Розділ 4. Тематика рефератів і рекомендована література з дисципліни - PDF

Description
М. О. Мінц, А. І. Олійник, А. М. Фесенко Розділ 4. Тематика рефератів і рекомендована література з дисципліни 4.1. Тематика рефератів 1. Управління сферою охорони здоров я в Україні. 2. Управління сферою

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 32 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
М. О. Мінц, А. І. Олійник, А. М. Фесенко Розділ 4. Тематика рефератів і рекомендована література з дисципліни 4.1. Тематика рефератів 1. Управління сферою охорони здоров я в Україні. 2. Управління сферою освіти в Україні. 3. Управління житловою сферою в Україні. 4. Реформування соціальної сфери в Україні на ринкових засадах. 5. Реформування соціальної сфери в пострадянській Росії: уроки для України. 6. Реформування соціальної сфери в посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи: уроки для України. 7. Системи охорони здоров я розвинених країн. 8. Житлова сфера та житлова політика в соціально-розвинених країнах. 9. Шведський досвід управління у сферах освіти, охорони здоров я та житла. 10. Проблема якості та оплати житлово-комунальних послуг в Україні. 11. Проблеми та шляхи реформування житлової сфери в Україні. 12. Розвиток соціальної сфери та соціальної інфраструктури в СРСР. 13. Соціальна інфраструктура промислових підприємств. 14. Україна і соціальні стандарти розвинених країн. 15. Проблеми фінансування соціальної сфери в Україні. 16. Стратегічне управління в соціальній сфері в Україні. 17. Оздоровлення населення та його стан у сучасній Україні. 18. Державне фінансування сфери культури в Україні й за кордоном. 19. Державне управління і ринкове саморегулювання в соціальній сфері. 20. Зарубіжний досвід здійснення політики у сфері освіти та професійної підготовки. 21. Управління сферою культури: теорія і практика. 22. Управління сферою науки: теорія і практика. 23. Управління сферою міських послуг населенню: теорія і практика. 24. Економічне значення соціальної сфери. 25. Соціальна сфера під кутом зору рівня та якості життя населення. 26. Показники розвитку соціальної сфери: теорія і практика. 38 Менеджмент у соціальній сфері 27. Соціальні стандарти в соціально-розвинених країнах. 28. Соціальний захист населення у сфері суспільних (соціальних) послуг. 29. Проблеми функціонування соціальної інфраструктури в сільській місцевості в Україні. 30. Проблеми розвитку сфери культури в Україні. 31. Інтеграція системи освіти України у європейський освітній простір. 32. Моделі управління соціальною сферою та соціальної політики: світовий досвід. Вимоги до написання рефератів Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. Обсяг реферату може становити до 20 аркушів формату А 4 друкованого тексту. План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі параграфи), висновків і списку використаної літератури. У вступі зазначаються актуальність теми, причини вибору теми, цілі та завдання дослідження, а також короткий огляд опрацьованої літератури. У кінці кожного розділу повинні бути висновки; підсумки містять у собі висновки відповідно до цілей і завдань, указаних у вступі. Використання не менше, ніж 5-х джерел інформації: підручники, документи, монографії, наукові статті, іноземні джерела. Наявність посилань на таблиці, графіки та діаграми, статистичні та соціологічні матеріали, документи, правові норми, а також на пряме цитування Вимоги до оформлення: нумерація джерел і літератури наскрізна; посилання на використану літературу вміщуються в тексті, наприклад: [5, с. 15]; 1-й аркуш титульний; 2-й аркуш план реферату із зазначенням сторінок; нумерація сторінок починається з третього аркуша; на останньому аркуші вмішується список використаних джерел і літератури Рекомендована література з дисципліни 1. Конституція України. 2. Закони України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про прожитковий мінімум», «Про Державний бюджет України». 39 М. О. Мінц, А. І. Олійник, А. М. Фесенко 3. Житловий Кодекс України, Закони України «Про основні засади державної житлової політики», «Про житлово-комунальні послуги», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про основи житлової політики у сфері регулювання плати за утримання житла та надання комунальних послуг», «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на роки», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження державної програми забезпечення молоді житлом на рр.», «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва», Проект Закону України «Про забезпечення громадян доступним житлом» [Електронний ресурс]. Режим доступу : index.php?id= Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти». 5. Закон України «Про культуру». 6. Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, Постанова Кабінету міністрів України «Про Державну програма розвитку фізичної культури і спорту на роки». 7. Основи законодавства України «Про охорону здоров я», Указ Президента України «Про Концепцію розвитку охорони здоров я населення України» Гриненко А. М. Соціальна політика. К. : КНЕУ, с. 8. Ягодка А. Г. Социальная инфраструктура и политика / А. Г. Ягодка. К. : КНЕУ, с. 9. Адміністративне право України; за ред. І. О. Коломієць, Г. Ю. Гулєвської. К. : Істина, с. 10. Административное право Украины / С. В. Кивалов [и др.] ; под общ. ред. С. В. Кивалова. Х. : Одиссей, с. 11. Беленчук І. А. Адміністративне право України / І. А. Беленчук. К. : А.С.К., с. 12. Лаврентьєва И. П. Социальная политика и управление в социальной сфере / И. П. Лаврентьєва, В. В. Кузнецов, В. В. Григорьев. Ульяновск : УлГТУ, с. 13. Старостенко Г. Г. Бюджетна система / Г. Г. Старостенко, Ю. В. Булгаков. К. : ЦУЛ, с. 14. Грішнова О. А. Людський розвиток / О. А. Грішнова. К. : КНЕУ, с. 40 Менеджмент у соціальній сфері 15. Бабич А. М. Экономика и финансирование социально-культурной сферы / А. М. Бабич, Е. В. Егоров. Казань : Центр экспертизы и маркетинга КГУ, с. 16. Игнатов В. Г. Экономика социальной сферы / В. Г. Игнатов, Л. А. Батурин, В. И. Бутов. М. Ростов-н/Д. : Издательский центр «МарТ», с. 17. Помпеев Ю. А. Экономика социально-культурной сферы / Ю. А. Помпеев. СПб. : Санкт Петербургский университет культуры и искусств, с. 18. Судас Л. Г. Маркетинговые исследования в социальной сфере / Л. Г. Судас, М. В. Юрасова. М. : ИНФРА-М, с. 19. Балыхин Г. А. Управление развитием образования: организационноэкономический аспект / Г. А. Балыхин. М. : Экономика, с. 20. Дзвінчук Д. І. Державне управління освітою в Україні. Тенденції і законодавство / Д. І. Дзвінчук. К. : ЗАТ «Нічлава», с. 21. Крьосний Д. І. Охорона здоров я в Україні / Д. І. Крьосний, Е. Васкес. К. : Видавництво Європейського ун-ту, с. 22. Баєва О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров я / О. В. Баєва. К. : ЦУЛ, с. 23. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. СПб. : Издательство «Лань», с. 24. Мічуда Ю. П. Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку : автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту / Ю. П. Мічуда. К., с. 25. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме / Н. А. Зайцева. М. : Академия, с. 26. Черняк В. М. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика / В. М. Черняк. М. : КноРус, с. 27. Сборник материалов Третьей всеукраинской научно-практической конференции по вопросам самоорганизации населения «Качественные жилищно-коммунальные услуги общее дело власти и громады». Одесса, сентября 2007 г.; под ред. В. И. Брудного, А. С. Крупника, А. С. Орловского. Одесса : ХОББИТ ПЛЮС, с. 28. Тищенко О. М. та ін. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи / О. М. Тищенко та ін. Х. : ВД «Інжек», с. 41 М. О. Мінц, А. І. Олійник, А. М. Фесенко 29. Осадчая Г. И. Социальная сфера: методология анализа и управления / Г. И. Осадчая // Общество и экономика /10. С Данилюк А. І. Соціальна інфраструктура як фактор розвитку трудового потенціалу / А. І. Данилюк // Вісник економічної науки України. Науковий журнал Академії економічних наук України (9). С Макаров В. Социальные услуги сегмент рынка человеческого капитала / В. Макаров // Проблемы теории и практики управления С Зулькарнай И. Государство как фирма по предоставлению общественных услуг / И. Зулькарнай // Общество и экономика С Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу / О. Ривак // Україна: аспекти праці C Казанова М. Модель фінансового забезпечення соціальної сфери / М. Казанова // Фінанси України С Вітер В. Світовий досвід застосування соціальних стандартів / В. Вітер, М. Шаповал, Т. Кір ян // Право України С Дзюба І. В. Категорія рівня життя населення: сучасний підхід / І. В. Дзюба // Статистика України С Толстых Н. Современные показатели уровня жизни населения и методики их измерения / Н. Толстых // Социология: теория, методы, маркетинг С Філюк Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів / Г. Філюк // Україна: аспекти праці С Морова А. П. Инвестиции в человеческий капитал и социальную инфраструктуру / А. П. Морова // СОЦИС С Аврамова О. Конституційне право на житло // Підприємництво, господарство і право / О. Аврамова С Галянтович М. Соціальне значення житлового законодавства / М. Галянтович // Підприємництво, господарство і право С Омельчук В. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптимального розвитку / В. Омельчук // Вісник УАДУ при Президентові України С Менеджмент у соціальній сфері 43. Кірієнко П. Проблеми житлової політики в Україні та шляхи їх вирішення / П. Кірієнко // Вісник УАДУ при Президентові України С Губар О. Є. Медичне страхування у країнах ЄС / О. Є. Губар // Фінанси України Ковжарова Е. Особливості застосування найбільш поширених моделей фінансування охорони здоров я. Практичні висновки для України / Е. Ковжарова // Україна: аспекти праці С Надюк З. Управління якістю медичної допомоги та її доступність для населення України / З. Надюк // Вісник НАДУ при Президентові України С Гушта О. В. Фінансове забезпечення охорони здоров я в Україні / О. В. Гушта // Фінанси України С Муравьева Н. Я. Формы и виды финансирования сферы культуры / Н. Я. Муравьева // Культура: управление, экономика, право С Мустафина Н. Я. Система платных услуг в сфере культуры / Н. Я. Мустафина // Культура: управление, экономика, право С Чапарина С. Н. Инструментарий и субъекты культурной политики / С. Н. Чапарина // Культура: управление, экономика, право С Козлова А. А. Методы и принципы управления сферой культуры / А. А. Козлова // Культура: управление, экономика, право С Карлова В. Проблеми правового забезпечення функціонування культурної сфери / В. Карлова // Вісник УАДУ при Президентові України С Боголіб Т. М. Фінансування освіти за кордоном / Т. М. Боголіб // Фінанси України С Лукіна Т. О. Реалізація освітньої державної політики України: аспект доступності освіти / Т. О. Лукіна // Статистика України С Лукіна Т. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти / Т. Лукіна // Економіка України С Робак О. М. Практика одержання освіти в кредит: зарубіжний та український досвід / Робак О. М. // Актуальні проблеми економіки С М. О. Мінц, А. І. Олійник, А. М. Фесенко 57. Єрохін С. А. Державне регулювання та ринкова саморегуляція в економічній моделі вищої освіти / С. А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки С Сікорський П. Шляхи переходу від державної до державногромадської і громадсько-державної форми управління освітою / П. Сікорсь
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks