โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท - PDF

Description
ข นตอน ขอบเขต และโครงสร าง ของการประเม นผลโครงการ โดย ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ประธานอ านวยการ ศ นย อบรมการว จ ย นานาชาต (ไอ อาร ท ซ ) ประธานท ปร กษาโครงการปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตการพ ฒนาการบร หาร

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 6 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข นตอน ขอบเขต และโครงสร าง ของการประเม นผลโครงการ โดย ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ประธานอ านวยการ ศ นย อบรมการว จ ย นานาชาต (ไอ อาร ท ซ ) ประธานท ปร กษาโครงการปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตการพ ฒนาการบร หาร มหาว ทยาล ยปท มธาน สงวนล ขส ทธ ตามกฎหมาย 18 พฤษภาคม โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท ด ต องตอบสนอง นโยบาย และแผนงานต องตอบสนองแผน และโครงการต อง ตอบสนองแผนงาน 2 หากมองโครงการในล กษณะด งกล าวน ความส าเร จของ นโยบาย แผน และแผนงาน ข นอย ก บความส าเร จของโครงการ ซ งเป นไปได ท ความส าเร จของโครงการไม ได หมายถ ง ความส าเร จของแผนงาน และความส าเร จของแผนงานไม ได หมายถ งความส าเร จของแผน และความส าเร จของแผนไม ได หมายถ งความส าเร จของนโยบาย แม แต โครงการเอง ซ งประกอบด วยองค ประกอบต างๆ แม ว า องค ประกอบต างๆ อาจม ค ณสมบ ต ครบ แต ก ไม ได ท าให โครงการและแผนงานประสบความส าเร จ 3 ความส มพ นธ ระหว างแผนงาน โครงการ และองค ประกอบของ โครงการ เป นไปด งภาพ 1 แผนงาน (program) โครงการ (project) โครงการ (project) โครงการ (project) องค ประกอบ องค ประกอบ องค ประกอบ องค ประกอบ องค ประกอบ องค ประกอบ องค ประกอบ 4 โครงสร างของการประเม นผลโครงการ ป จจ ยเข า (inputs) ป จจ ยออก (outputs) ผลล พธ (outcomes) ผลกระทบ (impact) เป าหมาย (goals) การบร หาร (administration) การจ ดการ (management) 5 ความส มพ นธ ระหว างองค ประกอบของโครงสร างของ การประเม นผล ป จจ ยเข า การจ ดการ Admin ป จจ ยออก การจ ดการ ผลล พธ การจ ดการ เป าหมาย การจ ดการ Admin Admin Admin ผลกระทบ การจ ดการ การประเม นผลโครงการจ าเป นต องประเม นองค ประกอบ ของโครงการ ซ งเร ยงก นเป นโซ ของการปฏ บ ต งานโครงการ 6 ความหมายขององค ประกอบหล กของโครงการ ป จจ ยเข า: การลงท นด านต างๆ ครอบคล มทร พยากรด าน การเง น เจ าหน าท โครงการ ประชากรเป าหมาย ป จจ ยออก: ผล ตภ ณฑ และก จกรรม ครอบคล มก จกรรมด าน ต างๆ บร การ ส งของ ส งอ านวยความสะดวก อ ปกรณ เอกสาร ผลท เก ดท นท ท เร มโครงการ 7 ผลล พธ : การเก ดข นของส งต างๆ ท ก าหนดไว เป นว ตถ ประสงค ของโครงการ (project objectives) เป าหมาย: ส งท ไปไกลกว าการบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ผลกระทบ: การเปล ยนแปลงท งท ต งใจและไม ได ต งใจ ท ง ทางบวกและทางลบ หล งจากโครงการได เก ดข น 8 การประเม นผลค ออะไร? (ก) เคร องม อของการบร หารท ใช ในการตรวจสอบต ดตาม การปฏ บ ต งาน (ข) ก จกรรมท แสดงความร บผ ดชอบ (accountability) ของ ผ บร หาร ท ม งหว งจะเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน (ค) หล กฐานเช งประจ กษ ท จะบ งบอกคณะกรรมการ เจ าหน าท ผ ใช บร การ ผ ให ท นสน บสน น สาธารณชน และผ ม ส วนได ส วนเส ยคนอ นๆ (otherstakeholders) เก ยวก บประโยชน ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน 9 การประเม นผลค ออะไร? (ต อ) (ง) ความก าวหน าของการด าเน นงาน ความถ กต อง/ผ ดพลาด ของการปฏ บ ต งานท เก ดข นจากการออกแบบโครงการ และ กระบวนการและข นตอนของการปฏ บ ต และ (จ) การปร บปร งแก ไขกระบวนการ ข นตอน และก จกรรมท ขาดตกบกพร อง 10 การประเม นผลโครงการค ออะไร? จากค ณสมบ ต ของโครงการ องค ประกอบของโครงการ และการประเม นผลท ได กล าวมาแล ว การประเม นผลโครงการ จ งหมายถ ง การประเม นผลการปฏ บ ต งานเก ยวก บองค ประกอบ ต างๆ ของโครงการ (ก) ป จจ ยเข า (ข) ป จจ ยออก (ค) ผลล พธ (ง) เป าหมาย และ (จ) ผลกระทบ เป นไปตามท วางแผนการบร หาร และการจ ดการหร อไม 11 ท าไมถ งต องม การประเม นผลโครงการ? (1) ท กโครงการม ความไม แน นอน (uncertainty) ว าจะ ประสบความส าเร จ ความไม แน นอนเก ดจากสาเหต ต างๆ ความ ไม เหมาะสมของการออกแบบโครงการ ต งแต การค ดท า โครงการ (project formulation) การออกแบบโครงการ (project design) 12 ท าไมถ งต องม การประเม นผลโครงการ? (ต อ) (2) เพ อแสดงให เห นถ งความร บผ ดชอบ (accountability) และความเป นผ บร หารและการจ ดการท ด หร อการม ธรรมาภ บาล (good governance) (3) เพ อให มาซ งข อม ลท ม ประโยชน ต อการต ดส นใจ ว า ควร จะท าโครงการหร อไม ควรปร บปร งแก ไขกระบวนการ ข นตอน และก จกรรมของโครงการให ม ประส ทธ ภาพ (efficiency) และ ประส ทธ ผล (effectiveness) 13 การประเม นผลก อให เก ดอะไร? ให สารสนเทศก บผ ม ส วนได ส วนเส ย ในการก าก บย ทธศาสตร ของโครงการให บรรล เป าหมาย (goals) และว ตถ ประสงค (objectives) ให ส ญญาณเต อนล วงหน าเก ยวก บการแก ไขก จกรรม และ กระบวนการบร หารและจ ดการ เสร มพล งก บผ ม ส วนร วมด วยการเป ดโอกาสให ว พากษ ว จารณ เก ยวก บท ศทางของโครงการ และการต ดส นใจปร บปร ง เปล ยนแปลง ประเม นความก าวหน าท ท าให รายงานส งท ต องการจะบรรล 14 โครงการก บผ ม ส วนได ส วนเส ย (stakeholders) เจ าของโครงการ (ผ บร หารและผ จ ดการโครงการ) เจ าของ งบประมาณ ผ ร บเหมา (contractors) ผ ใช ค ปร บ (opponents) เจ าหน าท ของร ฐ ผ เส ยภาษ น กว ชาการ ผ เช ยวชาญ/ช านาญใน เร องของโครงการ 15 ว ฏจ กรของการพ ฒนาและการประเม นผลระด บโครงการ การวางแผนโครงการ หร อการปร บปร งโครงการ การประเม นผลโครงการ ความจ าเป นในการประเม น และการรวบรวมข อม ล พ นฐาน การน าโครงการ ไปปฏ บ ต 16 การมองการประเม นผลโครงการในภาพกว าง ตามว ฏจ กร Plan-Do-Check-Action- หร อ PDCA ว ฏจ กร ส งคม การเม อง เศรษฐก จ การประเม นผล Check แผน/แผนงาน Plan น าไปปฏ บ ต Do ประเม นผล ป จจ ยออก ประเม นผล ผลล พธ การจ ดการ ทบทวน/ปฏ ร ป ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล 17 ประเภทต างๆ ของการประเม นผล ประเภท ประเม นด วยตนเอง (self evaluation) การประเม นผลภายใน (internal evaluation) การประเม นผลอ สระ (independent evaluation) การประเม นผลภายนอก (external evaluation) อ ตราความ น าเช อถ อ ค าใช จ าย ผ ประเม น ต า ต า เจ าหน าท โครงการ ปานกลาง ปานกลาง หน วยงานภายในท เป น อ สระ ปานกลาง ถ งส ง ส ง ผ ท ไม เคยเก ยวข องก บ องค กร ส ง ต า หน วยงานภายนอก สน บสน น 18 การประเม นผลก อนเร ม (pre-project evaluation) การประเม นผลจ ดร ป (formative evaluation) การประเม นสร ปผล (summative evaluation) การประเม นผลเช งปร มาณ (quantitative evaluation) การประเม นผลเช งค ณภาพ (qualitative evaluation) เพ อจ ดท าฐานข อม ลไว เปร ยบเท ยบ ก บส งท เก ดข นก บโครงการเม อโครง การได เร มแล ว เพ อการปร บปร งแก ไขการปฏ บ ต งานตามโครงการ เพ อสร ปผลการปฏ บ ต งานตาม โครงการ เพ อว ดผลออกมาเป นต วเลขท สามารถเปร ยบเท ยบได แน นอน เพ อให ความเข าใจกระบวนการ แต ไม สามารถให ค าต างๆ ท แน นอนได 19 การประเม นผลโครงการก บการประเม นผลโครงการประเภทอ นๆ การประเม นความเป นไปได ของโครงการ (project feasibility assessment) การประเม นว าเป นไปได หร อไม ได ทางด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ส งแวดล อม การยอมร บของช มชน ก อนท จะจ ดท า โครงการ เพ อต ดส นใจว าควรท จะท าโครงการหร อไม 20 การต ดตามและประเม นผลโครงการ (project monitoring and evaluation) การต ดตามการด าเน นงาน การบร หารงานด านการใช ทร พยากร/ งบประมาณ ว าได ท าอะไรบ าง ท าในส งท ควรท าหร อไม ท าอย างไร ตามท ก าหนดไว หร อไม (monitoring) และม การประเม นผลหล งจากท โครงการได ปฏ บ ต ใกล ส นส ดเวลาว าบรรล ตามผลล พธ ท ก าหนดไว ร อ ไม (evaluation and review) และเม อส นส ดโครงการแล วประเม นผล กระทบท เก ดข น (impact asseseement) ด งภาพ 21 การต ดตาม ป จจ ยเข า ป จจ ยออก ผลล พธ ผลกระทบ การต ดตาม (monitoring) การประเม นผลและการทบทวน (evaluation & review) การประเม นผลกระทบ (impact assessment) กระบวนการต ดตามและประเม นผลโครงการ 22 กระบวนการประเม นผลท เป นแนวปฏ บ ต ท ด (good practice) ม ล กษณะด งต อไปน (1) ความเหม อนก น (homogeneity) ต อท กก จกรรม (2) การแกะรอยได (traceability) ท กข นตอนต องม การจด บ นท กรายงาน เพ อการตรวจสอบทบทวนภายในและภายนอก ความล บ (confidentiality) ไม ท าให ข อม ลของโครงการ และผลของโครงการร วไหล 23 กระบวนการประเม นผลท เป นแนวปฏ บ ต ท ด (good practice) (ต อ) ความเป นอ สระ (independence) ไม ให ม ผลประโยชน ท บ ซ อน อ ทธ พลทางการเม อง และการให หล กประก นความ เป นอ สระแก ผ เช ยวชาญภายนอก ความเร ยบง าย (simplicity) กฎ และกระบวนการต างๆ ง าย แก การอธ บายให เป นท เข าใจต อผ ปฏ บ ต งานโครงการ และการน าไปปฏ บ ต โดยผ ประเม น 24 กระบวนการประเม นผลท เป นแนวปฏ บ ต ท ด (good practice) (ต อ) ความเหมาะสมด านเทคน ค (technical soundness) ท าให ผ ท ม พ นความร ทางว ชาการในเร องการประเม น และใน เน อหาเฉพาะของส งท ต องการประเม น ความครบถ วนสมบ รณ (completeness) ครอบคล มท ก ด านของส งท เสนอจะประเม น 25 กระบวนการประเม นผลท เป นแนวปฏ บ ต ท ด (good practice) (ต อ) ความเห นได ช ด (visibility) กระบวนการต างๆ ต องเห นได ช ดเจน ผ ท จะน าไปใช ต องร ล วงหน า เพ อจะได ใช ข อสนเทศเป น แนวปฏ บ ต ท าข อเสนอต างๆ ตารางปฏ บ ต การท สมเหต สมผล (logical timetable) ม การ ควบค มการปฏ บ ต ระยะส นๆ อย างเข มข นในท กข นตอน การจ ดองค การท ถ กต อง (right organization) ม การจ ดการ ด านโลจ สต กส ท ด เหมาะสมก บจ านวนและประเภทของการ ประย กต ก บปฏ บ ต โครงการ 26 หล กเกณฑ หล กของการประเม นผล (key evaluation criteria) หล กเกณฑ การประเม นผล ค ว า ม เ ก ย ว ข อ ง แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม เ ช ง ก ล ย ท ธ ข อ ง โครงการ ความหมาย ว ตถ ประสงค ของโครงการท สอดคล อง ความต องการ ความจ าเป นของส งคม การ จ ดล า ด บ ค ว า ม ส าค ญ แ ล ะ เ จ า ห น า ท เก ยวข องก บโครงการ ความถ กต องของการออกแบบ การออกแบบโครงการท ม เหต ม ผล และม ความสอดคล องก นในองค ประกอบ ความก าวหน าโครงการและ ประส ทธ ผล (effectiveness) การบ รรล ตาม ว ตถ ป ระ สงค ระยะต น (immediate objectives)หร อคาดหว งท จะ บรรล 27 หล กเกณฑ หล กของการประเม นผล (key evaluation criteria) (ต อ) หล กเกณฑ การประเม นผล ประส ทธ ภาพ (efficiency) ของ การใช ทร พยากร ประส ทธ ผล และการจ ดระเบ ยบ การจ ดการ (management arrangements) แนวโน มผลกระทบ และความ ย งย นของโครงการ ความหมาย การใช ทร พยากรเศรษฐก จ/ป จจ ยเข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks