Service Profile หน วยงาน สารบรรณ โรงพยาบาลสอง จ งหว ดแพร - PDF

Description
Service Profile หน วยงาน สารบรรณ โรงพยาบาลสอง จ งหว ดแพร ว นท ปร บปร งข อม ลล าส ด 5 ม ถ นายน 2558 ๑. บร บท หน วยงานสารบรรณให บร การร บ ส งหน งส อราชการทางจดหมายและทางส ออ เลคทรอน คส (FTP) และ อ านวยความสะดวกในด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 8 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Service Profile หน วยงาน สารบรรณ โรงพยาบาลสอง จ งหว ดแพร ว นท ปร บปร งข อม ลล าส ด 5 ม ถ นายน 2558 ๑. บร บท หน วยงานสารบรรณให บร การร บ ส งหน งส อราชการทางจดหมายและทางส ออ เลคทรอน คส (FTP) และ อ านวยความสะดวกในด านการให บร การถ ายเอกสารและด แลความเร ยบร อยพร อมใช ของห องประช มแก เจ าหน าท ภายในให ม ความสะดวก รวดเร ว และเก ดความพ งพอใจ ๑.๑ หน าท และเป าหมาย ( Purpose ) - ให บร การงานสารบรรณและงานธ รการท วไป เช น - การร บ ส งหน งส อราชการทางจดหมายและส ออ เลคทรอน คส (FTP) - การให บร การการจ ดเก บ การย มตลอดจนการทาลายเอกสารทางราชการ - การให บร การด านการจ ดเก บหน งส อเข าห องสม ด - การให บร การด านการถ ายเอกสาร - ให บร การงานด านสว สด การต าง ๆ เช น การจ ด / เตร ยม ห องประช ม และอาหารว าง - พ ฒนาค ณภาพงานบร การอย างต อเน อง - ม งเน นการทางานเป นท ม - สร างความพ งพอใจให ก บผ ร บบร การ ๑.๒ ขอบเขตบร การ ( Scope of Service ) - ร บ ส งหน งส อราชการท งภายในและภายนอก - โต ตอบหน งส อราชการ - เก บร กษา ย ม ทาลายหน งส อราชการ - ต ดต อประสานงานก บหน วยงานท งภายในและภายนอก - ด แลความเร ยบร อยพร อมใช ของห องประช ม - บร การการถ ายเอกสารให ก บเจ าหน าท ในโรงพยาบาลและบ คคลภายนอก ๑.๓ ผ ร บผลงานและความต องการท สาค ญ กล มผ ร บผลงาน ความต องการของผ ร บบร การ ม ๒ กล ม ๑. กล มภายใน - ได ร บบร การท รวดเร ว สะดวก และถ กต อง - เจ าหน าท ผ ร วมงาน - ได ร บการต ดต อประสานงานท ด - พฤต กรรมให บร การท ด - ได ร บข อม ลท ถ กต องและช ดเจน ๒. กล มภายนอก - ญาต ผ ป วย/ผ ป วย หร อ บ คคลอ น ( ส วนราชการต าง ๆ ) ๑.๔ ความต องการประสานภายในท สาค ญ - บร การท รวดเร ว สะดวก และถ กต อง - การต ดต อประสานงานท ด - ข อม ลท ถ กต องและช ดเจน - ได ร บการต อนร บ การอ านวยความสะดวก และความร วมม อท ด - ได ร บข อม ลท ถ กต อง รวดเร ว และท นเวลา ม การประสานงานท ด ๑.๕ ล กษณะสาค ญของงานบร การและปร มาณงาน - บร การงานธ รการและงานสารบรรณด วยความรวดเร ว ถ กต อง และผ ร บบร การม ความพ งพอใจ - ปร มาณงาน ๑. หมวดงานสารบรรณ ร บหน งส อราชการ 2}764 ฉบ บ ( 7 เด อน ) ส งหน งส อราชการ 2,069 ฉบ บ ( 7 เด อน ) ๒. หมวดงานธ รการท วไป - การบร การถ ายเอกสารให ก บหน วยงานภายในโรงพยาบาล - บร การห องประช ม, งานค นข อม ลทางเว บไซด ทาง อ นเตอร เน ท เข าร วมก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ, งานพ ธ การ ต าง ๆ, งานรณรงค ๕ ส ในงานธ รการ - การให บร การและการด แลห องประช ม ๑.๖ ประเด นค ณภาพท สาค ญ ( Key Quallty Issue ) - ลดความผ ดพลาดในการส งเอกสาร - ลดระยะเวลาการค นหาเอกสาร - ลดการส ญหายของเอกสาร ๑.๗ ความท าทายและความเส ยงสาค ญ - การส งเอกสารล าช า - เอกสารส ญหาย - เว ยนเอกสารล าช า - ส งเอกสารผ ดท - เจ าหน าท เส ยวต อการได ร บอ นตรายจากการท างาน เช น ได ร บแสงร งส จากเคร องถ ายเอกสาร, ผงหม กจากเคร องอ ดสาเนา, การน งพ มพ งานนานทาให ปวดหล ง และต อระบบสายตา ๑.๘ จ ดเน นในการพ ฒนา พ ฒนาระบบการร บ ส ง เอกสารทางอ เลคทรอน คส ( E-office ) เพ อความรวดเร วในการร บ ส ง หน งส อราชการ และหน งส อทางราชการต าง ๆ ท ประกาศร บสม คร หร อประกาศผลจะด าเน นการแจ งประกาศลง ทางเว บไซด แทนการสาเนาป ดประกาศทางบอร ดประชาส มพ นธ ๑.๙ ศ กยภาพและข อจาก ดในด านปฏ บ ต งาน ( คน, เทคโนโลย, เคร องม อ ) - อ ตรากาล งผ ปฏ บ ต งานม เจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ๒ คน - เคร องม ออ ปกรณ : เคร องโทรสาร ( แฟกซ ) เคร องคอมพ วเตอร เคร องปร นเตอร เคร องพ มพ ด ด เคร องถ ายเอกสาร เคร องอ ดสาเนา เคร องโทรศ พท - ม ระบบร บ ส งหน งส อทางอ เลคทรอน กส ใช เคร องคอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งาน - จะม โครงการน าเอาระบบ E-office มาใช ในหน วยงานและส อสารก นระหว างบ คลากร ในหน วยงาน ๑.๑๐ ประเด นการสร างเสร มส ขภาพท เก ยวข อง - บ คลากรได ร บการตรวจส ขภาพประจาป ๑๐๐ % ตลอดจนการเปล ยนพฤต กรรมของตนเอง - ท าทางในขณะน งท างาน แนะน าการใช เคร องม อ เช น คอมพ วเตอร เคร องถ ายเอก สาร เพ อป องก นสารเคม จากเคร องพ มพ เคร องถ ายเอกสาร ๑.๑๑ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด การพ ฒนา ประเด นค ณภาพท สาค ญ เป าหมาย / / ความท าทายท สาค ญ ว ตถ ประสงค - การพ ฒนาการจ ด - ความรวดเร วในการร บ ร บ ส งเอกสารทาง ส งเอกสาร อ เลคทรอน กส ต วช ว ดและผลล พธ ก จกรรมการพ ฒนา - อ บ ต การณ ความล าช า การดาเน นการตามช น ความเร วของเอกสาร - ด วนท ส ดดาเน นการท นท - ด วนมากดาเน นการ โดยเร ว - ด วนดาเน นการเร วกว า ปกต เท าท จะทาได - ท วไปปฏ บ ต ตามข นตอน งานสารบรรณ - พ ฒนาระบบเอกสาร รวดเร วท นเวลาและ ถ กต อง ๒. กระบวนการสาค ญ ( Key Process ) กระบวนการทางาน ความเส ยง / ป ญหา ต วช ว ด ๑. การลงทะเบ ยนร บเอกสาร ไม ได ลงทะเบ ยนร บเอกสาร อ ตราการส ญหายของเอกสาร ๒. การจ ดส งเอกสาร ส งเอกสารผ ดพลาด จานวนคร งของการส งเอกสารผ ดพลาด ๓. การโต ตอบเอกสาร - จานวนคร งของการพ มพ หน งส อราชการ ๔. การจ ดเก บเอกสาร เอกสารส ญหาย / เก บสล บท จานวนเอกสารท เข าตามแฟ มงาน ๕. การทาลายเอกสาร การดาเน นการทาลายเอกสารล าช า เอกสารได ร บการทาลายตามระเบ ยบ ฯ ป ละ ๑ คร ง ๓. ต วช ว ดผลการดาเน นงาน ( Performance Indicator ) ป งบประมาณ ต.ค. ๕๗ เม.ย ๕๘ ๓.๑ กล มประชากรท สาค ญ ๑. กล มภายในองค กร ( เจ าหน าท ) ๒. กล มภายนอกองค กร ( บ คคลท วไป ) ๓.๒ ต วช ว ดของหน วยงาน ลาด บ ต วช ว ด เป าหมาย ๒๕๕๕ ๑. อ บ ต การณ ความล าช าของการดาเน นงานตามช น ร อยละ ๕ ร อยละ ๑ ความเร วของเอกสาร - ด วนท ส ด - ด วนมาก - ด วน - ปกต ๒. อ ตราการส ญหายของเอกสาร ร อยละ ๕ ร อยละ ๑ ๓. จานวนคร งของการส งเอกสารผ ดพลาด ร อยละ ๓ ร อยละ ๑ ๔. การโต ตอบเอกสารผ ดพลาด ร อยละ ๕-๕. การจ ดเก บเอกสารผ ดพลาด ร อยละ ๕ ร อยละ ๑ ๖. การทาลายเอกสาร ร อยละ ๕ ร อยละ ๔.๕ ๔. ระบบงานเพ อบรรล เป าหมายและม ค ณภาพ ( บทเร ยนจากการพ ฒนา ) ๔.๑ ระบบงานในป จจ บ นท พ ฒนาค ณภาพเสร จส นแล ว ป ญหา / โอกาสพ ฒนา ว ตถ ประสงค การปร บปร ง / เปล ยนแปลง ผลล พธ - ไม ได ลงบ นท กการร บ เอกสาร / จดหมายจาก ไปรษณ ย ลงทะเบ ยนหร อ EMS - เพ อพ ฒนาการร บ ส ง เอกสารส ญหาย - ป องก นเอกสารส ญหาย - ม การลงบ นท กการร บจดหมาย ลงทะเบ ยน / พ สด EMS ท ก ฉบ บ - การนาส งเอกสารท กฉบ บต อง ม การเซ นร บท กคร ง - ไม พบเอกสารส ญหาย - อ ตราความพ งพอใจของ ผ ร บบร การเพ มข น ๔.๒ การพ ฒนาค ณภาพท อย ระหว างดาเน นการ ป ญหา / โอกาสพ ฒนา ผลล พธ ท คาดหว ง การปร บปร ง / เปล ยนแปลง - พ ฒนางานระบบเอกสารทาง อ เล กทรอน กส - หล งจากม การพ ฒนาและปร บปร ง ตามข นตอนด งกล าวแล วไม พบว าม เอกสารส ญหาย - ม การ Scan หน งส อร บแล วจ ดเก บ ข อม ลเป น File ท กว น ๕. แผนการพ ฒนาต อเน อง ๑. พ ฒนาระบบการเว ยนเอกสารของหน วยงานด วยระบบอ เล กทรอน กส แทนเจ าหน าท เด นเว ยนเอกสาร เพ อให เก ดความสะดวก รวดเร ว ในการส อสารภายในหน วยงาน ๒. การพ ฒนาก จกรรม ๕ ส อย างต อเน องและย งย น ก จกรรมทบทวน ๑. พ ฒนาโดยการใช ระบบโปรแกรม E office ๒. พ ฒนาโดยการใช ระบบ Scan เอกสารในการจ ดส งเอกสาร ๓. พ ฒนาค ณภาพการป องก นการทาเอกสารส ญหาย ๔. พ ฒนาค ณภาพการไหลเว ยนเอกสารไม ท นเวลา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks