Sofonias 1:1 1 Sofonias 1:2. Sofonias ayvu oĩa - PDF

Description
Sofonias 1:1 1 Sofonias 1:2 Sofonias ayvu oĩa Sofonias ayvu oĩa Profeta Sofonias omombe'u Nhanderuete ombopaga ete aguã Judá ha'e Jerusalém py ikuai va'e, mba'eta aipoe'i: Aupi 'rã xepo Judá kuery ha'e

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 9 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sofonias 1:1 1 Sofonias 1:2 Sofonias ayvu oĩa Sofonias ayvu oĩa Profeta Sofonias omombe'u Nhanderuete ombopaga ete aguã Judá ha'e Jerusalém py ikuai va'e, mba'eta aipoe'i: Aupi 'rã xepo Judá kuery ha'e Jerusalém pygua kuery rovai. Ha'e va'e gui amomba 'rã Baal pegua ra'angaa pegua ha'e javi, ta'angaa pe mba'emo ome'ẽ va'e rery, ta'angaa pegua sacerdote ikuai va'ekue guive, he'i (1.4). Ha'e pygua kuery anho e'ỹ ombopaga 'rã. Ha'e nunga rupi Senhor aipoe'i: Xerarõ ke pekuapy, anhomokanhymba aguã apu'ãa ára peve. Ha'e rami vy amboatypa 'rã peteĩ-teĩ regua, ha'e kuery re xeayvu vaiague amoingo aguã, xepoxya ha'e javi guive. Mba'eta tata py amomba 'rã kova'e yvy ha'e javi, nda'evei etea aexa uka vy, he'i (3.8). Ha'e rã hexe ojerovia va'e kuery pe ma aipoe'i: Sião pygua kuery, peporaei ke. Israel pygua kuery, pevy'a vaipa ke. Jerusalém pygua kuery, pevy'a ke pendepy'a ha'e javi py, pevy'a. Mba'eta Senhor omboguepa ae ma pepaga aguã va'ekue, omoxẽ ma guive penderovaigua kuery. Penembyte oĩ Senhor Israel kuery ruvixa va'e. Ha'e ramo mba'emo vai ndouvei ma 'rã pexa aguã, he'i ( ). Judá ha'e Jerusalém pygua kuery rovai ijayvuague 1 Senhor oayvu Sofonias pe ombou va'ekue. Ha'e va'e ma Cusi ra'y, Cusi ma Gedalias ra'y, Gedalias ma Amarias ra'y, ha'e Amarias ma Ezequias ra'y. Amom ra'y Josias Judá pygua huvixa oĩ jave py oayvu ombou. 2 Ha'e vy Senhor aipoe'i: Sofonias 1:3 2 Sofonias 1:11 Anhetẽ ete, amomba 'rã yvy re ikuai va'e ha'e javi. 3 Amomba 'rã avakue ha'e mymba, guyra yvate rupi oveve va'e ha'e pira ye'ẽ rupigua. Amomba avi 'rã nhomboeko ky'aa rupi ikuai va'e, heko vai reve. Yvy gui amokanhymba 'rã avakue he'i Senhor. 4 Aupi 'rã xepo Judá kuery ha'e Jerusalém pygua kuery rovai. Ha'e va'e gui amomba 'rã Baal ra'angaa pegua ha'e javi, ta'angaa pe mba'emo me'ẽa kuery rery, ta'angaa pegua sacerdote ikuai va'ekue guive. 5 Amomba avi 'rã oo áry yva re ikuai va'e mbojeroviaa kuery, ha'e Senhor ombojerovia vy hexe oura reve tuuete ramigua Milcom re voi oura avi va'e. 6 Amomba avi 'rã Senhor gui ojepe'a va'e, ha'e Senhor oeka e'ỹ, neĩ ixupe noporandui va'e kuery guive he'i. Senhor opoxya oexa uka aguã ára re ijayvuague 7 Pekyrirĩ Senhor Nhanderuete renonde, mba'eta ovaẽ rai'i ma Senhor ára. Mba'eta Senhor oguereko katu mba'emo ojuka vy ixupe ome'ẽa aguã, oiky'a'opa ma guive ha'e py ou aguã oenoĩ va'ekue. 8 Senhor aipoe'i: Ha'e va'e ára ma ambopaga 'rã joe opena va'e, huvixave ra'y kuery, ha'e amboae regua ao py onhemonde va'e ha'e javi. 9 Ha'e va'e ára ambopaga avi 'rã ta'angaa pegua opy oike va'e ha'e javi, ha'e opatõ kuery ro py jojukaa ha'e jokorea rupi rive ikuai va'e. 10 Ha'e va'e ára peteĩ haxẽ va'e onhendu 'rã Pira vendeaty rokẽ oĩa guive, ojae'o nhendu 'rã tetã yvy'ã guyve rupi guive, hevovo rei nhendu 'rã yvy'ã'i ikuai va'e guive he'i Senhor. 11 Mactés tetã pygua kuery, peneraxẽ avi, mba'eta Canaã yvy pygua kuery ha'e javi omokanhymbaa ma, prata opeja va'e kuery guive omombaa. Sofonias 1:12 3 Sofonias 2:1 12 Ha'e va'e jave ma Jerusalém tetã ha'e javi rupi aikuaa pota 'rã aikovy tataendy reve, ambopaga aguã avakue vinho gui oka'upa rei vy opy'a py Senhor ma iporã va'e moingoa e'ỹ, neĩ mba'emo vai omoingo va'e'ỹ guive, he'i va'e kuery. 13 Ha'e nunga rupi ha'e kuery mba'e rei-rei oipe'apaa 'rã, hoo ombovaipaa 'rã guive. Ha'e kuery ngoorã ojapo ju teĩ noĩ 'rã ha'e py, uva onhotỹ teĩ ndoy'ui 'rã vinho. 14 Ovaẽ rai'i ma Senhor ára ijavaete va'e. Ovaẽ rai'i ma, ou atã oiny. Pejapyxaka ke! Senhor ára ma nhomoingo axy aguã, avakue ipo'akapa va'e voi haxẽmba rei aguã guive. 15 Ha'e va'e ára ma opoxya oexa uka rã ojexavaia aguã ára, nda'ikuai kuaavei rei ha'e okanhymbaa aguã ára, pytũ vaikue rei ete 'rã, arai ha'e pytũ vaipaa ára, 16 mimby guaxu omonhe'ẽa aguã, ha'e gui tetã ikorapa va'e ha'e torre yvateve va'e re opu'ã va'e kuery ojapukai aguã ára. 17 Senhor aipoe'i: Avakue ikuai va'e re ambou 'rã imbojexavaiarã. Senhor rovai ha'e kuery ojejavy rire ára revegua e'ỹ rami 'rã ikuai. Ha'e kuery ruguy onhoẽa 'rã yvy ku'i rami, ha'e rã ho'okue ma mba'emo repoxi rami 'rã omomboa he'i. 18 Ha'e kuery prata ha'e ouro oguereko va'ekue ma Senhor opoxya oexa ukaa ára ndogueraa jepei 'rã. Mba'eta nda'evei etea rupi yvy ombovaipa 'rã tata nhombopagaarã py. Anhetẽ ete omokanhymba vyvoi 'rã yvy re ikuai va'e ha'e javi. 2 Filisteu kuery rovai ijayvuague 1 Peẽ pexĩ kuaa e'ỹ va'e, penhemboaty ke ha'e peikuaa pota porã pendereko re, Sofonias 2:2 4 Sofonias 2:9 2 oa'angaague ára ovaẽ e'ỹ mbove, mba'eta ha'e va'e ára ou ma oiny mba'emo pirekue oveve ovya rami. Pende'áry Senhor opoxya oexa uka aguã ou e'ỹ mbove peikuaa pota pendejee, tá, pendere ou e'ỹ mbove Senhor opoxya oexa uka aguã ára. 3 Ha'e gui peẽ yvy re peiko rive'ia rupi Senhor ayvu pejapopa va'e, peka pota ke Senhor. Teko porã rupi pota ke pendekuai, peiko rive'ia rupi reve. Ha'e rami rã Senhor poxya ára py xapy'a rei penenhomi 'rã. 4 Mba'eta Gaza tetã ma oejaa 'rã, Asquelom voi opyta 'rã tekoa e'ỹa. Asdode gui ma kuaray mbyte jave py omoẽmbaa 'rã, ha'e Ecrom gui ma oipe'apaa 'rã. 5 Nda'evei ete 'rã Quere pygua kuery ye'ẽ yvýry ikuai va'e pe. Ha'e gui ndee Canaã yvy filisteu kuery ikuaia, nderovai Senhor ijayvu vy Xee romomba 'rã, hekoa va'ekue ndoikoavei peve, he'i 'rã. 6 Ye'ẽ yvýry ma opyta 'rã nhuũndy vexa'i okaru atyrã rive, vexa'i re opena va'e rekoarã, ha'e vexa'i kuery kora oĩ aguã. 7 Ye'ẽ yvýrygua ma Judá kuery mba'erã opyta 'rã. Ha'e py omongaru 'rã guymba kuery, ha'e ka'aru nhavõ onhenomba 'rã Asquelom tetã py oo ikuai va'e py, mba'eta ha'e kuery re Senhor Tuuete oikuaa pota vy ombopyau 'rã ikuaia. Moabe ha'e Amom pygua kuery rovai ijayvuague 8 Xee aendu ma Moabe pygua kuery nhombojaru reia rupi ijayvu va'e, Amom pygua kuery jojojai reia guive. Xevygua kuery rovai ijayvu rei okuapy, ijyvy re guive. 9 Ha'e nunga rupi anhetẽ ete xee ae rekove rupi aura vy aipoa'e: Moabe opyta 'rã Sodoma tetã rami, ha'e Amom pygua kuery ma Gomorra pygua rami 'rã opyta, pynondyrã, ygua juky rei va'erã ha'e ombovaipa pyre raka'e rã peve guarã. Ha'e rã xevygua kuery rembyrekue Sofonias 2:10 5 Sofonias 3:1 ma mba'emo oipe'apa 'rã ha'e gui, xevygua kuery okuave va'e ojopy 'rã omba'erã he'i Senhor ixondaro reta va'e, Israel kuery Ruete. 10 Ha'e kuery re ha'e nunga oiko 'rã onhemboyvate reiague re, mba'eta ojojai reia rupi onhemboyvate rei okuapy Senhor ixondaro reta va'e pegua kuery rovai. 11 Ha'e ramo ha'e kuery rovai Senhor oexa uka 'rã oavaetea, yvy gui tuuete ramigua ikuai va'e omokanhymba vy. Ha'e rami rire yy pa'ũ rupi ikuai va'e kuery ombojerovia 'rã okuapy, peteĩ-teĩ guekoa py ae. Etiópia ha'e Assíria pygua kuery rovai ijayvuague 12 Ha'e gui peẽ Etiópia pygua kuery ma pendejukapaa 'rã Senhor guigua kyxe py. 13 Kuaray ijapu'a'ia katy opo oupi vy ombovaipa avi 'rã Assíria yvy. Ha'e rami vy Nínive tetã ombovaipa ramo yvy piru reia 'rã opyta mba'eve jipovei rã. 14 Ha'e va'e tetã mbyte py vexa'i kuery opytu'u 'rã okuapy, mymba kuery mboae ijaty avi 'rã. Oo ytakue ikuai va'e áry ma oko guaxu ha'e kuĩ'i onhemboaity 'rã. Janela ikuaiague rupi onhendu 'rã guyra nhendua, ha'e rã okẽ py ma yty rive 'rã opyta, yvyrape yary guigua oipe'apaa rire. 15 Ha'e va'e tetã py ma ovy'a rei ha'e okyjea rupi e'ỹ ikuaia va'ekue. Ha'e pygua kuery ojeupe ae Xee ma peteĩ'i va'e aiko, xee rami etegua jipoi avave, he'i va'ekue. Ha'e rami teĩ tetã ombovaipa pyre opyta, ka'aguy rupigua opytu'u atyrã rive! Oaxa va'e kuery ojojai reia rupi otuvy nhe'ẽ ha'e okuave'ẽ 'rã jogueravy. 3 Jerusalém pygua kuery re ijayvuague 1 Ha'e gui nda'evei ete 'rã nhomoingo axya kuery retã pe, mba'eta nonhe'ẽ rendui ha'e iky'apa va'e ikuaia. Sofonias 3:2 6 Sofonias 3:8 2 Ha'e kuery ma nomboetei avave rei, onhemo'arandu ukaxe e'ỹ va'e, Senhor re ojerovia e'ỹ va'e, neĩ Nguuete re onhembojaxe e'ỹ va'e. 3 Ha'e pygua yvatekueve ma guary okororõ va'e rami joguereko. Nhomboayvua kuery ma aguara'i pytũ guýry joguero'aa rami ikuai, ikãgue rive'i ma voi ko'ẽgue jevy guarã ndoejai va'e rami. 4 Ha'e pygua profeta kuery voi hi'arandu e'ỹ va'e, anhetẽ rupi e'ỹ ikuai va'e meme. Ha'e pygua sacerdote kuery ma omongy'apa 'rã oo iky'a e'ỹ va'e, lei rupi e'ỹ ikuai vy. 5 Ha'e rã Senhor ma heko porã ete va'e oiko ha'e kuery mbyte, teko vai ojapo va'e'ỹ. Ko'ẽ nhavõ 'rã oexa uka teko porã rupi oikoa. Ha'e ma ndojapo e'ỹi oayvuague. Ha'e rã heko vai va'e kuery ma noxĩ kuaai. 6 Ha'e nunga rupi Senhor aipoe'i: Amokanhymba yvy regua, ha'e kuery pegua torre ikuai va'ekue voi ambovaipa ma. Hetã mbyte rupi ajapo noĩavei aguã rami, ha'e rupi oaxa va'erã jipoi ramo. Ha'e kuery retã ikuai va'ekue ambovaipa ma, mava'eve ete noĩavei aguã. 7 Ha'e rire xee aipoa'e: Aỹ ma ri nhi'ã peẽ kuery xerenonde pejererokyjea rupi 'rã pendekuai, xevy pe penhemo'arandu uka 'rã guive, penderekoa ombovaipaa e'ỹ aguã, ambovaipa aguã re xeayvu teĩ, ha'e. Ha'e rami teĩ ha'e kuery ko'ẽ rai reve ovy vy onhemongy'apa reive okuapy. Jerusalém pygua kuery ogueraa jepe aguã re ijayvuague 8 Ha'e nunga rupi Senhor aipoe'i: Xerarõ ke pekuapy, anhomokanhymba aguã apu'ãa ára peve. Mba'eta xepy'a re amoĩ yvy regua kuery amono'õmba aguã. Ha'e rami vy amboatypa 'rã peteĩteĩ regua, ha'e kuery re xeayvu vaiague amoingo aguã, Sofonias 3:9 7 Sofonias 3:17 xepoxya ha'e javi guive. Mba'eta tata py amomba 'rã kova'e yvy ha'e javi, nda'evei etea aexa uka vy. 9 Ha'e gui ma yvy regua kuery pe ame'ẽ ju 'rã ijuru iky'a e'ỹ va'erã, Senhor rery rupi ojapukai ha'e hexeve peteĩ rami ikuai aguã. 10 Ha'e ramo Etiópia yvy regua yakã ikuai va'e rovai rupi ikuai avi xemboetea kuery, amoaĩmba va'ekue ramymino kuery. Ha'e va'e kuery voi xevy pe ogueru 'rã ome'ẽ va'erã. 11 Ha'e va'e ára xee noromoxĩmbai 'rã mba'emo pejapoague gui, naxenhe'ẽ rendui rire teĩ. Mba'eta penembyte gui aipe'apa 'rã onhemboyvatea rupi ovy'a rei va'e. Ha'e rami rire napenhemboyvatevei ma 'rã xevygua yvyty iky'a e'ỹ va'e áry. 12 Ha'e rami 'rãgue py penembyte aeja 'rã ikuai rive'i ha'e onhemo'yvyĩ'i kuaa va'e, xee Senhor rery rupi ojerovia va'erã. 13 Ha'e ramo Israel kuery rembyrekue ndojejavyvei ma 'rã, neĩ nda'ijapuvei ma 'rã. Ha'e kuery juru py noĩvei 'rã apekũ nhombotavya rupi ijayvu va'e, mba'eta arupa 'rã mymba kuery nhuũndy rupi onhenomba va'e rami ikuai aguã, ha'e jipoavei 'rã imondyiarã. 14 Sião pygua kuery, peporaei ke. Israel pygua kuery, pevy'a vaipa ke. Jerusalém pygua kuery, pevy'a ke pendepy'a ha'e javi py, pevy'a. 15 Mba'eta Senhor omboguepa ae ma pepaga aguã va'ekue, omoxẽ ma guive penderovaigua kuery. Penembyte oĩ Senhor Israel kuery ruvixa va'e. Ha'e ramo mba'emo vai ndouvei ma 'rã pexa aguã. 16 Ha'e va'e ára py Jerusalém pe aipo'ea 'rã: Sião pygua kuery, pekyje eme. Pemoe'õgue eme pendejyva. 17 Mba'eta penembyte rupi oiko Senhor Penderuete. Ha'e ma ipo'akapa va'e pendereraa jepe aguã, pendererovy'a Sofonias 3:18 8 Sofonias 3:20 ete 'rã guive. Penderayvua rupi vy penembopyau 'rã, pendererovy'a 'rã oporaeia rupi, 'ea 'rã. 18 Senhor aipoe'i: Xevygua ngaru oiko aguã py ndoo reguai vy iporiaupa va'ekue ma xee arupa ju 'rã. Ha'e va'e kuery ma penderegua ae teĩ ojojai poyi pyrã ikuai va'ekue. 19 Ne'exa, ha'e va'e jave py ambopagapa 'rã penembojexavaiare kuery. Ha'e rã oguata vaikue'i va'e ma xee araa jepe 'rã, omoxẽ mbyre arupa ju 'rã. Ha'e rami vy ha'e kuery ajapo 'rã omboetepaa ha'e hery re ima'endu'aa aguã rami, yvy ha'e javi oxĩmba rei okuapyague nhavõ rupi ae. 20 Ha'e va'e jave py xee roguerupa vy romono'õmba ju 'rã. Ha'e rami vy anhetẽ ete ajapo 'rã yvy regua kuery ha'e javi gui penderery re ima'endu'a porãave ha'e penemboeteave aguã rami, pexaa py pendekuaia ambopyau ramo he'i Senhor. Nhanderuete ayvu iky'a e'ỹ va'e New Testament in Guaraní, Mbyá copyright 2004 Wycliffe Bible Translators, Inc. 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. Language: Mbyá Guaraní (Guaraní, Mbyá) 9 Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc. Copyright Information 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information: You must give Attribution to the work. You do not sell this work for a profit. You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures. Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request. Printed book ISBN X The New Testament in Guaraní, Mbyá This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0. You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that: You include the above copyright information. You do not sell this work for a profit. You do not change any of the actual words or punctuation of the Scriptures. Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners ISBN 10 PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 27 Feb 2017 from source files dated 8 Sep fa3b ae9-b829-5df4ddfbf957
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks