sou t h In service Training รายงานผลการปฏ บ ต งานฉบ บสมบ รณ โครงการ การพ ฒนาหล กส ตร และจ ดอบรม 6 Weekend Programme กล มภาคใต (หาดใหญ ) - PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งานฉบ บสมบ รณ โครงการ การพ ฒนาหล กส ตร และจ ดอบรม 6 Weekend Programme กล มภาคใต (หาดใหญ ) In service sou t h Training ภายใต โครงการนำร อง เพ อพ ฒนาหล กส ตรอบรมแพทย ประจำบ าน สาขาเวชศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งานฉบ บสมบ รณ โครงการ การพ ฒนาหล กส ตร และจ ดอบรม 6 Weekend Programme กล มภาคใต (หาดใหญ ) In service sou t h Training ภายใต โครงการนำร อง เพ อพ ฒนาหล กส ตรอบรมแพทย ประจำบ าน สาขาเวชศาสตร ครอบคร ว ขณะปฏ บ ต งาน (In-Service Training) จ ดทำโดย สำน กบร หารการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม สถาบ นว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพช มชน Institute of Community Based Health Care Research and Development คำนำ แม ว าป จจ บ นระบบบร การส ขภาพของประเทศไทยเน นให ความสนใจมากข นเก ยวก บ เวชปฏ บ ต ปฐมภ ม และเวชศาสตร ครอบคร ว แต ประเทศไทยย งไม สามารถผล ตแพท ย เวชศาสตร ครอบคร วได เพ ยงพอก บความต องการของประเทศ ท งกระแสความน ยมในการเร ยน แพทย เฉพาะทาง เฉพาะโรคม จำนวนมาก ทำให ม ผ สม ครเร ยนแพทย ประจำบ านเวชศาสตร ครอบ คร วน อยลงท กป สาเหต หน งท พบค อผ สนใจเร ยนศาสตร สาขาน ไม อยากเข ามาเร ยนหร อทำเวชป ฏ บ ต ห างไกลจากการปฏ บ ต งานในช มชน การจ ด การฝ กอบรมแพทย ประจำบ านในพ นท จ งน าจะ เป นทางเล อกสำหร บผ ท ไม ต องการเร ยนห างจากพ นท ปฏ บ ต งาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การสำหร บการฝ กคร พ เล ยงในโรงพยาบาลช มชนและสถาบ นพ เล ยงจ งเก ดข น เพ อเตร ยม ความพร อมให คร พ นท ซ งม ท งแพทย พยาบาล เจ าหน าท สาธารณส ข ช มชนในพ นท ค ดเล อก ให ร จ กประย กต ใช หล กการของเวชฏ บ ต ครอบคร วและร จ กหล กการ ของการฝ กอบรมแพทย ประจำบ าน การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การแบบต อเน องทำให ผ เข าร บการอบ รมได บ มเพาะความค ดใหม และท กษะใหม อย างต อเน อง ร วมก บการฝ กทำการบ านในแต ละคร ง โดยเก บจากประสบการณ ในพ นท ของตนเองมาแลกเปล ยนก น ทำให เป นการเร ยนท สน กและตรง ประเด นป ญหามากข น การจ ดโครงการน ได ร บความสน บสน น ด านงบประมาณและการบร หารจ ด การจาก สพช. ทำให สามารถจ ดโครงการได ประสบผลสำเร จอย างด รายงานฉบ บน จ งเป นการสร ปโครงการและการดำเน นงานท งหมดท ผ านมา เพ อเป นต น แบบการดำเน นงานล กษณะด ง กล าวในคร งต อๆไป ผศ. สายพ ณ ห ตถ ร ตน ภาคว ชาเวชศาสตร ครอบคร ว คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธ บด สารบ ญ คำนำ สร ปผลการดำเน นงานโครงการ 7 ส ปดาห ก อนการฝ กอบรม 7 ความพ งพอใจผ เร ยนในแต ละส ปดาห 8 เน อหา 21 ก จกรรม 22 ความสามารถอาจารย 23 เอกสารประกอบ 23 ความพ งพอใจโดยรวมในแต ละส ปดาห (ไม แยกตามห วข อเร ยนร ) 24 คะแนนเปร ยบเท ยบผลการสอบ pre-test, post-test ของผ เร ยนในแต ละส ปดาห 25 ความพ งพอใจผ เร ยนเม อส นส ดการฝ กอบรมและแผนการนำไปใช ประโยชน 29 ข อเสนอแนะสำหร บการจ ดอบรมคร งต อๆ ไป 29 ข อจำก ดหร อโอกาสพ ฒนาของโครงการ 32 ภาคผนวก หล กส ตรการฝ กอบรมแพทย ประจำบ าน ฯ 34 รายช อผ เข าฝ กอบรม 6-weekend workshop (หาดใหญ ) 40 6 ส ร ปผลการดำเน นงานโครงการ สร ปผลการดำเน นงาน ความสำเร จการจ ดโครงการ โครงการสามารถดำเน นการไปได ตามกำหนดและม ผ เข าร วมมากกว า 80 % อย างสม ำเสมอตลอด 6 ส ปดาห ม การเร ยนร แลกเปล ยนก นตลอดหล กส ตร โดยม ผลสร ปการดำเน นงานด งน ส ปดาห ก อนการฝ กอบรม ก อนเร มการฝ กอบรม 6 ส ปดาห ได จ ดให ม ส ปดาห ท ทำความเข าใจโครงการและเป าหมายโครงการ รวมท งให แต ละ node (โรงพยาบาลช มชนและสถาบ นพ เล ยง) รวบรวมรายช อผ ท จะเข าฝ กอบรมอย างต อเน องได ตลอด 6 ส ปดาห ส ปดาห น ม การเร ยน เบ องต นเก ยวก บบทนำว าจะเร ยนอะไรบ างในอ ก 6 ส ปดาห ท เหล อ และเร ยนร เร องการฝ กอบรมแพทย ประจำบ านว าเป นอย างไร ผ เข าฝ กอบรมจะนำไปประย กต เข าก บพ นท ของตนเองได อย างไรเม อต องเป นสถาบ นฝ กอบรมหล กในอนาคต จากน นแยกย ายก นไป 1 เด อน ก อนท จะเร มฝ กอบรมในส ปดาห แรก ความครบถ วนในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน สามารถจ ดฝ กอบรมได ครบตามห วข อท กำหนดไว ท งหมด(ร อยละ 100) โดยอาจม การเปล ยนแปลงลำด บของห วข อท เร ยน ในแต ละส ปดาห ด งแสดงในตารางการฝ กอบรมต อไปน ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 1(หาดใหญ ) คร งท พย พย. 50 Orientation & Principles of FM What human think and act on their health Patient-Centered medicine(1) Difficult Patient (1) PCM (2) Difficult Patient (2) Communication Skills in practice Applied psychotherapy for primary care ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 2(หาดใหญ ) คร งท มค มค. 51 Presentation of difficult patient in your own setting Working with the family along family life cycle (1) : Family of couple & pregnancy What is nature of Family (1) What is nature of Family (2) WWF of young child & school-aged child WWF vs Family therapy WWF of teenager & young adult ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 3(หาดใหญ ) คร งท ธค ธค. 51 Presentation of difficult family in your own setting WWF of the chronic illness WWF of The mid life WWF of specific problem : Family of the alcoholic WWF of the elder WWF of domestic violence WWF of the dying WWF of health care providers 7 ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 4(หาดใหญ ) คร งท น น. 23 กพ กพ. 51 Presentation of complex family in your own setting Home care What is community? Working with community What is primary care? Working with community Working with different culture Practice management ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 5(หาดใหญ ) คร งท ม ค ม ค. 51 Presentation of your own community How to deal with the Difficult learner Type of learner Learning Skill Adult learning & Learning contract Teaching design in ambulatory care Evaluation & feedback ตารางการฝ กอบรม ส ปดาห ท 6(หาดใหญ ) คร งท เม.ย เม.ย. 51 Presentation of your own difficult learner/teaching WWF of PWA & Parkinsonism EBM : Definition Learning Resources EBM: Systematic review & Guidelines EBM: Diagnosis Wrap up EBM: Therapy - ม ห วข อท สอนเพ มเต มตามความต องการของผ เร ยน ได แก การด แลผ ป วยโรคพาร ก นส นและผ ป วยต ดเช อเอดส (PWA) และครอบคร ว ว ทยากรหล ก ได แก อ.สายพ ณ ห ตถ ร ตน ตลอดหล กส ตร ว ทยากรร บเช ญได แก 1.อ. ส รส ทธ จ ตรพ ท กษ เล ศ กล มงานเวชกรรมส งคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชส มา 2.อ.อรวรรณ ตะเวท พงศ กล มงานเวชกรรมส งคม โรงพยาบาลศ นย ราชบ ร 3.อ.ส พ ตรา ศร วณ ชชากร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพช มชน (สพช.) ผ ประสานงานโครงการได แก อ.หท ยท พย จากกล มงานเวชกรรมส งคม โรงพยาบาลหาดใหญ สามารถดำเน นงานประ สานการฝ กอบรมได ราบร นครบถ วน นอกจากน ย งได ว เคราะห ความพ งพอใจกระบวนการเร ยนการสอนตลอดหล กส ตร สถานท จ ดฝ กอบรม ผ เข าฝ กอบรมอย ภาคใต ตอนล าง ทำให ไม สะดวกในการเด นทางมาเร ยนท กร งเทพท กเด อน ซ งต อง เส ยค าใช จ ายในการเด นทางและค าท พ กส ง ผ เข าฝ กอบรมจ งขอใช หาดใหญเป นศ นย กลางในการฝ กอบรม ซ งผ เข าฝ กอบรม สามารถเด นทางมาได สะดวกกว า สถานท พ กสำหร บผ เข าฝ กอบรมและว ทยากร เป นห องประช มของโรงพยาบาลหาดใหญ หร อ คณะแพทยศาสตร มอ.สงขลา ผ เข าฝ กอบรมหลายคนพ กบ านและข บรถมาในตอนเช า 8 ความพ งพอใจผ เร ยนในแต ละส ปดาห สร ปผลการดำเน นงาน เม อส นส ดการฝ กอบรมในแต ละส ปดาห ว ดคะแนความพ งพอใจผ เร ยต งแต 1 (น อยท ส ด) 5 (มากท ส ด) ในด านเน อหา ก จกรรมการเร ยนร ความสามารถอาจารย และเอกสารประกอบในแต ละห วข อท ได เร ยนร ได ผลด ต อไปน ความพ งพอใจผ เร ยนในส ปดาห ท 1 ส ปดาห ท 1 เป นการเร ยนในประเด นหล กเร อง แนวค ด หล กการในการด แลส ขภาพองค รวมระด บบ คคลแบบ Patient-centered medicine ผ เข าเร ยนให คะแนนความพ งพอใจด งแสดงในตารางท 1 และ กราฟท 1 ตารางท 1 คะแนนความพ งพอใจผ เร ยนในห วข อต างๆของส ปดาห ท 1 Principle of FM Patient - centred medicine Communication skills How human think & behave in health Difficult Patient Applied psychotherapy ภาพรวม เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ความสามารถอาจารย เอกสารประกอบ เฉล ย กราฟท 1 คะแนนความพ งพอใจผ เร ยนในห วข อต างๆของส ปดาห ท 1 จากกราฟจะเห นได ว าผ เข าฝ กอบรมในส ปดาห ท 1 ม ความพ งพอใจเฉล ยต อห วข อการเร ยนอย ในเกณฑ ส งมาก (เก น 4.5) เก อบท กห วข อ ในด านเน อหา ก จกรรมการเร ยนร ความสามารถอาจารย ส วนเอกสารประกอบท กห วข อเป นภาษาอ งกฤษ จ งไม ค อยพ งพอใจมากน ก 9 ข อค ดเห นจากผ เข าฝ กอบรมต อส วนท ค ดว าชอบมากท ส ดในการเร ยนส ปดาห น เน อหา ก จกรร อาจารย ส อการเร ยนร หร อเอกสาร ภาพรวมหร อส งสน บ สน นการเร ย เน อหาท เข าใจง าย ส งท ได เร ยนร เน อหาในการเร ยน สามารถนำไปใช ได จร ง เน อห พยาบาลสามารถฟ ง/ เข าใจ/ นำไปใช ได เน อหาท สอน ม Exercise ให ปฏ บ ต เห นภาพความเป นจร งมากข น เน อหาท กอย าง เพราะเป นส งท เห น แต ไม เคยร บร ว าเป นระบบเช นท เร ยน ร ปแบบการจ ดก จกรรมการอบรมไม เร งร บ + ไม น าเบ อ บรรยากาศในการเร ยนการสอน ชอบบรรยากาศในการเร ยนการสอน ได ร จ กเพ อนรพ.อ น ท กคนท มาเร ยนก เป นก นเองด การเร ยนการสอนท เร ยบง ายเป นก นเอง นำไปใช ได ก บการทำงาน บรรยากาศในการเร ยน เป นก นเอง ล กษณะแนวการสอนของว ทยากรเข าใจง าย เข าใจง าย เห นภาพพจน อาจารย ถ ายทอดได ด มากคะ ชอบอาจารย มากเลยคะ ความสามารถของอาจารย ว ทยากรม ความร ถ ายทอดได ด อาจารย ผ สอนม ความสามารถในการให ความร เป นก นเอง ทำให บรรยากาศสน กสนาน ชอบว ธ การสอนของอาจารย สายพ ณคะ สอนเข าใจง าย อาจารย สอนด เข าใจง าย ไม น าเบ Action ของอาจารย เวลาสอ ชอบ Style การสอนของอาจารย ทำให ไม ง วงนอน และเข าใจได ง ายข น ว ทยากรสอนแบบเข าใจง าย ว ธ การนำเสนอของอาจารย สามารถแปลทฤษฎ มาเป นร ปธรรมในการปฏ บ ต ฟ งแล วเข าใจง าย เน อหา และความสามารถของอาจารย เทคน คการสอนของอาจารย เก งมาก ๆ เร ยนไม เบ อเลย ประท บใจอาจารย ท สอนมาก ๆ คะ เน องจากอธ บายและยกต วอย างให เข าใจ มองเห นภาพประกอบ อาจารย ผ สอน และว ทยากรท กท าน สไตล การสอนของอาจารย สายพ ณส ดยอดคะ Slide สวยทำให เข าใจง าย ชอบท กอย างคะ ผ เข าเร ยน น าร ก ท กคนเลย เป นก นเองด ท กอย าง อ น ๆ ด แล วคะ ส งท ผ เข าฝ กอบรมค ดว าควรปร บปร งในส ปดาห น เน อหา - ก จกรรม ในก จกรรมการเร ยนร น าจะให discuss รวมท งกล มใหญ เพ อให ผ อ นได แลกเปล ยนประสบการณ และเร ยนร ซ กถามอาจารย ด วยว าถ าเจอแบบน นควรทำอย างไร อาจารย - 10 ส อการเร ยนร หร อเอกสาร ภาพรวมหร อส งสน บ สน นการเร ยน สร ปผลการดำเน นงาน เอกสารประกอบการสอน ถ าเป นไปได น าจะใช ภาษาไทยบ าง สะดวกอ าน ไม ต องแปลมาก เอกสารพกพาไม สะดวก ไม เร ยงลำด บหน าให ช ดเจน เอกสารควรเป นเล มม หน าเร ยงลำด บให ด เอกสารพกพาสะดวก ไม ใช เป นแฟ มแบบน ถ อไปมาไม สะดวก แฟ มเอกสารคะ ใหญ มากพกพาไม สะดวก เอกสารให น อยเก น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks