โครงการข บเคล อนการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office - PDF

Description
-139- โครงการข บเคล อนการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office 1.หล กการและเหต ผล ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร กระทรวง/กรม 1.1 นโยบายร ฐบาลการบร หารก จการบ านเม องท ด ในประเด นประส ทธ ภาพการบร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 7 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-139- โครงการข บเคล อนการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office 1.หล กการและเหต ผล ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร กระทรวง/กรม 1.1 นโยบายร ฐบาลการบร หารก จการบ านเม องท ด ในประเด นประส ทธ ภาพการบร หารราชการแผ นด น ท ระบ ให ม การเสร มสร างประส ทธ ภาพของระบบการบร หารงานแบบบ รณาการอย างต อเน องยกระด บสมรรถนะ ของส วนราชการและหน วยงานของร ฐพ ฒนาและส งเสร มร ปแบบโครงสร างและระบบการบร หารงานใหม ท ม ความย ดหย นคล องต วส งและปร บปร งระบบบร การประชาชนให เป นเช งร กมากข นท งในร ปแบบการเพ ม ศ นย บร การครบวงจรท ครอบคล มการให บร การท หลากหลายข นและการให บร การ ถ งต วบ คคลผ านระบบ ศ นย บร การร วม และระบบร ฐบาลอ เล กทรอน กส ท สมบ รณ แบบม งเน นการจ ดการความร และพ ฒนาส วนราชการ และหน วยงานของร ฐ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร ม การสร างนว ตกรรมในการท างานอย างประหย ดและ ม ประส ทธ ภาพ 1.2 ย ทธศาสตรการบร หารก จการบานเม องท ด 1.3 ย ทธศาสตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท 4 การบร หารจ ดการท ด - ระบบการบร หารงานม ค ณภาพและม ธรรมาภ บาลเป นท ยอมร บของผ ร บบร การ - พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลให สามารถปฏ บ ต งานอย างม ค ณภาพ - เกษตรกรได ร บข อม ลข าวสารทางการเกษตรท นเวลา ถ กต อง 1.4 คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) ได ม มต ให ด าเน นการจ ดต งศ นย ช วยเหล อผล ตผลทางการ เกษตรเพ อข บเคล อนนโยบายด านการเกษตรให ม ประส ทธ ภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ งมอบหมายให ท ก ส วนราชการในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ดต งศ นย บร การประชาชนด านการเกษตร เพ อสน บสน นการ ดาเน นงานของศ นย การช วยเหล อผล ตผลทางการเกษตร พร อมท งเผยแพร ประชาส มพ นธ และร บเร องร องเร ยน ของเกษตรกรและประชาชนข นในท กหน วยงานท ม ท ต งอย ในส วนภ ม ภาค ท งน กรมส งเสร มการเกษตรได ดาเน นการน าร องในป 2557 จ านวน 115 อ าเภอ เพ อให การบร การแก เกษตรกรครอบคล มท กอาเภอท วประเทศ จ งม ความจาเป นท จะต องพ ฒนาและขยายผลการดาเน นงานส าน กงาน เกษตรอาเภอ Smart Office จานวน 882 อ าเภอท วประเทศ 2. แนวค ดโครงการในภาพรวม กรมส งเสร มการเกษตรม การจ ดบร การให เกษตรกรในระด บพ นท โดยพ ฒนาช องทางการเข าถ งบร การ ทางด านการเกษตรอย างท วถ ง สะดวก รวดเร ว สร างโอกาสการบ รณาการการทางานร วมก บหน วยงานและภาค ส วนท เก ยวข อง และได ให ความส าค ญก บการให บร การของส าน กงานเกษตรอ าเภอในล กษณะของศ นย บร การ แบบเบ ดเสร จ (One-Stop-Service) หร อส าน กงานเกษตรอ าเภอ Smart Office โดยเร มด าเน นงานมาต งแต ป จานวน 101 อาเภอ และในป 2557 จ านวน 14 อ าเภอ รวมท งส น 115 อ าเภอ ซ งกรมส งเสร ม การเกษตรได ให การสน บสน นงบประมาณอ าเภอละ 500,000 บาท ในการปร บปร งส าน กงานเกษตรอ าเภอให ม สภาพเหมาะสมต อการให บร การเกษตรกรและประชาชนท มาต ดต อราชการ และวางร ปแบบส าน กงานท -140- อานวยความสะดวกต อการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท เพ อรองร บการปฏ บ ต งานระบบอ เล กทรอน กส ในป 2558 จะขยายผลการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ให ครอบคล มท กจ งหว ด ท กอ าเภอ โดยพ ฒนา สาน กงานเกษตรอาเภอท เหล ออ ก จานวน 767 อาเภอ เพ อให ครอบคล มท งประเทศรวมท งส น 882 อาเภอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได จ ดทาโครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร การเกษตรกรด วยสมาร ทการ ด ท วประเทศ เกษตรกรอ จฉร ยะ หร อ เกษตรกรปราดเปร อง ภายใต โครงการ Smart Farmer/ Smart Officer เป นการรวม 4 หน วยงานภาคร ฐ ได แก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม และกระทรวงเทคโนโลย และสารสนเทศ ซ งเป นจ ดเร มต นของการบ รณาการข อม ล ของเกษตรกรอย างแท จร งท จะม การเก บรวบรวม และท าทะเบ ยนเกษตรกรร วมก บทะเบ ยนราษฎร และท าการ เช อมโยงข อม ลจ ดเก บในบ ตรประชาชนสมาร ทการ ด ซ งจากนโยบายด งกล าวน จะต อยอดไปส การจ ดเก บข อม ล แผนท ทางการเกษตร และก าวไปส นโยบายการจ ดโซนน งทางการเกษตรในอนาคต และได ม การจ ดท าต นแบบ ระบบ Thai Smart Farmer ซ งถ อเป นระบบบร การเกษตรกรในพ นท ท ม ประส ทธ ภาพโดยใช บ ตร Smart Card ในการเข าถ งบร การ (www.thaismartfamer.net) และม ใช Single Form ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการข นทะเบ ยนเกษตรกรและปร บปร งข อม ลท ข นทะเบ ยนไว แล ว โดยม ระบบส าค ญ 4 ระบบย อย ค อ 1.ตรวจสอบข อม ลเกษตรกร (e-check) 2.บร การให ก บประชาชน (e-service) 3.เกษตรกรต นแบบ/เจ าหน าท ต นแบบ (e-contact) และ 4.ข อม ลองค ความร (e-knowledge) กรมส งเสร มการเกษตรในฐานะท เป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และม ภารก จ หล กในการส งเสร มและพ ฒนาเกษตรกร ครอบคร วเกษตรกร องค กรเกษตรกร และว สาหก จช มชน ให ม ความ เข มแข งพ งพาตนเองได กรมส งเสร มการเกษตรม นโยบายให น าระบบ และจ ดต ง ศ นย บร การประชาชนด านการเกษตร มาให บร การเกษตรกรในส าน กงานเกษตรอ าเภอ ด งน น เพ อให ส าน กงาน เกษตรอ าเภอเป นช องทางในการเข าถ งบร การทางด านการเกษตรแบบเบ ดเสร จ (One Stop Service) สะดวก รวดเร ว โดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย จ งควรม การพ ฒนาแนวทางในการด าเน นงานของส าน กงานเกษตรอ าเภอ Smart Office เพ อหาว ธ การปร บปร งสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ให ม ความม งม นในงานบร การท เป นเล ศ ซ งหากโครงการน ประสบผลสาเร จก จะช วยแก ไขป ญหาด านการเกษตรท เก ดข นในพ นท ได อย างรวดเร ว และเหมาะสมก บบร บทของแต ละพ นท ต อไป 2.1 เป าประสงค หล ก สาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office สามารถให บร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ รวดเร ว และท นต อสถานการณ กลย ทธ การดาเน นงาน/ก จกรรมหล ก พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เตร ยมความพร อมการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ป บร หารจ ดการและสน บสน นการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office 3. การดาเน นโครงการ ป ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาสาน กงานเกษตรอาเภอในการทาหน าท เป นศ นย กลางในการให บร การด านการเกษตร แก เกษตรกรและประชาชนในพ นท ได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งเผยแพร ประชาส มพ นธ ข าวสารด านการเกษตร ในพ นท 2) เพ ออานวยความสะดวกให แก เกษตรกรและประชาชน ในการช วยเหล อ ร บเร องร องเร ยน และ แก ไขป ญหาด านการเกษตรได อย างรวดเร ว และท นต อสถานการณ 3) เพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลเกษตรกรปราดเปร อง (www.thaismartfarmer.net) ระบบ สารสนเทศศ นย บร การประชาชน (http://help.doae.go.th) และระบบศ นย เร ยนร การเพ มประส ทธ ภาพการ ผล ต (http://learningpoint.doae.go.th) ให สามารถรองร บการให บร การด านการเกษตรแก เกษตรกรได อย าง ม ประส ทธ ภาพ สะดวก และรวดเร ว 4) เพ อเพ มประส ทธ ภาพการให บร การงานส งเสร มการเกษตร 4. เป าหมาย/สถานท ดาเน นการ สาน กงานเกษตรอาเภอ ใน 77 จ งหว ด จานวน 882 อาเภอ 5. ก จกรรมและว ธ การดาเน นงาน ในการข บเคล อนการดาเน นงานตามนโยบาย Smart Office กรมส งเสร มการเกษตรได ก าหนดก จกรรม การด าเน นงานท ครอบคล มภารก จของกรมส งเสร มการเกษตรท ส าค ญค อได วางระบบการท างานให ผสมผสาน เข าเป นส วนหน งของการท างานตามระบบปกต ของกรมส งเสร มการเกษตร ส าหร บก จกรรมการด าเน นงาน ประกอบ ด วย 3 ก จกรรมหล ก ได แก 5.1 พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 5.2 เตร ยมความพร อมการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ป บร หารจ ดการและสน บสน นการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ในการน ได กาหนดรายละเอ ยดของก จกรรม ว ธ การ/ข นตอนการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ กลไกการด าเน นงาน กรอบเวลา และผลสาเร จท ม งหว ง ด งรายละเอ ยดต อไปน พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พ ฒนาระบบฐานข อม ล 1) พ ฒนาระบบฐานข อม ลเกษตรกรปราดเปร อง (www.thaismartfarmer.net) ระบบสารสนเทศ ศ นย บร การประชาชน (http://help.doae.go.th) และระบบศ นย เร ยนร การเพ มประส ทธ ภาพการผล ต (http://learningpoint.doae.go.th) ออกแบบและจ ดท าโปรแกรมฐานข อม ลเพ อรองร บการปฏ บ ต งานของ กรมส งเสร มการเกษตร 2) ทดสอบการใช งานโปรแกรมและปร บปร งแก ไขให สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถรองร บการปฏ บ ต งานตามแนวทางท กรมส งเสร มการเกษตรกาหนด 3) จ ดทาค ม อการใช งานโปรแกรมสาหร บให เจ าหน าท ใช ในการปฏ บ ต งาน 4) อบรม ช แจงทาความเข าใจ และสาธ ตว ธ การใช โปรแกรมให ก บผ เก ยวข อง 5) ต ดตาม สน บสน น และช วยแก ไขป ญหาในการใช โปรแกรมแก เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต โดยก าหนด ช องทางการต ดต อส อสารท สะดวก รวดเร วเพ อให สามารถแก ไขป ญหาได อย างท นท วงท ม การมอบหมาย ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน และแจ งให ผ เก ยวข องทราบอย างท วถ ง จ ดซ อว สด อ ปกรณ และต ดต งระบบ 767 แห ง ใน 77 จ งหว ด 1) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารขออน ม ต หล กการและงบประมาณในการจ ดซ อว สด อ ปกรณ ท จาเป น จานวน 7 รายการ ในการใช งานระบบ thaismartfarmer.net และ ด งน 1. อ ปกรณ กระจายส ญญาณ แบบ 10/10 Mbps ขนาดไม น อยกว า 16 Ports 2. จ างเหมาเด นสายส ญญาณระบบเคร อข าย UTP 3. จอภาพ LCD หร อ LED ขนาดไม น อยกว า 20 น ว 4. เคร องอ าน Smart Card 5. เคร องอ าน Barcode 6. กล อง Web Camera 7. สายหร ออ ปกรณ แยกส ญญาณจอภาพแบบ 1 Input 2 Output 2) กรมส งเสร มการเกษตรโอนเง นให จ งหว ด 3) จ งหว ดดาเน นการจ ดซ อว สด และอ ปกรณ พร อมต ดต งระบบ 5.2 เตร ยมความพร อมการดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ป ส มมนาเช งปฏ บ ต การแนวทางดาเน นงานสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office ให ก บเจ าหน าท ของเขตและส วนกลาง ส วนกลางดาเน นการจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อเตร ยมความพร อมการด าเน นงานส าน กงานเกษตร อาเภอ Smart Office ให ก บเจ าหน าท ของเขตและส วนกลาง จานวน 1 คร ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) กาหนดต วช ว ดและเกณฑ การว ดสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office 2) หาข อตกลงร วมและวางแผนการดาเน นงานพ ฒนาสาน กงานเกษตรอาเภอ Smart Office 3) กาหนดกรอบการถอดบทเร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks