ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - PDF

Description
ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว นท ๔ ธ.ค. ๕๖ ๑. หล กการและเหต ผล มลพ ษจากขยะม ลฝอย เป นหน งในป ญหาส งแวดล อมท ทว

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 11 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อก าหนดการด าเน นงาน (Term of Reference) โครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ (Clean & Green City) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ว นท ๔ ธ.ค. ๕๖ ๑. หล กการและเหต ผล มลพ ษจากขยะม ลฝอย เป นหน งในป ญหาส งแวดล อมท ทว ความร นแรงข น โดยเฉพาะอย างย งในส งคม เม องท ม การขยายต วของเม องส งตามจ านวนประชากรท เพ มข น รวมไปถ งการขยายต วและพ ฒนาด านเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย ด งน น กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งได ก าหนดนโยบายการจ ดการ ขยะม ลฝอย ให ม ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และนโยบายต าง ๆ ท เก ยวข อง โดยก าหนดให ม การจ ดการในร ปแบบของการใช ทร พยากรธรรมชาต ให เก ดประโยชน ส งส ด (Resource conservation and recovery) โดยม งเน นให ม ระบบการบร หารจ ดการขยะม ลฝอยในช มชนแบบครบวงจร ต งแต จ ดเร มต นของการเก ดขยะม ลฝอย จนถ งการก าจ ดข นส ดท าย และให ความส าค ญต อการน าขยะม ลฝอยท ม ศ กยภาพกล บมาใช ประโยชน ให มากท ส ด รวมท งลดปร มาณขยะม ลฝอยท จะต องน าไปก าจ ดให เหล อน อยท ส ด ซ งเป นส วนหน งในการผล กด นให การจ ดการขยะม ลฝอยเป นวาระแห งชาต โดยม เป าหมาย ภายใต แผน จ ดการมลพ ษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ค อ ๑) อ ตราการจ ดการขยะม ลฝอยช มชน ของเส ยอ นตรายช มชน และ ม ลฝอยต ดเช อ อย างถ กหล กว ชาการท วประเทศ ไม น อยกว า ร อยละ ๕๐ และ ๒) อ ตราการน าขยะม ลฝอย กล บมาใช ประโยชน ไม น อยกว า ร อยละ ๓๐ ๒. ว ตถ ประสงค เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นม ความร ความเข าใจ สามารถก าหนดแนวทาง ว ธ การ และร ปแบบ การจ ดการขยะม ลฝอย ของเส ยอ นตรายจากช มชน และม ลฝอยต ดเช อ ในพ นท ของตนเอง ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และถ กต องตามหล กว ชาการ เพ อพ ฒนาเป นเม องต นแบบในอนาคต ๓. เป าหมาย องค กรปกครองส วนท องถ นพ นท เป ามาย ม ร ปแบบการจ ดการขยะม ลฝอย ของเส ยอ นตรายจากช มชน และม ลฝอยต ดเช อ ในพ นท ของตนเอง ได อย างเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และถ กต องตามหล กว ชาการ เพ อ พ ฒนาเป นเม องต นแบบในอนาคต ๔. พ นท ด าเน นการ อปท. ๑,๐๙๖ แห ง ใน ๗๖ จ งหว ด (ตาราง ก ๑ ภาคผนวก ก) ๔.๑ พ นท เด ม ค อ องค กรปกครองส วนท องถ น ระด บเทศบาลนคร เทศบาลเม อง และ เทศบาลต าบล จ านวน ๔๓๒ แห ง ในพ นท ๑๖ จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๖ (ล าพ น ล าปาง พ ษณ โลก ก าแพงเพชร นครปฐม นนทบ ร นครนายก สม ทรสงคราม บ งกาฬ ขอนแก น ศร สะเกษ ยโสธร สระแก ว ส ราษฎร ธาน ภ เก ต และ สงขลา) และ องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน ๑๓๔ แห ง ในพ นท ๔๔ จ งหว ด นอกจ งหว ดน าร อง รวม ท งส น ๕๖๖ แห ง ๔.๒ พ นท ใหม ค อ องค กรปกครองส วนท องถ น ระด บเทศบาลนคร เทศบาลเม อง และ เทศบาลต าบล จ านวน ๕๓๑ แห ง ในพ นท ๑๖ จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๗ (เช ยงราย แพร น าน อ ท ยธาน สม ทรสาคร ปท มธาน สระบ ร ราชบ ร เลย กาฬส นธ บ ร ร มย อ านาจเจร ญ ชลบ ร ระนอง พ งงา และ พ ทล ง) สสภ. จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๖ อปท. (แห ง) - ๒ - จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๗ อปท. (แห ง) อปท. นอกจ งหว ด น าร อง (แห ง) รวม อปท. ท ด าเน นการ ป ๒๕๕๗ (แห ง) ๑ ล าพ น ๓๗ เช ยงราย ๖๔ ๗ ๑๐๘ ๒ ล าปาง ๔๒ แพร ๒๕ ๖ ๗๓ ๓ พ ษณ โลก ๒๔ น าน ๑๗ ๙ ๕๐ ๔ ก าแพงเพชร ๒๔ อ ท ยธาน ๑๔ ๖ ๔๔ ๕ นครปฐม ๒๐ สม ทรสาคร ๑๒ ๕ ๓๗ ๖ นนทบ ร ๑๔ ปท มธาน ๒๗ ๑๐ ๕๑ ๗ นครนายก ๖ สระบ ร ๓๔ ๘ ๔๘ ๘ สม ทรสงคราม ๙ ราชบ ร ๓๔ ๘ ๕๑ ๙ บ งกาฬ ๑๘ เลย ๒๙ ๑๕ ๖๒ ๑๐ ขอนแก น ๗๕ กาฬส นธ ๗๑ ๙ ๑๕๕ ๑๑ ศร สะเกษ ๒๙ บ ร ร มย ๖๐ ๘ ๙๗ ๑๒ ยโสธร ๒๓ อ านาจเจร ญ ๒๒ ๑๒ ๕๗ ๑๓ สระแก ว ๑๖ ชลบ ร ๔๘ ๑๐ ๗๔ ๑๔ ส ราษฎร ธาน ๓๖ ระนอง ๑๒ ๕ ๕๓ ๑๕ ภ เก ต ๑๒ พ งงา ๑๔ ๗ ๓๓ ๑๖ สงขลา ๔๗ พ ทล ง ๔๘ ๘ ๑๐๓ รวม (ป ๒๕๕๖) ๔๓๒ รวม (ป ๒๕๕๗) ๕๓๑ ๑๓๓ ๑,๐๙๖ สร ป พ นท ๑๖ จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๖ ประกอบด วย อปท. ๔๓๒ แห ง พ นท ๑๖ จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๗ ประกอบด วย อปท. ๕๓๑ แห ง พ นท ๔๔ จ งหว ดนอกน าร อง ประกอบด วย อปท. ๑๓๓ แห ง พ นท ด าเน นโครงการฯ ป ๒๕๕๗ รวมท งส น อปท. ๑,๐๙๖ แห ง ๕. กรอบแนวค ดและร ปแบบการจ ดการ (ส าหร บ อปท.) ด านการจ ดการ ขยะม ลฝอยช มชน ด านการจ ดการ ของเส ยอ นตรายจากช มชน ด านการจ ดการ ม ลฝอยต ดเช อ ๑. ม ระบบฐานข อม ล ๑. ม ระบบฐานข อม ล ๑. ม ระบบฐานข อม ล ๒. ม แผนการจ ดการ/ปฏ บ ต การ ๒. ม แผนการจ ดการ/ปฏ บ ต การ ๒. ม แผนการจ ดการ/ปฏ บ ต การ ๓. ม การลด ค ดแยก และน าขยะ ม ลฝอยกล บมาใช ประโยชน (3Rs) ๓. ม การลดและค ดแยก ๓. ม การเก บรวบรวมและขนส ง อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. ม การเก บรวบรวมและขนส ง อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. ม การเก บรวบรวมและขนส ง อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. ม การก าจ ดท ถ กต องตามหล ก ว ชาการ ๕. ม การก าจ ดท ถ กต องตามหล ก ว ชาการ ๕. ม การก าจ ดท ถ กต องตามหล ก ว ชาการ - ๓-๖. เป าหมายการด าเน นงาน ๑) ขยะม ลฝอยช มชน เป าหมาย : % การก าจ ดขยะม ลฝอยเพ มข น แนวทาง : - ผล กด นให การก าจ ดแบบไม ถ กต อง เป นก าจ ดแบบท ยอมร บได - ลดปร มาณขยะท ถ กเก บขน โดยม งเน นการค ดแยกขยะ ณ แหล งก าเน ด ๒) ของเส ยอ นตรายจากช มชน เป าหมาย : การสร างเคร อข าย หร อ Model การจ ดการของเส ยอ นตรายจากช มชน แนวทาง : - ผล กด นให เก ดเคร อข ายการจ ดการของเส ยอ นตรายจากช มชน ๑ เคร อข าย/สสภ. - ผล กด นให เก ด Model การจ ดการของเส ยอ นตรายจากช มชน ๕ อปท./สสภ. ๓) ม ลฝอยต ดเช อ เป าหมาย : พ ฒนาระบบการจ ดการม ลฝอยต ดเช อ แนวทาง : - การประเม นประส ทธ ภาพแหล งก าจ ดม ลฝอยต ดเช อ (ปร มาณขยะท ก าจ ด, ประส ทธ ภาพ, การ รองร บ) เป าหมาย ค อ เตาเผาโรงพยาบาลเก า เอกชน อปท. - การพ ฒนาร ปแบบการก าจ ดม ลฝอยต ดเช อในพ นท เฉพาะ - ผล กด นศ นย ก าจ ดม ลฝอยต ดเช อรวม ไม น อยกว า ๑ ศ นย /สสภ. ๗. แนวทางการด าเน นงาน (ในพ นท อปท.) พ นท ใหม ๑) สร างความเข าใจในระด บผ บร หารของท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง ๒) พ ฒนาความร ให ก บบ คลากรของท องถ น ๓) สน บสน นและม ส วนร วมในการด าเน นงาน รวมท งการน เทศ ต ดตามและประเม นผล ๔) การประช มสร ปผลการด าเน นงาน และถอดบทเร ยน ๕) การเก บข อม ลและรายงานผลข อม ล พ นท เด ม ๑) ทบทวนผลการด าเน นงานท ผ านมา ๒) ปร บปร งและวางแผนการด าเน นงาน ในป ๒๕๕๗ ๓) สน บสน นและม ส วนร วมในการด าเน นงาน รวมท งการน เทศ ต ดตามและประเม นผล ๔) การเก บข อม ลและรายงานผลข อม ล ท งน ในการด าเน นก จกรรมในพ นท สสภ. สามารถพ จารว ธ การด าเน นงานตามเหมาะสมใน แต ละพ นท หร อประย กต ใช ตามต วอย างแนวทางการด าเน นงาน (ตาราง ข ๑ ภาคผนวก ข) และขอให จ ดท าสร ปผลการด าเน นงาน ส งให สจก. เพ อว เคราะห และจ ดท าเป นรายงานการด าเน นงานในภาพรวม - ๔-๘. การประเม นผล (ส าหร บ อปท.) ประเภท ร ปแบบการจ ดการ คะแนนเต ม ค าถ วงน าหน ก คะแนนรวม ๑. ขยะม ลฝอย ช มชน ๑. ระบบข อม ล ๒. แผนการจ ดการ/ปฏ บ ต การของท องถ น ๓. การลด ค ดแยก และน ากล บมาใช ประโยชน (3Rs) ๔. การเก บขนและรวบรวมท ม ประส ทธ ภาพ ๑๐ ๘ ๘๐ ๒. ของเส ย อ นตรายจาก ช มชน ๓. ม ลฝอยต ด เช อ ๕. การก าจ ดท ถ กต องตามหล กว ชาการ ๑. ระบบข อม ล ๒. แผนการจ ดการ/ปฏ บ ต การของท องถ น ๓. การลดและค ดแยก ๔. การเก บขนและรวบรวมท ม ประส ทธ ภาพ ๕. การก าจ ดท ถ กต องตามหล กว ชาการ ๑. ระบบข อม ล ๒. แผนปฏ บ ต การของท องถ น ๓. การเก บขนและรวบรวมท ม ประส ทธ ภาพ ๔. การก าจ ดท ถ กต องตามหล กว ชาการ ๑๐ ๑ ๑๐ ๑๐ ๑ ๑๐ รวมท งส น ๑๐๐ ๙. ระด บการประเม นผล (ส าหร บ อปท.) การแบ งระด บ คะแนน ระด บพ นฐาน ๕๐ ๕๙ ระด บด ๖๐ ๖๙ ระด บด มาก ๗๐ ๗๙ ระด บด เย ยม ๘๐ ๑๐๐ ๑๐. (ร าง) ต วช ว ด (สจก./สสภ.) คะแนน รายละเอ ยด คะแนนท ๑ ม แผนการด าเน นงานโครงการเม องสวยใส ไร มลพ ษ คะแนนท ๒ ม การด าเน นงานตามแผนฯ ไม น อยกว า ร อยละ ๘๐ คะแนนท ๓ ม การด าเน นงานตามแผนฯ ไม น อยกว า ร อยละ ๑๐๐ คะแนนท ๔ จ านวนองค กรปกครองส วนท องถ นพ นท เป ามาย ได ระด บพ นฐาน ไม น อยกว า ร อยละ ๕๐ คะแนนท ๕ จ านวนองค กรปกครองส วนท องถ นพ นท เป ามาย ได ระด บพ นฐาน ไม น อยกว า ร อยละ ๖๐ หมายเหต : พ นท เป ามาย ค อ พ นท ๑๖ จ งหว ดน าร อง ป ๒๕๕๖ ประกอบด วย อปท. ๔๓๒ แห ง - ๕-๑๓. Guildline รายละเอ ยดการประเม นผล (ส าหร บ อปท.) ขยะม ลฝอยช มชน รายละเอ ยด คะแนน เอกสารประกอบ ๑ ระบบข อม ล ม การจ ดท าโครงสร าง/ค าส ง คณะท างานระบบข อม ล/ม การ ๐.๔ ค าส งแต งต ง คณะท างานระบบข อม ล/ หล กฐานการมอบหมายผ ร บผ ดชอบ มอบหมายเจ าหน าท ม การส ารวจข อม ล ๐.๔ แบบส ารวจ/ร ปถ ายการส ารวจข อม ล ม การบ นท กข อม ล ๐.๔ รายละเอ ยดข อม ลท ปรากฏใน แบบฟอร ม ม การปร บปร งข อม ลให เป นป จจ บ น ๐.๔ ม การปร บปร งข อม ล (ท ก ๖ เด อน) ม การน าข อม ลไปใช ประโยชน ๐.๔ เอกสารแสดงถ งการน าข อม ลไปใช ประโยชน เช น การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ต าง ๆ เป นต น ๒ แผนการจ ดการ/ ปฏ บ ต การ คะแนนเต ม ๒.๐ ม การจ ดท าแผนระด บช มชน ๐.๔ แผนระด บช มชน ม การจ ดท าแผนพ ฒนา ๓ ป ๐.๔ แผนพ ฒนา ๓ ป ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ๐.๔ แผนปฏ บ ต การประจ าป ม การน าแผนฯ ไปจ ดท าก จกรรม/ โครงการ ท เก ยวก บการลด ค ดแยก การเก บรวบรวม และการก าจ ดขยะม ล ฝอยช มชน ๐.๔ รายละเอ ยดก จกรรม/โครงการ ท เก ยวก บการลด ค ดแยก การเก บ รวบรวม และการก าจ ดขยะม ลฝอย ช มชน ม การต ดตามและประเม นผล ๐.๔ สร ปผลการด าเน นก จกรรม/โครงการ ท เก ยวก บการลด ค ดแยก การเก บ รวบรวม และการก าจ ดขยะม ลฝอย ช มชน คะแนนเต ม ๒.๐ ๓ การลด ค ดแยก ม การรณรงค ประชาส มพ นธ ให ความร ๐.๔ เอกสาร/ร ปถ าย การรณรงค และน ากล บมาใช ก บกล มเป าหมาย ประชาส มพ นธ ประโยชน (3Rs) ม การด าเน นก จกรรม 3Rs ๐.๔ เอกสาร/ร ปถ าย การจ ดก จกรรม รณรงค /ก จกรรม 3Rs ม การจ ดเก บข อม ล/รายงานผลปร มาณ ขยะม ลฝอยท ลด ค ดแยก และน า กล บมาใช ประโยชน ๐.๔ เอกสาร/แบบฟอร ม การรายงานผล ปร มาณขยะม ลฝอยท ลด ค ดแยก และ น ากล บมาใช ประโยชน ม ต นแบบ/แหล งเร ยนร ๐.๔ รายละเอ ยดของต นแบบ/แหล งเร ยนร การศ กษาด งา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks