ค ม อการใช งานโปรแกรม - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร การเพ มหน าเอกสารใหม การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร การสร างล กษณะใหม

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร การเพ มหน าเอกสารใหม การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร การสร างล กษณะใหม ของเน อหา การก าหนดร ปแบบการเย องและระยะห างของเน อหา การปร บเปล ยนหร อแก ไขล กษณะของเน อหา... 5 ข นตอนท 3 การก าหนดห วเร องเอกสาร การก าหนดห วเร อง การก าหนดล กษณะห วเร อง การก าหนดล กษณะห วเร อง กาสร างหมายล าด บหมายเลข...10 ข นตอนท 4 การแทรกค าอธ บายร ปและตาราง การแทรกค าอธ บายร ป การแทรกค าอธ บายตาราง...13 ข นตอนท 5 การแทรกหน าสารบ ญ การแทรกหน าสารบ ญ การแทรกหน าสารบ ญตารางและร ป การปร บปร งหน าสารบ ญ...16 ข นตอนท 6 การแทรกหมายเลขหน าเอกสาร การแทรกหมายเลข การแก ไขหมายเลขหน า...18 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม ไปท เมน เค าโครงหน ากระดาษ เล อก ต วแบ ง หน าถ ดไป ภาพประกอบท 1 การเพ มหน าเอกสาร ~ 2 ~ 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด ให เล อกม มด านล างซ ายม อ เพ อท าการเพ มลดเอกสาร ตามหมายเลข 1 ภาพประกอบท 2 การเพ มลดขนาดเอกสาร ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร 2.1 การสร างล กษณะใหม ของเน อหา คล กท ส ญล กษณ ตามหมายเลข คล กท เล อกต ว AA ตามหมายเลข ก าหนดช อ เป น เน อหาท 1.5 ตามหมายเลข ก าหนดร ปแบบตามหมายเลข 4 ~ 4 ~ 2.2 การก าหนดร ปแบบการเย องและระยะห างของเน อหา คล กท ป มร ปแบบ ตามหมายเลข เล อกย อหน า ตามหมายเลข 6 ~ 5 ~ ก าหนดการเย องตามหมายเลข ก าหนดระยะห าง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลงอ กคร ง ตามหมายเลข การปร บเปล ยนหร อแก ไขล กษณะของเน อหา เล อกเน อหาท 1.5 ตามหมายเลข คล กท ปร บเปล ยน ตามหมายเลข 2 ข นตอนท 3 การก าหนดห วเร องเอกสาร 3.1 การก าหนดห วเร อง เล อกห วเร อง1 ตามหมายเลข คล กขวา เล อก ปร บเปล ยน ตามหมายเลข ก าหนดการจ ดร ปแบบ ตามหมายเลข คล กท ป มร ปแบบ ตามหมายเลข เล อกล าด บเลข ตามหมายเลข5 ~ 7 ~ คล กท ป ม ก าหนดร ปแบบต วเลขใหม ตามหมายเลข ตรงช อง ร ปแบบต วเลข เล อกเป น (ไม ม ) ตามหมายเลข ตรงช องร ปแบบต วเลข ให พ มพ บทท ตามหมายเลข ตรงช องล กษณะล าด บ:: เล อก 1,2,3,... ตามหมายเลข ตรงช องการจ ดแนว เล อก ก งกลาง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลง ตามหมายเลข 11 ~ 8 ~ 3.2 การก าหนดล กษณะห วเร อง เล อกห วเร อง2 ตามหมายเลข คล กขวา เล อก ปร บเปล ยน ตามหมายเลข ก าหนดการจ ดร ปแบบ ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข คล กท รายการหลายระด บ ตามหมายเลข จากเล อก 1 ห วเร อง 1, 1.1ห วเร อง 2 ตามหมายเลข 6 ~ 9 ~ 3.3 การก าหนดล กษณะห วเร อง เล อกห วเร อง3 ตามหมายเลข คล กขวา เล อก ปร บเปล ยน ตามหมายเลข ก าหนดการจ ดร ปแบบ ตามหมายเลข คล กท ป มร ปแบบ ตามหมายเลข เล อกย อหน า ตามหมายเลข ก าหนดตามการเย อง ตามหมายเลข ก าหนดระยะห าง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลง ตามหมายเลข 9 ~ 10 ~ 3.4 กาสร างหมายล าด บหมายเลข เล อกสร างล กษณะใหม ตามหมายเลข ก าหนดช อล กษณะ ตามหมายเลข ก าหนดการจ ดร ปแบบ ตามหมายเลข คล กท ป มร ปแบบ ตามหมายเลข เล อกล าด บเลข ตามหมายเลข เล อกล าด บตามความต องการ ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 7 ~ 11 ~ จากน นคล กท ป มร ปแบบอ กคร ง ตามหมายเลข และเล อก ย อหน า ตามหมายเลข ก าหนดการเย อง ตามหมายเลข ก าหนดระยะห าง ตามหมายเลข คล กท ป ม ตกลง ตามหมายเลข 12 ข นตอนท 4 การแทรกค าอธ บายร ปและตาราง 4.1 การแทรกค าอธ บายร ป คล กท เมน แทรก ตามหมายเลข เล อกภาพประกอบ ตามหมายเลข ตรงค นหา เล อกคอลเลกช นท งหมด ตามหมายเลข คล กขวา ตามหมายเลข เล อกแทรกค าอธ บายภาพ ตามหมายเลข คล กท สร างป ายช อ ตามหมายเลข พ มพ ช อตามต องการ เช น ร ปท ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 8 ~ 13 ~ 4.2 การแทรกค าอธ บายตาราง คล กท เมน แทรก เล อกตาราง ตามหมายเลข คล กขวา ตามหมายเลข เล อกแทรกค าอธ บายภาพ ตามหมายเลข คล กท สร างป ายช อ ตามหมายเลข พ มพ ช อตามต องการ เช น ตารางท ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 6 ข นตอนท 5 การแทรกหน าสารบ ญ 5.1 การแทรกหน าสารบ ญ คล กท เมน การอ างอ ง ตามหมายเลข เล อกสารบ ญ ตามหมายเลข คล กแทรกสารบ ญ ตามหมายเลข ตรงช องท วไป เล อก แสดงระด บ เป น 2 ระด บ ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 5 ~ 15 ~ 5.2 การแทรกหน าสารบ ญตารางและร ป คล กท เมน การอ างอ ง ตามหมายเลข เล อกแทรกสารบ ญ ตามหมายเลข ในส วนตรงช องท วไป ให น กเร ยนเล อกตาราง หร อร ป ตามท เราต องการสร างหน าสารบ ญ ตาม หมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 4 ~ 16 ~ 5.3 การปร บปร งหน าสารบ ญ คล มด าข อความท งหมด คล กขวา ตามหมายเลข เล อกปร บปร งเขตข อม ล ตามหมายเลข ในส วนการปร บปร งสารบ ญ ให ท าการเล อกว า จะปร บปร งเฉพาะหมายเลขเท าน น หร อ ปร บปร ง ท งตาราง ตามหมายเลข คล กท ป มตกลง ตามหมายเลข 4 ~ 17 ~ ข นตอนท 6 การแทรกหมายเลขหน าเอกสาร 6.1 การแทรกหมายเลข คล กท เมน แทรก ตามหมายเลข เล อกแทรกหมายเลข ตามหมายเลข เล อกด านบนของเลขหน า ตามหมายเลข เล อกล กษณะการแสดงหมายเลข ตามหมายเลข 4 ~ 18 ~ 6.2 การแก ไขหมายเลขหน า ด บเบ ลคล กท ห วเอกสาร ตามหมายเลข เล อกแทรกหมายเลข ตามหมายเลข เล อกจ ดร ปแบบหมายเลขหน า ตามหมายเลข เล อกร ปแบบหมายเลขตามต องการ ตามหมายเลข การใส หมายเลข ให เล อกระหว าง ต อเน องจากส วนก อนหน า หร อ เร มท ตามหมายเลข 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks