ระบบข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service) ของสหราชอาณาจ กร - PDF

Description
ระบบข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service) ของสหราชอาณาจ กร 1. จ ดเร มต น สหราชอาณาจ กรม การปฏ ร ประบบราชการมาเป นเวลากว า 30 ป โดยเร มต น จาก Fulton Report ท เสนอให ม การเปล ยนแปลงโครงสร างและการบร

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 7 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service) ของสหราชอาณาจ กร 1. จ ดเร มต น สหราชอาณาจ กรม การปฏ ร ประบบราชการมาเป นเวลากว า 30 ป โดยเร มต น จาก Fulton Report ท เสนอให ม การเปล ยนแปลงโครงสร างและการบร หารงานใน ภาคราชการ และต อมาในป ค.ศ สม ยนางมาร กาเรต แธชเชอร ด ารงต าแหน ง นายกร ฐมนตร ประเทศก าล งเผช ญก บภาวะว กฤต ทางการเง นและขาดความไว วางใจ จากประชาชน จ งได ม การปฏ ร ประบบราชการคร งใหญ โดยเน นท ประส ทธ ภาพของการ ให บร การ ร ฐบาลได จ ดต งหน วยประส ทธ ภาพ (efficiency unit) และปร บปร งระบบการ บร หารด านการเง น นอกจากน ย งม การด าเน นการต าง ๆ สร ปได ด งน ป ค.ศ จ ดท าโครงการ การปร บปร งด านการเง นการคล ง (Financial Management Initiative) ซ งม การมอบความร บผ ดชอบในการบร หารการเง นให แก ห วหน า หน วยงาน เพ อให การด าเน นงานม ความคล องต วและม ประส ทธ ภาพย งข น ป ค.ศ ได ม รายงานเร อง Improving Management in Government : The Next Step 2 ท เสนอว า หน าท ของร ฐในงานบร หารม ความแตกต างจากงานด านนโยบาย จ งจ ดต งหน วยงานบร หารส งก ดกรม เพ อท าหน าท บร หารเร ยกว า executive agency ซ ง ร ฐมนตร จะมอบอ านาจให Chief Executive ม หน าท ร บผ ดชอบด านการบร หารงานอย าง เต มท รวมท งต ดส นใจในการบร หารให ประสบความส าเร จภายใต งบประมาณท ได ร บการ จ ดสรร โดยร ฐมนตร จะจ ดสรรทร พยากร ก าหนดเป าหมาย และผลงานท ต องบรรล ผลส าเร จ ท งน ในการแต งต ง Chief Executive สามารถแต งต งจากบ คคลภายใน หร อภายนอก ราชการก ได 3 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให การด าเน นงานประสบผลส าเร จ 1 Cabinet Office, Strategic Review and Reform The UK Perspective, Section A : Introduction. April Copyright OECD p อ างแล ว หน า 2. 3 CABINET OFFICE, Finding Your Way Round Whitehall and Beyond, What Have Been the Main Strands of Recent Civil Service Reform?. p. 13. 2 ป ค.ศ ร ฐบาลจ ดต งโครงการ การแข งข นเพ อเพ มค ณภาพ (Competing for Qualities) 4 ตาม White Paper เร อง Competing for Quality Buying Better Public Service in 1991 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ภาคร ฐร บผ ดชอบเฉพาะก จกรรมท จ าเป น และให ม การแข งข นระหว างหน วยงานของร ฐก บหน วยงานของเอกชน โดยพ จารณาในเร อง ของความค มค า ในเด อนกรกฎาคม ป ค.ศ ม การจ ดต งโครงการ Citizen s Charter เป นโครงการท ม ระยะเวลา 10 ป โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มประส ทธ ภาพการให บร การ แก ประชาชน ในป ค.ศ Civil Service White Papers: Continuity and Change และ Taking Forward Continuity and Change ในป ค.ศ ย นย นหล กการส าค ญของ ราชการพลเร อนในเร อง ความซ อส ตย การค ดเล อกข าราชการภายใต ระบบท เป ดโอกาส ให ม การแข งข นก นอย างย ต ธรรม การเล อนต าแหน งโดยย ดหล กระบบค ณธรรม และ ความพร อมร บผ ดของนายกร ฐมนตร และร ฐสภา ในเด อนเมษายน ป ค.ศ ก าหนดให ม ระบบข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service) 7 ซ งเป นการด าเน นการตามนโยบายท ก าหนดใน White Paper : Continuity and Change ในป ค.ศ ก าหนดให ม การพ จารณาทบทวนการใช จ าย (Comprehensive Spending Review) ในระยะเวลา 3 ป 4 Cabinet Office, Strategic Review and Reform The UK Perspective, Section A : Introduction. April Copyright OECD p อ างแล ว หน า 4. 6 อ างแล ว หน า 5. 7 อ างแล ว หน า 6. 3 ในเด อนธ นวาคม ป ค.ศ ม การปฏ ร ประบบราชการ (Civil Service Reform) เร องการท าให องค การภาคร ฐท นสม ย (Modernising Government) 8 ภายใต การน าของนายกร ฐมนตร นายโทน แบลล ซ งโครงการด งกล าวก ย งด าเน นการอย จนถ ง ป จจ บ น ต อเน อง โดยสร ปจะเห นว าสหราชอาณาจ กร ม การปฏ ร ประบบราชการมาอย าง 2. ว ตถ ประสงค ของระบบข าราชการระด บส ง ระบบข าราชการระด บส งจ ดต งข นโดยคณะร ฐมนตร เพ อร บประก นการ พ ฒนาข าราชการระด บส งอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งการใช ประโยชน ของข าราชการ ระด บส ง 9 โดยแบ งระด บของต าแหน งข าราชการระด บส งออกเป น 3 ระด บ ตาม Job Evaluation of Senior Post (JESP) Band 1 (JESP 7-13) Band 2 (JPSE 13-18) Band 3 (JESP 19-22) บางหน วยงานอาจเพ ม Band 1A (JESP 11-14) ได ข นอย ก บร ปแบบ และความต องการของหน วยงาน 3. ค ณล กษณะของข าราชการระด บส ง ต าแหน งข าราชการระด บส ง ได แก ต าแหน งระด บ 1-5 หร อส งกว า 10 โดย ต าแหน งข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service) จ ดอย ในกล มของข าราชการท ด ารง ต าแหน งน กบร หารระด บส ง ผ เช ยวชาญ ท ปร กษาด านนโยบาย (senior managers, specialists 8 Cabinet Office, How to Manage individual performance - - United Kingdom Country Report, Governing for Performance in the Public Sector ; OECD-Germany High-Level Symposium, Berlin March p Cabinet Office, Directory of Civil service Guidance Volume 1 : Guidance Sammaries p Cabinet Office, Strategic Review and Reform The UK Perspective, Section A : Introduction, April Copyright OECD p. 5. 4 and policy adviser) ซ งเป นบ คคลท แม จะได ร บการว าจ างและบร หารโดยกรมเจ าส งก ด แต จะม เอกล กษณ ค อ เป นกล มข าราชการระด บส งท ม ความส มพ นธ ก น และม เง อนไขการ จ างงานท เหม อนก น บ คคลกล มน จะร บผ ดชอบงานท ยาก และต องการความเช ยวชาญท ม ล กษณะท ปกป องและร กษาผลประโยชน ของแผ นด น โดยจะม จ านวนร อยละ 1 ของ ข าราชการพลเร อนท งหมด กล มของข าราชการระด บส งเป นกล มท ม ล กษณะท หลากหลาย โดยอาจ พ จารณาจากความแตกต างตามบทบาทพ นฐานทางการบร หาร ซ งคล ายก บความก าวหน าใน สายอาช พ ซ ง 1 ใน 3 ของจ านวนข าราชการระด บส งด ารงต าแหน งผ เช ยวชาญด าน กฎหมาย การแพทย ภาษ โดยในเด อนต ลาคม ค.ศ ม จ านวนข าราชการระด บส ง ท งส น 3,884 คน และ อ ก 40 คน ด ารงต าแหน งปล ดกระทรวง (Permanent Secretary) ส าหร บหน วยงานท ม จ านวนข าราชการระด บส งมากท ส ดได แก กระทรวงสาธารณะส ข ม จ านวนร อยละ 11 Inland Revenue ร อยละ 9 กระทรวงกลาโหม ร อยละ 7 และกระทรวง การค าและอ ตสาหกรรม ร อยละ 7 11 ต วอย างหน าท ของข าราชการระด บส งม ด งน 12 การควบค มการขาย การบรรจ การเก บร กษา การโฆษณา และการใช ยา ฆ าแมลง เพ อร บประก นความปลอดภ ย ความม ประส ทธ ผล และว ธ การควบค มส ตว ต าง ๆ โดยค าน งถ งความปลอดภ ยของมน ษย ส ตว พ ช และส งแวดล อม การปกป อง และพ ฒนาส งแวดล อมในต างประเทศ เช น ในสหภาพย โรป หร อ ในประเทศ โดยให ความสน บสน นในด านการพ ฒนาอย างย งย น และน าความค ดด าน ส งแวดล อมไปส ภาคร ฐโดยรวม และในสหภาพย โรป การผล กด นให จ านวนของอาชญากรรมลดลง โดยเฉพาะอาชญากรว ยร นและ ด ารงไว ซ งความสงบเร ยบร อย เพ อเป นการร บประก นความย ต ธรรม ด วยว ธ การสอบสวนคด ท ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 11 Characteristics of SCS 12 Senior Civil Service Pay & Performance Management Reform, Who are the Senior Civil Service 5 การร บประก นค ณภาพด านการแพทย และการก าหนดมาตรฐานของแพทย โดยแพทย และผ เช ยวชาญจะต องปฏ บ ต ตาม การป องก นการก อการร าย และการผล กด นให กล มอาชญากรรมท งในและ ต างประเทศลดลง การช วยให เก ดความเท าเท ยมก น และความเจร ญร งเร องในส งคม ซ ง ท กคนในส งคมจะต องได ผลประโยชน โดยรายละเอ ยดข างต น เป นเพ ยงต วอย างบางส วนของต าแหน งข าราชการ ระด บส ง ท แสดงให เห นถ งความส าค ญในเร องของการบร การสาธารณะ เพ อร บประก นว า จะสามารถเล อกสรรบ คคล รวมท งธ ารงไว ซ งน กบร หาร และผ เช ยวชาญท ม ความสามารถ โดยหน วยงานกลางจะเป นผ ก าหนดกรอบเกณฑ ส าหร บต าแหน งด งกล าว ซ งแต ละ หน วยงานอาจม เง อนไขท แตกต างก น อ กท งย งเป ดโอกาสให ม การแข งข นก นโดยเม อม ต าแหน งว างสามารถประกาศร บสม ครบ คคลจากภายนอกได โดยในป ค.ศ.1999 ต าแหน งข าราชการระด บส งท ว างร อยละ 30 เป ดร บ สม ครจากบ คคลภายนอก 13 และในป ค.ศ ข าราชการระด บส งท เข ามาใหม ร อยละ 30 มาจากภาคเอกชน โดยร อยละ 35 เป นผ หญ ง และม อาย เฉล ยประมาณ 45 ป ร อยละ 2.8 เป นชนกล มน อยต างชาต พ นธ และร อยละ 1.7 เป นผ บกพร องทางกายภาพ Cabinet Office, Strategic Review and Reform The UK Perspective, Section A : Introduction, April Copyright OECD p Recruitment strategy is dictated by the old boy network, Civil Service Recruitment Gateway. 9 August 2003. 4. ค ณสมบ ต หล กของข าราชการระด บส ง (Executive Core Qualification, ECQs) กรอบสมรรถนะใหม ของข าราชการระด บส ง (The New CSC Competency Framework) กรอบสมรรถนะใหม ของข าราชการระด บส ง ได เร มใช ในป ค.ศ โดย ม การพ ฒนา ตลอดจนการศ กษาว จ ยและการให ค าปร กษาโดยใช กระบวนการประช ม และหาข อม ลโดยว ธ การต าง ๆ ด งน การส มภาษณ แบบต วต อต วของผ ม ส วนร วม เช น กล มสมาช กของ ข าราชการระด บส ง (SCS) ผ เช ยวชาญของส วนราชการและเอกชน การส มมนาเช งปฏ บ ต การของผ แทนส วนราชการ และหน วยงานต าง ๆ การส ารวจความเห นของสมาช กข าราชการระด บส งท งหมด โครงการน าร อง 15 คร ง เพ อร างกรอบตามกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลของส วนราชการและหน วยงานต าง ๆ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ก าหนดล กษณะของพฤต กรรมของผ บร หาร ท จ าเป นต องม เพ อให เก ดการเปล ยนแปลงทางว ฒนธรรม เปร ยบเท ยบก บผลการด าเน นงาน ท จะต องถ กประเม น 16 เพ อเป นการร บประก นการบร การสาธารณะท ม ค ณภาพ ข าราชการ ระด บส งม หน าท ร บผ ดชอบและเป นห วหน าข าราชการพลเร อน เพ อร บประก นการน าไปส เป าหมายขององค การ ซ งบ คคลด งกล าวจะรวมต วก นเพ อให นโยบายท ช ดเจนรวมท งท ศทาง ในการน านโยบายไปใช อย างม ประส ทธ ภาพท งภายใน และภายนอกองค การ กรอบของ สมรรถนะด งกล าวจะสะท อนให เห นถ งบทบาทของข าราชการระด บส งในด านการบร หาร และการเป นผ น า ซ งกรอบสมรรถนะใหม น น ม ความแตกต างอย างเห นได ช ดจากร ป แบบเด ม โดยจ านวนสมรรถนะลดลงจาก 9 เหล อเพ ยง 6 และพฤต กรรมสน บสน นลดลง จาก 67 เหล อ Cabinet Office, How to Manage individual performance - - United Kingdom Country Report, Governing for Performance in the Public Sector ; OECD-Germany High-Level Symposium, Berlin March p Cabinet Office, Civil Service Reform: Making a Difference, December 2001. 7 4.2 สมรรถนะของข าราชการระด บส ง (Senior Civil Service Competences) 17 การบอกเป าหมายและท ศทาง (Giving purpose and direction) : การสร าง และการต ดต อส อสารเก ยวก บว ส ยท ศน ในอนาคต (creating and communicating a vision of the future) การเป นผ น า (Making a personal impact) : แสดงต วอย างของความ เป นผ น า (leading by example) การค ดอย างม กลย ทธ (Thinking strategically) : ม ความค ดและหา โอกาสเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค (harnessing ideas and opportunities to achieve goals การสรรหาเพ อให ได บ คคลท ด ท ส ด (Getting the best from people) : การจ งใจ และการพ ฒนาให ม ผลการด าเน นงานบรรล เป าหมายส งส ด (Motivating and developing people to achieve high performance) การเร ยนร และการพ ฒนา (Learning and improving) : การผสมผสาน ประสบการณ และแนวความค ดใหม เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ (drawing on experience and new ideas to improve results) การเน นการให บร การ (Focusing on Delivery) : การใช เง นอย างค มค า และก อให เก ดผลส มฤทธ (achieving value for money and result) 17
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks