Transfer inovácií 11/ - PDF

Description
ANALÝZA VYUŽITIA STROJOV A SYSTÉMU PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY PLASTOVÝCH VÝLISKOV ANALYSIS OF MACHINE UTILIZATION AND SYSTEM FOR SCHEDULING AND PRODUCTION MANAGEMENT AT SELECTED COMPANY Ing. Peter

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ANALÝZA VYUŽITIA STROJOV A SYSTÉMU PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY PLASTOVÝCH VÝLISKOV ANALYSIS OF MACHINE UTILIZATION AND SYSTEM FOR SCHEDULING AND PRODUCTION MANAGEMENT AT SELECTED COMPANY Ing. Peter Malega Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Katedra manažmentu a ekonomiky Němcovej 32, Košice ABSTRACT This text is about machine utilization and system for scheduling and production management factors that have big influence on effectiveness of production at selected company. Text has got two main sections. First section dealt with analysis of production capacity and with improves suggestions at selected company. Second section is oriented on the analysis of present system for scheduling and production management at selected company and with suggestions for its improvement. Ďalšia časť analýzy sa sústredila na porovnanie plánu výroby so skutočne vyrobeným množstvom (t.j. na systém pre plánovanie a riadenie výroby) [1], [2]. Pre určenie ekonomickej efektívnosti sú jednými z rozhodujúcich ukazovateľov [3], [5]: efektívny (využiteľný) časový fond vstrekovacieho lisu, výrobný čas vstrekovania konkrétneho výlisku. Obr. 1 znázorňuje zásadný vplyv prestojov na efektívnosť. Všetky typy prestojov, ktoré sú uvedené na obr. 1, sa často vyskytujú aj v analyzovanej výrobe. ANALÝZA VÝROBNÝCH KAPACÍT KAPACÍT VO VYBRANEJ SPOLOČNOSTI KEY WORDS: stoppage, machine utilization, system for scheduling and production management, effectiveness ÚVOD Analýza je zameraná na využitie strojov pri výrobe jednotlivých druhov výliskov. Z jej výsledkov vyplýva, že jednou z najväčších prekážok nedostatočnej efektívnosti výroby je nezodpovedajúca doba výroby v prepočte na jeden výrobok. Problémom je predovšetkým výroba vačiek [7]. POKLES EFEKTÍVNOSTI Analýza výrobných kapacít je zameraná predovšetkým na oblasť strojov a zariadení. Najskôr bol analyzovaný systém plánovania výrobných kapacít a následne spôsob zisťovania skutočného využitia výrobných zdrojov. Plánovanie výrobných kapacít v súčasnej dobe prebieha len na základe finančných kritérií. Pri analýzach na prevádzkach sa zistilo, že údaje o prestojoch z dôvodu porúch sa sledujú len dva mesiace dozadu a informácie o prestojoch z dôvodu zoraďovania sa nesledujú vôbec. Poskytnuté informácie boli zistené spätným spôsobom zo skutočnej potreby kapacít z odvedenej výroby. PRESTOJ Zastavenie stroja Určenie ľudí na opravu Určenie typu poruchy Potreba náhradných dielov Oprava Testovanie stroja Uvedenie stroja do prevádzky Obr.1 Vplyv prestojov na efektívnosť [6] ČAS 121 V rámci analýzy sa zisťovalo skutočné využitie výrobných zariadení. Prieskumom v lisovni sa zistilo, že túto informáciu nepoznajú majstri na jednotlivých prevádzkach. Na jednotlivých pracoviskách sa evidujú dosiahnuté výrobné výkony ako aj informácie o nepodarkoch. Prevládal aj názor, že výkonové normy nie sú neobjektívne stanovené, analýza výkonnosti výrobných kapacít sa vykonala na základe počtu odpracovaných pracovných zmien za sledované obdobie. Výsledky tejto analýzy sú uvedené na obr. 2. Vzorku tvorilo vybraných 12 zariadení lisovne. Z výsledkov analýzy vyplýva, že priemerné využitie vybranej skupiny strojov je 30,5 %. Optimálne využívanie strojov by sa malo pohybovať na úrovni cca 90 %. 60,00% 50,00% Percentuálne využitie 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 42,00% 10,50% 29,80% 22,20% 32,40% 27,40% 51,90% 9,80% 59,60% 28,40% 27,50% 23,50% CS 371CS 371CS 371CS 371CS 371CS 371CS 371CSB 371CS 88CS 90CS Krauss 1025 Maffel Lisy Obr. 2 Využitie vybraných zariadení z lisovne V analyzovanej výrobe neexistuje systém sledovania prestojov výrobných zariadení (dva mesiace späť sa začali sledovať prestoje z dôvodu porúch a opráv, čo je však nepostačujúce). Bez týchto informácií nie je možné definovať skutočné využitie dostupných výrobných zariadení. Taktiež sa nedajú definovať straty spojené s týmito prestojmi. V prípade redukcie týchto strát, bez poznania súčasného stavu nie je možné definovať cieľovú hodnotu, ktorá by sa mala dosiahnu a nedajú sa tiež preveriť efekty nápravných opatrení, ktoré by sa v tejto oblasti prijali. Na základe výsledkov analýz je možné konštatovať: 1. Plánovanie výrobných kapacít sa vykonáva len na základe finančných ukazovateľov. V súčasnej dobe bez modulu kapacitného plánovania nie je možné definovať plánované využitie kapacít. Výroba sa realizuje v kooperáciách, aj keď je dostatok vlastných kapacít. V prípade získania väčšieho počtu objednávok, je preto obtiažné zistiť, či z kapacitného hľadiska je možné zákazku prijať, resp. koľko % výroby bude potrebné realizovať v kooperáciách. 2. Zaznamenaná je nízka podpora plánovania a riadenia výroby zo strany informačného systému, pričom veľa problémov sa musí riešiť na výrobných dispečingoch. Ak sa tento problém nebude riešiť, pracovníci budú stále tráviť veľa času na poradách a ostane im menej času na prácu s ľuďmi. 3. Neexistuje systém sledovania skutočného využitia dostupných strojných kapacít, sledovanie prestojov z dôvodu porúch a ani ich príčiny. Bez tohto systému nie je možné zvyšovať efektívne využívanie strojov a zariadení. Veľa práce bude potrebné realizovať v kooperáciách, čo vedie k znižovaniu zákazkovej náplne. Doporučenia na odstránenie uvedených problémov sú nasledovné: 1. Preveriť kapacitné využitie strojov a zariadení s následným odstránením nepotrebných zariadení. Tento projekt zabezpečí uvoľnenie veľkej časti výrobných plôch, čo napomôže segmentácií výroby. 2. Je nutné celkové zefektívnenie systému starostlivosti o stroje a zariadenia, ktoré uvoľní ďalšiu dostupnú výrobnú kapacitu zariadení. Okrem kapacity sa ďalej zvýši bezpečnosť na pracoviskách, zlepší sa vzťah medzi operátorom, zoraďovačom a údržbárom. 3. Objektivizácia časových noriem redukcia časových noriem minimálne na úrovni 10 %. Danou redukciou sa znížia náklady na mzdy a tým vlastné aj náklady výroby, čo prinesie zvýšenie ziskovosti výroby. 4. Zavedenie systému sledovania skutočného využitia strojov. Aplikáciou sa vytvorí základňa pre určovanie hlavných problémových oblastí, čo umožní správne definovanie cieľov. Zároveň tento systém slúži ako kontrola sledovania prínosov nápravných opatrení. V spoločnostiach, kde sa nevenuje pozornosť sledovaniu celkovej efektívnosti strojov (ukazovateľ CEZ) sa hodnota ukazovateľa pohybuje na úrovni cca. 35 %. Pri zavedení systému sledovania sa hodnota CEZ zvyšuje na úroveň cca %. Zlepšovanie ukazovateľa CEZ má za následok zlepšovanie dostupnosti zriadení, ich výkonnosti a zlepšovanie úrovne kvality. ANALÝZA EXISTUJÚCEHO SYSTÉMU PRE PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY Z porovnania výrobného plánu a skutočne realizovanej výroby v rokoch 2004, 2005 a 2006 je vidieť rozdiely, a to ako v neplnení plánu (1 rok), tak aj v prekračovaní plánu (2 roky). Uvedené skutočnosti sú zobrazené v tab. 1 a na obr. 3. Tieto rozdiely signalizujú problémy v oblasti plánovania výroby. Pri analýze systému plánovania sa zistilo, že súčasný stav výraznou mierou ovplyvňuje informačný systém a jeho možnosti. 122 Tab. 1 Výrobný plán a a skutočne realizovaná produkcia za posledné 3 roky Roky Plán výroby Skutočne realizovaná výroba Výrobný plán (tis. Sk) Roky Plán výroby Skutočná výroba Obr. 3 Porovnanie výrobného plánu a skutočne realizovanej výroby Z analýzy vyplývajú, výrazné problémy plánovania, pričom neplnenie výrobného plánu má za následok buď nesplnenie požiadaviek zákazníkov, resp. za posledné 2 roky sa ako problém javia príliš veľké zásoby hotových výrobkov (výliskov z plastov), ktoré sa často vôbec nedajú predať. Riešením je predimenzovanie celého systému plánovania z úrovne manažmentu. Dôležitý sa javí predovšetkým faktor priebežnej kontroly, keďže táto má jasné prepojenie na plánovanie ako také. Ako návod na riešenie vzniknutej situácie je možné poskytnúť lepšie prepojenie informačného systému výroby s pracovníkmi vo výrobe a týždenné správy o vyrábaných množstvách, aby sa predišlo, či už nedodržaniu, resp. prekročeniu mesačných a následne celoročných plánov. Systém plánovania a riadenia výroby (PPS) musí zabezpečiť rozplánovanie priebehu objednávky zákazníka výrobou a nadväzne na to musí koordinovať priebeh objednávky výrobou tak, aby sa v optimálnych reláciách splnila jej realizácia. Základom, z ktorého vychádzajú tieto aktivity, sú trhové požiadavky, výstupy z realizovanej konštrukčnej a technologickej prípravy výroby, známe objemové a termínové požiadavky a kapacitné možnosti výroby. PPS systém rieši dve základné oblasti plánovanie výroby a riadenie výroby. V súčasnosti využívaný systém PPS je zobrazený na obr. 4. Medzi silné stránky súčasného systému možno zaradiť: schopnosť zabezpečiť 99 až 100%-né krytie zákazníckych objednávok, využívanie informačných technológií pri tvorbe plánov. Obchodné oddelenie Mesačný plán Týždenný plán Denný plán Dielenské riadenie (predmontáž) Dielenské riadenie (montáž) Skryté systémy plánovania Obr.4 Súčasný systém PPS 123 Súčasný systém PPS má aj nevýhody. Medzi najpodstatnejšie slabé stránky súčasného systému možno zaradiť: zaplánovávanie fiktívnych objednávok vyrába sa to, čo si zákazník ešte neobjednal, do systému plánovania a riadenia výroby sú často zakomponovávané fiktívne objednávky, ktoré vytvárajú v systéme plánovania neprehľadnosť a podieľajú sa na zvyšovaní zásob rozpracovanej výroby, plánovanie na základe neobjektívnych normatívov znehodnocuje celkový plán, týždenné plánovacie behy na predmontážnych výrobných stupňoch daný systém plánovania sa podieľa na zvýšení zásob rozpracovanej výroby, zvyšovaní priebežnej doby výroby, zvyšovaní nákladov na časté inventúry, strácaní sa tovaru v skladoch a na znižovaní kvality, plánovanie na základe finančných ukazovateľov nedáva informácie o využití kapacít výroba môže mať oveľa vyššie kapacity ako sa uvádza vo finančných jednotkách, plánovanie teda závisí od toho, či zákazník požaduje hodnotný výrobok, alebo výrobok s nízkou cenou a nie od toho, aké skutočné kapacity spoločnosť má, Oblasti PPS absencia kapacitného plánovania, neobjektívne normatívy znižujú plánované kapacity a účinnosť plánovania, existencia skrytých systémov plánovania, hlavne medzi montážou a predmontážou vysoké riziko nadprodukcie a následne rozpracovanej výroby, pričom podnetom na výrobu sú telefonáty (alebo len na lístkoch papiera napísané druhy dielov a počty kusov), ktoré sú vyrábané na základe dôvery a potreby montáže. absencia kapacitného plánovania, neobjektívne normatívy znižujú plánované kapacity a účinnosť plánovania, existencia skrytých systémov plánovania, hlavne medzi montážou a predmontážou vysoké riziko nadprodukcie a následne rozpracovanej výroby, pričom podnetom na výrobu sú telefonáty (alebo len na lístkoch papiera napísané druhy dielov a počty kusov), ktoré sú vyrábané na základe dôvery a potreby montáže. Funkcie PPS Plánovanie výroby Plánovanie výrobného programu Stanovenie množstva materiálu Riadenie výroby Správa údajov Termínové a kapacitné plánovanie Riadenie výrobných objednávok Monitorovanie výrobných objednávok Obr. 5 Navrhovaná štruktúra PPS systému plánovanie na základe finančných ukazovateľov nedáva informácie o využití kapacít výroba môže mať oveľa vyššie kapacity ako sa uvádza vo finančných jednotkách, plánovanie teda závisí od toho, či zákazník požaduje hodnotný výrobok, alebo výrobok s nízkou cenou a nie od toho, aké skutočné kapacity spoločnosť má, Navrhovaná štruktúra PPS systému by mala znížiť, resp. úplne odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytujú v súčasnom období a poskytnúť tak lepšie možnosti na zvýšenie celkovej efektívnosti výroby vybranej spoločnosti ako celku. 124 ZÁVER Prestoje a straty vznikajú v každej výrobe. Kvôli tejto skutočnosti je nutnosťou permanentne sa opakujúce sledovanie zariadení a strojov za chodu. Ak tieto krátkodobé prestoje nie sú evidované, nemôže byť výpočet výkonnosti výroby a efektívnosti využitia strojov presný. Pre optimalizáciu výroby je preto vo vybranej potrebné mať správne a detailné informácie o (ne)funkčnosti výrobných zariadení, ktoré je možné získať prostredníctvom zavedenia systému sledovania skutočného využitia strojov. Zavedenie PPS systému znamená pre každú spoločnosť vysoké náklady. Z tohto dôvodu je treba venovať výberu, príprave na zavedenie a samotnému zavedeniu PPS systému adekvátnu pozornosť. Základným krokom pred zavedením PPS systému je analýza skutočnej situácie vo výrobe LITERATÚRA [1] Chovanec, R.: Metódy zlepšovania podnikových procesov. In: 8. Medzinárodná vedecká konferencia Trendy v systémoch riadenia podnikov. Herľany 2005, Zborník na CD, ISBN , Zborník abstraktov, ISBN [2] Chromjaková, F.: Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti podnikových procesov. In: Sborník konference 1. Prumyslové inženýrství. ZČU Plzeň, [3] Liberko, I., Maguľáková, M., Trebuňa, P.: The impact of management of materials flow on the production time minimalization. In: CO-MAT-TECH 2005 : 13 th International scientific conference : Proceedings of abstracts, proceedings of contributions : Trnava, October Bratislava : STU, s ISBN [4] Liberko, I., Naščáková, J., Liberková, L.: Trends and methods in firm managment. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2006 : 10th international research/expert conference, Barcelona-Lloret de Mar, September, 2006 : Proceedings. Zenica : Faculty of Mechanical Engineering, p ISBN [5] Lis W., Tabert M.: Modelling of business processes in enterprise. Referat CO-MAT- TECH th International Scientific Conference. Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Trnava Zbornik z konferencie s miedzinárodnou účast ou. Čast : Manažment priemyselných podnikov a kvalita, s , ryc. 1, poz. bibl. 4. [6] Malega, P.: Príspevok k metódam hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby výliskov z plastov. Písomná práca k dizertačnej skúške na získanie vedecko akademickej hodnosti philisophiae doctor, [7] Tkáč, M., Turisová, R.: Meranie výkonnosti procesov. In: Q-Das : 6. setkání uživatelů : 8. dubna 2004, Beroun, Hotel Na Ostrově. [s.l.] : Q-Das s.r.o. Beroun, p Príspevok bol vypracovaný v rámci grantového projektu VEGA 1/0679/08 Integrovaný systém pre inovované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie výroby. 125
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks