แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) - PDF

Description
แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) เอกสารแนบ 5 เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder registration number Written at ว นท เด อน พ.ศ Date Month Year (1) ข าพเจ า ส ญชาต อย เลขท ซอย I/We nationality

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy (Form B) เอกสารแนบ 5 เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder registration number Written at ว นท เด อน พ.ศ Date Month Year (1) ข าพเจ า ส ญชาต อย เลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จ งหว ด Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province (2) เป นผ ถ อห นของบร ษ ท เดลต า อ เลคโทรน คส (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) Being a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ( Company ) โดยถ อห นจ านวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ด งน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง preference share shares and have the rights to vote equal to votes (3) ขอมอบฉ นทะให (กร ณาเล อกข อใดข อหน ง) Hereby appoint (Please choose one of following) กรณ เล อกข อ 1. กร ณาท าเคร องหมาย ท 1.ระบ ช อผ ร บมอบอ านาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1. and give the details of proxy (proxies). 1. ช อ อาย ป อย บ านเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จ งหว ด Province หร อ/Or ช อ อาย ป อย บ านเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จ งหว ด Province คนหน งคนใดเพ ยงคนเด ยว (Anyone of these persons) 2. มอบฉ นทะให กรรมการอ สระของบร ษ ท Appoint Independent Directors of Company ศาสตราจารย ก ตต ค ณส ภาพรรณ ร ตนาภรณ / Emeritus Professor Supapun Ruttanaporn 3. มอบฉ นทะให กรรมการบร ษ ท Appoint Directors of Company นายอน สรณ ม ทราอ ศ / Mr. Anusorn Muttaraid (รายละเอ ยดประว ต กรรมการท เป นผ ร บมอบฉ นทะปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหน งส อเช ญ ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558) (Profiles of the above directors are specified in the attachment no. 3 of the Notice of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders) เป นผ แทนของข าพเจ าเพ อเข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 ในว นท 30 ม นาคม 2558 เวลา น. ณ ส าน กงานของบร ษ ทฯ เลขท 909 หม ท 4 น คมอ ตสาหกรรมบางป ต าบลแพรกษา อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ หร อท จะพ ง เล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย as my/our proxy ( proxy ) to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2015 at hours at the Company s office located at 909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held. (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: (ก) ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร (a) (ข) ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ า ด งน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: วาระท 1 Agenda Item No. 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2557 To consider and approve the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders วาระท 2 พ จารณาร บทราบผลการด าเน นงานของบร ษ ทส าหร บป 2557 Agenda Item No. 2 To consider and acknowledge the Company's operational results for the year 2014 (ไม ม การลงมต ในวาระน / No casting of votes for this agenda) วาระท 3 พ จารณาอน ม ต งบแสดงฐานะทางการเง น และงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จซ งผ านการตรวจสอบโดยผ สอบบ ญช ของบร ษ ทแล ว ส าหร บรอบป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 และรายงานของผ สอบบ ญช Agenda Item No. 3 To consider and approve the Company's audited balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ended December 31, 2014 and the auditor s report วาระท 4 พ จารณาอน ม ต การจ ายเง นป นผลส าหร บป 2557 Agenda Item No. 4 To consider and approve the distribution of dividends for the year วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ต องออกจากต าแหน งตามวาระและการแต งต งกรรมการใหม Agenda Item No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation and the appointment of new directors แต งต งกรรมการท งช ด Vote for all of the directors nominated แต งต งกรรมการเป นรายบ คคล Vote for each nominated director individually นายอ ง กวง ม ง Director s name Mr. Ng Kong Meng นายเซ ย เห ง เซ ยน Director s name Mr. Hsieh, Heng-Hsien นายว ฑ รย ส มะโชคด Director s name Mr. Witoon Simachokedee วาระท 6 Agenda Item No. 6 พ จารณาและอน ม ต การก าหนดค าตอบแทนของกรรมการส าหร บป 2558 To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2015 วาระท 7 พ จารณาอน ม ต การแต งต งผ สอบบ ญช ของบร ษ ทฯ และก าหนดค าตอบแทนของผ สอบบ ญช ส าหร บป 2558 Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of their remuneration for the year วาระท 8 พ จารณาและอน ม ต การเพ มเต มว ตถ ประสงค ของบร ษ ทฯ และการแก ไขเพ มเต มหน งส อบร คณห สนธ ข อ 3 ของบร ษ ทเพ อให สอดคล องก บการเพ มเต มว ตถ ประสงค Agenda No. 8 To consider and approve the addition of the scope of business and amendment to clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the amendment of the scope of business วาระท 9 พ จารณาเร องอ นๆ (ถ าม ) Agenda No. 9 Other Business (if any) (5) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อมอบฉ นทะน ให ถ อว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กต องและไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของข าพเจ าในฐานะผ ถ อห น If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company s shareholders. (6) ในกรณ ท ข าพเจ าไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจนหร อในกรณ ท ท ประช มม การ พ จารณาหร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระท าไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเจ าระบ ในหน งส อมอบฉ นทะให ถ อเสม อนว าข าพเจ าได กระท าเองท กประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. หมายเหต /Remarks ลงช อ/Signed ผ มอบฉ นทะ/Grantor 1. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะจะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนนไม สามารถแบ งแยกจ านวนห น ให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 2. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไว ข างต น ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มได ในใบประจ าต อแบบหน งส อมอบ ฉ นทะแบบ ข. ตามแนบ In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided. 4 ใบประจ าต อแบบหน งส อมอบฉ นทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form (Form B.) เอกสารแนบ 5 การมอบฉ นทะในฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ท เดลต า อ เลคโทรน คส (ประเทศไทย) จ าก ด (มหาชน) A proxy is granted by a shareholder of Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 ในว นท 30 ม นาคม 2558 เวลา น. ณ ส าน กงานของบร ษ ทฯ เลขท 909 หม ท 4 น คมอ ตสาหกรรมบางป ต าบลแพรกษา อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการหร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on March 30, 2015 at hours at the Company s office located at 909 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Tambol Prakasa, Amphur Muangsamutprakarn, Samutprakarn, Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held ให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนตามความประสงค ของข าพเจ าด งน 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks