Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект - PDF

Description
Тетяна Кочубей, Андрій Семенов Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект Криза автократичних та ієрархічних моделей лідерства призвела до появи теорій, які намагаються одночасно вирішити питання особистісного

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 16 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Тетяна Кочубей, Андрій Семенов Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект Криза автократичних та ієрархічних моделей лідерства призвела до появи теорій, які намагаються одночасно вирішити питання особистісного зростання всіх членів колективу та удосконалення якості виконуваної роботи. Дискредитація ідеологічних основ сучасного цивілізованого суспільства, яка викликана багатьма політичними, соціально-економічними та культурними чинниками, робить необхідним переосмислення ціннісних засад європейських, у тому числі й української, та інших світових демократій, і нові моделі лідерства не можуть знаходитися осторонь цих процесів. Значні зміни у поглядах на розподіл владних повноважень відображено у широко використовуваних термінах «розподіл влади» та «наділення владою». Акценти у дослідженнях зміщуються з розгляду домінанти лідера на взаємодію всіх членів групи у процесі прийняття рішень. Стверджується, що керівна роль лідера полягає у виконанні ряду функцій: оцінці ситуації, визначенні цілей та завдань, акумулюванні та передачі інформації тощо. У процесі колективної діяльності досить часто виникає необхідність перерозподілу функцій між лідером і членами групи, що веде до перерозподілу влади, а, отже, і відповідальності. На думку багатьох дослідників, дозвіл нести відповідальність за самостійно прийняті рішення є потужним мотивуючим фактором. У сучасних концепціях лідерства увага акцентується на розподілі влади між членами групи, який веде до посилення їхнього впливу на лідера і, відповідно, до розвитку лідерських якостей у кожного з них. Чим більше повноважень делеговано, тим більше у лідера можливостей для зосередження на ключових питання і рішеннях. Отже, піднята нами проблема є досить актуальною і має, безперечне, практичне значення. Феномену лідерства присвячено чимало праць. Так, у психологопедагогічній науці феномен лідерства пов язувався з віковими етапами розвитку дитини (І. Кон, А. Лутошкін, І. Ухина та ін.), умовами існування тимчасового дитячого колективу (О. Газман, А. Кирпичник, Л. Уманський, С. Шмаков тощо), з характером формального та неформального лідерства (Б. Вульфов, Н. Жеребова, А. Макаренко, А. Мудрик та ін.). Але поза межами наукових педагогічних досліджень залишалася проблема аналізу ціннісних теорій лідерства і теорій, у яких досліджуються умови становлення лідера. Мета статті проаналізувати розвиток ціннісних концепцій лідерства та педагогічних умов, при яких відбувається цей процес. Завдання визначити чинники, які зумовили появу кожної окремої групи теорій; визначити дослідників, чий внесок у розвиток груп теорій був найвагомішим; зіставити існуючі концепції та визначити, які з них можуть бути використані нами у процесі виховання лідерських якостей у молодших класах. Сучасні наукові концепції лідерства можна умовно поділити на чотири великі групи, які розвивалися у хронологічному порядку. У першій групі теорій досліджувалася проблема набору особистісних рис, якими має бути наділений лідер. До другої групи належать теорії, у яких досліджувалася проблема «які дії визначають лідера?». Теорії третьої групи вивчають умови, в яких саме відбувається лідерство як процес. Це ситуативні та особистісноситуативні теорії, теорії випадковостей та гуманістичні теорії. Четверта група теорії ціннісного лідерства, де цінності розглядаються як основні детермінанти взаємодії лідерів та членів групи. Група теорій, у яких вивчався соціальний контекст лідерства, позбавлена головного недоліку поведінкових та рольових концепцій, де зовнішні та внутрішні фактори не розглядалися в єдності. Автори теорій (Е. Богардс, А. Карпов, Е. Мамфорд, А. Мерфі, Г. Персон та ін.), які досліджували умови, в яких відбувається лідерство, стверджують, що воно є ситуативним феноменом і має змінюватися разом зі зміною ситуації. У ситуативних теоріях доводиться, що поява того чи іншого лідера зумовлюється в першу чергу обставинами, часом і місцем, а наявність певних особистісних якостей у нього посідає друге місце. Стверджується, що висунення групового лідера відбувається при появі важливої групової задачі, яка відповідає структурі цієї групи. На думку А. Карпова, процес рольової диференціації «супроводжується явищами ситуативного лідерства у виробленні рішення; він полягає в тому, що на різних стадіях вирішення проблеми роль лідера можуть приймати на себе різні члени групи; найчастіше ті, чий тип найбільш відповідає характеру того чи іншого етапу» [1, с. 45]. Тобто за різних обставин лідерами можуть стати різні члени групи в залежності від наявності у них необхідних якостей, одні й ті самі з яких в різних ситуаціях можуть бути ефективними, нейтральними або ж навіть небажаними. Звідси виходить, що лідерство є випадковим фактором, а не властивістю індивіда. Для нашого дослідження цінною є гіпотеза, висунута в межах згаданої теорії, в якій висловлюється припущення, що якості індивіда, які в особливій ситуації можуть бути визначені як лідерські, самі по собі є продуктом досвіду лідера у попередніх ситуаціях. Це дає змогу твердити про можливість виховання лідерів. За даними Е. Кудряшової, переважна більшість західних дослідників погоджується з існуванням таких дванадцяти ситуаційних факторів лідерства: 1) історія соціуму (установи, організації, групи); 2) вік особи, яка раніше займала позицію лідера; 3) вік нинішнього лідера та його попередній досвід; 4) соціальна система, в якій дана система існує (усередині якої відбуваються дії); 5) особливі потреби організації в її діяльності; 6) психологічний клімат, особливі міжсуб єктні відносини; 7) характер діяльності, якої притримується лідер; 8) розмір соціуму (кількість людей, які входять до нього); 9) рівень кооперації суб єктів, необхідний лідерові; 10) культурні очікування членів групи; 11) особистісні характеристики суб єктів; 12) вимоги часу і можливості для прийняття рішення. Цей перелік демонструє залежність ефективності лідерської поведінки від типу ситуацій і факторів, які її визначають [2, с. 177]. Процес лідерства при взаємодії індивідуальних та ситуативних чинників досліджується в межах особистісно-ситуативних теорій. У ході вивчення цієї взаємодії було зроблено припущення, що лідерство виникає у результаті поєднання впливу трьох факторів: 1) проблеми, яку має вирішити група; 2) складу групи; 3) особистісних якостей лідера. Концепція взаємодії, запропонована Р. Стогділлом та С. Шартлом у 50- ті роки, була однією з форм розвитку цієї групи теорій. Лідерство розглядалось як результат міжособистісної внутрішньогрупової взаємодії, а не як характеристика окремого індивіда. Основні положення цієї теорії були сформульовані К. Джиббом: 1) взаємодіючи один з одним та вирішуючи спільні завдання, люди використовують групу як механізм для досягнення особистих цілей; 2) рольова диференціація є необхідною для досягнення групових, а, отже, індивідуальних цілей; 3) лідерство завжди виникає при взаємодії двох і більше осіб, а роль лідера при цьому визначається його активністю та особистісними якостями; 4) емоційна оцінка лідера з боку членів групи є дуже важливою. Саме емоційною складовою лідерства, як процесу, К. Джибб пояснює існування трьох типів лідерів: 1) «патріарх», якого поважають і одночасно бояться; 2) «тиран», який домінує завдяки страху і погрозам; 3) «харизматичний» (ідеальний за К. Джиббом), якого обожнюють [3]. У свою чергу А. Уманський визначає лідерство як «результат взаємодії членів малої групи в конкретний часовий проміжок, на який впливає як наявність тих чи інших якостей або їх сукупності у її членів, так і їх прояв у конкретній ситуації, а також взаємний вплив наявних якостей і конкретної ситуації» [4, с. 49]. Варто зазначити, що у межах особистісно-ситуативної концепції знаходиться широко відома теорія «кредиту довіри» (idiosyncrasy credit (англ. «idiosyncrasy» риса характеру, особливість стилю)) Е. Холландера [5, с. 117]. Ця теорія заснована на соціометричному методі Я. Морено та Х. Дженнингса. У ній розглядається ступінь свободи дій лідера та надання йому групою права на нестандартну поведінку, яка, несучи у собі елементи інноваційності, створює передумови для переходу на більш високий рівень групового функціонування. Для того, щоб мати таке право, лідер повинен бути уособленням групових моральних чеснот та володіти компетенціями, необхідними для рішення існуючих і прогнозованих завдань. При цьому рівень конформності його поведінки непостійний: інколи лідерові доводиться пристосовуватися до внутрішньогрупових норм, а інколи діяти всупереч їм. Кредит довіри, наданий лідерові, може бути як поповнений ним, так і використаний. Перше відбувається, коли він відповідає рольовим очікуванням членів групи, а друге коли лідер є ситуативно бездіяльним або некомпетентним. Міжособистісна оцінка динамічна і може змінюватися в залежності від результатів спільної діяльності, у процесі якої відбувається накопичення як позитивних, так і негативних вражень відносно лідера. Кредити видаються не лише лідерові, а й усім членам групи в залежності від їх внеску у досягнення загальногрупових цілей, і, відповідно, їх накопичення кимось із членів групи при недоцільному використанні своїх кредитів лідером може призвести до зміни ролей. Таким чином використання поняття «кредиту довіри» допомагає пояснити процес періодичної заміни лідерів при змінах ситуації та завдань, які постають перед групою. Експериментальне підтвердження Ф. Фідлером того факту, що в різних умовах ефективними є різні типи лідерської поведінки, призвело до появи теорії випадковостей. Її прихильники твердять, що існує два лідерських стилі: орієнтований на спілкування та орієнтований на виконання завдання. За результатами досліджень, у переважній більшості випадків найбільш доцільним є використання демократичного стилю, коли лідер турбується про покращення морального клімату в групі та підвищення її загальної культури. Але існують ситуації, коли застосування авторитарного стилю є більш ефективним. У процесі розробки теорії Ф. Фідлером у науковий обіг були введені поняття ASo (assumed similarity between opposites) «передбачувана схожість між протилежностями» та LPC (least preferred co-worker) «ступінь поваги до найменш привілейованого з колег». На думку Е. Кудряшової, деяка специфічність цих термінів не перешкоджає їх пов язуванню з поняттями «толерантність» та «орієнтованість на виконання завдання» [2, с. 184]. Феномен ототожнення (ASo за Ф. Фідлером) досліджувався і раніше, але саме Ф. Фідлер почав вивчати не виключно суб єктивне ототожнення «образу Я» з іншими образами, а комплексно сприймані особистістю відмінності або подібності між оточуючими людьми. При цьому в якості об єктів оцінювання обиралися протилежності особистості, спілкування з якими було найбільш та найменш бажаним [6]. Індивіди з високим ASo проводять різку межу між «кращими» та «гіршими» колегами і частіше бувають орієнтовані на виконання завдання, а ті лідери, які мають низький показник ASo, терпиміше ставляться до недоліків оточуючих, поважають точку зору інших людей та менш схильні до авторитарності у своїх рішеннях. Цей особистіс
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks