ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТШТ: ВТ/10. 10кВ-ын вакуум таслуур - PDF

Description
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТШТ: ВТ/10 10кВ-ын вакуум таслуур Хамрах хүрээ Энэхүү техникийн шаардлагын тодорхойлолтод 10кВ-ын вакуум таслуур, түүний хоргод тавигдах техникийн шаардлагууд болон холбогдох

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 172 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ТШТ: ВТ/10 10кВ-ын вакуум таслуур Хамрах хүрээ Энэхүү техникийн шаардлагын тодорхойлолтод 10кВ-ын вакуум таслуур, түүний хоргод тавигдах техникийн шаардлагууд болон холбогдох олон улсын стандартуудыг тусгасан. Боловсруулсан: Б.Болорцог, Л.Ганзориг, Ц.Ганболд, Ү.Батцэцэг, Ч.Батбаяр, Б.Аззаяа Хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа: 2009 оны 8 дугаар сар Баталсан: Түгээх үйлчилгээ эрхэлсэн дэд захирал Н.Пунцагноров Он сар өдөр: Энэхүү тодорхойлолтыг УБЦТС ХК-ий 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн Төслийн Удирдах Хорооны хурлаар хэлэлцэж баталсан болно. ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 1 1. Ерөнхий шаардлагууд Вакуум таслуур суурилуулах орчны нөхцөл байдлын үзүүлэлтийг доорх байдлаар тооцож авна. Үүнд: 1.1 Далайн түвшнээс дээш 1300 метрээс доошгүй өндөрт ажиллахад зориулагдсан байна. 1.2 Вакуум таслуурын хэвийн ажиллах орчны температур: хамгийн их +38,4 0 С, хамгийн бага С 1.3 Жилийн дундаж температур: С 1.4 Сар бүрийн хамгийн их температур дунджаар С 1.5 Салхины хамгийн их хурд 40 м/с 1.6 Салхины зонхилох чиглэл: 9-12 дугаар саруудад зүүн хойноос, 4-6 дугаар саруудад баруун урдаас байдаг 1.7 Жилийн аянгын цаг: Бохирдлын төрөл: Тоосжилттой 1.9 Харьцангуй чийгшил дунджаар: хамгийн их 95%, хамгийн бага 63% 2.10 Жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ: 22.3мм 2. Вакуум таслуурт тавигдах техникийн шаардлагууд Вакуум таслуурууд нь дор дурдсан шаардлагуудыг хангасан буюу илүү сайн үзүүлэлттэй байх шаардлагатай. 2.1 Вакуум таслуурын ажиллах хэвийн хүчдэл нь 10кВ байх ба 6кВ-ын сүлжээнд мөн 10кВ-ын вакуум таслуур ашиглана ,10кВ-ын вакуум таслууруудын хамгийн их ажлын хүчдэл нь 12кВ ба түүнээс багагүй байна. 2.3 Вакуум таслуурын хэвийн гүйдлийн хэмжээ нь А байна. Оруулга ба гаргалга, секц холбох зэрэг зориулалтаас хамааран хэвийн гүйдлийн хэмжээг сонгоно. 2.4 Хэвийн таслах гүйдлийн хэмжээ нь 20-52кА байх ба таслуурын хэвийн гүйдлийн хэмжээнд тохируулан сонгоно. Жишээлбэл: 1000А хэвийн гүйдэлд 20кА, 1600А хэвийн гүйдэлд 31.5кА, 2500А хэвийн гүйдэлд 40кА... гэх мэт. 2.5 Вакуум таслуурын 3сек-ийн халалт тэсвэрлэх гүйдлийн хэмжээ нь 20-52кА байна. 2.4-т заасантай ижил хэлбэрээр сонгоно. 2.6 Цахилгаан динамикийн тэсвэрлэх гүйдлийн хэмжээ нь кА байна. Мөн 2.4- т заасантай ижил хэлбэрээр сонгоно. ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 2 2.7 Вакуум таслуурын үйлдвэрлэлийн давтамжтай богино хугацааны (1минут) туршилтын хүчдэл нь 42кВ ба түүнээс дээш байна. 2.8 Вакуум таслуурын механик нөөц ба таслах залгах циклийн тоо ба түүнээс дээш удаа байна. 2.9 Коммутацын нөөц нь: хэвийн гүйдлээр бол ба түүнээс дээш удаа, хэвийн таслах гүйдлээр 50 ба түүнээс дээш удаа байна Вакуум таслуурын хувийн таслах хугацаа нь 15мс ба түүнээс ихгүй байна Вакуум таслуурын бүрэн таслах хугацаа нь 30мс ба түүнээс ихгүй байна Вакуум таслуурын хувийн залгах хугацаа нь 70мс ба түүнээс ихгүй байна Ашиглалтын үеийн температурын хязгаарын дээд утга С, доод утга С байна Вакуум таслуурын удирдлагын блокын тэжээлийн хэвийн хүчдэл 110В ба 220Вын хувьсах хүчдэл байх ба приводын төрлөөс хамааруулж сонгоно Привод нь зөвхөн пүршин-моторт хөтлүүртэй байна Вакуум таслуурын нийт жин 50кг ба түүнээс ихгүй байна Вакуум таслуурын ашиглалтын хугацаа нь 30 жил ба түүнээс багагүй байна. Энд ямар ч төрлийн засвар шаардахгүйгээр ажиллах хугацааг заасан болно. (Таслуурын ажиллах нөхцлийг мөрдөж ажилласан тохиолдолд) 2.18 Вакуум таслуурын баталгаат засварын хугацаа 5 жил ба түүнээс дээш байна. Уг хугацаа нь хадгалалтын хугацааг тооцоогүй ба баталгаат засварын хугацааг вакуум таслуурыг ажилд оруулснаас хойш эхлэн тооцно Баталгаат засварын ажлыг 30 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэх ба баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг албан ёсоор бүртгэж нийлүүлэгч талд мэдэгдсэн өдрөөс эхлэн энэхүү хугацааг тооцно Нийлүүлэгдэх вакуум таслуурууд нь ямар ч төрлийн засвар шаардахгүйгээр үйлдвэрлэгдсэн байх бөгөөд ашиглагч байгууллагаас хийгдэх засвар үйлчилгээ гэдэгт доорх зүйлсийг тооцно. Үүнд: Хөндийрүүлгийг арчиж цэвэрлэх Таслуурын гол хэлхээний цахилгаан бат бөхийг богино хугацаанд туршилтын хүчдлээр шалгах Таслуурын гол хэлхээний шилжилтийн эсэргүүцлийг хэмжих 5-аас багагүй удаа тасалж залгах үйлдлээр таслуурыг шалгах ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 3 3. Вакуум таслуур суурилуулах хорго /ячейк/-д тавигдах техникийн шаардлагууд Вакуум таслуур суурилуулах хорго нь дор дурдсан шаардлагуудыг хангасан буюу илүү сайн үзүүлэлттэй байх шаардлагатай. 3.1 Хэвийн хүчдэл нь 10кВ байх ба 6кВ-ын сүлжээнд мөн 10кВ-ын хэвийн хүчдэлтэй хорго ашиглана. 3.2 Хамгийн их ажлын хүчдэл нь 12кВ байна. 3.3 Хоргоны гол хэлхээний хэвийн гүйдэл А байх ба оруулга болон гаргалга, секц холбох зэрэг зориулалтаас хамааран хэвийн гүйдлийн хэмжээг сонгоно. 3.4 Оруулга ба гаргалгын хоргонд хэт хүчдэл хязгаарлагч (ОПН) заавал суурилуулна. 3.5 Хэвийн давтамж нь 50Гц байна. 3.6 Хоргоны 3сек-ын халалт тэсвэрлэх гүйдэл нь суурилуулсан вакуум таслуурын үзүүлэлттэй ижил байна. 3.7 Цахилгаан динамикийн тэсвэрлэх гүйдэл нь мөн суурилуулсан вакуум таслуурын үзүүлэлттэй ижил байна. 3.8 Ашиглалтын үеийн температурын хязгаарын дээд утга С, доод утга С байна. 3.9 Хорго нь агаарын тусгаарлагатай байна Вакуум таслуурыг зөвхөн хоргон дотор суурилуулна Хоргод хийгдэх үйлчилгээний хэлбэрийг РП (хуваарилах байгууламж), томоохон дэд өртөөний хуваарилах байгууламж зэрэг газар 2 талаас нь үйлчилгээ хийх боломжтой, трансформаторын дэд өртөө болон давчуу газарт 1 талаас нь үйлчилгээ хийх боломжтой байхаар сонгоно Өндөр хүчдлийн шугамын холболтын төрлийг агаарын болон кабель шугамаар, дээрээс болон доороосоо холболттой зэргээс хамааруулан сонгоно Хоргоны хамгаалалтын зэрэг нь IP30 стандартаас доошгүй байна. ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 4 3.14 Хорго нь микропроцессорын реле хамгаалалттай байх ба АЧР, АПВ г.м автоматик, цахилгаан байгууламжийн дүрэм (БД ) болон ТАД-д заасан бүх төрлийн хамгаалалтыг суулган программчлах боломжтой байх 3.15 Оператив тэжээлийн төрөл нь хувьсах байна Хоргод гүйдэл, хүчдлийн трансформатор, 0 дарааллын гүйдлийн трансформатор болон нумын хамгаалалтыг заавал суурилуулна Хорго нь халаагууртай байх ба суурилуулсан вакуум таслуурын хэвийн ажиллагааг хангах зорилгод нийцүүлэн халаагуурын чадлыг тохируулсан байна Хорго нь шууд ба алсын удирдлагатай байна Хоргыг SCADA системд холбох боломжтой байхаар хийсэн байна Хоргыг зэврэлтийн эсрэг нунтаг полимер будгаар будсан байна Хоргыг зөвхөн цайвар саарал өнгөөр будсан байна Хорго доторх таслах залгах тоноглолын тасархай байгаа эсэхийг харах боломжтой (цонхтой) байх 3.23 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм (БД ) болон ТАД-д заасны дагуу андуурч үйлдэл хийхээс сэргийлсэн хоригийн системтэй байна Хоргоны ашиглалтын хугацаа нь 30 жил ба түүнээс багагүй байна. Энд ямар ч төрлийн засвар шаардахгүйгээр ажиллах хугацааг заасан болно. (Хоргоны ажиллах нөхцлийг мөрдөж ажилласан тохиолдолд) 3.25 Баталгаат засварын хугацаа нь 5 жил ба түүнээс дээш байна. Уг хугацаа нь хадгалалтын хугацааг тооцоогүй ба баталгаат засварын хугацааг хоргыг ажилд оруулснаас хойш эхлэн тооцно Баталгаат засварын ажлыг 30 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэх ба баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг албан ёсоор бүртгэж нийлүүлэгч талд мэдэгдсэн өдрөөс эхлэн энэхүү хугацааг тооцно. ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 5 4. Вакуум таслуур нь өмнөх техникийн шаардлагуудыг хангахын зэрэгцээ дараахь олон улсын цахилгаан техникийн стандартуудад заасан шаардлагад нийцэж байх ёстой. Стандартын дугаар Стандартын нэр IEC Instrument transformers Part 15 Current transformers IEC International Electrotechnical Vocabulary. Switchgear Controlgear and Fuses IEC High-voltage alternating-current circuit-breakers IEC Insulation coordination IEC 60078/183/CDV Working under voltage Voltage detectors Part 5: Voltage detection system IEC Alternating current disconnectors and grounding switches IEC Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material of glass for systems with nominal voltages greater than 1000V IEC Electrical strength of insulating materials Test methods part 1: Tests at power frequencies IEC Methods of test for electric strength of solid insulating materials. Part2: Additional requirements for tests using direct voltage IEC Methods of test for electric strength of solid insulating materials. Part3: Additional requirements for impulse tests IEC High-voltage switches Part 1: Switches for rated voltages above 1kV and less than 52kV IEC Partial discharge measurements IEC Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000V IEC A.C. methal enclosed switchgear and Controlgear for rated voltages above 1kV and up to and including 52kV IEC Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and errection of electrical equipment. Chapter 53. Switchgear and Controlgear IEC Synthetic testing of high voltage alternating current circuit breakers IEC Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards ТШТ:ВТ/10 Хуудас 6-ын 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks