RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE - PDF

Description
RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE Studim pёr tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tё bёjnё me aspektin e dallimeve dhe

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 62 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE Studim pёr tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tё bёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn e arsimit multikulturor parashkollor Gjendja fillestare 1 Autorё: Nadica Janeva Biljana A. Stojanoska Konsultuese e jashtme pёr metodologjinё e hulumtimit Violeta Petreska Beshka Analiza statistikore Beti Lameva Hulumtues nё terren: Atinula Niçovska Sanja Aleksovska Simona Pallçevska Valentina Zindl Asistentё nё terren: Ane Ançevska Bllagorodna Grujoska Falёnderim: Studimi pёr mirёkuptimin, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tё bёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn pёr arsim multikulturor parashkollor u realizuar nga deri mё Autorёt i shprehin falёnderim tё madh ekipit udhёheqёs dhe profesional, si dhe personelit tё edukatoreve dhe pёrkёdhelёseve tё enteve publike pёr fёmijё nё tё cilat u realizua hulumtimi. Njё falёnderim tё madh meritojnё edhe prindёrit qё morёn pjesё nё hulumtim. E pёrktheu nё gjuhёn shqipe: Zeqirija Ibrahimi Pёrgatitja e kёtij botimi ishte mundёsuar me mbёshtetje tё Ambasadёs Britanike nё Shkup, nё kuadёr tё nёnprojektit Inkuadrimi i respektit ndaj dallimeve dhe multikulturalizmi nё zhvillimin e hershёm tё fёmijёve nё Maqedoni. Mendimet dhe qёndrimet nё kёtё botim nuk i shprehin edhe mendimet dhe qёndrimet e Ambasadёs Britanike nё Shkup. Opinionet e shprehura nё kёtё studim janё qёndrime tё autorёve dhe nuk i pasqyrojnё medoemos politikat ose kёndvёshtrimet e UNICEF-it. Teksti nuk ёshtёlekturuar sipas standardeve redaktuese tё UNICEF-it. CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски , Скопје : (497.7)(047.31) RESPEKTI ndaj dallimeve dhe multikulturalizmi nё zhvillimin e hershёm tё fёmijёve : studim pёr tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukat orёve qё kanё tё bёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn e arsimit multikultur or parashk ollor (Gjendja fillestare) / [autore Nadica Janeva... и др.]. - Скопје : Канцеларија на УНИЦЕФ, стр. : табели ; 23 см Автори: Nadica Janeva, Biljana Stojanoska, Violeta Petroska Beshka, Beti Lameva, Atinula Nichovska, Sanja Aleksovska, Simona Palchevska, Valentina Zindl. - Библиографија: стр. 28 ISBN а) Предучулишно образование - Ставови за различностите - Македонија - Истражувања COBISS.MK-ID Askush nuk lind me urrejtje ndaj njё personi tjetёr vetёm pёr shkak se tjetri ka ngjyrё tjetёr tё lёkurёs, prejardhje tjetёr ose religjion tjetёr. Njerёzit mёsohen si tё urrejnё, por ata mund tё mёsohen edhe si tё dashurojnё, aq mё shumё qё dashuria ёshtё ndjenjё mё natyrore pёr zemrёn e njeriun sesa e kundёrta. Nelson Mandela nё inaugurimin e tij pёr kryetar tё Afrikёs Jugore mё 1994 (Bron, 1999) 3 REZYME PЁRMBLEDHЁSE 1. Nё kuadёr tё projektit Inkuadrimi i respektit ndaj dallimeve dhe multikulturalizmit nё zhvillimin e hershёm tё fёmijёve, qё e realizon Ministria e Punёs dhe Politikёs Sociale me mbёshtetje tё UNICEF-it Shkup dhe Ambasadёs sё Britanisё, u realizua njё hulumtim me qёllim qё tё vlerёsohet tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tё bёjnё me dallimet dhe nevojёn e arsimit multikulturor parashkollor. 2. Nё hulumtim janё pёrfshirё çerdhet e komunave Manastir, Kumanovё, Kёrçovё, Koçanё, Ohёr, Tetovё, Gostivar, Shkup Çair, Shkup Aerodrom, Shkup Gazi Babё. Hulumtimi ёshtё realizuar nё ekzemplarё prej tё intervistuar (198 edukatorё dhe prindёr, fёmijёt e tё cilёve i ndjekin çerdhet qё janё pёrfshirё nё studim) 3. Pёr mbledhjen e tё dhёnave ёshtё pёrdorё njё instrument hulumtues (pyetёsor), i cili pёrbёhet nga njё set i tёrё i deklaratave pёr atё se si sillen fёmijёt nё çerdhe nga aspekti i respektimit dhe pranimit tё dallimeve. Tё intervistuarit (edukatorёt dhe prindёrit) kёto i kanё radhitur deklarata nё shkallёn nga 1 deri nё 4 sipas perceptimit tё krijuar pёr gjendjen aktuale dhe gjendjen e dёshiruar nё çerdhe. 4. Nota mesatare pёr qёndrimet e tё gjithё tё intervistuarve pёr atё se sa janё tё njoftuar fёmijёt me kulturёn, traditёn, zakonet dhe gjuhёn e bashkёsive joshumicё nё çerdhe nё shkallёn nga 1 (gjendja mё e pavolitshme) deri nё 4 (gjendja mё e volitshme), lёviz nga 2,16 (gjuha) e deri nё 2,59 (festa). Tё intervistuarit nё tё ardhmen dёshirojnё qё kjo gjendje tё pёrmirёsohet (me notё mesatare mbi 3) te tё gjitha aspektet, pёrveç ekspozimit tё fёmijёve ndaj gjuhёs qё e flasin bashkёsitё joshumicё, ku kemi notё mesatare prej 2,86 pёr gjendjen e dёshiruar nё tё ardhmen. 5. Tё intervistuarit nga radhёt e prindёrve e vlerёsojnё si mё tё pavolitshme gjendjen pёr atё qё e mёsojnё fёmijёt nё çerdhe, pёrveç te ekspozimi nё gjuhёn e bashkёsive joshumicё. Nё raport me gjuhёn, edukatorёt (1,9), nё krahasim me prindёrit (2,21), e vlerёsojnё gjendjen si mё tё pavolitshme. Edhe tё priturat e prindёrve pёr ekspozimin e fёmijёve ndaj gjuhёve tё bashkёsive joshumicё nё tё ardhmen ёshtё mё e madhe (2,88) nё raport me edukatorёt (2,74) 4 6. Nota mesatare e tё intervistuarve pёr atё se sillen fёmijёt nё çerdhe nё Shkallёn e Likertit nga 1 (sjellje mё e pranuar) e deri nё 4 (sjellje mё e papranuar), lёviz nga 1,16 (vlerёsimi i fёmijёve tё tjerё) deri nё 1,35 (gjykimi i fёmijёve tё tjerё). Tё intervistuarit e vlerёsuan me notё mesatare 1,2 pёrdorimin e fjalёve ofenduese ndaj bashkёsisё tjetёr etnike,. Tё intervistuarit dёshirojnё mё sё shumti qё fёmijёt nё tё ardhmen tё mos i pёrqeshin fёmijёt e tjerё dhe fёmijёt me kufizime mendore ose fizike (1,16) dhe tё mos i nёnçmojnё fёmijёt e familjeve mё tё varfra. 7. Analiza e fokus-grupeve, e realizuar te fёmijёt e moshёs 4 deri nё 6 vjeç nё njё pjesё tё çerdheve tё pёrfshira nё hulumtim, ka treguar se pjesa mё e madhe e fёmijёve nuk janё tё vetёdijshёm pёr ekzistimin e bashkёsive tё tjera etnike qё janё tё ndryshme nga pёrkatёsia e tyre nё mjedisin e tyre ose disa kanё njohuri tё mjaftueshme pёr ata. Rezultatet e analizёs te njё pjesё e fёmijёve kanё dёshmuar pёr stereotipat e shprehura gjinore dhe pёr perceptimin e pavolitshёm pёr fёmijёt e familjeve tё varfra. Vetёdije mё tё lartё pёr ekzistimin e bashkёsive tё tjera etnike ka te fёmijёt qё qёndrojnё nё objekte nё tё cilat ka grupe edukative-arsimore nga bashkёsi tё ndryshme etnike. 8. Rezultatet e hulumtimit mund tё ndihmojnё nё identifikimin e nevojёs pёr informacion, edukim dhe komunikim tё aktorёve kryesorё nё çerdhe (prindёrit dhe edukatorёt), qё ndikojnё nё krijimin e qёndrimeve ndaj multikulturalizmit, respektit ndaj tё gjitha formave tё dallimit dhe zhvillimit tё kompetencave multikulturore gjatё fёmijёrisё sё hershme. 5 6 HYRJE Fёmijёria e hershme (8-10 vjeç) ёshtё njё periudhё e rёndёsishme e jetёs sё fёmijёs. Fёmija nё kёtё periudhё shёnon tё arritura tё rёndёsishme zhvillimore, ndёr tё cilёt edhe paraqitja e vetёdijes pёr dallimet qё ekzistojnё me fёmijёt e tjerё. Pёr fёmijёt e vegjёl qё ndjekin institucione parashkollore, ato janё vende nё tё cilat ndodhё tranzicioni nga familja si mjedis i vogёl dhe nuklear drejt mjedisit me tё gjerё social bashkёsia. Dhe, pikёrisht nё institucionin parashkollor ndoshta pёr herё tё parё fёmijёt e vegjёl ballafaqohen me kompleksitetin dhe dallimet nё bashkёsi ose krijojnё ide pёr atё se si bashkёsia i respekton ose i injoron dallimet. Kёtu fёmijёt, pёr herё tё parё, mund ta pёrjetojnё ndjenjёn e pёrjashtimit ose tё diskriminimit (Keulen 2004b: 3). Kur tё mos identifikohen aspektet e dallimeve nё fёmijёrinё e hershme, kjo mund tё krijojё barriera nё mёsim, si te fёmijёt, ashtu edhe te tё rriturit dhe kёshtu tё paraqiten vёshtirёsi nё zhvillimin e fёmijёve nё baza ditore, por mund tё ketё edhe efekte afatgjata ndaj zhvillimit (O Doherty, A.M., Colette (2001)). Sipas orientimeve tё Vitit evropian pёr mundёsi tё barabarta pёr tё gjitha programet dhe politikat (Komisionin Evropian 2006), dallimet nёnkuptojnё mё shumё aspekte, siç ёshtё pёr shembull religjioni ose besimi, pёrkatёsia etnike, kufizimet, mosha, gjinia, orientimi seksual. Por, megjithatё, nё raport me aspektet e ndryshme qё mund tё paraqiten nё grupe heterogjene, rёndom mendohet pёr pёrkatёsinё etnike. 7 QЁLLIMET E HULUMTIMIT Nё kuadёr tё projektit Inkuadrimi i respektit ndaj dallimeve dhe multikulturalizmit nё zhvillimin e hershёm tё fёmijёve, qё e realizon Ministria e Punёs dhe Politikёs Sociale me mbёshtetje tё UNICEF-it dhe Ambasadёs Britanike, u realizua njё hulumtim me qёllim qё tё vlerёsohet tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tё bёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn e arsimit multikulturor parashkollor. Qёllimet specifike tё hulumtimit janё qё ta vlerёsohet perceptimi i edukatorёve dhe prindёrve pёr atё qё e mёsojnё fёmijёt dhe pёr atё se si sillen ata nё çerdhe nё raport me shkallёn e respektimit dhe pranimit tё dallimeve, duke i marrё parasysh aspektet e ndryshme te jetёs nё çerdhe. Rezultatet e hulumtimit mund tё ndihmojnё nё identifikimin e nevojёs pёr informacione, edukim dhe komunikim me aktorёt kryesorё qё ndikojnё nё krijimin e qёndrimeve pozitive ndaj multikulturalizmit dhe nё zhvillimin e kompetencave multikulturore gjatё fёmijёrisё sё hershem (prindёr dhe fёmijё). METODOLOGJIA E HULUMTIMIT RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE Korniza konceptuale e kёtij studimi pёrfshin vlerёsimin e qёndrimeve dhe praktikave tё edukatorёve dhe prindёrve nё raport me disa aspekte tё jetёs sё pёrditshme nё çerdhe, si dhe tё shkallёs sё interaksionit dhe komunikimit interpersonal tё fёmijёve nё grupet edukative nga aspekti i pranimit dhe respektimit tё dallimeve. Kjo metodё kuantitative e mbledhjes sё tё dhёnave bёhet me qёllim qё tё sigurohen tё dhёna referente, nё bazё tё tё cilave mё vonё do tё matet ndikimi ose impakti i aktiviteteve tё projektit qё do tё implementohen pёr ndryshimin e praktikave dhe qёndrimeve qё kanё tё bёjnё me aspektet e multikulturalizmit dhe zhvillimit tё hershёm tё fёmijёve. Pёrzgjedhja e ekzemplarit ёshtё bёrё nё bazё tё disa kritereve: 1) pёrzgjedhja e komunave nga tё gjitha regjionet statistikore nё tё cilat ka ÇF nё tё cilat fёmijёt u pёrkasin mё shumё bashkёsive etnike dhe 2) pёrzgjedhja e edukatorёve dhe prindёrve me zgjedhje tё rastёsishme sipas principit tё ekzemplarit proporcional ndaj pёrfaqёsimit tё grupeve etnike nё popullatёn e pёrgjithshme. Tё dhёnat janё mbledhur pёrmes intervistёs sё drejtpёrdrejtё me tё intervistuarit, duke pёrdorё pyetёsorё gjysmё tё strukturuar, tё cilёt janё testuar mё parё nё terren. Nё ekzemplar janё pёrfshirё kёto komuna: Manastir, Kumanovё, Kёrçovё, Koçanё, Ohёr, Tetovё, Gostivar, Shkup Çair, Shkup Aerodrom, Shkup Gazi Babё. Studimi ёshtё realizuar nё ekzemplarё prej tё intervistuar (198 edukatorё dhe prindёr, fёmijёt e tё cilёve ndjekin çerdhe dhe janё tё pёrfshirё nё studim). Shpёrndarja e tё intervistuarve sipas pёrkatёsisё etnike ёshtё paraqitur nё tabelёn 1, ndёrsa shpёrndarja e tё intervistuarve sipas gjuhёs nё tё cilёn zhvillohen aktivitetet edukativo-arsimore nё çerdhe ёshtё paraqitur nё tabelёn 2. Vetёm 4,9% e fёmijёve janё tё pёrfshirё nё grupe edukative dygjuhёshe, ndёrsa prindёrit e tjerё kanё deklaruar se fёmijёt e tyre ndjekin grupe tё ndara edukative. 8 Gjatё studimit ёshtё pёrdorё instrumenti hulumtues (pyetёsor) qё pёrbёhej nga njё set i tёrё i deklaratave qё kanё tё bёjnё me aspektet e jetёs nё çerdhe dhe komunikimin interpersonal ndёrmjet fёmijёve. Tё intervistuarit (edukatorёt dhe prindёrit) i kanё radhitur kёto deklarata nё shkallёn prej 1 deri nё 4, duke e bёrё kёtё sipas perceptimit tё tyre tё gjendjes aktuale dhe gjendjes sё dёshiruar qё ka tё bёjё me dallimet. Niveli i perceptimit aktual tё prindёrve dhe edukatorёve, si dhe praktikat e mira nё raport me aspekte tё caktuara te jetёs nё çerdhe, qё kanё tё bёjnё me dallimet dhe multikulturёn, u vlerёsua me ndihmёn e Shkallёs sё Likertit prej 1 deri nё 4. Analiza e rezultateve ёshtё sistematizuar nё Raport si paraqitje e asaj se çka mёsojnё fёmijёt dhe si sillen ata nё çerdhe, gjithё kjo sipas deklaratave tё tё intervistuarve. Pёr tё dyja grupet mё tё pёrfaqёsuara (maqedonas dhe shqiptarё) janё bёrё analiza tё caktuara komparative edhe te prindёrit edhe te edukatorёt, duke e pasur parasysh se bashkёsitё e tjera etnike nuk janё mjaft tё pёrfaqёsuara nё ekzemplar. Hulumtimi ishte plotёsuar edhe me vlerёsimin e qёndrimeve tё fёmijёve qё shkojnё nё çerdhe nё njё pjesё tё komunave tё pёrzgjedhura nё ekzemplar. Qёndrimet dhe mendimet e fёmijёve janё vlerёsuar sipas shёnimeve tё fokus-grupeve, nё tё cilat fёmijёt kishin mundёsi t i shprehin qёndrimet e tyre nga aspekti i respektimit dhe pranimit tё dallimeve. Tabela 1: Pёrkatёsia etnike e tё intervistuarve 72,2% ,6% 27 2,2% 4 0% 0 12,1% 24 Edukatorё Maqedonas Shqiptarё Romё Turq Tё tjerё dhe e panjohur Gjithsej 62,9% 100% 100% ,9% 234 4,2% 43 2,9% 30 7,0% 72 Prindёr Studim pёr tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tёbёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn e arsimit multikulturor parashkollor 9 Tabela 2: Gjuha nё tё cilёn zhvillohet mёsimi nё grup 77,8% 154 Maqedonisht 69,2% ,6% 21 Shqip 20,2% 207 0,5% 1 Turqisht 1,6% 16 4,0% 8 Dygjuhёshe 4,9% 50 7,1% 14 E panjohur 4,1% 42 Edukatorё Gjithsej Prindёr RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE 100% 100% REZULTATET E PYETJES ÇKA MЁSOJNЁ FЁMIJЁT NЁ ÇERDHE Radhitja e rezultateve pёr pyetjen se çka mёsojnё fёmijёt nё çerdhe sipas Shkallёs sё Likertit nё kёtё pjesё tё analizёs lёviz nga 1 (si gjendja mё e padёshiruar dhe e pavolitshme) e deri nё 4 (si gjendja mё e volitshme dhe mё e dёshiruar). Çka mёsojnё fёmijёt nё çerdhe ka tё bёjё me disa aspekte tё multikulturalizmit dhe dallimeve, siç janё respektimi dhe njohja e traditave, e gjuhёs dhe mundёsive pёr realizimin e kontakteve efektive ndёrmjet fёmijёve tё bashkёsive tё ndryshme etnike, si dhe dallimeve tё tjera (ndikimi i gjinisё dhe dallimeve sociale, si dhe dallimet nё tё arriturat zhvillimore dhe nё kufizimet e fёmijёve). RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE 12 KRAHASIMI NDЁRMJET GJENDJES AKTUALE DHE GJENDJES SЁ DЁSHIRUAR PЁR PYETJEN ÇKA MЁSOJNЁ FЁMIJЁT NЁ ÇERDHE Perceptimi i tё intervistuarve pёr mundёsitё e tanishme tё fёmijёve nё çerdhe pёr tё mёsuar dhe pёr t u njohur me kulturёn (ushqimin, traditat, festat dhe vallet) e bashkёsive joshumicё nё shkallёn nga 1 deri nё 4, lёviz nga 2,27 pёr ushqimin e deri nё 2,59 pёr festat, me dёshirё qё nё tё ardhmen nё tё gjitha aspektet tё rritet mbi 3. Dallimi i perceptimit pёr gjendjen aktuale dhe ndryshimin e dёshiruar ёshtё mё i madh te dёshira e fёmijёve tё intervistuar qё tё njoftohen me ushqimin e bashkёsive tё tjera etnike (nga 2,27 nё 3,06). 13 Nё raport me ekspozimin e fёmijёve nё gjuhёn e bashkёsive joshumicё, tё intervistuarit e kanё vlerёsuar gjendjen e tanishme me notё mesatare 2,16 dhe kjo ёshtё nota mё e dobёt nё kuadёr tё Shkallёs sё Likertit nga 1 deri nё 4. Edhe gjendja e dёshiruar pёr ekspozimin nё gjuhёn qё e flasin bashkёsitё e tjera etnike pёr fёmijёt e çerdheve pёr tё gjithё tё intervistuarit ёshtё mё e vogёl nё raport me parametrat e tjera dhe ёshtё 2,86. Gjendja e tanishme e cilёsisё sё kontakteve tё fёmijёve tё prejardhjeve tё ndryshme sociale dhe etnike, si dhe gjendja e dallimeve gjinore dhe e dallimeve qё ekzistojnё ndёrmjet fёmijёve nё raport me karakteristikat e tyre zhvillimore nё çerdhe, nё procesin e mёsimit tё hershёm vlerёsohet nga tё gjithё tё intervistuarit mё lart nё raport me parametrat e tjera, ndёrsa gjendja e dёshiruar afrohet nё 4 te fёmijёt me kufizime dhe barazi gjinore (Tabela 3 dhe Grafiku 1). Grafiku 1: Vlera mesatare e perceptimit tё tё gjithё tё intervistuarve nё raport me gjendjen aktuale dhe gjendjen e dёshiruar pёr pyetjen Çka mёsojnё fёmijёt nё çerdhe statusi social barazia gjinore ndihma pёr fёmijёt me kufizime pjesёmarrja e pёrbashkёt aktivitetet e pёrbashkёta tё lojёs kontaktet gjuha vallet dhe muzika traditat festat ushqimet RESPEKTI NDAJ DALLIMEVE DHE MULTIKULTURALIZMI Nё ZHVILLIMIN E HERSHёM Tё FёMIJёVE Gjendja e dёshiruar 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Gjendja aktuale 14 Tabela 3: Vlera mesatare e perceptimit tё tё gjithё tё intervistuarve nё raport me gjendjen aktuale dhe gjendjen e dёshiruar pёr pyetjen Çka mёsojnё fёmijёt nё çerdhe gjendja aktuale gjendja e dёshiruar Njoftimi me ushqimin qё e hanё bashkёsitё e tjera etnike 2,27 3,06 Njoftimi me festat e bashkёsive tё tjera etnike 2,59 3,23 Njoftimi me traditat e bashkёsive tё tjera etnike 2,47 3,17 Njoftimi me muzikёn dhe vallet e bashkёsive tё tjera etnike 2,49 3,21 Ekspozimi nё gjuhёn qё flitet nga bashkёsitё e tjera etnike 2,16 2,86 Kanё kontakte me fёmijё tё bashkёsive tё tjera etnike 2,73 3,31 Kanё aktiviteteve tё pёrbashkёta tё lojёs me bashkёsi tё tjera etnike Pjesёmarrja e pёrbashkёt nё shfaqje me fёmijё tё bashkёsive tё tjera etnike Gatishmёria pёr t i ndihmuar fёmijёt me kufizime dhe fёmijёt me nevoja tё veçanta 2,73 3,34 2,82 3,42 2,98 3,64 Barazia gjinore nё lojёra dhe nё pёrdorimin e lodrave 3,5 3,72 Grupimi i fёmijёve sipas statusit social 3,27 3,43 Studim pёr tё kuptuarit, praktikat dhe qёndrimet e prindёrve dhe edukatorёve qё kanё tёbёjnё me aspektin e dallimeve dhe nevojёn e arsimit multikulturor parashkollor 15 KRAHASIMI NDЁRMJET EDUKATORЁVE DHE PRINDЁRVE Analiza komparative e dallimeve nё perceptimin e asaj çka mёsojnё fёmijёt nё çerdhe dhe cila ёshtё gjendja e dёshiruar ndёrmjet prindёrve dhe edukatorёve, ka treguar se edukatorёt si mё tё volitshme e vlerёsojnё gjendjen aktuale nё raport me atё se si dhe sa mёsojnё fёmijёt pёr kulturёn e bashkёsive tё tjera etnike. E ngjashme ёshtё gjendja edhe me tё priturat qё do tё vijojnё, pёrkatёsisht edukatorёt dёshirojnё qё nё tё ardhmen tё shohin pёrmirёsim tё gjendjes me notё mё tё lartё mesatare qё do tё jetё afёr notёs maksimale 4. Po ashtu edhe prindёrit dёshirojnё pёrmirёsim tё asaj çka e mёsojnё fёmijёt pёr kulturёn e bashkёsive tё tjera etnike, por megjithatё tё priturat e tyre janё mё tё pakta nё krahasim me edukatorёt. 16 Nё raport me ekspozimin nё gjuhёn e bashkёsive tё tjera etnike, edukatorёt e vlerёsojnё gjendjen aktuale me notё mesatare 1,9 (nga maksimum 4), ndёrsa prindёrit kanё perceptimin se fёmijёt e tyre janё mё shumё tё ekspozuar nё gjuhёn e bashkёsive tё tjera etnike nё çerdhe (2,21). Nё raport me dallimet e tjer
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks