การบร หารโครงการ (Project Management) - PDF

Description
การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารโครงการ (Project Management) 1. โครงการ (Project) โครงการ หมายถ ง ก จการใด ๆ ท ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน o ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน o ม ก าหนดเวลาเร มและส นส ด o การด าเน นงานจะอย ภายใต ข อจ าก ดของ 1. งบประมาณ 2. ก าหนดเวลาของงานต าง ๆ 3. ค ณภาพของงานตามก าหนด โครงสร างของโครงการ หากพ จารณาท ต วโครงการและส วนประกอบของโครงการ อาจเข ยนเป นแผนภ ม ด งร ปท 1.1 ซ งจะเห นได ว า ในการท าโครงการขนาดใหญ ซ งจะประกอบด วยโครงการย อยหลายโครงการ เราอาจเร ยก รายการโครงการท งหมดว าโปรแกรม โดยในโปรแกรมน ประกอบด วย โครงการท 1, 2, 3 และต อ ๆ ไป โครงการประเภทน 2 ร ปท 1.1 โปรแกรมโครงการ และส วนประกอบ ต วอย างการจ ดแบ งโครงการในโปรแกรมออกแบบและก อสร างระบบบ าบ ดน าเส ยโรงพยาบาล ช มชนในภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด วย โรงพยาบาลต าง ๆ จ านวน 35 โรงพยาบาลใน 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดปท มธาน นครนายก ปราจ นบ ร สระบ ร ลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง ส พรรณบ ร พระนครศร อย ธยา อาจเข ยนเป นแผนภ ม แสดงองค ประกอบของโครงการ ด งร ปท 1.2 ประเภทของโครงการ ร ปท 1.2 แผนภ ม แสดงส วนประกอบโครงการต วอย าง จากท ได กล าวมาข างต นน น จะเห นได ว า เม อประเด นของป ญหาม ความหลากหลาย โครงการท จะเข าไปแก ไขป ญหาท ม ความหลากหลายน น จ งจ าเป นต องม อย หลายประเภทด วย ท งในเร อง ของขนาด ขอบข าย เวลา จ านวนหน วยงานท เก ยวข อง กล มของล กค าผ ร บบร การ รวมท งอาย การใช งาน ของโครงการ (Project Life) การแบ งประเภทของโครงการจ งเป นเร องยาก แต เพ อให ง ายในการท าความ เข าใจ ในท น จ งแบ งประเภทของโครงการตามล กษณะของสถานการณ ท เผช ญ ออกเป น 3 ประเภทใหญ ๆ ด วยก น ค อ 1) Uโครงการปร บปร งแก ไขป ญหา (Improvement Project) :U ส วนใหญ จะเป นโครงการท ม ระยะเวลาส นมาก เช น โรงงานท บร หารอย น น ระบบของเคร องจ กรช าร ดโดย กระท นห น จ าเป นต องม การซ อมบ าร งโดยเร งด วน จ งจ าเป นต องจ ดท าเป นโครงการข นมาเพ อซ อมบ าร ง ในระยะเวลาอ นจ าก ด การแก ป ญหาการจลาจลของต ารวจ การปร บโครงสร างของหน วยงานเพ อให 3 บร การประชาชน เป นต น โครงการประเภทน จ งม ระยะเวลาส นมาก เพราะจ าเป นต องแก ไขป ญหาเหล าน น อย างท นท วงท โดยการระดมบ คลากรเข ามาท างานท งภายในและภายนอก ในกรณ ท งานประจ าม ป ญหาจนงานประจ าไม สามารถจะแก ไขป ญหาเหล าน นได และท งาน ประจ าต องด าเน นต อไปโดยไม สามารถจะด งบ คลากรมาช วยแก ไขป ญหาท เก ดข นได จ งจ าเป นต องแยก งานแก ป ญหาน นออกมาเป นงานโครงการ เพ อท จะแก ไขให งานประจ าน นหมดป ญหาไป ซ งโครงการ ประเภทน ม ได ท าให เก ดส งใหม ๆ ข นมาในโครงการเลย 2) Uโครงการร เร มหร อนว ตกรรม (Innovative Project) :U เป นเร องของการร เร มโครงการใหม เลย โดยเป นการร อส งเด มไปท งหมด แล วร เร มสร างนว ตกรรมใหม ซ งน กศ กษาจะเห นได ว า ม โครงการใน หน วยงานของท านเองเป นโครงการในล กษณะน เป นจ านวนมาก เช น ธนาคาร กรมทางหลวง กรม ชลประทาน ฯลฯ อ นเป นโครงการท ต องค ดส งใหม ๆ ข นมาทดแทนส งเด มท ไม สามารถจะอย ได ต อไป จะเห นได ว า โครงการประเภทน ก บโครงการประเภทแรกน น ในบางคร งก ยากท จะแยกออก จากก นได เด ดขาด เพราะในการปร บปร งและแก ไขป ญหาน น ก ต องการนว ตกรรมใหม ๆ เช น ต องการ เคร องจ กรเคร องกลใหม เพ อรองร บความต องการในการผล ตส นค ามากข น ต องการบ คลากรร นใหม เข ามา ท างาน ต องการเทคโนโลย ใหม ฯลฯ เพ อท าให ป ญหาเด มถ กแก ไปให หมดไป โดยไม จ าเป นท จะไป เส ยเวลาก บม นมาก U3) โครงการว จ ยและพ ฒนา (Research and Development Project) :U เป นโครงการท บางคร ง เก ยวพ นก บโครงการประเภทท 1 และ 2 โครงการท เก ยวข องก บโครงการประเภทท 1 เช น โครงการว จ ย เพ อให ร ว า ป ญหาท ควรปร บปร งแก ไขค ออะไร ก อนท จะไปท าโครงการปร บปร งแก ไขป ญหาน น ส วน โครงการท เก ยวข องก บโครงการประเภทท 2 เช น องค การม ส งใหม มาใช อย แล ว แต ต องการจะเสร มต อ เพ มข นอ ก จ งต องม โครงการว จ ยและพ ฒนาเก ยวก บนว ตกรรมเหล าน น เพ อให เก ดความได เปร ยบต อไปใน การแข งข นอ ก เป นต น จะเห นได ว า โครงการประเภทท 3 น เป นโครงการท ม ล กษณะท งถ กและผ ดได เช น ว จ ยแล วไม พบป ญหาใดเลย ค าใช จ ายท น ามาลงท นว จ ยก ม ได ส ญเปล าไปเพราะด กว าไปแก ป ญหาแล วผ ด หร อว จ ยไปแล วได ข อสร ปผ ดพลาด หร อม ส งใหม แล วไปว จ ยและพ ฒนาเพ มเต ม แต ม ได ผล ตส งน นเพราะไม ค ม เป นต น ด งน น โครงการประเภทท 3 น จ งอาจจะเป นโครงการทดลอง (Experimental Project) เช น โครงการ ทดลองหาพ นธ ใหม ในกรมว ชาการเกษตร แต ม ได ใช ประโยชน เอง หากส งไปย งกรมส งเสร มการเกษตรไป แนะน าประชาชนต อไป เป นต น หร ออาจจะเป นโครงการน าร อง (Pilot Project) ม กจะกระท าในหน วยงาน ท ม ท นและความเข มแข งส ง ท จะไปลงท นในการท าการว จ ยและพ ฒนาได แต ในป จจ บ นน แม แต หน วยงาน ท ม งบประมาณน อย ก อนท จะเร มท าส งใด ควรจะต องม การทดลองท าเส ยก อน หากไม ได ผล ก ยอมเส ย 4 น อยด กว าเส ยมาก ม เช นน นจะม ล กษณะด งส ภาษ ตท ว า เส ยน อยเส ยยาก เส ยมากเส ยง าย โครงการ ประเภทน จ งเป นโครงการท ม อย เป นจ านวนมากในกล มของประเทศและก จการท ได เปร ยบ โดยน าเอาผล ก าไรท ได น นไปใช ท าเป นโครงการทดลองหร อโครงการน าร อง เช น โครงการแมนฮ ตต น โครงการนาซา โครงการว จ ยทางการแพทย การว จ ยทางว ทยาศาสตร แขนงต าง ๆ ฯลฯ อ นเป นประโยชน ต อค ณค าของการ ท างานของมน ษย การลงท นส าหร บโครงการเหล าน จ งม ความจ าเป นส าหร บการพ ฒนาส งคม กล าวโดยสร ปได ว า การท แยกโครงการออกเป น 3 ประเภทใหญ ๆ น น ท าให น กศ กษาสามารถ พ จารณาได ว า ในโครงการท ง 3 ประเภทน นเป นโครงการท เก ดข นแน นอนในหน วยงานท เราร บผ ดชอบ โครงการเหล าน เป นส วนท เพ มช ว ตการท างานม ค ามากข นต อองค การน น ซ งม ความแตกต างก นออกไปตาม สภาพของแต ละหน วยงานว า โครงการท ง 3 ประเภทน น โครงการใดม มากกว าโครงการใด จนยากท จะแยก ออกจากก นอย างเด ดขาดได โครงการท งสามประเภทน จ งเป นโครงการท ม ได แยกออกจากก นโดยช ดเจน เด ดขาด เพราะการท จะแก ป ญหาให ได ผลน น อาจจ าเป นต องใช นว ตกรรมต าง ๆ จากการว จ ยและพ ฒนา เข ามาประกอบการพ จารณาเพ อวางแผนและด าเน นการโครงการต อไป ล กษณะท ส าค ญของโครงการ ตามท ได กล าวมาน นจะเห นได ว า โครงการสามารถท จะเก ดข นก บช ว ตการบร หารของมน ษย ได ตลอดเวลา ซ งเม อพ จารณาแล วจะพบว า โครงการท ผ บร หารก าหนดข นไม ว าจะเป นประเภทใด จะม ล กษณะเฉพาะท ส าค ญคล ายคล งก น ซ งไม สามารถท จะใช งานประจ าเข ามาร บผ ดชอบโดยตรงได ด งต อไปน 1) Uม ขอบข ายงานเป นเอกเทศU (Unique Scope) : โครงการน นจะม ล กษณะท สามารถจะ แยกออกเป นเอกเทศจากงานประจ าได กล าวค อ ร ได ว าเน องานหร อขอบข ายของโครงการน นอย ในจ ดไหน เช น โครงการฝ กอบรมพ ฒนาพน กงานเพ อให สามารถท างานได รวดเร วข น เม อบ คลากรฝ กอบรมเสร จส น แล วก กล บไปท างานประจ า ด งน น โครงการฝ กอบรมน จ งแยกออกมาจากงานประจ าของพน กงานเป น เอกเทศ หร อโครงการสร างรถไฟใต ด นขององค การรถไฟฟ ามหานครซ งม ขอบข ายท ม ความเป นพ เศษในต ว ของโครงการเองอย 2)U ม องค การร บผ ดชอบเป นการช วคราว U(Temporary Organization) : หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการน นจะร บผ ดชอบต งแต เร มต นจนกระท งส นส ดโครงการลงเท าน น กล าวค อ เม องาน โครงการหมด ความเป นสภาวะของการเป นองค กรน นก หมดตามไปด วย จ งกล าวได ว า งานโครงการม ใช งานประจ า แต ม ล กษณะเป นงานช วคราว จ งไม สามารถท จะท าให งานโครงการเป นงานประจ าได เว นแต ว า องค กรน นม งานประจ าค อ การร บจ างท างานโครงการ แต ในระหว างท องค กรน หางานโครงการมาท าน น ก จะต องท างานประจ าไปด วย (Integrate) 5 3) Uม การเปล ยนแปลงท เป นประโยชน ต อกล มเป าหมายU (Beneficial) : หมายความว า ผลล พธ ของงานโครงการน น เม อเก ดข นมาแล ว จะน าไปส การเปล ยนแปลงท เป นประโยชน ต อ กล มเป าหมาย (Target Groups) ไม ว าจะเป นภายในหร อภายนอกองค การ หากผลล พธ ปราศจากประโยชน ก ไม ใช โครงการ ซ งการว เคราะห ว า โครงการจะให ผลประโยชน ตอบแทนอย างไรน น สามารถจะว เคราะห ได ในหลาย ๆ ด าน ด งท ศ กษามาแล วใน ว ชาการวางแผนและว เคราะห โครงการ (รศ.786) 4) Uม การเผช ญก บความไม แน นอน/ความเส ยงU (Risk) : เป นสภาวะปกต ของโครงการท ต องเผช ญก บความไม แน นอน/ความเส ยง ไม ว าจะเป นโครงการขนาดเล กเพ อแก ป ญหาท ไม ส าค ญน ก หร อ โครงการขนาดใหญ ท แก ไขป ญหาท เก ดการเปล ยนแปลงอย างมหาศาลก ตาม ท จะต องม ความเส ยงเก ดข น เสมอ เช น กรณ โครงการร อปร บระบบ (Reengineering) ของธนาคารกส กรไทย ต องเส ยงท จะถ กต อต านจาก คนในองค การ เส ยงก บการไม ยอมร บจากล กค าผ ร บบร การ หร อโครงการต อท อก าซจากยานาด าท อ าว เมาะตะมะ ป.ต.ท.ก เส ยงก บการต อต านจากน กอน ร กษ ประชาชนท เด อดร อนท ท อก าซผ านแหล งท อย อาศ ย โครงการอพอลโล โครงการรถไฟฟ าธนายง ฯลฯ ซ งม ลค าของความเส ยงน บางคร งอาจม ใช แค เส ยงเฉพาะในองค การ แต เป นความเส ยงก บช ว ตของคนท บางคร งไม ได เข ามาย งเก ยวก บโครงการเลย 5) Uเน นการบ รณาการก บองค การหล ก U : กล าวค อ ต วโครงการน นจะต อง สามารถเช อมก บหน วยงานแม หร อหน วยงานต าง ๆ ท ล กค าจะน าไปใช ประโยชน ได เช น โครงการต งต A.T.M. ๘ฮ.ธนาคาร ซ งเม อต งต A.T.M. ส าเร จแล ว ระบบด งกล าวจะต องสามารถเช อมโยงก บระบบของ ธนาคารท งหมดได รวมท งเช อมโยงก บองค การหล ก หร อองค การท เก ยวข องก น ตลอดจนล กค า ผ ร บบร การสามารถท จะน าไปใช ประโยชน ได เป นต น กล าวได ว า เม อโครงการส าเร จแล ว จะต องโอนถ าย งานไปให งานประจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks