ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ФОРУМ (надалі за текстом Банк) є правонаступником усіх прав та зобов язань Акціонерного комерційного банку Форум - PDF

Description
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ФОРУМ (надалі за текстом Банк) є правонаступником усіх прав та зобов язань Акціонерного комерційного банку Форум у зв язку зі зміною його найменування (назви). Акціонерний

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 51 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ФОРУМ (надалі за текстом Банк) є правонаступником усіх прав та зобов язань Акціонерного комерційного банку Форум у зв язку зі зміною його найменування (назви). Акціонерний комерційний банк Форум був створений шляхом реорганізації та був правонаступником Акціонерного банку Лад-Кредит Банк, зареєстрованого Національним банком України 31 січня 1994 року за номером 231. Реорганізація Акціонерного банку Лад-Кредит Банк, створеного у формі закритого акціонерного товариства, у відкрите акціонерне товариство була проведена на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 29 серпня 1996 року. Зміни до установчих документів Акціонерного банку Лад-Кредит Банк затверджені Національним банком України 25 грудня 1996 року. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 грудня 1996 року було змінено назву Акціонерного банку Лад-Кредит Банк на Акціонерний комерційний банк Форум. Відповідні зміни до установчих документів Банку зареєстровані Національним банком України 28 лютого 1997 року, реєстраційний номер 231. Засновниками Акціонерного банку Лад-Кредит Банк були юридичні та фізичні особи, яким на момент заснування належало 100 (сто) відсотків акцій. 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 1.1. Повне офіційне найменування Банку: - українською мовою ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК ФОРУМ ; - російською мовою ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК ФОРУМ ; - англійською мовою PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FORUM Скорочене офіційне найменування Банку: - українською мовою ПАТ БАНК ФОРУМ ; - російською мовою ПАО БАНК ФОРУМ ; - англійською мовою PJSC BANK FORUM Місцезнаходження Банку: Україна, 02100, місто Київ, бульвар Верховної Ради, будинок ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1. Банк є універсальним банком за участю іноземного капіталу, який створений і діє відповідно до Законів України Про банки і банківську діяльність, Про акціонерні товариства, Про цінні папери та фондовий ринок, Про платіжні системи та переказ грошей в Україні, Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, інших законів і підзаконних актів України, нормативно-правових актів Національного банку України, цього Статуту та внутрішніх положень Банку Метою та основними завданнями діяльності Банку є: - комплексне розрахунково-касове, кредитне, валютне обслуговування юридичних і фізичних осіб; - розширення банківських послуг, які надаються клієнтам Банку, з 2 впровадженням нових технологій і сучасних технічних засобів; - сприяння вдосконаленню банківської системи України; - сприяння розвитку різних форм підприємництва та вдосконаленню економічних відносин в Україні; - покращення грошового обігу в Україні; - отримання оптимального прибутку для подальшого розвитку Банку і задоволення інтересів його акціонерів; - вирішення соціальних та матеріальних питань працівників Банку У своїй діяльності Банк керується власними комерційними інтересами та інтересами акціонерів Банк є складовою частиною єдиної банківської системи України. 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 3.1. Банк є юридичною особою за законодавством України Банк створений у формі публічного акціонерного товариства Банк має самостійний баланс, кореспондентський рахунок у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області або безпосередньо в Національному банку України, інші рахунки в банківських установах в Україні та за її кордоном. Банк має основну та додаткові круглі печатки, штампи, символіку, фірмовий бланк із своїм повним та/або скороченим офіційним найменуванням та символікою, а також власний прапор. Символіка та прапор Банку, а також положення про символіку та про власний прапор затверджуються Спостережною радою Банку Банк для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді тощо. Банк має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдарованого Банк має право у порядку, передбаченому чинним законодавством, відкривати відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо) на території України. Керівник філії, представництва чи відділення діє на підставі довіреності, яка видається Банком. Банк має право створювати дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України Банк може бути учасником банківської групи, як визначено Законом України Про банки і банківську діяльність. 4. ОПЕРАЦІЇ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 4.1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування, за винятком виконання функцій страхового посередника), а також здійснювати іншу діяльність, дозволену чинним законодавством Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі 3 банківської ліцензії шляхом надання наступних банківських послуг: 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України. Банк має право надавати такі фінансові послуги: 1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче управління фінансовими активами; 3) фінансовий лізинг; 4) надання гарантій та поручительств; 5) переказ коштів; 6) факторинг Банк має право здійснювати валютні операції на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, яка надається Національним банком України, а саме: 1) неторговельні операції з валютними цінностями; 2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 3) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особамирезидентами; 4) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 5) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 6) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 7) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 8) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 9) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 10) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 4 11) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 12) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 13) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 14) залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 15) торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 16) торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; 17) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та не зазначені в абзацах другому сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ; 18) валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та не зазначені в абзацах другому сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо: 1) інвестицій; 2) випуску власних цінних паперів; 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); 7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг; а також, на підставі відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснювати: 8) брокерську діяльність; 9) дилерську діяльність; 10) андерайтинг; 11) діяльність з управління цінними паперами; 12) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; 13) депозитарна діяльність депозитарної установи; 14) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; 15) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів; 5 16) діяльність з управління іпотечним покриттям. 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ 5.1. Для забезпечення статутної діяльності, покриття можливих збитків, дотримання встановлених економічних нормативів, Банк формує капітал, фонди та резерви в порядку та розмірах, передбачених нормативноправовими актами Національного банку України. Статутний капітал Банку визначає мінімальний розмір майна Банку, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів. Статутний капітал Банку не може формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені, бюджетних коштів, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, а також коштів, одержаних в кредит та під заставу Регулятивний капітал Банку включає основний та додатковий капітал Основний капітал Банку включає: статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку Банку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал; загальний фонд покриття ризиків, який створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік та нематеріальних
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks