Poistné podmienky Poistenie asistenčných služieb Dacia Comfort Assistance+ (PP-DCAPSK-1701) - PDF

Description
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB DACIA COMFORT ASSISTANCE+ (VPP-DCAPSK-1701) Článok 1 ÚVODNÉ USTANOVENÍ 1. Toto poistenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 18 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB DACIA COMFORT ASSISTANCE+ (VPP-DCAPSK-1701) Článok 1 ÚVODNÉ USTANOVENÍ 1. Toto poistenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a poisťovateľ ho uzatvára v rámci voľného pohybu služieb na území Slovenskej republiky. Platí preň zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, príslušné ustanovenia zákona č. 95/2002 Zb., o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a ustanovení, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie asistenčných služieb Dacia Comfort Assistance+ (ďalej len VPP- DCAPSK-1701) a osobitné poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb Dacia Comfort Assistance+ (ďalej len OPP-DCAPSK-1701), prípadne ďalšie dohody poistnej zmluvy uzatvorené medzi poistiteľom a poistníkom. Článok 2 VÝKLAD POJMOV Na účely tohto poistenia sa nižšie uvedené pojmy vysvetľujú vždy takto: poisťovateľ: EUROP ASSISTANCE S.A. 1, promenade de la Bonnette, Gennevilliers, France registrovaný v Register of Commerce and Companies of Nanterre pod číslem B , a konajúci prostredníctvom EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH 4-8 Eden Quay, Dublin 1, IRELAND registrovaný v Irish Company Registration Office pod číslem ; poistník: osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu; asistenčná centrála / správca poistenia: Europ Assistance s.r.o. so sídlom Na Pankráci 1658/121, Praha 4, Česká republika, IČ: , zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 87094; poistený: osoba, na ktorej majetok, život, zdravie, zodpovednosť za škodu či iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje; oprávnená osoba: oprávnený užívateľ vozidlá poisteného v čase poistnej udalosti; poistenie škodové: poistenie, ktorého účelom je náhrada škody vzniknutej v dôsledku poistnej udalosti; poistná udalosť: náhodná skutočnosť bližšie určená vo zvláštnych poistných podmienkach, ktorá nastala v čase trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie; škodová udalosť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie z tohto poistenia; zmluvný dodávateľ / dodávateľ: právnická či fyzická osoba, ktorá poskytuje služby či vykonáva práce, ktoré sú objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre poisteného; zaistenie asistenčných služieb: forma poistného plnenia, kedy poisťovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály urobí úkony potrebné na poskytnutie asistenčnej služby poistenému v rozsahu a podľa limitov VPP-DCAPSK-1701 a OPP-DCAPSK-1701, pričom náklady asistenčných služieb presahujúce stanovené finančné limity budú uhradené poisteným; asistenčné služby: služby, ktoré má poisťovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály zaistiť poistenému v prípade poistnej udalosti; vozidlo: osobný automobil prípadne ľahký úžitkový automobil značky DACIA s max. počtom 9 sedadiel vrátane sedadla vodiča a max. celkovou hmotnosťou kg, ktorý bol uvedený do prevádzky po prvýkrát pred max 10 rokmi (vr.) odo dňa uzatvorenia poistenia; nehoda: udalosť, pri ktorej vplyvom nárazu dôjde k mechanickému poškodeniu vozidla z vonkajšej strany alebo zničenia vozidla, a v dôsledku ktorej je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa príslušných predpisov; porucha: stav, keď je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách z dôvodov poškodenia jeho súčastí, spôsobené vlastnou funkciou jednotlivých častí vozidla pri bežnej prevádzke, a z dôvodov poruchy zariadení, tvoriacich povinné vybavenie vozidla na jeho prevádzku (predpísaných vonkajších svetiel vozidla); defekt pneumatiky: akékoľvek poškodenie pneumatiky, v dôsledku ktorého je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé k prevádzke na pozemných komunikáciách podľa príslušných predpisov; zavinenia užívateľa: poškodenie vozidla, v ktorého dôsledku je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé k prevádzke na pozemných komunikáciách podľa príslušných predpisov; pre účely PP-DCAPSK-1701 je za zavinenie užívateľa považované (ako plný výpis): vybitie batérie, zámena paliva, nedostatok paliva a zamrznutie paliva, strata a zabuchnuté kľúče od vozidla, primrznutá ručná brzda; poškodenie motorovej časti vozidla zvieraťom: poškodenie alebo zničenie motorovej časti poisteného vozidla zvieraťom rozhryznutiam či iným obdobným spôsobom, ktoré má za následok nepojazdnosť poisteného vozidla, cestná asistencia: výjazd zmluvného dodávateľa asistenčnej centrály na miesto poistnej udalosti, ktorého Poistné podmienky Platnosť od / 7 cieľom je odstránenie príčiny udalosti priamo na mieste udalosti; odtiahnutie vozidla: výjazd zmluvného dodávateľa asistenčnej centrály na miesto poistnej udalosti, ktorého cieľom je dopravenie nepojazdného vozidla z miesta udalosti do autorizovaného servisu. Článok 3 ROZSAH POISTNÉHO PLNENIA 1. Poistné je poistením majetku a príslušných asistenčných služieb, je súkromným. 2. Poistenie sa uzatvára na poistné nebezpečenstvo vzniku náhodnej udalosti, ktoré môže vyvolať poistnú udalosť. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania poistenia. 3. Nárok na poistné plnenie vzniká iba z jedného poistenia. Nie je možné uzatvoriť viacnásobné poistenie na jedno vozidlo na rovnaké obdobie u poistiteľa a následne čerpať poistné plnenie z niekoľkých poistení toho istého poistného rizika. 4. Poistné plnenie poskytne poistiteľ v rozsahu a v podobe naturálneho alebo peňažného plnenia podľa príslušných ustanovení OPP-DCAPSK Limit poistného plnenia uvedený v tabuľke Prehľad poistného plnenia Dacia Comfort Assistance+ predstavuje najvyššiu možnú sumu, ktorú poisťovateľ poskytne na každú poistnú udalosť, ktorá nastane v dobe trvania poistenia, ak nie je ďalej uvedené inak. V Prehľade poistného plnenia sú tiež uvedené limity čiastkových poistných plnení. 6. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie, ak sa v čase trvania poistenia prejavia dôsledky udalosti, ktorá nastala pred začiatkom poistenia. Poisťovateľ ďalej nie je povinný poskytnúť plnenie, ak bude sa jednať o opakovanú poruchu vzniknutú v dôsledku nerešpektovania a neuposlúchnutie pokynov a odporúčaní asistenčnej centrály či poistiteľa, vzniknutých na základe skoršieho poskytnutie plnenia. 7. Nárok na poskytovanie poistného plnenia vzniká za podmienky zaistenia služieb prostredníctvom asistenčnej centrály. 8. V prípadoch, kedy je zaistenie asistenčných služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenie a schválenia asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady poistenému spätne hradené alebo ich výška môže byť krátená a to do výšky nákladov, ktoré by poisťovateľ hradil, ak by služby boli poskytnuté zmluvným dodávateľom asistenčnej centrály. 9. Poistné plnenie je poskytované formou priameho poskytnutia asistenčných služieb alebo úhrady asistenčných služieb, pričom pre výpočet hodnoty poistného plnenia z cudzej meny a pre výpočet hodnoty peňažnej hotovosti na cudziu menu sa použije devízový kurz vyhlásený NBS platný pre deň, v ktorom nastala poistná udalosť. Článok 4 POČÁTEK, ZMĚNY, DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 1. Poistná zmluva, všetky právne konania týkajúce sa poistnej zmluvy a oznámenia týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu, ak nie je dohodnuté inak. V prípade poistných zmlúv uzatváraných formou obchodu na diaľku je považované za právne konanie postačujúce na uzatvorenie poistnej zmluvy vyplnenie elektronického formulára vrátane potvrdenia súhlasu s VPP-DCAPSK-1701 a OPP-DCAPSK-1511 a úhrada poistného podľa daných podmienok. Právo na poistné plnenie z poistnej udalosti však vzniká poistenému a poistiteľ má povinnosť poskytnúť mu poistné plnenie až po zaplatení poistného, najskôr však začiatkom poistenia, a to vo vzťahu ku škodovej udalosti, ktorá nastala až po zaplatení poistného, najskôr však po začiatku poistenia. 2. Poistná ochrana vzniká od 00:00 hodiny dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a zaniká o 24:00 hodine dňa uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia. 3. Začiatok poistenia nemôže byť dohodnutý na deň, ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy. 4. Poistiteľ má právo na poistné za obdobie trvania poistenia. Výška a splatnosť poistného je dohodnutá v poistnej zmluve v slovenskej mene. 5. Poistenie nie je možné prerušiť, ak nie je dohodnuté inak. 6. Okrem ďalších spôsobov stanovených zákonom a týmito poistnými podmienkami zaniká poistenie: a. uplynutím poistného obdobia; b. dohodou poistiteľa a poistníka; c. výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka v prípadoch stanovených zákonnými normami; d. výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy podľa ustanovení 800, odseku 2 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník; e. odstúpením od poistnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonnými normami; f. odmietnutím poistného plnenia zo strany poistiteľa, v tom prípade poistenie zanikne dňom doručenia odmietnutia poistného plnenia, Poistiteľ má v tomto prípade právo na poistné do konca poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku poistenia; ak je poistné stanovené ako Poistné podmienky Platnosť od / 7 jednorazové, má v tomto prípade právo na celé jednorazové poistné. 7. Poistenie ďalej zaniká: a. smrťou poisteného, b. dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty stanovenej poistiteľom na zaplatenie dlžného poistného. Článok 5 POVINNOSTI PRI ŠKODOVEJ UDALOSTI 1. Okrem povinností uložených v OPP-DCAPSK-1701 je poistený najmä povinný: a. urobiť všetky možné opatrenia na odvrátenie či zamedzenie rozšíreniu akejkoľvek škodovej udalosti; b. bez zbytočného odkladu správcovi poistenia písomne oznámiť, že nastala škodová udalosť, dať o nej pravdivé vysvetlenie a podať dôkazy o jej vzniku a rozsahu; c. spolu s oznámením poistnej udalosti zaslať poistiteľovi riadne vyplnený škodový protokol s originálmi dokladov, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto protokolu, prípadne predložiť ďalšie doklady, ktoré si vyžiada asistenčná centrála, prípadné náklady s tým súvisiace nesie poistník, príp. oprávnená osoba; d. oznámiť poistiteľovi, ak je to isté riziko poistené zároveň u iného poistiteľa, uviesť jeho meno a údaje o dohodnutom poistení; e. zabezpečiť voči inému právo na náhradu ujmy spôsobenej poistnou udalosťou. 2. Doklady vystavené osobou, ktorá je manželom, rodičom, dieťaťom poisteného alebo inou osobou poistenému blízkou, nestačí na doloženie poistnej udalosti. To isté platí o dokladoch, ktoré si poistený vystavil sám. 3. Ak malo porušenie povinnosti poistníka, poisteného alebo inej osoby, ktorá má na poistné plnenie právo, podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej priebeh, na zväčšenie rozsahu jej následkov alebo na zistenie či určenie výšky poistného plnenia, má poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály právo znížiť poistné plnenie úmerne k tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah poistiteľovej povinnosti plniť. 4. Poistiteľ je oprávnený, prostredníctvom asistenčnej centrály, odmietnuť poistné plnenie v celom rozsahu, ak príčinou poistnej udalosti bola skutočnosť, o ktorej sa dozvedel až po vzniku poistnej udalosti a ktorú nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia alebo jeho zmene v dôsledku úmyselne alebo z nedbalosti nepravdivo alebo neúplne zodpovedaných písomných otázok na skutočnosti, ktoré majú význam pre poistiteľovo rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko, či ho poistí a za akých podmienok, a ak by pri znalosti tejto skutočnosti v čase uzatvorenia poistnej zmluvy túto zmluvu neuzavrel, alebo ju uzavrel za iných podmienok. Dňom doručenia oznámenia o odmietnutí poistného plnenia z vyššie uvedených dôvodov poistenie zanikne. Článok 6 DORUČOVANIE 1. Písomnosti doručuje poisťovateľ na adresu v Slovenskej republike prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (pošty) ako obyčajné či doporučené zásielky, prípadne iným vhodným spôsobom, ak nie je dohodnuté inak. 2. Ak nie je adresát doporučenej zásielky zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome, pôsobiacej v tom istom mieste podnikania alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná zabezpečiť odovzdanie písomnosti. Ak nie je možné ani takto doručiť, písomnosť sa uloží na pošte, ktorá adresáta vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si nevyzdvihne adresát zásielku do 10 dní od uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak nie je zistený opak, predpokladá sa, že sa adresát v mieste doručenia zdržiaval. 3. Poistník a poistený sú povinní bezodkladne poisťovateľovi prostredníctvom asistenčnej centrály písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie s tým, že ak nie je zmena adresy oznámená, predpokladá sa, že sa adresát zdržuje na uvedenej adrese, ak nie je ním preukázaný opak. 4. Poisťovateľ, poistník a poistený sa dohodli na tom, že pokiaľ bude listom doručovaná poisťovateľom prostredníctvom správcu poistenia poistníkovi alebo poistenému výpoveď, odstúpenie od tejto zmluvy alebo oznámenie o odmietnutí poistného plnenia a tento list sa vráti poisťovateľovi prostredníctvom správcu poistenia ako nedoručený, rozväzuje sa poistná zmluva dňom, kedy sa tento list poisťovateľovi prostredníctvom správcu poistenia vráti. 5. Poisťovateľ je povinný prostredníctvom správcu poistenia poistníkovi alebo poistenému zaslať výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo oznámenie o odmietnutí poistného plnenia formou doporučeného listu alebo doporučeného listu do vlastných rúk. Článok 7 VÝLUKY Z POISTENIA 1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie ak dôjde k poistnej udalosti v súvislosti či v dôsledku: Poistné podmienky Platnosť od / 7 a. vojnových udalostí, občianskej vojny, občianskych nepokojov, vzbury, povstania, alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluky, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) vrátane chemickej alebo biologickej kontaminácie či v priamej súvislosti s týmito udalosťami; b. spáchania trestného činu, priestupku alebo úmyselného spôsobenia škody spáchaného poisteným alebo oprávnenou osobou; c. rozhodnutia orgánu verejnej moci; d. pôsobenia jadrovej energie alebo ionizujúceho žiarenia; e. úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti poisteného. 2. Poistenie sa nevzťahuje na: a. náklady, ktoré vynaložili zložky integrovaného záchranného systému v rámci plnenia povinností stanovených zákonom; b. náklady zo škody, ktoré vznikli následkom požitia alkoholu alebo návykových látok; c. náklady vyplývajúce zo škôd vzniknutých účasťou vozidla na pretekoch, prehliadkach a súťažiach a náklady vyplývajúce zo škôd, ktoré vznikli v dôsledku hry a stávky; d. náklady vyplývajúce zo škôd, ktoré vznikli v dôsledku dopravnej nehody úmyselne zavinenej poisteným alebo oprávnenou osobou, či v dôsledku samovraždy poisteného alebo oprávnenej osoby alebo pokusu o ňu; e. náklady spojené s poskytnutím asistenčných služieb vozidlu, ktorého prevádzka na pozemných komunikáciách bola zakázaná alebo ktoré (v čase bezprostredne pred škodovou udalosťou) pre vážne alebo nebezpečné poruchy v technickom stave alebo z dôvodu vykonávaných neschválených zmien nebolo na prevádzku technicky spôsobilé; f. vozidlá, ktoré sú upravené alebo obmenené tak, že nespĺňajú podmienky pre poskytovanie štandardných asistenčných služieb (napr. pretekárske automobily, vozidlá s právom prednostnej jazdy, vozidla určené na prepravu nebezpečných vecí, historické vozidlá, vozidlá taxislužby); g. pravidelnú výmenu dielov, hmôt a doplnkov, periodickú a inú údržbu a prehliadky súvisiace s bežnou prevádzkou vozidla a ďalej nedostatky v povinnej výbave a príslušenstve, ako aj poruchy alebo zlyhania prívesov vozidla a zariadenia na ich pripojenie; h. poistné udalosti, ktoré sa stali mimo pozemnej komunikácie, najmä v teréne, ktorý bráni kvalitnému a včasnému poskytnutiu asistenčných služieb. 3. Nárok poisteného na poistné plnenie nevzniká či môže byť obmedzený v nasledujúcich prípadoch: a. ak sú služby organizované inak než cez asistenčnú centrálu, prípadne organizácia služieb nie je vopred odsúhlasená operátorom asistenčnej centrály; b. keď kvalitnému a včasnému poskytnutiu asistenčných služieb bránia skutočnosti nezávislé od vôle asistenčnej centrály, napr. vplyv vyššej moci, zmena právnych predpisov v krajine udalosti, rozhodnutie príslušných orgánov verejnej moci a pod. Článok 8 ÚZEMNÝ ROZSAH 1. Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v zahraničí na európskom území členských štátov Európskej únie a nasledujúcich štátov, resp. ich európskych častí: Andorra, Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gibraltár, Chorvátsko, Island, Izrael, Cyprus, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Monako, Nórsko, San Maríno, Ruská Federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina a Vatikán. Článok 9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Poisťovateľ je podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve ( ďalej len zákon o poisťovníctve ) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov ) oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu za účelom a v rozsahu stanovenom zákonom o poisťovníctve. Účelom spracúvania osobných údajov je v zmysle zákona o poisťovníctve identifikácia dotknutých osôb a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, uzavieranie poistných zmlúv a správa poistenia medzi poistiteľom; a dotknutými osobami, ochrana a domáhanie sa práv Poisťovateľa voči dotknutým osobám, zdokumentovanie činnosti Poisťovateľa, výkon dohľadu nad poisťovňami a nad ich činnosťami a na plnenie povinností a úloh poistiteľa, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistné podmienky Platnosť od / 7 2. Poisťovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len Sprostredkovateľ ), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 3. Poisťovateľ si splnil svoje oznamovacie povinnosti voči dotknutej osobe v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uverejnením zoznamu sprostredkovateľov, okruhu príjemcov, tretích strán a tretích krajín, do ktorých môžu byť osobné údaje poskytnuté, ich zverejnením na svojej internetovej stránke alebo inom dotknutej osobe dostupnom dokumente, s čím dotknutá osoba súhlasí. Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu a môžu byť sprístupnené a poskytnuté osobám a ďalším orgánom podľa zákona o poisťovníctve, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 4. Oprávn
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks