СТАТУТ ОПШТИНСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - PDF

Description
1 НАЦРТ На основу чл. 40. ст. 2. и 3, 55. ст. 1. члана 102, став 4) Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 10/2016) и члана 32. Статута Општинског фудбалског савеза Горњи Милановац, Скупштина

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 4 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 НАЦРТ На основу чл. 40. ст. 2. и 3, 55. ст. 1. члана 102, став 4) Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 10/2016) и члана 32. Статута Општинског фудбалског савеза Горњи Милановац, Скупштина Општинског фудбалског савеза Горњи Милановац, на седници одржаној дана. фебруара године усвојила је СТАТУТ ОПШТИНСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ I ДЕФИНИЦИЈЕ Доле наведени називи означавају следеће: Арбитражни суд: Спортски суд који делује уместо редовног суда; ЦАС: Спортски арбитражни суд у Лозани (Швајцарска) ИФАБ: Одбор међународног фудбалског савеза; ФСС: Фудбалски савез Србије; ФСРЗС: Фудбалски савез региона западне Србије; ФСМО: Фудбалски савез Моравичког округа; ОФС ГМ: Општински фудбалски савез Горњи Милановац; ФИФА: Федератион Интернатионале де Фоотбалл Ассоциатион (Међународни фудбалски савез) Фудбал: игра коју контролише ФИФА и која се организује у складу са правилима игре; Лига: група или комбинација клубова као правно тело на територији Србије, а која је у надлежности Фудбалског савеза Србије; Члан: свако правно лице или појединац који је примљен у чланство ФСС у складу са Статутом ФСС; Службена лица: сви чланови одбора, комисија, тренери, судије, помоћне судије као и остале особе које су одговорне за техничка, медицинска и адмистративна питања у ФСС, лиги или клубу; Редовни суд: државни суд који је надлежан за јавне и приватне правне спорове; Играч: играч фудбала који је регистрован код ФСС; Територијални фуд. савез: група или комбинација клубова на територији Србије а која је подређена или је у надлежности Фудбалског савеза Србије; УЕФА: Union des Associations Européennes de Football (Европски фудбалски савез). 2 II - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Назив, седиште и јавна обележја Назив спортског удружења је: Општински фудбалски савез Горњи Милановац. Општински фудбалски савез Горњи Милановац (у даљем тексту: Савез) је јединствена спортска фудбалска организација, грански савез као Удружење спортских организација у области фудбалског спорта за територију Општине Горњи Милановац. Савез је основан године у Горњем Милановцу. Подручје деловања Савеза је територија Општине Горњи Милановац. Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. Његово седиште се налази у Горњем Милановцу. Скраћеница Општинског фудбалског савеза Горњи Милановац је: ОФС ГМ. Савез има свој печат округлог облика на којем је ћирилицом око унутрашње ивице исписан текст: ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. У средини печата је фудбалска лопта. Савез има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписано Општински фудбалски савез Горњи Милановац и остављен простор за број и датум. Општински фудбалски савез Горњи Милановац има свој амблем у облику равнокраког троугла у чијој средини је фудбалска лопта, изнад лопте је натпис ОФС ГМ. Општински фудбалски савез Горњи Милановац има свој лого, печат и штамбиљ, који је ваљано регистрован код одговарајућих органа Републике Србије. Правни статус Члан 2 ОФС ГМ је надлежан да организује и уређује фудбалски спорт на територи-ји Општине Горњи Милановац. ОФС ГМ је неполитичка и непрофитна спортска организација заснована на принципима интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја. Права, дужности и обавезе ОФС ГМ дефинисани су аутономијом коју му пружа Закон о спорту и прописи ФСС, ФСРЗС, ФСМО и ОФС ГМ. ОФС ГМ је уписан у регистар спортских организација у складу са законодавством Републике Србије. Члан 3 Чланство у спортским организацијама ОФС ГМ је члан ФСС, ФСРЗС, ФСМО, Спортског савеза Општине Горњи Милановац, и др. и обавезао се да ће: - увек поштовати Статут, правилнике и одлуке ФСС, ФСРЗС, ФСМО и ССО Горњи Милановац, - поштовати Правила игре како је прописао ФСС, - учествовати у раду ФСМО, ФСРЗС, ФСС и ССО Горњи Милановац, - предлагати своје представнике за тела у ФСМО, ФСРЗС, ФСС и ССО Горњи Милановац, - упућивати на задњу инстанцу све спорове у оквиру националних димензија који настану из, или се односе на примену Статута или правилника ОФС ГМ на независни и непристрасни арбитражни суд, који ће решавати спорове ван редовних судова уколико то није јасно забрањено важећим законима Србије, 3 - поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја, - поштовати фудбалски календар ФСМО, ФСРЗС и ФСС, - представљати и штитити интересе својих клубова пред органима и телима ФСМО, ФСРЗС, ФСС и ССО Горњи Милановац, - испуњавати своје финансијске обавезе према ФСМО, ФСРЗС, ФСС и ССО Горњи Милановац, - водити рачуна о осталим правима и обавезама које проистичу из Ста-тута, правилника и одлука ФСМО, ФСРЗС, ФСС и ССО Горњи Милановац, - обезбеђивати да чланови ОФС ГМ као и његове лиге, клубови, играчи, службена лица поштују горе наведене обавезе кроз своје статуте, - играти међународне фудбалске утакмице уз сагласност и по правилима ФСС. Неутралност и забрана дискриминације Члан 4 ОФС ГМ је неутралан по политичким и религијским питањима. Дискриминација било које врсте, укључујући и говор мржње против, неке земље, приватног лица или групе људи по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој другој основи је строго забрањена и кажњава се одговарајућом дисциплинском казном. Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација ништава су. У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци. Члан 5 Циљеви Циљеви ОФС ГМ су да: - стално унапређује фудбалску игру, афирмише, уређује и контролише на територији ОФС ГМ у духу фер плеја и његових јединствених, образовних, културних и хуманитарних вредности, нарочито кроз омладинске и развојне програме, у складу са Законом, - организује фудбалска такмичења у свим категоријама на нивоу ОФС ГМ, прецизно дефинишући, према захтевима, области, надлежности које се одређују за различите лиге од којих се састоји, - утврђује и унапређује систем фудбалске организације и систем фудбалских такмичења у својој надлежности, - поштује и штити Статут, правилнике, смернице и одлуке ОФС ГМ, ФСМО, ФСРЗС и ФСС, као и Правила игре и да обезбеђује да их поштују и њени чланови, - заштити и промовише интересе учесника у систему спорта, својих чланова, - координира активност својих чланова, да штити и поштује њихове интересе и да решава њихове неспоразуме, 4 - развија спортску сарадњу и одржава сталне контакте и сарадњу са осталим фудбалским савезима и својим члановима, - буде домаћин такмичењима на међународном и осталим нивоима које организује ФСМО, ФСРЗС и ФСС, - развија сарадњу са осталим спортским организацијама на територији Републике Србије, - подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације на политичкој, полној, верској, расној или другој основи, - поштује принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја, - спречава све методе или активности које би могле угрозити интегритет утакмица или такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре. - обавља друге послове oд заједничког интереса у складу са Законом о спорту, спортским правилима ФСС, овим Статутом и другим актима. Задаци Члан 6 На основу постављених циљева ОФС ГМ ће имати следеће задатке: - стварање услова за развој спорта и фудбала, а посебно спорта младих у општини Горњи Милановац, - предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање, лажирање спортских резултата и др.); - подршка спорту за све (рекреативном спорту) и подстицања бављења спортом посебно деце, омладине, жена и старих особа, без обзира на социјални и здравствени статус, степен евентуалне инвалидности или друго лично својство у свом подручју деловања; - подршка школском спорту - да нормативно уређује, организује и администрира на територији општине Горњи Милановац, - да организује и надгледа фудбалска такмичења општинске лиге и лига млађих категорија у складу са овим Статутом, - да нормативно уређује права и дужности сваког члана ОФС ГМ, доноси одлуке о статусу чланова и доноси остале правне акте и да их обавештава о њиховим обавезама које произилазе из овог и Статута ФСМО, ФСРЗС и ФСС, - да подстиче рад и обуку свих учесника фудбалске игре као што су: играчи, судије, тренери, медицински стручњаци, делегати, администратори и остали фудбалски стручњаци, - да ствара услове за финансирање обуке особља, радних тела ОФС ГМ и стручне службе, - да обавља остале дужности у најбољем интересу ОФС ГМ и његових чланова у складу са законодавством Србије и овим Статутом. Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља, недоличног понашања и допинга у спорту. Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима, општим актима Савеза и својим општим актима потврђеним конвенцијама у области спорта. Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 5 независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. Савез успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Фудбалског савеза Србије. III ЧЛАНСТВО Члан 7 Списак чланова Чланови ОФС ГМ су: а) Фудбалски клубови, чланови регистровани преко ОФС ГМ и учесници су у такмичењу: - Супер лиге Србије. - Прве лиге Србије, - Српске лиге Запад, - Зонске фудбалске лиге Морава, - Окружне фудбалске лиге, - Општинске фудбалске лиге, лига млађих категорија (пионирске, кадетске и омладинске) - Футсал (које се играју по правилима за ФУТСАЛ која издаје Извршни комитет ФИФА) - Женске фудбалске лиге б) Стручна фудбалска удружења као што су: - Стручна струковна организација судија, - Стручна струковна организација тренера ц) Остале спортске организације из области фудбала могу затражити пријем у чланство у складу са овим Стастутом. Члан 8 Фудбалски клубови Фудбалски клуб је правно лице које организује и учествује у фудбалском такмичењу у оквиру надлежних фудбалских савеза. Сваки фудбалски клуб мора бити члан надлежног фудбалског савеза. Сваки клуб може да учествује на регионалним, националним и на интернационалним такмичењим
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks