпечності, а також досвід застосування гомеопатичних препаратів при різних захворюваннях. На основі отриманих в ході дослідження даних вивчено наявність гомеопатичних лікарських засобів в аптеках різних регіонів України та уподобання респондентів щодо їх вибору. 7. Гуцол Л.П. Розвиток застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення задоволеності пацієнтів медичною допомогою//сімейна медицина С Проведене соціологічне дослідження дозволило залучити у систему оцінювання ефективності та якості функціонування медичної служби споживачів медичної допомоги, яка надається із застосуванням методу гомеопатії, в 11 містах різних регіонів України. Результати дослідження засвідчують існування обгрунтованої потреби населення у подальшому розвитку гомеопатичної допомоги у нашій країні, яка зумовлена ефективністю та безпечністю методу гомеопатії. 8. Ефективність гомеопатичного методу лікування в амбулаторній практиці/в.в. Поканевич, Н.К. Сімеонова, Є.Н. Горбань, О. Й. Мельник//Лікарська справа С Подані результати гомеопатичного методу лікування у медичному центрі Української асоціації народної медицини за останні 5 років. Проаналізована ефективність гомеопатичного лікування при різних класах захворювань по МКБ-10. Иванив А.П. Materia Medica, история и практика использования биотерапевтических средств (нозодов, саркодов и органопрепаратов) в гомеопатической и интегративной медицине. - Одесса: Астропринт , с. Шифр /И-19 Доктрина гомеопатичної медицини містить надто неоднозначні підходи до лікування біотерапевтичними ліками. Дуже актуально проблема вживання нозодів, саркоді і органопрепаратів постала на межі ХХ-ХХІ віків. Автор, враховуючи основні положення гомеопатичної науки, обговорює на сторінках цього видання можливості та перспективи раціональних біотерапевтичних впливів. 10. Иванов В.Г. Підхід до діагностики та лікування на сучасному етапі розвитку гомеопатії//актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині, здоров я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-к., С Киркилевская Л.Н., Гарник Т.П. Лечение аутизма гомеопатическими препаратами//актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині, здоров я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-к., С Киркилевская Л.Н., Гарник Т.П., Козыменко Т.Н. Гомеопатия. Вчера, сегодня, завтра//актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині, здоров я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: Матеріали наук. симпозіуму з міжнарод. участю 8-9 квітня 2016р./Ред. Т.П. Гарнік, В.А. Туманова:Наук. видання.-к., С Корчинський М. Гомеопатія: Шлях до виздоровлення.- Бібліотека літературно-краєзнавчого журналу Брідщина .- 33с. Шифр /К Костинська Н.Є., Мельник О.Й., Харченко Н.В. Гомеопатичні препарати в гастроентерології.-к.; Ірпінь: ВТФ Перун , с. Шифр /К-72 У серії Світ натуральної медицини розглядаються маловідомі методи лікування захворювань різних органів та систем. У даній книзі наведено гомеопатичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. 15. Луковенко Т.В. Словник гомеопатичних термінів. Слов янськ: Видавець Б.І. Маторін, с. Шифр /Л Мифтахутдинов С.Г. Гомеопатия и аллопатия: от противопоставления к интеграции //Поликлиника С Мощич О.П. Застосування гомеопатичних лікарських засобів у терапії спортивної травми //Фітотерапія С Основы гомеопатической фармации/ред. А.И. Тихонова. - Харьков: Изд-во НФАУ Золотые страницы , с. Шифр /О Пеньковая А.И., Легач Е.И., Лотин А.В. Гомеопатия в Харькове. - Харьков : Факт, с. Шифр /П-25 У книжці подано історію розвитку гомеопатії і сучасний її стан. Простежується становлення цього методу - 5 - лікування, починаючи від його засновника С. Ганемана. У другій частині наведено праці видатного харківського гомеопата Є.Я. Дьякова, видані рр. 20. Петерс Дж. Гомеопатическое лечение нарушений во время беременности, родов и кормления грудью. - Смоленск: Гомеопатическая медицина , с. Шифр /П Попов Демьян. Основатель Киевской гомеопатической школы в воспоминаниях современников/состав. Т.Д. Попова. - К., с. Шифр /П Попова Т.Д. MATERIA MEDICA. Гомеопатические лекарства: Справочник.-Центр гомеопатии МЗ УССР, НВЦ ЛАМО , с. Шифр /П Попова Т.Д. Размышления. Гомеопатия: теория, практика и жизнь. - К., с. Шифр /П Попова Т. Очерки о гомеопатии. - К.: Амадей, с. Шифр /П Попова Т. Гомеопатическое врачевание. Лекции, статьи, доклады. - К.: Дух і літера, с. Шифр /П Семенова Г., Панас Л., Охріменко Ю. Гомеопатія в офтальмології.-львів: ПП Бодлак , с. Шифр /С-30 - 6 - У посібнику описані методи лікування очних захворювань за допомогою гомеопатичних препаратів та покази для застосування. 27. Стояновский Д.Н., Лобенко А.А., Гоженко А.И. Краткий гомеопатический лечебник.-к.: Здоров я, с. Шифр /С-82 У брошурі коротко описано методи надання медичної допомоги із застосуванням доступних гомеопатичних засобів при деяких поширених захворюваннях, патологічних станах, симптомах, синдромах, а також травмах. Наведено список основних гомеопатичних лікарських засобів, гомеотерапевтичні принципи їх призначення. 28. Шаретт Ж. Практическое гомеопатическое лекарствоведение: Руководство: Пер. с фр.- К.: УРЕ, с. Шифр /Ш Шторх Гервиг. Гомеопатические лекарства для практики. Сост. В.П. Сытник. К.: Здоров'я, с. Шифр /Ш Dannheiser Ilana and Edwards Penny Homeopathy. An illustrated Guide.- Boston, p. Шифр /D-18 Підписано до друку р. Тираж 10 прим , м. Львів, вул. Руська, 20 КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека Довідково-бібліографічний відділ Тел ,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks