ПСИХОЛОГІЯ ДЕПРИВАЦІЇ. ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності Психологія - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра педагогічної та вікової психології ЗАТВЕРДЖЕНО Проректор з навчальної роботи проф. Гаврилюк С.

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 20 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра педагогічної та вікової психології ЗАТВЕРДЖЕНО Проректор з навчальної роботи проф. Гаврилюк С. В р. ПСИХОЛОГІЯ ДЕПРИВАЦІЇ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності Психологія Луцьк 2013 Програма навчальної дисципліни «Психологія депривації» для студентів спеціальності Психологія 26 серпня, 2013 р c. Розробник: Гошовський Я.О., доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології Рецензент: Мушкевич М.І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології та безпеки життєдіяльності; Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри педагогічної та вікової психології протокол 1 від 30 серпня 2013 р. Завідувач кафедри: (Гошовський Я.О.) Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною комісією факультету психології протокол від.. 20 р. Голова науково-методичної комісії факультету психології (Іванашко О.Є.) Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою університету протокол від.. 20 р. Гошовський Я.О., 2013 Вступ Програма навчальної дисципліни Психологія депривації складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності Психологія. Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічна специфіка впливу депривації на онто- і соціогенез особистості. Міждисциплінарні зв язки: Курс має тісний взаємозв'язок з усіма дисциплінами психологічного циклу, насамперед психологією особистості, сімейною психологією, соціальною психологією, девіантною психологією, психологією аномального розвитку, спеціальною психологією, пенітенціарною психологією, юридичною психологією, експериментальною психологією, психодіагностикою, диференційною, генетичною, порівняльною, педагогічною, медичною психологією та ін. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Психологія депривації є ознайомлення студентів з психологічною специфікою впливу депривації як розімкнутого різновидового феномена на онто- і соціогенез особистості Основними завданнями вивчення дисципліни Психологія депривації є навчити студентів оволодіти базовими теоретичними поняттями психології депривації, методами емпіричного вивчення депривованих осіб та надання їм кваліфікованої професійної психологічної допомоги Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : теоретичні підходи до феномену депривації; основні закономірності функціонування психіки депривованої людини; соціально-психологічні детермінанти депривованого розвитку особистості; суть, специфіку негативного впливу різновидової та різнотривалої депривації на становлення й екзистенцію людей різного віку; специфіку діагностичної, консультативної та корекційної роботи з депривованими особами різного віку. вміти: працювати з науковою та навчально-методичною літературою; вступати в наукові дискусії щодо специфіки деприваційного впливу на особистість в умовах різнотипних обмежень; розрізняти широкий спектр соціальних детермінант та їхній вплив на вікові та індивідуальні особливості психіки депривованих людей; добирати психологічні методи і методики дослідження, враховуючи стать, вік, вид, тривалість деприваційного досвіду досліджуваного; надавати практичні рекомендації щодо подолання результатів деприваційних нашарувань на онтогенез та соціогенез особистості. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредитів ECTS. 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Теоретичні основи вивчення депривованої особистості. Тема 1. Психологія депривації як соціально-психологічний феномен Загальні питання психології депривації Місце психології депривації в системі психологічних знань. Об'єкт та предмет психології депривації, його специфіка. Методологічна основа дослідження депривації. Депривований розвиток і специфіка його етіопатогенезу та феноменологічних проявів. Основні теоретичні проблеми та практичні завдання психології депривації. Тема 2. Історіогенез наукових уявлень про психічну депривацію Історичні витоки вікової психології. Роль античних мислителів у становленні генезисного підходу до психіки людини; ідеї вікової мінливості психіки у працях чеських, французьких, англійських, російських, німецьких та українських вчених ХVІІ ХVІІІ ст. Поява перших щоденників-спостережень; роль біогенетичного закону Е. Геккеля, праць К. Ушинського Людина як предмет виховання та В. Прейєра Душа дитини у становленні вікової психології; педологія, її основні принципи та роль у становленні вікової психології; завершення формування вікової психології у ХХ ст. Змістовий модуль 2. Різновидові аспекти деривації. Тема 1. Соціально-психологічні особливості різновидової депривації Різновидова депривація у психічному розвитку особистості. Типологічна диференціація поняття депривація . Тривалість депривації як негативний чинник у соціопсихореабілітації дитини. Депривований хронотоп. Соціально-перцептивні чинники у процесі спілкування депривованих дітей. Тема 2. Основні психолого-педагогічні аспекти депривації особистості в навчально-виховних установах закритого типу. Закладова депривація Типологія і специфіка закладових, інтитуціалізованих форм виховання дітей в навчально-виховних установах закритого типу. Широкий контекст освітніх установ закритого типу: спеціалізовані профільні школи; пенітенціарний заклад; дитячий будинок; школа-інтернат; спеціальна школа-інтернат для неповносправних дітей; спеціальне професійно-технічне училище для дітей з обмеженими можливостями та ін. Тема 3. Ресоціалізація депривованої особистості Ресоціалізація як розгалужений психолого-педагогічний феномен, як складний комплекс реабілітаційних, рекреаційних, інкультураційних, реадаптаційних та інших засобів і технологій, завданням яких є повернення, прилучення депривованого індивіда до усталених повноцінних норм і моделей просоціальної життєдіяльності. Ресоціалізація як системно організований суспільно-педагогічний процес відновлення соціальнопсихологічного статусу, втрачених або несформованих унаслідок депривації індивідуальних і групових якостей і навичок у дезадаптованих підлітків, переорієнтацію їхніх атитюдів і референтних очікувань завдяки включенню в якісно нові просоціальні взаємини й види діяльності. Психолого-педагогічні основи ресоціалізації особистості. Генетично-психологічні аспекти ресоціалізації. 3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 4. Методи та засоби діагностики успішності навчання У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання: опитування; оцінювання виконання практичних завдань; оцінювання виконання та захист лабораторних робіт; модульні контрольні роботи; екзамен. 5.Список літератури 1. Болтівець С. Чи потрібні нам школи соціальної реабілітації (неповноцінні фізично і психічно хворі діти) / С. Болтівець // Директор школи С Бондаренко Г.И. Социально-эстетическая реабилитация аномальных детей / Г.И. Бондаренко // Дефектология С Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь : теория и практика / А.Ф. Бондаренко К.: Укртехпресс, с. 4. Бридж Дж. До і після комунізму : західний погляд на догляд у громаді за дітьмиінвалідами в Україні / Дж. Бридж // Соціальна політика і соціальна робота С Бромет Е. Психічне здоров'я дітей, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : досвід епідеміологічного дослідження) / Е. Бромет // Соціологія : теорія, методи, маркетинг С Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра : кн. [для учителей и родителей]. / М.И. Буянов М. : Просвещение, с. 7. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми / Карл Бютнер. М. : Педагогика, с. 8. Валицкас Г.К. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей / Г.К. Валицкас // Вопросы психологии С Выговская Л.П. Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи : автореф.... канд. психол. наук : спец Педагогическая и возрастная психология / Л.П. Выговская. К., с. 10. Виноградова Е.В. Особенности межличностных отношений в детских домах и школахинтернатах : дисс.... канд. психол. наук. / Е.В. Виноградова. М., с. 11. Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : монографія / Ж.П. Вірна. Луцьк : РВВ Вежа Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, с. 12. Глоточкин А.Ю., Пирожков В.Ф. Эмоции и чувства человека, лишенного свободы. / А.Ю. Глоточкин. М. : Типография Высшей школы МВД СССР, с. 13. Говорун Т.В. Проблема ресоціалізації прийомних дітей із досвідом сексуальної травматизації / Т.В. Говорун // Психологія : зб. наук, праць НПУ імені М.П. Драгоманова Вип.11. С Гордеева О.В., Финикова Г.Н. Аналитическая интроспекция и кратковременная сенсорная депривация как методы изменения состояния сознания / О.В. Гордеева // Вопросы психологии С Гордеева О.В. Изменение состояния сознания при сенсорной депривации // Вестник МГУ. Серия 14. Психология С.79-87; 2. С Гошовський Я. Ресоціалізація депривованої особистості : [монографія] / Ярослав Гошовський. Дрогобич : Коло, с. 17. Дадонкин А.С. Церква як засіб ресоціалізації засуджених / А.С. Дадонкин // Організація соціальної роботи з молоддю, що повернулася з місць позбавлення волі. Сімферополь : Кр ЦССМ, С Данилова Т.В. Організація психолого-педагогічної реабілітації, соціальної адаптації та професійного навчання в умовах санаторію Хаджибей для дітей з ДЦП / Т.В. Данилова // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 3 5-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка (17-18 грудня 2001 p., м. Київ). Т.4 К.: Міленіум, С Дебольский М.Г. Проведение социально-психологических тренингов в уголовноисполнительной системе : учебн. пособие. / М.Г. Дебольский М. : Акад. управления МВД России, с. 20. Димитров А.В., Сафронов В.П. Основы пенитенциарной психологии : учеб, пособие. / А.В. Димитров М, : Московский психолого-социальный институт, с. 21. Діти групи ризику : психологічні, соціальні та правові аспекти [ упоряд. : М. Авдієвська]. К. : Міський психологічний центр, с. 22. Канішевська Л. Специфіка виховання соціальної зрілості учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт / Л. Канішевська // Соціологія : теорія, методика, маркетинг С Карасева Н.И. Психологические особенности развития коммуникативных способностей у подростков, оставшихся без попечения родителей : автореф. дисс.... канд. психол. Наук : спец Педагогическая и возрастная психология ./ Н.И. Карасева. К., с. 24. Кігічак А.В. Реабілітація неповносправних дітей в Україні / А.В. Кігічак // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія (17). С Князев Е.А. Педагогика и психология социальной депривации (исторический аспект) / Е.А. Князев // Вопросы психологии С Кондратьев М.Ю. Подросток в системе межличностных отношений закрытого воспитательного учреждения. / М.Ю. Кондратьев. М. : Просвещение, с. 27. Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений./ М.Ю. Кондратьев. СПб. : Питер, с. 28. Кондрашин В.И. Соверше
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks