இரட்டைக் கிளவி.pptx

Description
இரடடட டகட ககளவக தட தட - வனடடமயசன ஒலகயடனட கடய சசயலட பளளரட பளளரட - சசடடடடயசலட அடகடகமடபபசத ஏறடபடமட ஒலக மட மட - வகடரநடத சரகதலட எடதடதகடகசடடடகளட 1. கமதச தனடட ன யசபரச சசடடட டயசலட பளளர ட பளளச ரன அடபடப டதபட பபசலட கனவ கணடட சளட. 2. ஜபடப சனகலட நகலநடகடக மட ஏறடப டடட பபசத அநடத கட கடடட டஙடக ளட மட மடசவன சரகநடத வகழநடத ன. 3. தஙடக ககட சகசணடட ரநடத மசலதக தனட அடறகட கதடவ யசபரச தட தடசவன தடடட வடதகட பகடடட தகடகடக கடடட வகழகதடத சளட. 4. அநடத வளர னட தனட மரடடட கட கதகடரடய

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 165 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    இரடடக களவ   பளரபளர - சடடயலஅகமபதஏறபமஒல   மடமட   - வரநதசரல   டட   - வனமயனஒலடனயசயல  தககடகள 1.   ! னன யர சடடயல   பளரபளரன   அபபபபலகன க#டள .2.   $பபனலநலநககமஏறபடட பத அநககடடட%கள   மட மடவன   சரநத வ&நன .3.   '%ககக#(ந மல னஅறககவ யர   ட டவன   டவக   கட ககட வ)ள .4.   அந வரனன!ரடகரய சடடயல   பளரபளரன   அத அடககனன .5.   * னக#!னனலஅநபப)யககடடடம   மட மடவன   சரநத வ&வகக#டள .6.   னமப பளளகயரகமல'%ககக#(பபகக#ட ர# , கவ   ட டவன டனள .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks