TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) - PDF

Description
Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 102 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Kurs Program Course Program TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday SALON 1 / HALL AÇILIfi / OPENING Cengiz Utafl ISPD 2008 Kongre Başkanı Congress President, ISPD OTURUM I / SESSION I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Oktay Karatan, Mehmet Emin Y lmaz Türkiye de PD uygulamalar ve periton diyalizinde Avrupa iyi klinik uygulama klavuzu PD practices in Turkey and European best clinical practice guideline in peritoneal dialysis Cengiz Utafl Periton diyalizinde hasta seçimi ve uygulaman n bafllat lmas Patient selection and the initation of implementation in peritoneal dialysis Rezzan Ataman Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayfle Öner, It r Yegena a Peritoneal ulafl m Peritoneal access Celalettin Usalan Periton diyalizi tedavi modaliteleri The systems used in peritoneal dialysis Ali hsan Günal Periton diyaliz solüsyonlar Peritoneal dialysis solutions Alaattin Y ld z Otomatize periton diyalizi Automatized peritoneal dialysis Nurhan Özdemir Tart flma Discussion Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (1. GÜN) TSN & ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY ONE) SALON 1 / HALL OTURUM III / SESSION III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Sevgi Mir, Mahmut Yavuz Periton diyaliz yeterlili i Adequacy in PD Oktay Oymak Periton diyalizinde beslenme Nutrition in peritoneal dialysis brahim Karayaylal Peritonitler Peritonitis Semra Bozfakio lu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ayla San, Ruhan Düflünsel Periton Diyalizi hastalar nda kardiovasküler risk Cardiovascular risk in peritoneal dialysis patients Fehmi Akçiçek Periton Diyalizinde rezidüel renal fonksiyonlar n korunmas Preservation of residual functions in peritoneal dialysis Kenan Atefl Çocuk hastalarda periton diyalizinin uzun dönem sonuçlar Longterm outcomes in pediatric CAPD patients Nesrin Beflbafl Periton Diyalizi hastalar nda transplantasyon Transplantation in peritoneal dialysis patients Fevzi Ersoy Tart flma Discussion Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK)* 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY* *Türk ve Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL AÇILIfi / OPENING Adrian C. Covic Romen Nefroloji Derne i Baflkan - President of the Romanian Society of Nephrology Gültekin Süleymanlar Türk Nefroloji Derne i Genel Sekreteri - Secretary General of the Turkish Society of Nephrology KONFERANS / LECTURE Oturum Baflkan /Chairperson: Adrian C. Covic Halk sa l sorunu olarak kronik böbrek hastal (KBH) Chronic kidney disease (CKD) as a public health problem Gültekin Süleymanlar Tart flma Discussion OTURUM I / SESSION I KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH): TANIM, EP DEM YOLOJ VE ERKEN TANI CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD): DESCRIPTION, EPIDEMIOLOGY AND EARLY DETECTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Ünal Yasavul, Turgay Ar nsoy KBH n n tan m ve s n fland r lmas Definition and classification of stages of CKD Ülver Derici Böbrek fonksiyon testleri ve proteinürinin de erlendirilmesi Measurement of renal function and/or proteinuria as screening tests Bülent Altun Toplumda KBH idantifikasyonu-romen toplumu verileri nedir? Bir halk sa l sorunu olarak KBH n n do ru / erken tan s Identification of CKD in the general population-what are the data in the Romanian population? The proper/early diagnosis of CKD-a public health issue Adalbert Schiller KBH n n erken refere edilmesi: Prevansiyon için büyük f rsat Early referral in CKD: An enormous opportunity for prevention Mehmet Koç Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM II / SESSION II KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) PROGRESYONU VE BÖBREK FONKS YONUNUN KORUNMASI PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND PRESERVATION OF KIDNEY FUNCTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: fiükrü Sindel, Ülver Derici KBH n n progresyonunda önemli bir mekanizma: Renal Fibrozis Renal fibrosis as an important mechanism in the progression of chronic renal disease O uz Söylemezo lu Aldosteron inhibisyonu KBH progresyonunu yavafllatmakta önemli midir? Is aldosterone inhibition a key feature for slowing progression of CKD? Adrian C. Covic Diabetik nefropati önlenebilir mi? Diabetes Mellitus tedavisinde ana noktalar Is diabetic nephropathy preventable? Key issues of Diabetes Mellitus therapy Eugen Mota Hipertansif hastalarda böbrek fonksiyonlar n n korunmas Preserving renal function in patients with hypertension Aykut Sifil Tart flma Discussion Kurs Program Course Program 29 Ekim 2006, Pazar October 29, 2006, Sunday 1. TÜRK - ROMEN ORTAK PREVENT F NEFROLOJ SÜREKL E T M KURSU (SEK) 1 st TURKISH-ROMANIAN JOINT CME COURSE ON PREVENTIVE NEPHROLOGY *Türk- Romen Nefroloji Derneklerinin ortak katk s yla/with the joint sponsorship of Turkish & Romanian Societies of Nehphrology SALON 2 / HALL Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) OTURUM III / SESSION III KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) R SK FAKTÖRLER VE PREVANS YONU CHRONIC RENAL DISEASE (CKD): RISK FACTORS AND THEIR PREVENTION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yunus Erdem, fiükrü Ulusoy Metabolik Sendrom tedavisi: KBH progresyonu ve mortalitesini azaltman n bir yolu Treating metabolic syndrome: a gate to the reduction of CKD progression and mortality Alexandru Ciocalteu SDBY nde arter kalsifikasyonunu nas l önleyebiliriz? How can we prevent arterial calcification in ESRD? Adrian C. Covic da radiokontrast nefropatisinin prevansiyon stratejileri Strategies for prevention of radiocontrast-induced nephropathy in 2006 Gabriel Mircescu Çocuklarda tekrarlayan üriner infeksiyonlardan korunma ve VUR erken tan ve tedavisi Prevention from recurrent urinary tract infections in children and early diagnosis and treatment of VUR Salih Kavukçu Tart flma Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK OTURUM IV / SESSION IV KRON K BÖBREK HASTALI I (KBH) VE KARD YOVASKÜLER HASTALIK (KVH) L fik S : GÜNCEL YAKLAfiIMLAR RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) AND CARDIOVASCULAR DISEASE (CVD): CURRENTS APPROACHES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Neval Duman, Neslihan Seyrek Kardiyovasküler hastal k ve mortalitede risk faktörü olarak böbrek hastal Kidney disease as a risk factor for cardiovascular disease and mortality Murat Sipahio lu Böbrek hastal klar nda arteryel sertleflmenin tedavisi: Mortaliteyi azaltman n anahtar m d r? The treatment of arterial stiffness in the renal patient: the key to reduced mortality? Paul Gusbeth-Tatomir Sigara ve KBH Smoking and CKD Mustafa Ar c Kardiyorenal hastal kta aneminin önde gelen rolü Cardiorenal disease: The pivotal role of anemia fiehsuvar Ertürk Tart flma Discussion 29 EK M 2006 OCTOBER 29, AÇILIfi TÖREN / OPENING CEREMONY AÇILIfi KONUfiMALARI WELCOME ADDRESSES Kamil Serdengeçti TND Baflkan, President, TSN Jorge B. Cannata Andia* ERA-EDTA Baflkan, President, European Renal Association (ERA-EDTA) Norbert Lameire ISN-COMGAN CME Baflkan, Chair, ISN-COMGAN CME Raymond T. Krediet ISPD Eski Baflkan, Past President, ISPD Birsen Yürügen NDTH Derne i Baflkan - President, NDTN Society CUMHUR YET BALOSU/REPUBLIC BALL Topkap Palace Havuzbafl / Topkap Palace Poolside ECZACIBAfiI LAÇ PAZARLAMA *ERA-EDTA ULUSAL DERNEK ÖDÜLÜNÜN TND 2005 ULUSAL KONGRES EN Y B LD R S NE VER LMES /AWARDING OF THE ERA-EDTA NATIONAL SOCIETIES GRANT TO THE BEST PRESENTATION OF THE TSN 2005 NATIONAL CONGRESS 11 Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall RENAL KAYIT S STEM OTURUMU RENAL REGISTRY SESSION ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Tart flma - Discussion KONFERANSLAR LECTURES Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Tart flma - Discussion KURS COURSE TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Kursu (2. gün) TSN & ISPD Joint Course on Peritoneal Dialysis (Day Two) Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrane function Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/DN-033-PS/GN HEMOD YAL Z OTURUMU HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND ORTAK HEMOD YAL Z OTURUMU ISN-COMGAN&TSN JOINT SESSION ON HEMODIALYSIS Online hemodiyafiltrasyon Online hemodiafiltration GLOMERÜLER HASTALIKLAR OTURUMU GLOMERULAR DISEASE SESSION ISN-COMGAN, ERA-EDTA ve TND GLOMERÜLER HASTALIKLAR ORTAK OTURUMU ISN-COMGAN, ERA-EDTA&TSN JOINT SESSION ON GLOMERULAR DISEASE Proteinürinin patogenezi Pathogenesis of proteinuria Ultrasaflaflt r lm fl diyalizat gereksinimi The need for ultrapure dialysate Membranöz nefropati Membranous nephropathy Hemodiyalizde antikoagülasyon Anticoagulation in hemodialysis Diyaliz ünitesinde inflamasyon: Varl, sonuçlara etkisi, önlenmesi ve tedavisi Inflammation in the dialysis unit: Presence, effect on outcomes; prevention and treatment Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Fokal segmental nefroskleroz Focal segmental nephrosclerosis Steroide dirençli nefrotik sendromun tedavisi Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome Tart flma - Discussion Özet Bilimsel Program 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Summary Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS Akut böbrek yetmezli inin patofizyolojisi Pathophysiology of acute renal failure D (Alman Diyabet Diyaliz Çal flmas ) çal flmas n n posthoc analizi Posthoc analysis of the 4D study (Die Deutsche Diabetes Dialysis) Akut böbrek yetmezli inde diyaliz tedavisi Dialytic treatment of acute renal failure Nefroloji ve diyalizde yap lan büyük çal flmalar: Barda n yar s dolu mu yoksa bofl mu? Major trials in nephrology and dialysis: Is the glass half empty or half full? Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-008 SS/OP SS/OP OTELLERDE AKfiAM YEME / DINNER AT ACCOMMODATION HOTELS 13 Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall ISN-COMGAN VE TND ORTAK KL N KOPATOLOJ K KONFERANS ISN-COMGAN&TSN JOINT CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE Tart flma - Discussion UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ROCHE) KRON K BÖBREK HASTALI I TEDAV S NDE YEN UMUTLAR NEW HOPES FOR CHRONIC RENAL DISEASE THERAPY KL N KOPATOLOJ K KONFERANS CLINICO-PATHOLOGIC CONFERENCE KAHVE ARASI / COFFEE BREAK TRANSPLANTASYON OTURUMU TRANSPLANTATION SESSION Ö LE YEME / LUNCH (Ana Restoran / Main Restaurant) Akut rejeksiyonun tan ve tedavisi Diagnosis and treatment of acute rejection Renal transplantasyon sonras geliflen rekürren glomerüler hastal klar Recurrent glomeruler disease in renal transplantation Posttransplant hipertansiyon Posttransplant hypertension Pediyatrik renal transplantasyonun uzun süreli sonuçlar Long term outcomes of pediatric renal transplantation Tart flma - Discussion KONFERANSLAR KONFERANSLAR CONFERENCES CONFERENCES Kardiyorenal hastal k Cardiorenal disease Böbrek hastal klar nda hücresel tedavi Cell therapy for renal disease Eritropoetinlerin pleiotropik etkileri: Güncelleme Pleiotropic effects of EPO - an update Eritropoezi uyaran yeni ajanlar New erythropoietic stimulating agents Tart flma - Discussion POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION PS/GN-126-PS/TX ISN-COMGAN VE TND NEFROLOJ DE YEREL VE GLOBAL YAKLAfiIMLAR OTURUMU ISN-COMGAN & TSN JOINT SESSION ON LOCAL AND GLOBAL PERSPECTIVES IN NEPHROLOGY TND ve ERA-EDTA S STEM K VE HERED TER HASTALIKLAR VE BÖBREK ORTAK OTURUMU ERA-EDTA & TSN JOINT SESSION ON SYSTEMIC & HEREDITARY DISEASE AND KIDNEY Prof.Dr. Necmiye Tümer an s na In memory of Prof. Necmiye Tümer Olgu Sunumu Case Presentation Olgunun tart fl lmas ve dinleyici sorular Discussion of the case and audience questions Patoloji ve son tart flma Pathology and final discussion Kronik böbrek hastal sürecinde renal aneminin optimum tedavisi Optimum treatment of renal anemia during the progression of chronic renal disease Renal transplantasyonda ideal immunsupresyon: Düflük toksisiteli rejimler Ideal immunosuppression in renal transplantation: Low toxicity regimens Tart flma-discussion Kronik vasküler hastal klara global bak fl: Kronik böbrek hastal için ç kar mlar A global perspective on chronic vascular disease: Implications for chronic kidney disease Türkiye de kronik böbrek hastal prevalans saptama çal flmas : CREDIT çal flmas Study for determination of the prevalence of CKD in Turkey: The CREDIT study Diyaliz mortalitesinde lokal ve uluslararas farkl l klar n nedenleri Local and international differences in dialysis mortality: Why? FMF ve Renal Amiloidozis FMF and renal amyloidosis Behçet hastal ve böbrek Behçet s disease and kidney Lupus nefriti Lupus nephritis ISN nin güncel program ISN s current program Prospektif Alman Fabry kohort çal flmas Prospective German Fabry cohort study Tart flma - Discussion Tart flma - Discussion KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Özet Bilimsel Program 31 Ekim 2006, Sal (2. Gün) Summary Scientific Program October 31, 2006, Tuesday (Day 2) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER KONFERANSLAR VE SERBEST B LD R LER LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS LECTURES AND FREE COMMUNICATIONS K/DOQI k lavuzlar nda yenilikler: PD, HD, vasküler eriflim yolu, anemi New K/DOQI guidelines in PD, HD, vascular access, anemia Yafll l k ve böbrek Aging kidney Hemodiyalizde damara ulafl m yolu: Giriflimsel radyolojinin yeri Vascular access in hemodialysis: The role of interventional radiology Tart flma - Discussion Kronik Böbrek yetmezli inde hedef kan bas nc na ulaflmadaki sorunlar ve çözüm yollar The problems in reaching target blood pressure and their solutions in chronc renal failure Tart flma - Discussion Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler Free Communications Free Communications SS/OP SS/OP-024 SS/OP SS/OP GALA YEME / GALA DINNER (Roche) Kremlin Palace Ana Restoran / Main Restaurant 15 Özet Bilimsel Program 1 Kas m 2006, Çarflamba (3. Gün) Summary Scientific Program November 1, 2006, Wednesday (Day 3) Saat/Time Salon 1/Hall 1 Saat/Time Salon 2/Hall PANEL VE ÖDÜL TÖREN PANEL & AWARD CEREMONY NEFROLOJ DE E T M EDUCATION IN NEPHROLOGY Eriflkin Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in adult nephrology Pediyatrik Nefroloji yan dal uzmanl k e itimi Fellowship training program in pediatric nephrology Tart flma - Discussion ÖDÜL TÖREN AWARD CEREMONY PANEL PANEL HEMOD YAL Z SORUNLARI THE PROBLEMS OF HEMODIALYSIS KAHVE ARASI / COFFEE BREAK KAPANIfi / CLOSURE 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) RENAL KAYIT S STEM OTURUMU / RENAL REGISTRY SESSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: John H. Dirks, Ekrem Erek ERA-EDTA Registry nin araflt rma konular ve klinik çal flmalar Research topics and clinical trials of the ERA-EDTA Registry Christoph Wanner Türk Nefroloji Derne i böbrek afetleri aksiyon plan Turkish Society of Nephrology renal disasters action plan Mehmet fiükrü Sever Türk Nefroloji Derne i kay t sistemi 2005 Turkish Society of Nephrology registry 2005 Gültekin Süleymanlar Tart flma - Discussion KONFERANSLAR / CONFERENCES Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Nathan W. Levin, Kamil Serdengeçti Kronik böbrek hastal nda risk faktörü olarak kemik ve vasküler bozukluk Bone and vascular disorders as risk factors in chronic kidney disease Jorge B. Cannata-Andia Renal osteodistrofinin patogenezi ve tedavisi: Laboratuardan hastaya Pathogenesis and management of renal osteodystrophy: From bench to patient Jorge B. Cannata-Andia Üremik toksisite: Güncelleme An update on uremic toxicity Raymond Vanholder Tart flma - Discussion KURS / COURSE Salon 2 / Hall 2 TND VE ISPD ORTAK PER TON D YAL Z KURSU (2. GÜN) TSN&ISPD JOINT COURSE ON PERITONEAL DIALYSIS (DAY TWO) Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Norbert H. Lameire, Cengiz Utafl Periton diyalizinde serbest su geçifli Free water transport in peritoneal dialysis Raymond T. Krediet Periton membran fonksiyonlar n n korunmas Preservation of peritoneal membrance function Raymond T. Krediet Periton diyalizinde enfeksiyondan korunma: Güncelleme Update on preventing PD related infections Beth Piraino Periton diyalizi tedavisinde büyük baflar lara ulaflabilmek Achieving great results in PD Beth Piraino Tart flma - Discussion Kahve Aras / Coffee Break 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) UYDU SEMPOZYUM / SATELLITE SYMPOSIUM (ECZACIBAfiI - BAXTER) SON DÖNEM BÖBREK YETMEZL NDE FOSFOR KONTROLÜNÜN ÖNEM IMPORTANCE OF PHOSPHORUS CONTROL IN END-STAGE RENAL DISEASE Oturum Baflkan /Chairperson: Alaattin Y ld z Yeni kuflak fosfor ba lay c lar New generation phosphate binders Holger Schilling Adinamik kemik hastal nda fosfat ba lay c lar n rolü Role of phosphate binders at adynamic bone disease Fevzi Ersoy SDBY'li çocuk hastalarda koroner arter kalsifikasyonu Coronary artery calcifications in children with end-stage renal disease Mahmut Çivilibal Ö le Yeme i / Lunch (Ana Restoran / Main Restaurant) POSTER TARTIfiMASI / POSTER DISCUSSION DENEYSEL NEFROLOJ VE H PERTANS YON / EXPERIMENTAL NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Murat Çolako lu, Ali R za Odabafl, Sedat Üstünda PS/DN PS/HT-050 GENEL NEFROLOJ I / NEPHROLOGY I Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Cem Sungur, Mehmet Özkahya PS/GN PS/GN-064 GENEL NEFROLOJ II / NEPHROLOGY II Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kuddusi Cengiz, Dede fiit PS/GN PS/GN-078 GENEL NEFROLOJ III / NEPHROLOGY III Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Seyhun Kürflat, Mustafa Cirit PS/GN PS/GN-093 GENEL NEFROLOJ IV / NEPHROLOGY IV Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Kayser Ça lar, Harun Akar PS/GN PS/GN-108 GENEL NEFROLOJ V / NEPHROLOGY V Oturum Baflkanlar /Chairpersons: Yavuz Yeniçerio lu, Mehmet R za Alt parmak PS/GN PS/GN-125 30 Ekim 2006, Pazartesi (1. Gün) Scientific Program October 30, 2006, Monday (Day 1) HEMOD YAL Z OTURUMU / HEMODIALYSIS SESSION ISN-COMGAN ve TND O
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks