Používateľská príručka NPD SK - PDF

Description
NPD SK Autorské práva a ochranné známky Autorské práva a ochranné známky Autorské práva a ochranné známky Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné

Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 27 | Pages: 100

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
NPD SK Autorské práva a ochranné známky Autorské práva a ochranné známky Autorské práva a ochranné známky Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, uchovávať v načítavacom systéme ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovaním, zaznamenávaním alebo inak. V súvislosti s použitím tu obsiahnutých informácií sa neprijíma žiadna zodpovednosť za porušenie patentu. Žiadna zodpovednosť sa neprijíma ani za škody spôsobené použitím tu uvedených informácií. Informácie uvedené v tejto dokumentácii sú určené iba na použitie s týmto zariadením Epson. Spoločnosť Epson nie je zodpovedná za akékoľvek použitie týchto informácii pri aplikovaní na iných zariadeniach. Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu, alebo (okrem USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation. Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation. Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných, ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation. EPSON je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation. Intel is a registered trademark of Intel Corporation. Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc. AirPrint is a trademark of Apple Inc. Google Cloud Print is a registered trademark of Google Inc. Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Gillsans, Times New Roman and Joanna are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC ZapfDingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. 2 Autorské práva a ochranné známky Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography. Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry. Eurostile is a trademark of Nebiolo. Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions. Getopt Copyright 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm Copyright April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained. 3 Autorské práva a ochranné známky THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. microsdhc Logo is a trademark of SD-3C, LLC. (Len rad WF-5190.) Karta microsdhc je zabudovaná do výrobku a nie je možné ju vytiahnuť. Všeobecné upozornenie: Ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu identifikácie a môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek práva na tieto známky Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Obsah tejto príručky a technické údaje o tomto zariadení sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 4 Obsah Obsah Autorské práva a ochranné známky Autorské práva a ochranné známky... 2 Úvod Kde možno nájsť informácie... 8 Dostupné funkcie... 8 Varovania, upozornenia a poznámky... 8 Verzie operačného systému... 9 Používanie služby Epson Connect Dôležité pokyny Bezpečnostné pokyny Rady a upozornenia k výrobku Nastavenie/používanie zariadenia Používanie zariadenia s bezdrôtovým pripojením Používanie obrazovky LCD Manipulácia s atramentovými kazetami Zoznámenie s výrobkom Časti zariadenia Návod k ovládaciemu panelu Ikony Manipulácia s papierom a médiami Úvod do otázok použitia, vkladania a pamäťových médií Uskladnenie papiera Výber papiera Nastavenia typu papiera na displeji LCD Nastavenia typu papiera z ovládača tlačiarne Vkladanie papiera do kazety na papier Vkladanie papiera a obálok do zadného podávača papiera Tlač Tlač z vášho počítača Ovládač tlačiarne a nástroj Status Monitor Základné činnosti Základná tlač Zrušenie tlače Ďalšie možnosti Predvoľby zariadenia (len pre systém Windows) Obojstranná tlač Tlač s prispôsobením na stranu Tlač typu Pages per Sheet (Strany na jeden list) Tlač Anti-Copy Pattern (Vzor proti kopírovaniu) (iba pre systém Windows) Tlač Watermark (Vodotlač) (iba pre systém Windows) Tlač Header/Footer (Záhlavie/zápätie) (iba pre systém Windows) Tlač dôverných úloh Nastavenia ovládača tlačiarne nastavované správcom (iba systém Windows) Používanie ovládača tlačiarne PostScript Používanie ovládača tlačiarne Epson Universal P Zoznam položiek ponuky na ovládacom paneli Nastavenia správy systému Informácie o atramentových kazetách a spotrebných produktoch Kazety s atramentom Skrinka údržby Výmena atramentových kaziet Bezpečnostné pokyny k atramentovej kazete, Preventívne opatrenia a technické údaje Bezpečnostné pokyny Preventívne opatrenia pri výmene atramentových kaziet Technické parametre atramentovej kazety Kontrola stavu atramentovej kazety Pre systém Windows Pre systém Mac OS X Použitie ovládacieho panela Dočasná tlač s čiernym atramentom, keď sú farebné atramentové kazety prázdne Pre systém Windows Obsah Pre systém Mac OS X Šetrenie čierneho atramentu, keď je v kazete nedostatok atramentu (len v systéme Windows) Výmena atramentovej kazety Údržba výrobku a softvéru Možnosti inštalácie Jednotka kazety na papier Kontrola trysiek tlačovej hlavy Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) pre systém Windows Použitie pomôcky Nozzle Check (Kontrola trysiek) pre systém Mac OS X Použitie ovládacieho panela Čistenie tlačovej hlavy Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) pre systém Windows Použitie pomôcky Head Cleaning (Čistenie hlavy) pre systém Mac OS X Použitie ovládacieho panela Zarovnanie tlačovej hlavy Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Windows Použitie pomôcky Print Head Alignment (Nastavenie tlačovej hlavy) pre systém Mac OS X Použitie ovládacieho panela Zadanie nastavení sieťových služieb Zdieľanie zariadenia pri tlači Čistenie zariadenia Čistenie vonkajších častí zariadenia Čistenie vnútorných častí zariadenia Výmena skrinky údržby Kontrola stavu skrinky údržby Preventívne opatrenia pri manipulácii Výmena skrinky údržby Preprava zariadenia Kontrola a inštalácia softvéru Kontrola softvéru nainštalovaného v počítači Inštalácia softvéru Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript Systémové požiadavky Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript v systéme Windows Inštalácia ovládača tlačiarne PostScript v systéme Mac OS X Inštalácia ovládača tlačiarne Epson Universal P6 (len pre systém Windows) Požiadavky na počítačový systém Inštalácia ovládača tlačiarne Odinštalovanie softvéru Pre systém Windows Pre systém Mac OS X Chybové indikátory Chybové hlásenia na ovládacom paneli Riešenie problémov s tlačou Diagnostika problému Kontrola stavu zariadenia Zaseknutý papier Odstránenie zaseknutého papiera zo zadnej jednotky Odstránenie zaseknutého papiera z predného krytu a výstupného zásobníka Odstránenie zaseknutého papiera z kazety na papier Predchádzanie uviaznutiam papiera Opätovné spustenie tlače po uviaznutí papiera (len systém Windows) Pomocník ku kvalite tlače Vodorovné pruhy Zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie Nesprávne alebo chýbajúce farby Rozmazané alebo znečistené výtlačky Rôzne problémy s výtlačkami Nesprávne alebo skomolené znaky Nesprávne okraje Výtlačok má mierny sklon Prevrátený obrázok Vytlačené prázdne strany Potlačená strana je znečistená alebo poškriabaná Príliš pomalá tlač Papier sa nepodáva správne Papier sa nepodáva Podávanie viacerých strán Kazeta na papier 2 nie je zobrazená v ovládači tlačiarne Papier je nesprávne vložený Papier sa nevysunul úplne alebo je pokrčený Zariadenie netlačí Všetky kontrolky svietia Ovládací panel alebo kontrolky svietia Obsah Používanie ovládača tlačiarne PostScript Zariadenie netlačí Zariadenie netlačí správne Rôzne problémy s výtlačkami Tlač dlho trvá Iný problém Tichá tlač obyčajných papierov Informácie o zariadeniach Systémové požiadavky Pre systém Windows Pre systém Mac OS X Technické údaje Technické údaje o tlačiarni Technické údaje sieťového rozhrania Mechanické technické údaje Elektrické technické údaje Environmentálne technické údaje Normy a osvedčenia Rozhranie Príslušenstvo Informácie o písmach Dostupné písma Režim PCL Režim PCL Úvod do sady symbolov Kde získať pomoc Webová stránka technickej podpory Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson Pred kontaktovaním spoločnosti Epson Pomoc pre používateľov v Európe Pomoc pre používateľov v Taiwane Pomoc pre používateľov v Austrálii Register 7 Úvod Úvod Kde možno nájsť informácie Najnovšia verzia nasledovných príručiek je k dispozícii na webovej stránke podpory Epson. (Európa) (mimo Európy) Prvé kroky (tlačené): Obsahuje úvodné informácie o zariadení a službách. Dôležité bezpečnostné pokyny (tlačené): Obsahuje pokyny na bezpečné používanie tohto zariadenia. Táto príručka nemusí byť v závislosti od modelu a regiónu súčasťou balenia. Používateľská príručka (PDF): Poskytne vám podrobné pokyny na prevádzku, bezpečnosť a riešenie problémov. Pozrite si túto príručku, ak používate tento výrobok s počítačom alebo ak používate pokročilé funkcie,. Sprievodca sieťou (PDF): Obsahuje pokyny na nastavenie siete na vašom počítači, smartphone alebo zariadení a na riešenie problémov. Príručka správcu (PDF): Obsahuje informácie o správe zabezpečenia a nastaveniach zariadenia určené pre správcov systémov. Dostupné funkcie Pozrite si, čo je dispozícii pre vaše zariadenie. WF-5110 WF-5190 WF-5191 Tlač Tlač (PS3/PCL) - Tlač dôverných úloh - Varovania, upozornenia a poznámky Varovania, upozornenia a poznámky sú v tejto príručke uvedené podľa nižšie popísaných charakteristík a majú nasledujúci význam. 8 Úvod! Varovanie sa musia dôsledne dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zdravia. c Upozornenie sa musia dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia. Poznámka obsahuje užitočné tipy a obmedzenia činnosti výrobku. Verzie operačného systému V tejto príručke sa používajú nasledujúce skratky. Windows 8 označuje operačné systémy Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise. Windows 7 označuje operačné systémy Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate. Windows Vista označuje operačné systémy Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition. Windows XP označuje operačné systémy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Professional. Windows Server 2012 označuje systémy Windows Server 2012 Essentials Edition, Server 2012 standard Edition. Windows Server 2008 označuje systémy Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Server 2008 Enterprise Edition, Windows Server 2008 x64 Standard Edition a Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition. Windows Server 2008 R2 označuje systémy Windows Server 2008 R2 Standard Edition a Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition. Windows Server 2003 znamená Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 x64 Standard Edition, Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition a Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition. Mac OS X označuje operačné systémy Mac OS X , 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x. 9 Úvod Používanie služby Epson Connect Pomocou služby Epson Connect a ďalších služieb spoločnosti môžete jednoducho tlačiť priamo zo svojho telefónu smartphone, tabletu alebo prenosného počítača kedykoľvek a prakticky kdekoľvek, dokonca aj po celom svete! Viac informácií o tlači a ďalších službách nájdete na nasledujúcich adresách URL: https://www.epsonconnect.com/ (stránka portálu Epson Connect) (len Európa) Nastavenia sieťových služieb môžete vykonať pomocou webového prehliadača na vašom počítači, smartphone, tablete alebo prenosnom počítači, ktorý je pripojený k rovnakej sieti ako zariadenie. & Zadanie nastavení sieťových služieb na strane 75 10 Dôležité pokyny Dôležité pokyny Bezpečnostné pokyny V rámci zaistenia bezpečnosti pri používaní výrobku si prečítajte a dodržiavajte tieto pokyny. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na zariadení. Používajte len napájací kábel dodaný spolu s výrobkom a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s výrobkom, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu. Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k výrobku. V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka: Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do zariadenia vnikla tekutina, zariadenie spadlo alebo došlo k poškodeniu krytu, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jeho výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch. Zariadenie umiestnite v blízkosti zásuvky v stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť. Zariadenie neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti. Dbajte na to, aby sa na výrobok nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte výrobkom s mokrými rukami. Medzi týmto výrobkom a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované týmto výrobkom môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov. V prípade poškodenia obrazovky LCD sa obráťte na dodávateľa. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára. Nasledujú bezpečnostné pokyny pre atramentové kazety. & Výmena atramentových kaziet na strane 56 Rady a upozornenia k výrobk
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks