ІСТОРИЧНА ПАМ ЯТЬ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА - PDF

Description
УДК »ХІХ» Г 94 Гулевич Л. О ІСТОРИЧНА ПАМ ЯТЬ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА У статті досліджуються проблеми історичної пам яті й національної свідомості в поезії Миколи Устияновича ( )

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК »ХІХ» Г 94 Гулевич Л. О ІСТОРИЧНА ПАМ ЯТЬ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА У статті досліджуються проблеми історичної пам яті й національної свідомості в поезії Миколи Устияновича ( ) західноукраїнського письменникаромантика, громадського діяча, продовжувача традицій Маркіяна Шашкевича та «Руської Трійці». Історична свідомість М. Устияновича розглядається крізь призму його національного і релігійного світобачення. Ключові слова: романтизм, історична пам ять, національне та християнське світобачення. В статье рассматриваются проблемы исторической памяти и национального сознания в поэзии Николая Устияновича ( ) западноукраинского писателя-романтика, общественного деятеля, продолжателя дела Маркияна Шашкевича и «Руськой Трийцы». Историческое сознание Н. Устияновича исследуется сквозь призму его национального и христианского мировоззрения. Ключевые слова: романтизм, историческая память, национальное и христианское мировоззрение. In the given article there have been investigated the problems of historical remembrance and historical consciousness in the poetry of Mykola Ustyyanovych ( ), West-Ukrainian writer-romanticist, social figure, the follower of M. Shashkevych traditions and «Russion Trinite». The historical consciousness of Mykola Ustyyanovych have been viewed upon through the prism of his national and religious world outlook. Key words: romanticism, historical remembrance, national and Christian world outlook. Однією з найважливіших рис романтизму є посилений інтерес до історичного минулого. Українські романтики міфологізувати історію, вбачаючи в ній істинне джерело народного духу. Письменники «Руської Трійці» та її послідовники теж часто зверталися до історії, особливо до часів давньої Русі. В уславленні старовини та подвигів її доблесних мужів західноукраїнські романтики вбачали шлях до пробудження в масах національної свідомості, відновлення історичної пам яті, утверджували віру в майбутнє відродження народу. Микола Устиянович ( ) побратим М. Шашкевича і продовжувач його справи, громадський діяч і греко-католицький священик захоплювався рідною історією чи не найбільше з усіх письменників у Галичині середини ХІХ ст. Дослідники західноукраїнського романтизму (Я. Гординський, Є. Нахлік, О. Петраш, М. Шалата, О. Камінчук та ін.) не оминали увагою творів М. Устияновича на історичну тематику, однак питання історичної пам яті у його художній спадщині ще не до кінця з ясоване. Зокрема, є потреба у розгляді історичної свідомості письменника та його поетичних творів на історичну тематику крізь призму його національного та релігійного світобачення, що і є метою нашої статті. Як поет-романтик М. Устиянович бачив у сивій давнині багато духовних цінностей. Письменник звертався і до часів козаччини, і до часів Київської Русі. У його творчості історичні, національнопатріотичні й релігійно-філософські мотиви синтезувались особливо виразно. Патріотичні та героїчні традиції українців завжди хвилювали М. Устияновича, розчулювали, викликали благородні почуття і поривання. В автобіографії, надрукованій Б. Дідицьким 1885 року в «Литературном сборнике Галицко-руской Матицы», М. Устиянович писав, що у нього і в юнацькі роки «всякий пример высшего благородства из истории, или настоящего события вытискал слезы из очей» [4, с. 41]. Як і більшість романтиків Західної України, М. Устиянович сподівався, що із тріумфальним ходом революції 1848 року стане можливим відновлення державності України, яка розділена «враждебними союзами» Росії та Австрії за будь-яку ціну, навіть, як висловився Є. Нахлік, шляхом «відродження мілітарних традицій вітчизняного державотворення давньоруських і козацьких» [2, с. 128]: 19 Наукові праці. Випуск 128. Том 141 А як не згине насильність толпава, Як розіллється терпливости мірка, Знайдеться скоро козацькая слава, Знайдем Богдана, знайдем Владимирка І поспитаєм: «Чия тут землиця? Чия тут мати? Чия тут столиця? 7 [вірш «До Перемишлян» (1848). 5, с. 61]. Національний дух галичан М. Устиянович прагнув пробудити возвеличенням колишньої слави нашого народу. У вірші «До «Зорі Галицкої» (1848) поет окреслює кордони могутньої держави, «славною столицею» якої був Київ, і стверджує, що «зéмлі Галича» є частиною «Русі святої» України: Від керниць Сяну до берегів Дону, На землі красній, багатій, широкій, Де Дністр, красуясь з Даниїла трону, Тихо, велично снує нарт глибокий, Де сині води Дніпра-Славутиці Честь Ярославлю гримлять порогами, Там живе нарід всеславной столиці, Нарід, що древле тряс підвалинами Царегорода, що грудьми своїми Розбивав кріпко тучу татарина, Спасав Європу від вражого сина Кервою серця сини дорогими [5, с. 61]. Ідеалізований образ могутньої і квітучої держави Київської Русі протиставлений у вірші суворій дійсності. У примітці до вірша М. Устиянович із болем констатує, що «днесь Росія і Австрія держать тот великий нарід під властією своєю решта того народу жиє в царстві угорскім» [5, с. 62]. У вірші цей біль підсилено образами «судьби» і «сиротяти». Такий погляд на становище рідного народу свідчить, що М. Устиянович «Росію вважав зовсім іншим, стороннім утворенням, чужим і ворожим нашому «великому народові» єдиному спадкоємцеві старокиївської держави» [2, с. 128]. Разом із тим слід відзначити лояльне ставлення автора до уряду Австрії, в якій стали можливими окремі демократичні перетворення (до них належить і видання українських часописів), бо «год 1848 разбил в дребезги средовічные народов австрийских оковы» [4, с. 43]. У кінці 50-х у середині 60-х років М. Устиянович створив низку поезій на історичну тематику (12 «исторических дум» так письменник визначив жанр своїх віршів). Здебільшого вони були написані на основі давніх літописів «Повісті временних літ» і «Галицько-Волинського літопису». Події, зображені в цьому циклі, охоплюють час від заснування Києва («Київ») до початку монголо-татарської навали («Стичка на Половецькім полі»). Із давньоруської історії М. Устиянович ретельно вибирав факти і приклади, що, на його думку, могли бути повчальними для сучасників і гідними наслідування. В історичних творах письменника виразно звучать патріотичні мотиви. Насамперед, це усвідомлення національного коріння, величі батьківщини, 7 Тут у тексті розрядка М. Устияновича. нерозривної єдності історії, традицій галичан і наддніпрянців. У другій частині вірша «Київ», що ніби підсумовує весь цикл, квітуча безмежна Русь постає перед поетом як соборна держава. Український національний простір уявляється письменникові Од Вісли до Дону, од ляхів до чуді, По Таур і преділи Карпат [5, с. 180]. Своєю батьківщиною поет насамперед визнавав Русь-Україну. В «історичних думах» поет звертається до часів найбільшого розквіту Київської Русі. Згадки про «Київ Русі славу» («Смерть князя Романа»), «гостинний берег Дніпра» («Ужас на Русі») та окреслення меж могутньої держави Од Волги, Дону, до волн Вислоки, Од устя златобережного Дніпра Аж до варяг гранітного хребта [«Ужас на Русі». 5, с. 163] засвідчують його соборне мислення. Ідея історичної єдності України звучала в М. Устияновича й у прозових творах, наприклад, у повісті про карпатських опришків «Страстний четвер» (1852), де згадуються запорожці, Січ, козацькі чайки. Зрозуміло, що в цісарській Австрії згадка про «Дніпро-Славутицю Дунай наш вторичний, Нового завіта Йордан» та про Київ «руських градів юну мать» [5, с. 180] були вельми небажаними. Очевидно, тому вірш «Київ», а також історичні поезії «Хрещеніє великої княгині Ольги», «Віче в Києві», «Здвиг», «Стичка на Половецькім полі», Битва над Калкою», «Святоубийство князей Ігоровичей в Галичі» (варіант поезії «Чорная галича злоба. (Історическая дума на годи 1206 і слід.») не були опубліковані за життя поета. Автографи цих творів знайдено вже в наш час у відділі рукописів Інституту літератури імені Т. Шевченка і вперше надруковано із відповідними коментарями у книзі «Микола Устиянович. Поезії» (1987). Зазначимо, що за життя поета із дванадцяти його патріотичних дум про княжу добу, написаних у 60-х роках, побачили світ лише п ять. І. Франко, який у некролозі М. Устияновичу дорікав йому за ілюзії щодо Русі, посіяні Лешком Борковським [6, 380], очевидно, по-іншому оцінив би творчість поета, якби на той час міг знати всі його історичні твори. До речі, І. Франко використав назву вірша М. Устияновича «Ужас на Русі» для своєї сатиричної поезії із циклу «Оси», де висміює москвофілів, яким прихід народовців видається «ужасом на Русі». Цикл історичних поезій М. Устияновича з явився в той час, коли поета все більше схиляли до москофільства, коли він поступово втрачав ідеали, що в язали його з «Руською Трійцею». Перший і чи не єдиний раз поет згадує про свої «історичні думи» в листі до Я. Головацького від 26 грудня 1858 року. Висилаючи йому деякі власні твори, він писав: «При кінци знайдеш там одну историческу думу. Вглянь в ню всіма очима проницательности і скажи мні щире, чи достоїн я куситись 20 «Філологія. Літературознавство» до такого предмета. Маю я під рукою єще дві думи, по моєй гадці маленько удатнійши, но тими думал би я розпочати колись непрерваний пасемник дум з нашей бувальщини і іздати особно» [1, с. 423]. Просьбу М. Устияновича Я. Головацький, який на той час уже був москвофілом, залишив без відповіді. Поетова надія побачити свої історичні твори окремим виданням не здійснилась. М. Устиянович, хоч і друкує тепер у ряді проавстрійських часописів вірші, написані язичієм, все ж продовжує писати народною мовою патріотичні поезії. У 1863 році Ф. Заревич надрукував у «Вечорницях» вірш «Похід на Царгород. 907», а в 1865 році у «Науковому сборнику, издаваемом литературным обществом Галицко-руской Матицы» були опубліковані поезії «Могила Святослава» та «Чорная Галича злоба. (Історическая дума на годи 1206 і слід.)» 8, у яких автор із величезним болем говорить про безглузді чвари та міжусобиці князів. Песимістичні думки поета ніби спрямовані до сучасників, бо вже не відродити давньої слави: Восходить сонце мир благословляти Русь поцілуєм возвати на труд. Глянуло зблідло і скрило ланіти: Круки на полях князей очі п ють. Скрило ланіти і не засвітило Більше на Галич лучами небес. В Галичі сталось студено, унило, Грустно, і сумно, і темно до днесь [«Святоубийство князей Ігоревичей». 5, с. 160]. Ці два останні вірші пройняті таким патріотичним пафосом, письменник із таким болем і тривогою вболіває рідну землю, що здається, ніби все це діється на його очах, ніби ще можна щось змінити [7, с. 64]. Історія України була для М. Устияновича своєрідним сакральним міфом. Хоча поет пише про давно минулі події, всі його помисли спрямовані до сучасності. Основним способом реалізації його міфологічних уявлень є наративна форма. Наратор у поетичних «думах» письменника явний, активний, не байдужий до предмета розповіді. Він не лише розповідає, а й пояснює, тлумачить, співчуває, дає власну оцінку подіям, натякає на подальші події, окликами-звертаннями підкреслює свою синхронну позицію і з читачами, і з русичами. В мову віршів не раз вплітаються схвильовані оклики та риторичні запитання: Ай сад, а в садочку барвіночок сіє Невіста, біленька, як гусь Друзя! Чи вам з радості серце не мліє? Таж я вам говорю про Русь! Про Русь, про білявку із личком рожевим, 8 У відділі рукописів Інституту літератури імені Т. Шевченка знаходиться недокінчений варіант цієї поезії. Ще один варіант «думи» під назвою «Свят
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks