ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0401 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0401

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 10 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0401 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища Львів 2011 РЕКОМЕНДОВАНО Вченою радою біологічного факультету протокол 2 від «17» лютого 2011 р. Голова Вченої ради доц. І.С. Хамар Програма фахових вступних випробувань об єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначеним стандартом підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Перевага надається фундаментальним дисциплінам, що лежать в основі підготовки спеціалістів: біології, загальній екології та неоекології, екології людини, заповідній справі. РОЗДІЛ I. БІОЛОГІЯ БОТАНІКА З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ РОСЛИН. Біологічне різноманіття. Загальна характеристика водоростей. Біологічне різноманіття. Ботаніка як наука. Місце і роль ботаніки у вирішенні завдань охорони довкілля. Нижчі рослини. Загальна характеристика водоростей. Систематика водоростей. Коротка характеристика відділів: Cyanophyta, Phaeophyta, Bacillariophyta, Rhodophyta, Chlorophyta. Екологія і розповсюдження водоростей. Практичне використання водоростей. Масові культури водоростей і біотехнологія. Загальна характеристика грибів. Загальна характеристика грибів. Розповсюдження й основні екологічні групи грибів. Характеристика відділів: Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. Загальна характеристика лишайників. Екологічні групи лишайників. Місце і роль лишайників у природі і діяльності людини. Ліхеноіндикація. Загальна характеристика вищих рослин. Вищі рослини. Особливості будови вегетативного тіла вищих рослин. Пагін і корінь. Рослинні тканини: походження і класифікація. Еколого-функціональні особливості будови основних типів рослинних тканин. Морфологічна природа квітки, її основні частини і закономірності їх розміщення. Загальна характеристика вищих спорових і насінних рослин. Різноманітність вищих рослин. Відділи Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. Відділ Magnoliophyta. Клас Magnoliopsida. Порядок Magnoliales, родина Magnoliaceae. Клас Rosopsida. Порядок Ranunculales, родина Ranunculaceae. Порядок Caryophyllales, родина Caryophillaceae. Порядок Rosales, родина Rosaceae. Порядок Fabales, родина Fabaceae. Порядок Asterales, родина Asteraceae. Клас Liliopsida. Порядок Alismatales, родина Alismataceae. Порядок Liliales, родина Liliaceae. Основи фітоценології та ботанічної географії. Поняття про фітоценоз. Фітоценоз як центральний компонент біогеоценозу. Фактори організації рослинних угруповань: екотоп, взаємовідносини рослин в угрупованні, вплив гетеротрофних компонентів екосистеми на взаємовідносини рослин, роль порушень. Різниця між поняттями флора і рослинність. Основні екологічні фактори у життєдіяльності рослин. Будова фітоценозів, їх формування й основні ознаки. Часові і просторові зміни фітоценозів. Класифікація фітоценозів. Географічне розповсюдження рослин. Типи ареалів, їх формування. Одиниці флористичного районування, принципи їх обґрунтування і виділення. Сучасні флористичні царства й основні флористичні області Земної кулі. Флористичне районування України, характеристика місцевої флори. Основи фітосозоології. Охорона рідкісних видів рослин і рослинних угруповань. Рівні заповідання. Червона книга. Зелена книга. Роль ботанічних садів у збереженні генофонду рослин. ЗООЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН. Тварини як компонент біосфери, їх роль у біоценозах. Будова, екологія та значення найпростіших. Предмет і завдання зоології. Зоологія, як наука про тваринний світ, розвиток, сучасне положення, роль у біосфері та житті людини. Класифікація тварин. Методи зоологічних досліджень. Сучасна техніка зоологічних досліджень. Тварини як компонент біосфери, їх роль у біоценозах. Будова тваринної клітини. Основні властивості тварин. Рівні організації біологічних систем. Безхребетні. Одноклітинні. Загальна характеристика найпростіших: типи живлення, способи розмноження, життєві цикли (метагенез), стадії спокою і розселення (інцистування). Види симбіозу. Загальна характеристика типу Саркомастигофори. Рослинні джгутикові: евгленові, панцирні, вольвоксові. Тваринні джгутикові: трипанозома, лямблія, трихомонада. Саркодові: амеби, форамініфери, радіолярії. Амеба дизентерійна. Загальна характеристика типу Споровики. Малярійний плазмодій. Загальна характеристика типу Інфузорії. Будова, екологія та значення губок, кишковопорожнинних та плоских червів. Типи симетрії багатоклітинних. Зародкові листки. Порожнина тіла. Тип Губки. Бодяга. Тип Кишковопорожнинні. Радіальна асиметрія. Рухова активність. Життєві форми кишковопорожнинних. Цикл розвитку гідри, аурелії та актинії. Тип Плоскі черви. Планарія біла. Особливості організації у зв язку з пристосування до паразитичного способу життя. Дефінітивні і проміжні живителі. Цикл розвитку печінкового присисня, ціп яків бичачого і свинячого, стьожака широкого та ехінокока. Будова, екологія та значення первиннопорожнинних, кільчастих червів та молюсків. Загальна характеристика типу Первиннопорожнинні. Ґрунтові і галові нематоди. Цикли розвитку аскариди, гострика і трихінели. Поширення, будова, екологія, значення коловерток. Коловертковий апарат. Цикломорфоз. Тип Кільчасті черви. Сегментація тіла та целом. Параподії, їх будова і функції. Нереїс та піскожил. Шкірно-м'язовий мішок. Дощовий черв як, трубочник, п явка медична. Загальна характеристика типу Молюски. Симетрія, порожнина тіла. Мантія, черепашка. Органи мантійної порожнини. Ставковик звичайний, слимак виноградний, беззубка прісноводна, корабельний черв як, тридакна, устриця, наутілус, кальмар, каракатиця, восьминіг. Будова, екологія та значення членистоногих. Членистоногі. Розповсюдження у природі. Екологія. Значення у біосфері та житті людини. Павукоподібні. Екологія. Значення у біоценозах та господарській діяльності людини. Ракоподібні. Екологія, різноманітність та значення ракоподібних. Комахи. Значення комах у біоценозах та господарській діяльності людини. Будова, екологія та значення холоднокровних хребетних. Хребетні. Хордові та їх біологічне значення. Безчерепні. Хребетні: основні риси організації. Біологічна та морфологічна характеристика риб. Екологія риб: біологічні групи, розмноження, міграції та їх значення. Земноводні (амфібії), біологія амфібій, географічне розповсюдження та практичне значення амфібій. Плазуни (рептилії). Біологія рептилій: географічне розповсюдження, екологічні групи. Екологічне та економічне значення рептилій. Будова, екологія та значення теплокровних хребетних. Птахи. Біологія птахів. Живлення та господарське значення птахів. Негативне значення деяких видів. Ссавці. Різноманітність класу у зв язку з освоєнням різних екологічних умов. Біологія ссавців. Географічне розповсюдження; екологічні групи, вторинне освоєння водного середовища. Значення ссавців у господарській діяльності людини. Промислові види, їх охорона та відновлення. Шкідники сільського господарства, переносники епідемічних захворювань, проблема контролю їх чисельності. Елементи зоогеографії. Фауністичні області океану (бореальні, тропічні, нотальні) та суші (Голарктична, Індо-Малайська, Ефіопська, Австралійська, Неотропічна, Антарктична). Явище біполярності. Охорона та відновлення тваринного світу. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ. Загальна біологія як наука. Хімічний склад та молекулярна організація клітини. Історія розвитку уявлень про живу природу. Місце загальної біології в системі біологічних дисциплін. Основні властивості живого. Рівні організації живої матерії. Хімічний склад та молекулярна організація клітин. Сполуки та молекули. Вода, її властивості та функції в живих організмах. Мінеральне живлення тварин та рослин. Вуглеводи, ліпіди та білки. Особливості будови, локалізація та значення для забезпечення життєдіяльності біологічних об єктів. Нуклеїнові кислоти. Порівняльна характеристика будови та функціонування нуклеїнових кислот в живих організмах. Єдність структурно-функціональних особливостей живого. Єдність структурнофункціональних особливостей живого. Клітинні та неклітинні форми. Клітинна теорія: етапи створення та значення клітинної теорії для розвитку біологічної науки. Біологічні мембрани. Мембранні органели клітини. Утворення біологічних мембран та їх транспорт у клітині. Немембранні органели в клітині. Цитозоль як основна речовина цитоплазми. Фотосинтез і клітинне дихання. Фотосинтез та клітинне дихання. Фотосинтез та дихання. Етапи вивчення процесу фотосинтезу. Світлова і темнова стадії фотосинтезу. Особливості здійснення темнових реакцій фотосинтезу в рослин у залежності від умов навколишнього середовища. Енергія та життя АТФ. Загальна характеристика дихання. Етапи дихання. Гліколіз, цикл Г. Кребса та ланцюг переносу електронів. Безкисневе дихання. Процеси самооновлення та саморегуляції в біологічних системах. Загальна характеристика процесу біосинтезу білка. Етапи біосинтезу білка. Трансляція, роль ферментів, т-рнк та АТФ. Значення біосинтезу білка в самооновленні клітини. Основи цитоекології. Адаптація та саморегуляція в біологічних системах. Поняття про гомеостаз. Мембранний, ферментативний та генетичний механізм саморегуляції. Мітоз та амітоз. Цитокінез та його особливості в клітинах тварин і рослин. Індивідуальний розвиток організмів. Історія розвитку уявлень про онтогенез. Типи та етапи онтогенезу рослинних і тваринних організмів. Розмноження організмів як загально біологічна властивість живого. Поняття про життєвий цикл організмів. Гаметогенез. Біологічне значення мейозу. Ембріональний період онтогенезу. Етапи дроблення зиготи та їх характеристика, біологічне значення. Явище ембріональної індукції. Генетичні механізми контролю за розвитком зародка. 1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. К.: Вища школа, с. 2. Васильєв А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаніка. Анатомия и морфология растений. М.: Просвещение с. 3. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. К.: Фітосоціоцентр, с. 4. Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). К., с. 5. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк.С.С., Мороз І.В., Оляніцька Л.Г. Географія рослин з основами ботаніки. К.: вища школа с. 6. Жизнь животных. В 7 т. Под ред. Ю.И.Полянского. М.: Просвещение, с. 7. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби. К., с. 8. Комарницкий Н. А., Кудряшов Л. В., Уранов А. А. Ботаника. Систематика растений. М.: Высшая школа, с. 9. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект. Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», с. 10. Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. Київ: Фітосоціоцентр, с. 11. Работнов Т.А. Фитоценология. - М.: Изд-во МГУ, с. 12. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука с. 13. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ с. 14. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989 РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ Визначення екології як науки. Істо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks