Populêre filosofie en die Nuwe Testament - PDF

Description
Populêre filosofie en die Nuwe Testament Johan Thom J.C. Thom, Departement Antieke Studie, Universiteit Stellenbosch Opsomming Onlangse navorsing het bevestig dat Paulus en ander Nuwe-Testamentiese skrywers

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 9 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Populêre filosofie en die Nuwe Testament Johan Thom J.C. Thom, Departement Antieke Studie, Universiteit Stellenbosch Opsomming Onlangse navorsing het bevestig dat Paulus en ander Nuwe-Testamentiese skrywers van idees en praktyke gebruik gemaak het soortgelyk aan dié wat in tydgenootlike filosofiese tradisies aanwesig was. Dit is egter problematies om hierdie idees en praktyke na spesifieke tradisies soos die platonisme of stoïsisme terug te voer. Die bron van hierdie filosofiese invloede moet liewer in populêre filosofie gesoek word. Populêre filosofie word egter dikwels te eng opgevat, naamlik dat dit hoofsaaklik van die sinisme of stoïsisme afkomstig is en deur openbare toesprake of pseudepigrafiese briewe verbrei is. Verskeie ander soort tekste kan uitgewys word wat in verskillende filosofiese tradisies ontstaan het, wat die stoïsisme, platonisme, pitagorisme en die peripatetiese tradisie insluit. Hierdie tekste is óf bewustelik met die oog op ʼn algemene, niegespesialiseerde groep lesers geskryf, óf hulle was minstens vir ʼn breër leserspubliek toeganklik eerder as slegs vir lesers wat tot ʼn spesifieke filosofiese groepering behoort. Die filosofiese idees en topoi wat deur sodanige tekste oorgedra word, kan as populêre filosofie beskryf word omdat hulle nie die leerstellinge van ʼn enkele filosofiese skool verteenwoordig nie. As ons sulke populêr-filosofiese tekste met Pauliniese en ander Nuwe-Testamentiese tekste vergelyk, vind ons dat hulle filosofiese topoi gemeen het wat oor verskillende filosofiese tradisies verbrei is. Die gevolgtrekking is dat die oorsprong van hierdie filosofiese elemente in die Nuwe Testament waarskynlik eerder populêre filosofie as ʼn spesifieke filosofiese skool is. Trefwoorde: populêre filosofie; kulturele repertorium; Nuwe-Testamentiese godsdienshistoriese agtergrond; Paulus; topoi; die onsigbare God; voorsetsel-metafisika; demiurgiese beginsel Abstract Popular philosophy and the New Testament Recent scholarship has established that Paul made use of ideas and practices similar to those found in contemporary philosophical traditions. The question is where such ideas and practices in the New Testament came from. It is problematic to trace these ideas and practices back to specific traditions like Platonism or Stoicism. I suggest that we should rather look at popular philosophy as source for such philosophical influences. Popular philosophy is, however, often viewed too narrowly. Scholars like M.-O. Goulet-Cazé, A.J. Malherbe and others have argued that popular philosophy derived mainly from Cynicism 401 and Stoicism and that it was propagated by means of public orations or pseudepigraphical letters. Several other kinds of texts can, however, be identified that originated in different philosophical traditions, including Stoicism, Platonism, Pythagoreanism, and the Peripatetic tradition, all of which were either consciously written with a general, non-specialised audience in mind, or at least accessible to a wider audience than just readers belonging to a specific philosophical grouping. These texts include the Pythagorean Golden verses, the Stoic philosopher Cleanthes s Hymn to Zeus and Pseudo-Aristotle s On the cosmos (De mundo). The philosophical ideas and topoi conveyed by such texts can be described as popular philosophy because they do not represent the tenets of one single philosophical school; they were accessible to a wide range of readers and there is evidence that at least some of them were well known outside their primary philosophical allegiance. Such ideas and topoi therefore formed part of the cultural repertoire of educated persons in the Hellenistic-Roman world. When we compare such popular-philosophical texts with Pauline and other New Testament texts we find that they share philosophical topoi which are distributed over several philosophical traditions. In this article three such topoi are investigated: (a) the topos of the invisible God made visible in God s works; (b) the topos of prepositional metaphysics, in which relationships between God and the world are expressed by means of prepositional phrases; and (c) the topos of splitting God or devolving the demiurgic principle, in which a distinction is made between God and the demiurgic principle. The investigation concentrates on Cleanthes s Hymn to Zeus and On the cosmos by Pseudo-Aristotle on the one hand and Pauline letters, on the other. The fact that the same topoi are found in different philosophical traditions rather than in one or two specific traditions suggests that the origin of such philosophical elements in the New Testament is popular philosophy rather than any specific philosophical school. It is not possible to determine exactly where New Testament authors and their readers encountered these popular-philosophical elements. Some may have come across such ideas as part of their education; others through their contact with Hellenistic Judaism, others more informally. This question is less important than recognising that these elements did indeed form part of their cultural repertoire and that New Testament texts have to be interpreted against this background. Keywords: popular philosophy; cultural repertoire; New Testament religio-historical background; Paul; the invisible God; prepositional metaphysics; demiurgic principle 1. Inleiding Om die Nuwe Testament as historiese dokument te lees, moet ʼn mens insae hê in die denkwêreld van die tyd waarin die Nuwe Testament ontstaan het. Dit is egter nie so eenvoudig om vas te stel presies wat hierdie denkwêreld behels het nie. Die Hellenistiese Jodedom het klaarblyklik ʼn belangrike rol in hierdie verband gespeel, maar verreweg nie die enigste nie. Onlangse navorsing suggereer dat kennis van bepaalde filosofiese inhoude en praktyke ʼn belangrike deel gevorm het van die ontstaanskonteks van die Nuwe Testament: Paulus, Jakobus en die skrywers van die Vierde Evangelie, Handelinge en Hebreërs was deeglik bewus van filosofiese topoi wat gangbaar was in hulle tyd, en het dit ook in hulle eie 402 geskrifte aangewend. 1 Paulus het in sy pastorale omgang met gemeentes gebruik gemaak van dieselfde psigagogiese (d.w.s. begeleidings-) praktyke as wat by filosowe aangetref word. 2 Die gebruik van briewe om vroeë Christen-gemeenskappe te begelei, is ook soortgelyk aan die wyse waarop briewe in filosofiese gemeenskappe aangewend is. 3 Die styl wat in die Pauliniese briewe en in die Jakobus-brief gebruik word, is voorts diepgaande beïnvloed deur die diatribe-styl wat kenmerkend van sinies-stoïsynse filosowe is. 4 Ten spyte van hierdie ooreenkomste in styl en werkswyse is dit egter problematies om die presiese aard en inhoud van die filosofiese kennis waaroor Nuwe-Testamentiese skrywers mag beskik het, vas te pen. Pogings om direkte beïnvloeding tussen Nuwe-Testamentiese skrywers en spesifieke Grieks-Romeinse filosofiese tradisies soos die sinisme, stoïsisme of platonisme aan te toon, was tot dusver nie baie oortuigend nie. In die plek daarvan stel ek voor dat ons populêre filosofie as bron vir die ooreenkomste tussen Nuwe-Testamentiese tekste en filosofiese materiaal in oënskou neem. 2. Populêre filosofie 2.1 Die gangbare omskrywing van populêre filosofie Die probleem is egter dat populêre filosofie ʼn redelik vae en swak-gedefinieerde begrip is. In ʼn onlangse artikel in die gesaghebbende ensiklopedie Der Neue Pauly beskryf Marie Goulet- Cazé (2001:154 5) populêre filosofie as ʼn moderne begrip vir ʼn kollektiewe kulturele antieke tradisie gebaseer op gemeenplase wat veral in die Hellenistiese en Romeinse tydvakke sterk neerslag gevind het. Hierdie tradisie word veral by siniese en stoïsynse filosowe aangetref, maar ook by ander filosowe wat deur hulle beïnvloed is. As verteenwoordigend van populêre filosofie noem Goulet-Cazé dus Bion van Borusthenes, Teles, Musonius Rufus, Seneca, Epiktetos, Dio Chrusostomos, maar ook Plutarchos, Maximus van Tirus, Libanios en selfs Nuwe-Testamentiese skrywers soos Paulus en vroeg-christelike skrywers soos Tertullianus. Hierdie skrywers word almal gewoonlik met die diatribe-styl in verband gebring. Volgens Goulet-Cazé (2001:154) is populêre filosofie veral by wyse van diatribeagtige toesprake of briewe soos die pseudepigrafiese siniese en Sokratiese briewe verbrei; as moraalfilosofie was die oogmerk om die hoorders en lesers oor te haal om hulle gedrag te verander en hulle tot ʼn deugsame leefwyse te bekeer. Abraham Malherbe, ʼn pas-ontslape Nuwe-Testamentikus wat bekend is vir sy navorsing oor populêre filosofie, huldig ʼn soortgelyke siening. In een van sy laaste artikels (2010:278 9) beskryf hy populêre filosofie soos volg: The term popular is serviceable to apply to philosophers whose teachings were intellectually accessible as well to a wide swath of society. Their philosophy was not conceptually complex or technical by way of formal argumentation; indeed, they were not interested in sustained or systematic exposition in or for itself. They aimed at the moral formation of people, to whom they advanced the proposition that human beings can live morally and virtuously only if they live rationally, and the rational life, they held, was the province of philosophy in the sense that it made that life possible and provided details as to what it should be... The philosophers interest was in ethics, the intellectual underpinning of which 403 was to a considerable degree provided by Stoicism, whose influence was widespread. 5 Ons sien dus dat hierdie vorm van populêre filosofie algemeen toeganklik en nietegnies van aard was; dit het bespreking van polemiese kwessies vermy en het eerder op gemeenskaplike morele topoi gekonsentreer, met nadruk op die belang van rasionele besluite as grondslag vir morele gedrag. Dit het ook veronderstel dat deug onderrig kan word; dit het dus ʼn sosiale fokus gehad deur te poog om hierdie soort leefwyse onder die algemene publiek te verbrei. 2.2 ʼn Meer genuanseerde omskrywing Hoewel hierdie beskouing van populêre filosofie heel samehangend en oortuigend is, bied dit nie die volle prentjie nie. Die reikwydte van dit wat onder populêre filosofie ingesluit word, moet verbreed word. In ʼn onlangse publikasie (Thom 2012) is voorbeelde gegee van tekste uit die Hellenistiese en Romeinse tydperke wat as uitdrukkings van populêre filosofie beskou kan word en as sodanig erken is, maar wat nie pas in die beeld van populêre filosofie wat tot hiertoe geteken is nie. Sulke tekste sluit die pitagorese Goue verse, die Himne aan Zeusdeur die stoïsyn Kleantes en die Pseudo-Aristoteliese verhandeling Oor die kosmos (ook bekend as De mundo) in. Goue verse is ʼn gedig wat uit die Hellenistiese tydvak dateer. 6 Dit het ontstaan in pitagorese kringe, maar put uitvoerig uit ander populêr-filosofiese en gnomiese tradisies; dit bevat bloedweinig wat spesifiek of tegnies pitagorees van aard is. Die gedig vertoon nogtans ʼn redelike mate van konseptuele eenheid. Goue verse het ʼn uitdruklik psigagogiese oogmerk, naamlik om die leser te help met morele vorming wat die grondslag sou lê vir verdere metafisiese insigte. Die gedig, of ten minste dele daarvan, was bekend aan ʼn breë leserspubliek in die Hellenisties-Romeinse tydperk; dit sluit lesers soos Cicero, Seneca, Plutarchos, Epiktetos, Galenos, Klemens van Aleksandrië en Origenes in. In die laat antieke is die gedig as propaedeuticum in filosofiese onderrig gebruik en verskeie kommentare word ook in hierdie tyd daaraan gewy. Kleantes se Himne aan Zeus is ook in die Hellenistiese tydvak geskryf, heel waarskynlik gedurende die eerste helfte van die 3de eeu v.c. 7 Hoewel Kleantes een van die toonaangewende stoïsyne was, bevat die gedig baie min openlik stoïsynse elemente. Sy komposisie is gebaseer op die tradisionele himniese vorm en dit maak gebruik van ʼn verskeidenheid literêre en godsdienstige asook niestoïsynse filosofiese bronne. Alhoewel ons oor geen getuienis aangaande sy Sitz im Leben beskik nie, was die gedig klaarblyklik toeganklik vir ʼn wyer gehoor as slegs studente van stoïsisme. Die gedig se basiese boodskap is dat morele kwaad aan die irrasionele gedrag van mense toegeskryf kan word en dat dit ʼn versteurende uitwerking op die kosmiese orde in die algemeen het. Hierdie versteuring kan egter met God se hulp reggestel word. Die derde teks, Oor die kosmos, word aan Aristoteles toegeskryf, maar is heel waarskynlik in die laat-hellenistiese of vroeë Keisertydperk deur iemand geskryf wat homself met die peripatetiese tradisie verbonde gevoel het. 8 Volgens die skrywer het die werk ten doel om oorsigtelike kennis (Oor die kosmos 397b12) te verskaf. Selfs al aanvaar die skrywer sekere peripatetiese leerstellings as vanselfsprekend (bv. die leer van die vyfde element, van die ewigheid van die wêreld of van die twee verdampings), maak hy ook van 404 nieperipatetiese bronne vanuit verskillende oorde gebruik en vermy hy openlik tegniese besprekings van wetenskaplike of filosofiese aangeleenthede. Sy aanbieding van aardrykskunde is byvoorbeeld gebaseer op ʼn reeds verouderde literêre bron (Eratostenes se relaas uit die 3de eeu v.c.) in plaas van eerstehandse wetenskaplike kennis (Dihle 1997; Burri 2014). Die komposisie is literêr en retories van aard en bevat ʼn groot verskeidenheid vergelykings, beelde en metafore om die werk meer aantreklik en toeganklik te maak. Die algehele doelwit is om te verduidelik watter rol God speel om die harmonie en orde in die wêreld in stand te hou. In al drie bogenoemde tekste vind ons ʼn selektiewe gebruik van ʼn verskeidenheid bronne, ook van buite die skrywer se eie primêre filosofiese verbondenheid. Die tekste strewe nogtans na ʼn samehangende aanbieding van die betrokke aangeleenthede, al is die aanbieding soms heel eiesoortig. Die gebruik van verskeie bronne, aantreklike literêre middele en ʼn nietegniese aanbieding dra alles daartoe by dat die tekste vir ʼn gehoor van niespesialiste toeganklik gemaak word. Ander tekste kan heel maklik hierby toegevoeg word, hoewel dit nie altyd so eenvoudig is om te onderskei tussen tekste wat op hul eie toeganklik is en tekste wat bewustelik vir ʼn breër gehoor geskryf is nie. 9 Hierokles die Stoïsyn se Elemente van etiek is ʼn teks van die 2de eeu n.c. wat ʼn opsomming van sosiale verantwoordelikhede op ʼn praktiese, nietegniese wyse vanuit ʼn stoïsynse perspektief aanbied (Malherbe 2010:379 n. 6; Ramelli 2009:lxxxviii). Hierokles het egter nie bloot vroeëre leerstellings gepopulariseer nie, maar was in staat om sy eie standpunt op ʼn konsekwente en betreklik samehangende wyse te formuleer (Ramelli 2009:lxii-lxiii; Inwood 1984). Verskeie van Plutarchos se werke is deur Konrat Ziegler (1951: ) as popularphilosophisch-etisch geklassifiseer, maar heelwat meer werke kan onder die algemene hofie populêre filosofie ingesluit word (Van der Stockt 2011:21; Van Hoof 2010:6 7). Plutarchos se rol as populêre filosoof word in besonderhede in ʼn onlangse bundel met die betekenisvolle titel Virtues for the people (Roskam en Van der Stockt 2011) bespreek. ʼn Werk wat nie in hierdie bundel bespreek word nie, maar wel beskryf is as a high-quality account for the man in the street (Donini 1988a:126 7), is Plutarchos se dialoog Oor die gesig in die maan, wat op eienaardige wyse kennis van fisika, sterrekunde en geometriese optika in die eerste deel met fantasievolle eskatologiese mites in die tweede deel kombineer. 10 Sonder om die lys onnodig uit te brei, kan mens as ʼn laaste voorbeeld ook verwys na Maximus van Tirus se Redevoerings, wat deur ʼn onlangse vertaler as philosophy made easy beskryf word (Trapp 1997:xvi-xx). As ons sulke tekste in berekening bring, kom ʼn meer komplekse beeld van populêre filosofie na vore. Hierdie tekste spruit voort uit ʼn wyer verskeidenheid filosofiese tradisies as slegs sinisme of stoïsisme; hulle verteenwoordig ook ʼn breër spektrum van literatuursoorte as slegs briewe of toesprake. Hoewel die meeste daarvan wel ʼn etiese doelstelling het, geld dit nie almal nie: Pseudo-Aristoteles se Oor die kosmos bespreek ook geografie en meteorologie as agtergrond vir sy hoofbelangstelling, kosmoteologie. Hy verwys slegs heel indirek na etiek. Plutarchos se Oor die gesig in die maan kombineer weer wetenskaplike kennis met mites oor siele en daimones 2.3 Verhelderende opmerkings Hierdie meer omvattende beskouing van populêre filosofie roep egter ʼn eie stel aangeleenthede na vore wat ons aandag kortliks verg. Eerstens moet ʼn paar onderskeidings getref word wat die begrip populêr betref. Populêr verwys in hierdie konteks nie na iets wat algemeen byval vind nie: verskeie populêre filosowe, byvoorbeeld onder die sinici of neopitagoreërs, is as irriterend ervaar of is tot spot gemaak (vgl. ook Malherbe 2010:378). Populêr moet ook nie met demoties of volks verwar word nie: populêre filosofie was nie in die eerste plek vir gewone mense bedoel nie, maar eerder vir opgevoede persone (Pelling 2011:50, 56; Van Hoof 2010:11). Populêre filosofie is voorts ook nie dieselfde as lae filosofie, wat veral in die sinisme aangetref word nie (Desmond 2009), 12 dit wil sê ʼn filosofie wat uitgeleef word, in kontras met ʼn hoë filosofie, wat beskryf kan word as the impersonal presentation of what purports to be philosophical truth in written form (Baltzly 2009:530). Die volgende kwessie is die verband tussen populêre filosofie en eklektisisme. In die verlede is baie van die tekste waarna hier bo verwys is as eklekties beskryf omdat hulle selektief gebruik maak van verskillende bronne en tradisies, waarvan sommige selfs in stryd mag wees met die primêre filosofiese verbondenheid van die teks. 13 Die skrywer van Oor die kosmos gebruik byvoorbeeld stoïsynse terminologie en begrippe, hoewel sy primêre verbondenheid aristotelies is. In onlangse navorsing word die (pejoratiewe) gebruik van die etiket eklektisisme om hierdie tekste te beskryf, egter bevraagteken, aangesien vele van die sogenaamde eklektiese tekste inderdaad ʼn eie innerlike samehang en konsekwentheid vertoon, ten spyte daarvan dat hulle uiteenlopende bronne gebruik. 14 Om dit konkreet te stel: die blote feit dat ʼn skrywer uit verskeie tradisies put in die formulering van sy of haar standpunt, maak nie so ʼn skrywer eklekties as met hierdie etiket onsamehangendheid of inkonsekwentheid veronderstel word nie. Skrywers soos Cicero, Filo van Aleksandrië en Plutarchos het hulle eie individuele standpunte ontwikkel, al het hulle ʼn verskeidenheid bronne in hulle werk benut. 15 ʼn Aanverwante aangeleentheid is die filosofiese waarde van hierdie tekste. Die feit dat skrywers soos Pseudo-Aristoteles, Plutarchos of Hierokles poog om hulle denke op ʼn populêre oftewel toeganklike wyse oor te dra, sluit nie uit dat hulle werke betreklik nuwe en oorspronklike oplossings vir tradisionele probleme verskaf nie. 16 ʼn Volgende aangeleentheid behels die basiese funksie van populêr-filosofiese tekste. Soos ons reeds gesien het, het die meeste van hierdie tekste die morele vorming van mense as doelstelling. 17 Waar pas populêr-filosofiese tekste met ʼn meer wetenskaplike of metafisiese inhoud soos Pseudo-Aristoteles se Oor die kosmos in hierdie prentjie? Miskien kan mens sê dat hulle help om ʼn kosmologiese raamwerk te vestig wat verwysingspunte vir mense se morele besluite en handelinge bied. 18 Die fokus van al Plutarchos se onderrig en skryfwerk was byvoorbeeld τέχνη βίου (Lebenskunst) (Ziegler 1951:664). Vir wie was hierdie tekste bedoel? Nie alle populêr-filosofiese tekste het die dieselfde gehoor in gedagte gehad nie. Malherbe (2010:379) meen dat wat betref die tekste wat hy gebruik het, the educational level presumed is that of adolescent males. Christopher Pelling (2011:50, 56), daarenteen, beweer dat Plutarchos se teikengehoor insig en ʼn mate van verfyndheid benodig het; hulle was pepaideumenoi ( opgevoed ), heel waarskynlik mense 406 baie soos Plutarchos self (vgl. ook Van Hoof 20
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks