РОЗВИТОК ПЛОДОЯГІДНОГО ВИРОБНИЦТВА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - PDF

Description
Список використаних джерел: 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка,

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Список використаних джерел: 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. К.: ННЦ ІАЕ, с. 2. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монографія]/ За заг. ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. Книга 2. Одеса: ТОВ «Лерадрук», с. 3. Астарта развивает стратегическое сотрудничество с Данон [Електронний ресурс]. Режим доступу: 4. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві: [Монографія] / Данкевич А.Є. К.: ННЦ ІАЕ, с. 5. Кого из аграриев поддержит в 2012 году правительство [Електронний ресурс]. Режим доступу: /. 6. Краевский С. Молочные реки второго сорта / С. Краевский // Реал Крупнейшие компании Украины Мясомолочная отрасль [Електронний ресурс]. Режим доступу: 11/1754.html. 8. Маслак О. СкотарствоУкраїни: реаліїсьогодення / О. Маслак // Агробізнессьогодні (226). 9. Минагрополитики ужесточает требования к молоку [Електронний ресурс]. Режим доступу: 10. Президент «розтрощив»невігласький«закон про молоко»[електронний ресурс]. Режим доступу: 11. Ціна молока: як перемогти «молочнумафію» [Електронний ресурс]. Режим доступу: Рецензент: д.е.н., доцент Писаренко В.В. УДК : РОЗВИТОК ПЛОДОЯГІДНОГО ВИРОБНИЦТВА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Одношевна О.О., аспірант Дніпропетровський державний аграрний університет У статті проаналізовано регіональні особливості розвитку плодоягідної галузі на прикладі Дніпропетровської області. Зокрема, представлено аналіз площі садивних насаджень, в контексті розміру зайнятої площі під кожним видом плодоягідної продукції. Виявлено, що пріоритетними видами фруктів для виробництва у даному регіоні є яблуня, абрикос, вишня та черешня. Встановлено, що при запроваджені інтенсивного способу виробництва на сільськогосподарських підприємствах, як в розрізі кожного окремого регіону, так і в країні загалом, забезпечить доведення якості вітчизняної продукції до європейських стандартів. In the article the regional features of development of fruit industry are analysed on the example of the Dnepropetrovsk area. In particular, the analysis of area of the sadivnikh planting is presented, in the context of size of the concerned area under every type of fruit products. It is discovered that the priority types of fruit for a production in this region is an apple-tree, apricot, cherry and merry. It is set that at inculcated intensive method of production on agricultural enterprises, both in the cut of every separate region and in a country on the whole, will provide taking of quality of domestic products to the European standards. 208 Постановка проблеми. Оцінивши стан раціону громадян нашої країни у великих містах, особливо у східній частині країні, можемо побачити, що у супермаркетах, які є головним центром купівлі продажу продуктів харчування, спостерігається здебільшого велика кількість овочів та фруктів низької якості і не завжди за доступними цінами. Бачимо також, що продукція вітчизняних виробників, яка відповідає європейським стандартам якості, переважно експортується іноземним покупцям за більш високу ціну. Дана тенденція склалась через високу собівартість виробленої продукції, яка, в свою чергу, не може бути нижчою, бо повинна відповідати державним стандартам якості, тому в край важливою проблемою на даний момент постає питання, щодо розвитку галузі садівництва, яка б забезпечувала потребу населення країни у споживанні свіжих фруктів у достатній кількості ті відповідно високої якості. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження регіональних особливостей розвитку галузі садівництва тривалий час перебувало у центрі уваги багатьох вітчизняних вчених-економістів, зокрема ця тема вивчається у працях таких вітчизняних вчених, як Єрмакова О.Ю. [1], Чорнодона В.І. [5], Сало І.А. [3] та інших. Зокрема Костюк Л.А. [2], вважає, що Україна має значні переваги перед європейськими державами за природно - економічним потенціалом для влаштування промислового садівництва. Це передусім підтверджується тим, що тут за умов найповнішого використання такого чинника високої економічної ефективності садівництва, як поглиблення зональної спеціалізації, можна успішно вирощувати всі без винятку плодові і ягідні культури помірного клімату. На жаль, ця перевага ефективного ведення промислового садівництва використовується не в повному обсязі, через що ми отримали негативну тенденцію розвитку плодово - ягідної галузі, замість високих показників серед країн Європи. Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження регіональних особливостей ведення та розвитку галузі садівництва, а також аналіз впливу фактору розвитку плодоягідної галузі, як передумови покращення стану садівництва по країні в цілому. Всебічне врахування цих особливостей є неодмінною умовою ефективного влаштування і ведення галузі садівництва. Виклад основного матеріалу дослідження. Плодівництво, як основний постачальник вітамінів, цукру, білків, мікроелементів. Вуглеводів, органічних кислот в споживанні населення є однією з традиційних сільськогосподарських галузей України. Його розвиток відбувається перш за все завдяки достатньо сприятливим грунтово-кліматичним умовам для вирощування досить широкого асортименту плодових і ягідних культур. Крім того, плоди і ягоди є цінною сировиною для харчової промисловості. Отже, плодоягідна галузь може займати місце серед стратегічних галузей вітчизняної економіки. Водночас, плодоягідна галузь втрачає свої позиції, про що свідчить динаміка структурних зрушень у галузі. Розвиток галузі характеризується цілою низкою негативних тенденцій. Основним серед них є: істотне скорочення площ плодоягідних насаджень, зменшення валових зборів плодів та ягід. Низька ефективність галузі в більшості сільськогосподарських підприємств, в яких залишилися сади та ягідники. Внаслідок швидкої трансформації розподільчо- 209 планової системи до ринкової та недосконалого механізму приватизації багаторічних насаджень у промисловому садівництві країни склалися явно виражені негативні тенденції: зменшуються обсяги виробництва плодів і ягід, різко скорочуються площі насаджень, до критичного рівня, знизилися темпи їх відтворення. Таким чином, без радикальних заходів з боку держави й галузевих структур у справі відродження та активізації промислового садівництва України, можемо опинитися у критичному стані, щодо виробництва та реалізації продукції садівництва. Адже аналіз динаміки стану розвитку багаторічних насаджень показує, що країна може опинитися перед вибором або значного скорочення вживання в їжу свіжих фруктів або ринок повністю насититься садівницької продукцією іноземних виробників. Дана тенденція є дуже реальною, особливо спираючись на те, що нині продукція польського походження займає чималий відсоток у загальному обсязі плодово-ягідної продукції, яка доходить до кінцевого споживача. Враховуючі дані статистики як по Україні в цілому, так і окремо по області, зазначимо, що Дніпропетровська область станом на 2011 рік посідає друге місце за обсягами виробництва садивної продукції і в той же час має високі перспективи щодо удосконалення системи збору, переробки та зберігання плодоягідної продукції, адже завжди вважалась індустріальним регіоном, тому ми пропонуємо детально проаналізувати стан садівництва даного регіону, при цьому знайти «слабкі місця», подолання яких допоможе удосконалити систему ведення садівництва загалом по області та по країні в цілому [3]. Пропонуємо розглянути динаміку валового збору плодоягідної продукції та винограду по усім категоріям господарств Дніпропетровської області в розрізі асортименту продукції (табл. 1). Для цього використаємо дані окремо по видах зерняткових та по видах кісточкових плодів, а також звернемо увагу на ягоди різних видів та горіхоплідні плоди, а саме яку частку займає горіх у загальній структурі галузі садівництва Дніпропетровської області. Аналізуючи загальний обсяг валового збору плодів та ягід по Дніпропетровській області в динаміці, зазначимо, що станом на 2011 рік, в порівнянні з 2005 роком, він скоротився на 20%. Дана тенденція склалась в основному за рахунок скорочення обсягу зерняткових на 26,3% та горіхоплідних - майже на 50% [1]. Що стосовно скорочення обсягу зерняткових, то він має місце через зменшення обсягів вирощування груші та айви майже на 50%. Аналізуючи асортимент кісточкових та ягід за останні 10 років, зазначимо, що спостерігається несуттєве скорочення на 8,9% і 8,0% відповідно. В основному за рахунок скорочення обсягів вирощування персику, малини та смородини. Отже, аналізуючи валовий збір плодів, ягід та винограду в розрізі видів продукції, підкреслимо, що пріоритетним є вирощування яблук, абрикосу, вишні та черешні, в той час, коли валовий збір груші, персику та айви скорочується [5]. Для того, щоб остаточно зорієнтуватися який з видів плодоягідної продукції займає більшу часту у структурі площі насаджень, пропонуємо, користуючись статистичними даними розрахувати частку кожного виду садивної продукції у загальній структурі зайнятої під насадженнями площі, а також окремо по кожному з підвидів (табл. 2). 210 Таблиця 1 Динаміка валового збору плодоягідних культур та винограду по Дніпропетровській області, тис. т р. у % до 2005 р. 8,0 13,9 5,5 12,0 12,0 6,5 7,4 7,5 54 Плоди і ягоди усього 196,2 166,1 78,4 152,1 157,1 107,9 131,1 132,6 80 зерняткові 92,5 78,8 35,5 73,8 60,3 45,8 57,7 58,1 73,7 з них яблуня 55,8 49,2 30,7 45,5 40,5 30,3 41,2 41,8 85 груша 36,3 29,4 4,8 28,1 19,6 15,4 16,4 16,8 57,1 айва 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 50 кісточкові 84,2 59,6 23,2 54,4 71,2 44,7 53,4 54,3 91,1 з них слива 17,1 12,1 4,9 11,7 12,2 8,2 9,8 9,9 82 вишня 31,7 21,7 8,5 17,4 19,3 12,9 17,5 17,8 82 черешня 12,6 12,6 5,4 9,6 15,7 8,4 11,2 12,1 96 абрикос 20,6 11,2 3,6 13,5 21,4 13,7 13,4 13,5 120,5 персик 1,4 1,4 0,6 1,9 2,2 1,1 1,1 1,1 78,5 горіхоплідні 8,0 13,9 5,5 12,0 12,0 6,5 7,4 7,5 54 з них волоський горіх ягоди 11,5 13,8 14,3 11,9 13,6 10,9 12,6 12,7 92 з них суниці та 3,5 5,0 5,0 4,3 5,1 4,5 4,7 4,8 96 полуниці малина 3,3 4,7 4,7 3,1 4,0 2,9 3,0 3,0 64 смородина 3,0 2,8 3,3 3,1 3,2 2,5 3,5 3,5 74,5 аґрус 1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 1,2 1,4 127,3 Виноград 5,2 6,6 5,5 6,6 7,0 6,7 6,7 6,7 102 Джерело: Розроблено автором за даними [4] Таблиця 2 Частка кожного виду плодоягідної продукції у структурі загальної площі зайнятої під насадженнями станом на 2011рік тис. га у загальній структурі, % Плоди і я годи, усього 13,8 100% з них: Зерняткові 5,2 37,7 з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі зерняткових, % - яблуня 3,9 28, груша 1,3 9, айва Кісточкові 6,1 44,2 з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі кісточкових, % - слива 1,1 7, вишня 1,9 13,7 31,1 - черешня 1,6 11,6 26,2 - абрикос 1,3 9,4 21,3 - персик 0,2 1,4 3,3 211 тис. га у загальній структурі, % Горіхоплідні 1,0 7,2 з них: - волоський горіх 1,0 7,2 Ягоди 1,5 10,9 з них: тис. га у загальній структурі, % у структурі ягід, % - суниці і полуниці 0,6 4, малина 0,5 3,6 33,3 - смородина 0,3 2, аґрус 0,1 0,7 6,6 Джерело: Розроблено автором за даними [4] Проаналізувавши площу, зайняту під садивними насадженнями станом на 2011 рік, бачимо, що кісточкова продукція займає найбільшу частку, а саме 44,2%, в той час як ягоди складають лише 10,9% у загальній структурі площі насаджень. Що стосується зерняткових плодів, які складають 37.7% площі, доречно підкреслити, що насадження яблунь займають не тільки найбільший розмір площі у складі зерняткових, а саме 75%, але і у загальній структурі садивних площ Дніпропетровської області і складає 28,2%. Далі за розміром насаджень лідируючі позиції займають такі види кісточкових, як вишні (13,7%), черешні (11,6%) та абрикос (9,4%). Отже, за допомогою наведеного
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks