Історія вчень про державу і право - PDF

Description
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року 384 УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ Форма Н-3.03 ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор ЛКА проф. Куцик П.О.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 42 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року 384 УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ Форма Н-3.03 ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор ЛКА проф. Куцик П.О р. Історія вчень про державу і право ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0304 Право напряму Правознавство спеціальності (діє тимчасово до введення державного стандарту) Львів 2013 рік Розроблено кафедрою теорії держави і права Львівської комерційної академії 2 Розробник програми: д.п.н., проф. Вдовичин І.Я. Навчальна програма розглянута на засіданні кафедри теорії держави і права протокол 10 від 21 червня 2013 року Т.в.о. завідувача кафедри теорії держави і права (Доц. Жаровська І.М..) Навчальна програма обговорена та рекомендована науково-методичною радою юридичного факультету протокол 5 від 25 червня 2013 року Голова (МК) (доц. Котуха О.С.) 3 ВСТУП Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Історія вчень про державу і право складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму Правознавство. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія еволюції політикоправових ідей щодо формування оптимальних систем управління та правових систем, їх взаємозв язку із соціально-політичними та духовно-культурними процесами. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Політико правова думка Стародавнього світу та Середньовіччя 2. Політико правова думка нового та новітнього часу. Мета викладання дисципліни. Курс Історія вчень про державу і право повинен дати студентам юридичного факультету знання з питань історії розвитку політико-правових доктрин в різних країнах та різні історичні епохи, виявити загальну тенденцію в розвитку поглядів на державу і право, їх еволюцію, прав та обов язки влади та підданих, співвідношення між ними і на цій основі сформувати в студентів вміння самостійно аналізувати та застосовувати політико-правові доктрини. Завдання вивчення дисципліни Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати основні, етапи розвитку уявлень про державу і право, причини їх виникнення. В результаті вивчення навчального матеріалу студент повинен знати: основні політико-правові доктрини Стародавнього Сходу та Античності; основні політико-правові доктрини Середньовіччя та епохи Відродження; напрямки еволюції політико-правових учень періоду Нового часу; основні концепції держави і права сформовані у ХХ сторіччі; погляди на державу і право на українських землях в епоху Середньовіччя та козаччини; зміна в політико-правових поглядах в процесі на соціально народу України; основні політико-правові сформовані у ХХ ст. Вивчивши курс студент повинен вміти: застосовувати в практичній діяльності набуті в практичній діяльності набуті теоретико-методологічні знання; підготувати наукову доповідь з проблем історії вчень про державу і право; аналізувати першоджерела та наукову літературу; аналізувати зміни в законодавстві з точки зору історичного досвіду отриманого в процесі еволюції поглядів на державу і право; дати порівняльну характеристику основних концепцій щодо держави і права; самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в новозапропонованих концепціях; творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої діяльності. 4 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЩЇ ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ У СТРАДОВНЬОМУ РИМІ ТЕМА 4. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТЕМА 5. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТЕМА 6. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ГОЛЛАНДІЇ ТА АНГЛІЇ В ПЕРІОД РАННІХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ. Змістовий модуль 2. ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В НІМЕЧЧИНІ ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ НА ПОЧАТКУ ПРОСВІТНИЦТВА ХVІІ -ХVПІ ст. ТЕМА 8. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ НА ПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПЕРІОД ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США (П ПОЛОВИНИ ХУШ СТ.) ТЕМА 9. ПОЛІТИКО ПРАВОВІ ІДЕЇ В НІМЕЦЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА XIX ст. ТЕМА 11. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ XX ст. ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД КНЯЖОЇ ДОБИ ІХ- ХІV СТ. ТЕМА 13. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ -ХVПІ ст. ТЕМА 14. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА В XIX XX ст. Рекомендована література 1. Алексеев С.С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы / Сергей Сергеевич Алексеев. М. : Изд-во НОРМА, с. 2. Алексеева Т. А. Современные политические теории : курс лекций / Т. А. Алексеева / Московский ин-т межд. отн.. М. : РОССПЭН с. 3. Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи: Михайло Драгоманов про права людини / Тарас Григорович Андрусяк. Львів : Світ, с. 4. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика / М. Антонович. К. : Вид. Дім «Києво Могилянська Академія», с. 5. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної об єктивності / Нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко / Раймон Арон. К. : Укр. Центр духовної культури, с. 6. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Монтескє. Конт. Маркс. Токвіль. Д.ркгейм. Парето. Вебер / пер. з франц. Г. Філіпчука / Раймон Арон. К. : Юніверс, с. 7. Асмус В. Ф. Платон / Валентин Фердинандович Асмус. М. : Мысль, с. 8. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму : пер. з нім. / Йорг Баберскі. К. : К.І.С., с. 9. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві: Монографія / О. О. Бандура. К.: Національна академія внутрішніх справ України, с. 10. Бачинин В.А. История философии права: курс лекций./ В.А.Бачинин, В.А. Чефранов Харьков: Право, с. 11. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Пер. з фр Т. Марусик / Ален Безансон. К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАР, с. 12. Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право./ Є.Ф. Безродний, Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. К.: Наукова думка, с. 13. Бисага Ю.М. Права людини / Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак, Д.М. Бєлов, М.М. Данканич. Ужгород, с. 14. Бігун В.С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В.С. Бігун. К., с. 15. Бікс Браєн. Теорія природного права / Браєн Бікс // Філософія права / За редакцією Джоела Фейнберга, Джуліа Коулмена; Пер. з англійської П. Таражук. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», С Блинников Л. В. Великие философы: словарь-справочник / Л. В. Блинников М.: Энциклопедия, с. 17. Бросс Ж. Духовные учителя: биографии крупнейших духовных вождей человества / Ж.. Бросс Санкт-Петербург, В ячеслав Липинський та його доба : наук. вид. / упоряд. : Т. Осташко, Ю. Терещенко. Київ ; Житомир, с. 19. Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і видозміни російського слов янофільства / Анджей Валіцький ; пер. з польськ. В. Моренець К. : Основи, с. 20. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький ; пер. з польск. Д. Андрухів К. : Всесвіт, с. 21. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української політичної думки / впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва. New York : Пролог, с. 22. Власть и право: из истории русской правовой мысли : сборник / Сост. : А.В.Поляков, И.Ю.Козлихин. Л. : Лениздат, с. 23. Вонсович С. Г. Дискурс тоталітаризму (політологічний аспект): Монографія / С. Г. Вонсович. Камянець-Подільський : ПП. Мошак М.І., с. 24. Галушко К. Ю. Консерватор на тлі доби: В ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих» / Кирило Юрійович Галушко. К. : Темпора, с. 25. Гарин И. И. Лютер / Игорь Иванович Гарин. Х. : Фолио с. 26. Гелей С. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності. Українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку / Степан Дмитрович Гелей. Львів : Вид-во «Коопосвіта» ; Львів. комерц. акад., с. 27. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения / Александр Хаимович Горфункель. М. : Высш. шк., с. 28. Гофф Ж. Ле. Рождение Европы / Жак Ле Гофф. Спб. : Александрия, с. 29. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. К. : Основи, с. 30. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу. Навчальний посібник / Г. Г. Демиденко. Харків: Консум, c. 5 31. Дудченко Г.М. Історія політичних і правових вчень: навч.-метод. посібник / Г. М. Дудченко, П. П. Овдієнко; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, с. 32. Ерышев А. А. История политических и правовых учений: Учеб. пособие. / А. А. Ерышев. К.: МАУП, с. 33. История политических и правовых учений. ХХ век / Отв. ред. В.С.Нерсесянц. М.: Наука, с. 34. История политических учений / Под ред. О.Э. Лейста. М.: Юридическая литература, с. 35. История государственно-правовых учений: учебник / Ю. Я. Баскин [и др.]; отв. ред. В. В. Лазарев. - М. : Спарк, с. 36. Институты самоуправления: историко-правовое исследование / В. Г. Графский, Н. Н. Ефремова, В. И. Карпец и др. / РАН; Ин-т государства и права; отв. ред. Л.С. Мамут. М., с. 37. История политических и правових учений: древний мир / Васильев Леонид Сергеевич и др. ; отв. ред. В. С. Нерсесянц. М. : Наука, с. 38. История политических и правых учений. Учебник для вузов. Изд-2-е, стереотип. Под общ. ред. член-кореспондента РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, с. 39. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів / Уклад., заг. ред.- проф., д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. 2-е вид., доп. і змін. Харків: Легас, с. 40. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів / Уклад., заг. ред.- проф., д-р істор. наук Г. Г. Демиденко. 2-е вид., доп. і змін. -Харків: Легас, с. 41. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій. Х.: Одіссей, c. 42. Історія вчень про державу і право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Г. Г. Демиденко, О. В. Петришина. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, с. 43. Історія вчень про державу і право: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / І. О. Биля-Сабадаш [та ін.]. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, с. 44. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях : Монографія / Анатолій Карась. Київ ; Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, с. 45. Кессиди Ф. Х. Сократ / Феохарит Харлампиевич Кессиди. М. : Мысль, с. 46. Книш З. Історія Української політичної думки до кінця ХVІІІ століття / Зеновій Книш. Париж ; Вінніпег, с. 47. Колісниченко А.І. Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : навч. посіб. / Анатолій Іванович Колісниченко. Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, с. 48. Констан Б. О свободе древних в ее сравнении со свободой у современных людей / Бенджамін Констан // Полис С Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: навч. посібник / А. І. Кормич. - К. : Правова єдність, с. 6 50. Корниенко В. А. Эволюция политического идеала : Опыт истории / В. А. Корниенко. Винницкий гос. технический ун-т. Винница, с. 51. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття : монографія / Олекс
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks