แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย - PDF

Description
แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส ทธ ผล(Effectiveness) รวมถ งการบร หารจ ดการ การ บร หารความเส ยง การใช ทร พยากร และการปฏ บ ต ตามกฎหมาย(Compliance) ท าไมจ งต องตรวจสอบการด าเน นงาน? เพ อต ดตามการด าเน นงานของโครงการว า เป นไปตามว ตถ ประสงค ประหย ด ม ประส ทธ ภาพ และได ผลค มค าหร อไม และเป นไปตามระเบ ยบ ข อบ งค บ และกฎหมายหร อไม ม ว ธ การหร อแนวทางการตรวจสอบการด าเน นงานอย างไร? - ศ กษาจากเอกสารโครงการ แผนงาน และรายงานต างๆ - ประช มปร กษาหาร อหร อแลกเปล ยนความเห นก บผ ร บผ ดชอบโครงการ - ออกส ารวจศ กษาภาคสนามพ นท โครงการ - ส มภาษณ ส งเกตการณ และออกแบบสอบถาม - ประเม นประส ทธ ภาพการควบค มภายในด านการบร หาร และว เคราะห ระบบงาน - ประย กต ใช หล กการว เคราะห ว จ ย สถ ต คณ ตศาสตร - ประย กต ใช ศาสตร ความร หลายๆสาขา ผ ท จะท าหน าท ตรวจสอบการด าเน นงานควรม ค ณสมบ ต อย างไร? - ม ความร ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน - ความสามารถในการว เคราะห ป ญหา - ม ความเป นอ สระ - ความต งใจ - ความม นใจในต วเอง - ความอดทน อดกล น - ความค ดร เร มสร างสรรค ความสามารถในการประสานงานก บผ อ น - ม แนวค ดในด านธ รก จ/การบร หาร ใครค อผ ท จะต องมาเป นผ ตรวจสอบการด าเน นงาน? - ผ ตรวจสอบภายใน - ผ ท ได ร บมอบหมาย - ผ ตรวจสอบภายนอก(ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น) ควรจะม การตรวจสอบการด าเน นงานเม อไร? เม อม ผลการด าเน นงานเก ดข นแล ว - ระหว างการด าเน นงาน - การด าเน นงานเสร จส น จะตรวจสอบการด าเน นงานอย างไร? ตรวจสอบโดยการต งประเด นป ญหา ซ งม อย 5 องค ประกอบ ได แก 1. Criteria ส งท ควรจะเป น (ด จากว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ) 2. Condition ส งท เป นอย (ด จากส งท เก ดข นจร งหร อท ปรากฏอย ) 3. Effect ผลกระทบ(น าส งท ควรจะเป น มาเปร ยบเท ยบก บ ส งท เป นอย ท าให เก ดผล กระทบอะไรตามมา) 4. Cause สาเหต (โดยม สาเหต จากอะไร) 5. Recommendation ข อเสนอแนะ(ควรจะหาแนวทางหร อว ธ การแก ไขอย างไร) การตรวจสอบการด าเน นงานม ข นตอนอย างไร? 1. การวางแผน 2. การปฏ บ ต งานตามแผน 3. การรายงาน 4. การต ดตามผล การค ดเล อกโครงการท จะตรวจสอบการด าเน นงานม หล กเกณฑ อย างไร? 1. ม ความส าค ญและได ร บความสนใจจากหลายๆฝ าย 2. ม ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน 3. ใช งบประมาณจ านวนมาก 4. ม ผลการด าเน นงานเก ดข นแล ว 5. ม เป าหมาย ว ตถ ประสงค ช ดเจน สามารถตรวจสอบได อะไรค อข อแตกต างระหว าง งาน และ โครงการ? งานจะอย ในระด บเด ยวก บโครงการ ค ออย ภายใต แผนงาน แต งาน จะม ระยะเวลาเร มต น แต ไม ม ระยะเวลาส นส ดการด าเน นงานท ช ดเจน งาน ประกอบด วยกล มก จกรรมท ด าเน นการต อเน องก นโดยไม ม ระยะเวลาส นส ด เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของงานน น โครงการ จะม ระยะเวลาเร มต นและส นส ดการด าเน นงานท ช ดเจน 2 โครงการ ประกอบด วยกล มก จกรรมท ด าเน นการเพ อให ได ผลส าเร จหร อผลงานตาม ว ตถ ประสงค เป าหมายท ก าหนดไว โดยม แผนและข นตอนการด าเน นงานท ช ดเจน ม ระยะเวลา เร มต นและระยะเวลาส นส ดท ช ดเจน โครงการต องม ล กษณะอย างไร? - เป นแผนงานท จ ดท าข นอย างม ระบบ - ประกอบด วยก จกรรมย อยหลายก จกรรม - ม จ ดเร มต นและส นส ดในการด าเน นงาน - ม ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ช ดเจน - ม พ นท ในการด าเน นงาน - ม บ คคลหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบ การส ารวจข อม ลเบ องต นม ความส าค ญและจ าเป นอย างไร? ความส าค ญและความจ าเป นของการส ารวจข อม ลเบ องต น ค อ 1. ช วยให ทราบถ งประเด นท ควรจะตรวจสอบ 2. ช วยให ได ร บผลการตรวจสอบท ตรงตามเป าหมาย หร อตรงจ ดท ควรได ร บการ ตรวจสอบ 3. ช วยในการต ดส นใจท จะตรวจสอบต อไป หร อย ต การตรวจสอบ 4. ช วยในการวางแผนการใช ทร พยากร ท งด านบ คลากรและเวลาได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. เป นการบร หารงานตรวจสอบได อย างม ประส ทธ ภาพ การส ารวจข อม ลเบ องต นม ว ตถ ประสงค เพ ออะไร? 1. เพ อท าความเข าใจก บโครงการ 2. เพ อทราบถ งจ ดแข งจ ดอ อนของโครงการ 3. เพ อทราบถ งป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน 4. เพ อก าหนดประเด นในการตรวจสอบ 5. เพ อใช เป นข อม ลในการต ดส นใจตรวจสอบ หล งจากท ได ม การส ารวจข อม ลเบ องต นแล ว ต องท าอย างไรต อไป? น าผลการส ารวจข อม ลเบ องต นมาก าหนดประเด นการตรวจสอบ 1. ประเด นท คาดว าจะเป นข อตรวจพบส าค ญ (Matters of Potential Significance : MOPS) 2. ประเด นท จะเป นข อตรวจพบส าค ญ (Matters of Significane: MOS) อะไรค อองค ประกอบของ MOPS? องค ประกอบของ MOPS ค อ 3 1. ส งท ควรจะเป น (Criteria) ส งต างๆท โครงการก าหนดไว เพ อใช เป นเป าหมาย หร อเป นหล กในการด าเน นงาน /แผนการด าเน นงาน /ระเบ ยบ /กฎเกณฑ 2. ส งท เป นอย (Condition) ข อเท จจร งท เก ดข นในกระบวนการด าเน นงานของงาน/ โครงการน นๆ ท งหมด อะไรค อองค ประกอบของ MOS? องค ประกอบของ MOS ค อ 1. ส งท ควรจะเป น (Criteria) 2. ส งท เป นอย (Condition) 3. ผลกระทบ(Effect) การต งประเด นข อตรวจพบส าค ญ(MOS) ม ข อท ควรจะพ จารณาอย างไร? 1. เป นต วแปรส าค ญต อความส าเร จหร อความล มเหลวต องาน/โครงการท ตรวจสอบ หร อไม 2. ม ด ชน ช ว ดผลส าเร จของงาน/โครงการท ช ดเจน และว ดได 3. ม ผลกระทบต อเง นลงท นหร อความส าเร จของงาน/โครงการมากน อยเพ ยงใด 4. สามารถเสนอแนวทางแก ไขเป นร ปธรรมและปฏ บ ต ได ข อม ลท ต องการจากการส ารวจข อม ลเบ องต นได แก อะไรบ าง? 1. ข อม ลท วไปเก ยวก บโครงการ ความเป นมา/ว ตถ ประสงค เป าหมาย/ก จกรรม ข นตอนก การด าเน นงาน/พ นท ด าเน นงานโครงการ/งบประมาณ/แหล งท มาของเง น การใช จ ายเง น / ระยะเวลา /หน วยงานท ร บผ ดชอบ /นโยบาย ค าส ง ระเบ ยบ/ ว ธ การต ดตาม และประเม นผล 2. ผลการด าเน นงาน/ความส าเร จของก จกรรมหล กต างๆตามระยะเวลาท ก าหนด 3. ป ญหา อ ปสรรค หร อข อจ าก บของโครงการ สาระส าค ญของข อเสนอโครงการม อะไรบ าง? ใคร? ผ ร บผ ดชอบโครงการ ท าอะไร? รายละเอ ยดท ส าค ญของโครงการ ท าไม? เหต ผลและความจ าเป น เท าไร? ว ตถ ประสงค /เป าหมาย(ต วช ว ดเช งค ณภาพ/ต วช ว ดปร มาณ) ท ไหน? พ นท ด าเน นการ อย างไร ว ธ การด าเน นการ เม อไร? ระยะเวลาด าเน นงาน จากท ใด/จ านวนเท าไร? แหล งเง น/งบประมาณของโครงการ โดยหว งผลอะไร? ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 4 ว ตถ ประสงค หล กๆ ของการบร หารโครงการค ออะไร? 1. ต องการบรรล ผลงานท ระบ ไว 2. ภายใต ข อก าหนดของค าใช จ าย 3. ภายในระยะเวลาท ก าหนดไว ในแผน ขอให อธ บายค าจ าก ดความของผลผล ต(Outputs) ผลผล พท (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ผลผล ต (Outputs) ค อผลท เก ดข นท นท ท ม การด าเน นงาน/โครงการ หร อท นท ท งาน/ โครงการแล วเสร จ ผลผล พท (Outcome) ค อผลท ตามมาหล งจากเก ดผลผล ต (Outputs)แล ว หร อผลท เก ดจาก การใช ประโยชน จากผลผล ต ผลกระทบ(Impact) ค อผลส บเน องจากการท างาน/โครงการ ซ งอาจเก ดจากงาน/โครงการ น นโดยตรงหร อเก ดจากผลผล พท (Outcome) ของงาน/โครงการน น ม ข อควรพ จารณาในการประมวลผลข อม ลอย างไร? 1. ปร มาณข อม ลท ได จากแบบสอบถาม การส มภาษณ ส งเกตการณ หากม ปร มาณมาก เก นไป จะม ผลกระทบก บเร องของคน /เวลา/ค าใช จ าย แต หากน อยเก นไป ก จะน ามา ว เคราะห และสร ปไม ได เพราะข อม ลไม เพ ยงพอ ขาดความน าเช อถ อ 2. ข อม ลต างๆ ท ได มาต องจ ดกล มให ด แยกเป นกล มข อม ลเช งปร มาณ เช งค ณภาพ 3. ความร บเร งในการจ ดท า อาจจะท าให เก ดความผ ดพลาด ข อม ลเช งค ณภาพ (Qualitative Data) ก บข อม ลเช งปร มาณ(Quantitative Data) ม ข อ แตกต างก น อย างไร? ข อม ลเช งค ณภาพ เป นข อม ลท บอกเก ยวก บค ณล กษณะหร อค ณสมบ ต ซ งข อม ลด งกล าวไม สามารถก าหนดค าเลขได หร อแม จะก าหนดได แต ก ไม ม ความหมายท เหมาะสม เช นความพ งพอใจ ความเป นธรรม ฯลฯ ข อม ลเช งปร มาณ เป นข อม ลท สามารถก าหนดค าเป นจ านวนหร อต วเลขแทนค ณล กษณะ หร อค ณสมบ ต ของส งท ท าการประเม น เช น อาย น าหน ก จ านวนบ คคล ฯลฯ ม ข อท ควรจะพ จารณาเก ยวก บข อม ลเช งค ณภาพอย างไร? 1. ข อม ลท มาส มพ นธ ก บประเด นป ญหาสามารถท าให หลงประเด นได 2. ต องท าอย างละเอ ยดรอบคอบ ไม ควรต ดข อม ลท งมากเก นไป 3. สร ปอย างระม ดระว ง หล กเล ยงค าท ม ความหมายคล มเคร อ ม ข อท ควรจะพ จารณาข อม ลเช งปร มาณอย างไร? 1. ข อม ลจะบอกอะไรเก ยวก บสถานการณ ท เก ดข นแก เราบ าง 2. จะสร ปข อม ลเหล าน เพ อให เข าใจสถานภาพได ง าย และช ดเจนข นด วยว ธ ใด 5 การว เคราะห ข อม ลหมายถ งอะไร? ค อการเปร ยบเท ยบข อม ลระหว างผลการด าเน นงานก บเป าหมาย หร อว ตถ ประสงค โครงการ โดยจะน าข อม ลจากแบบสอบถาม การส งเกตการณ การส มภาษณ ผ ท เก ยวข องก บ โครงการ และข อม ลเอกสารโครงการ มาประมวลผลข อม ลทางสถ ต ด วยว ธ การแจกแจงความถ แสดงผลในร ปของร อยละ การว เคราะห และแปลความหมายของข อม ลม กระบวนการอย างไร? 1. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 2. จ ดประเภท 3. สร ปข อม ล หร อใช ว ธ การค านวณและสถ ต ตามท ต องการ 4. การว ดความแตกต างและความส มพ นธ จากข อม ลท สร ปได 5. การแปลความหมาย - เสนอข อม ลท ส าค ญให เป นท น าสนใจแก ผ อ าน - เข าใจง าย ช ดเจน และใช ภาษาเข ยนธรรมดา - ต ความเป นข นตอนท สามารถท าให ผ อ านน าไปใช ปฏ บ ต ได ไม ส บสน - ล กษณะการต ความจะต องไม ท าให ผ อ านน าไปค ดอ กอย างล กซ ง ส งท ควรจะต องค าน งถ งในการว เคราะห ข อม ลม อะไรบ าง? - ข อม ลท ถ กต อง เช อถ อได - ข อม ลท เพ ยงพอท จะสร ป และว เคราะห - ข อม ลท ตรงตามประเด น - ม หล กการ/ม เหต ม ผล เป นท ยอมร บโดยท วไป - ข อม ลท ม น าหน กพอ เห นได ช ดเจน เป นท น าสนใจ อะไรค อข อจ าก ดในการว เคราะห ข อม ล? ความเท ยงตรงของผ ว เคราะห ความร ความเข าใจของผ ว เคราะห - ประสบการณ - ว ธ การว เคร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks