ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม - PDF

Description
ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 4 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล หร อ อ ปกรณ รอบข างต างๆ และเพ อให สามารถมองเห น โครงสร างและหล กการทางานของระบบปฏ บ ต การได อย างช ดเจน จะขอกล าวถ งเฉพาะระบบปฏ บ ต การ ของระบบคอมพ วเตอร แบบซ พ ย เด ยว ( Single Processor ) ซ งเป นระบบคอมพ วเตอร ท ประกอบด วยซ พ ย เพ ยงต วเด ยวสาหร บประมวลผลงานต างๆ ท งหมดท ม ในระบบ และม หน วยความจาเพ ยงช ดเด ยวสาหร บเก บ งานเหล าน น เน องจากทร พยากรของระบบม อย อย างจาก ด ด งน นระบบปฏ บ ต การจะต องแบ งทร พยากรท ม อย จาก ดให ก บงาน หร อโปรแกรมท ต องการใช ทร พยากรเหล าน น งานหร อโปรแกรมท ได ครองทร พยากรก ค อโปรเซสแต เน องจากระบบคอมพ วเตอร สามารถทางานได หลายงานในเวลาเด ยวก น เช นในขณะท กาล งร นโปรแกรมอย ก สามารถอ านข อม ลจากด สก และพ มพ งานทางเคร องพ มพ ได พร อมๆ ก นไปด วย ซ งในระบบหลายโปรแกรม หน วยประมวลผลจะทาการสล บการทางานจากโปรแกรม หน งไปอ กโปรแกรมหน ง โดยแต ละโปรแกรมจะใช เวลาในการทางาน ประมาณ 10 ถ ง 100 ม ลล ว นาท หร อ อาจจะกล าวได ว า ณ หน งหน วยเวลาหน วยประมวลผลจะทางานได เพ ยงงานเด ยวเท าน น ในขณะท งานอ นๆ ต องคอย แต เน องจากการคอยน นใช เวลาน อยมาก จนผ ใช ไม ร ส ก จ งทาให ด เหม อนว าระบบคอมพ วเตอร สามารถทางานได พร อมก นหลายๆ งานในเวลาเด ยวก น ด งน นการจ ดการเพ อให งานต างๆ ท ม ในระบบท งท เป นงานของผ ใช หร องานของระบบเองจ งเป นหน าท สาค ญของระบบปฏ บ ต การ เพ อให ระบบสามารถ ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ เม อระบบเป นการทางานในระบบหลายโปรแกรมประส ทธ ภาพการใช งานหน วยประมวลผลกลาง จะเพ มข น กล าวค อจะได ปร มาณงานท เพ มข น และใช งานหน วยประมวลผล กลางได อย างเต มประส ทธ ภาพ มากย งข น เช น ถ าเวลาเฉล ยการใช งานหน วยประมวลผลกลางค อ 20 เปอร เซ นต ถ าม งานจานวนงาน 5 งาน ในหน วยความจาในเวลาเด ยวก น หน วยประมวลผลกลางจะม การทางานตลอดเวลาโดยไม ม เวลาว างเลย ซ ง ทาให หน วยประมวลผลกลางทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ แต อย างไรก ตามถ งแม ว าจะม งาน 5 งาน แต ในช วงเวลาหน งจะม เพ ยงงาน เด ยวเท าน นท สามารถใช งานหน วยประมวลผลกลางเพ อประโยชน ในการ ทางานได โดยหากม งานใดท ปลดปล อย หน วยประมวลผลกลางเพ อไปใช งานอ ปกรณ นาเข าหร อแสดงผล หน วยประมวลผลกลางก จะบร การงานอ นๆ แทน ซ งโดยเฉล ยแล วงานแต ละงานจะม การใช งานหน วย ประมวลผลกลางประมาณ 20 เปอร เซ นต ของเวลาท งหมดท ได ทางาน ส วนอ ก 80 เปอร เซ นต จะเป นการ ทางานท เก ยวข องก บอ ปกรณ นาเข าหร อแสดงผลข อม ล ซ งเป นงานท ไม ต องใช หน วยประมวลผลกลางใน การทางาน หากเป นระบบโปรแกรม เด ยวเวลาในส วนท หน วยประมวลผลกลางว างน จะไม ม การทางานใด เก ดข นเลย แต สาหร บระบบหลาย โปรแกรมเวลาว างในส วนน จะใช เพ อการทางานของงานอ นๆ แทน ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม จากกราฟแสดงประส ทธ ภาพในการทางานของหน วยประมวลผลกลางเม อเวลาท ต องใช ในการคอย เหต การณ จากอ ปกรณ นาเข าและแสดงผลเปล ยนไป หากงานแต ละงานใช เวลา 80 เปอร เซ นต ของเวลาทางาน ท งหมดในงานเก ยวก บการคอยเหต การณ และม งานในหน วยความจา 10 งานจะเห นว าหน วยประมวลผล กลางม เวลาว างงานประมาณ 10 เปอร เซ นต เท าน น หากพ จารณาการใช งานหน วยประมวลผลกลาง เพ อ ทางานแต ละงานจะพบว า 80 เปอร เซ นต ของเวลาท ได ร บจะใช เพ อการคอยเหต การณ จากอ ปกรณ นาเข าหร อ แสดงผลเวลาเพ ยง 20 เปอร เซ นต เท าน นท จะใช เพ อการทางานจร งๆ แต หากม จานวนงานมากข นเวลาว าง ของหน วยประมวลผลกลางจะลดลงท งน เน องจาก หากม เวลาว างเก ดข นก จะไปบร การงานอ นๆ แทนท จะ ว างอย เฉยๆ ทาให การทางานของหน วยประมวลผลกลางทาได เต มประส ทธ ภาพมากข น โปรเซสเป นองค ประกอบท สาค ญของการทางานของระบบปฏ บ ต การ ม การน ยามความหมายของโปรเซส ท แตกต างก น เช น เป นโปรแกรมท กาล งทางาน เป นส วนของโปรแกรมท กาล งทางาน งานท ได ครองซ พ ย สาหร บคาน ยามท เป นท ยอมร บก นมากท ส ดค อ โปรเซสเป นส วนของโปรแกรมท กาล งทางาน แต เน องจากในระบบคอมพ วเตอร ณ เวลาหน ง อาจจะม งานท กาล งทาได หร อรอการทางานได หลายงาน ด งน น ในระบบคอมพ วเตอร จ งสามารถม โปรเซสได หลายๆ โปรเซสทางานไปพร อมๆ ก นได โดยม หน วย ประมวลผลเพ ยงต วเด ยว ด งท ได กล าวมาแล วว าระบบปฏ บ ต การทาหน าท ควบค มการทางานของแต ละโปรเซสให ทางาน ประสานจ งหวะก นได ซ งโดยท วไปแล วส วนของระบบปฏ บ ต การท ม หน าท ในการจ ดการโปรเซสจะม หน าท หล กด งน สร างโปรเซสและยกเล กโปรเซส ควบค มการทางานของโปรเซส เพ อให ม นใจได ว าแต ละโปรเซสม ความก าวหน าในการทางาน อย างต อเน องจนกว าโปรเซสน นจะทางานเสร จ ควบค มความผ ดพลาดอ นเน องมาจากการทางานของแต ละโปรเซส เตร ยมทร พยากรให พร อมสาหร บการใช งานของแต ละโปรเซส ควบค มการส อสารก นระหว างโปรเซส ในระหว างท ม การทางานระบบปฏ บ ต การจะคอยด แลโปรเซสต างๆ ท ม ในระบบ และจะดาเน นการ ก บโปรเซสน นด วยงานอย างใดอย างหน ง เช น การสร างโปรเซส หร อ การควบค มการส อสารระหว าง โปรเซสน นก บโปรเซสอ นๆ ท ม การทางานเก ยวข องก น และระบบปฏ บ ต การจะต องด แลโปรเซสเหล าน น ตลอดเวลาจนกว าการทางานของโปรเซสน นจะส นส ดลง ในการทางานของระบบคอมพ วเตอร โปรแกรมท กโปรแกรมท ทางานอย รวมถ งโปรแกรมท เป นของ ระบบปฏ บ ต การเองก ตาม จะม การทางานแบบตามลาด บ โดยโปรแกรมท ได ครองทร พยากร (ซ พ ย หน วยความจา เป นต น) เพ อทางานน นเร ยกว าโปรเซส แต เน องจากในระบบซ พ ย เด ยวน น จะม ซ พ ย เพ ยงต ว เด ยวทาหน าท ประมวลผลโปรแกรม หร อโปรเซสต างๆ ในระบบ ซ งม อย เป นจานวนมาก และเพ อให ท ก โปรแกรมม โอกาสได ครองซ พ ย ระบบปฏ บ ต การจ งต องทาการจ ดสรรเวลาให ก บแต ละโปรเซสเพ อเข าครอง ซ พ ย และเม อโปรเซสใดโปรเซสหน งได ครองซ พ ย แล วก ไม ได หมายความว าจะได ครองซ พ ย ไปจนกว าการ ทางานของโปรเซสน นจะเสร จส น แต จะได ครองซ พ ย ภายในเวลาท ได ร บจ ดสรรให ครองเท าน น ด งน น อาจจะเป นไปได ว าเม อครองซ พ ย ครบตามเวลาท ได ร บจ ดสรรแล ว แต การทางานของโปรเซสน นๆ ย งไม เสร จส นสมบ รณ (ระบบปฏ บ ต การจะต องทาการถอนโปรเซสน น ออกจากการครอบครองซ พ ย เพ อนาซ พ ย ไปจ ดสรรให ก บโปรเซสอ นๆ ในระบบ โดยก อนท จะทาการถอน โปรเซสน นออกจากการครอบครองซ พ ย ระบบปฏ บ ต การจะต องทาการเก บค าข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บการ ทางานของโปรเซส เช น โปรแกรมเค าเตอร ค าของร จ สเตอร และต วแปรต างๆ เพ อใช เป นข อม ลในการ ทางานของโปรเซสเม อโปรเซสน นได กล บเข ามาครองซ พ ย อ กคร งหน ง) โปรเซสน นจะต องทาการ ปลดปล อยซ พ ย และคอยการจ ดสรรในรอบใหม ต อไป และเม อได ร บการจ ดสรรให ครองซ พ ย อ กคร งหน ง ก จะทาการโหลดเอาค าข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บการทางานของโปรเซสน นซ งได ร บการเก บไว ในการครอง ซ พ ย คร งก อนออกมาใช เป นข อม ลเร มต นในการทางานต อไป ซ งการทางานล กษณะเช นน แต ละโปรเซสก จะ ม ข อม ลในการทางานท แตกต างก น (ข นอย ก บงานของ โปรเซสแต ละโปรเซส) จ งด คล ายก บว าแต ละโปรเซสม ซ พ ย เฉพาะเป นของตนเอง ซ งม ข อม ลประกอบการ ทางานไม เหม อนก บโปรเซสอ นๆ ในระบบ ด งน นเม อแต ละโปรเซสได ครองซ พ ย ค าข อม ลต างๆ ท เก ยวข อง ก บการทางานน นจะไม เหม อนก น ข นอย ก บว าโปรเซสน นๆ ทางานอะไร ด งน นในแต ละคร งของการครอง ซ พ ย ก จะม ค าข อม ลในการทางานท แตกต างก น จ งด เสม อนว าม ซ พ ย ในระบบหลายๆ ต ว โดยแต ละต วจะ ทางานก บโปรเซส 1 โปรเซส โดยการทางานในล กษณะน เร ยกว าซ พ ย เสม อน ( Virtual CPU ) ด งท ได กล าว ข างต นแล วว าระบบปฏ บ ต การจะจ ดสรรเวลาการครอบครองซ พ ย ให ก บโปรเซสแต ละโปรเซสใช ในการ ทางาน โดยจะสามารถครองซ พ ย ได ภายในระยะเวลาท กาหนดเท าน น และเม อครบตามกาหนดเวลา ระบบปฏ บ ต การก จะสล บหร อเปล ยนเอาโปรเซสอ นเข ามาครองซ พ ย แทน แต เน องจากระยะเวลาท แต ละโปรเซสได ครองซ พ ย น นน อยมาก (ประมาณ 10 ถ ง 100 ม ลล ว นาท ) จนด เหม อนก บว า ณ หน งหน วยเวลาระบบสามารถทางานได หลายๆ งานพร อมก น ซ งการทางานล กษณะน เร ยกว าการทางานแบบหลายโปรแกรม ( Multiprogramming ) โดยในระบบหลายโปรแกรมน นจะม โปรเซส มากกว า1 โปรเซสท กาล งทางาน แต ณ เวลาใดเวลาหน งจะม เพ ยงโปรเซสเด ยวเท าน นท ได ครองซ พ ย เพ อ ปฏ บ ต งานตามโปรแกรมของตน ด งน นซ พ ย จ งต องสล บเวลาเพ อแบ งเวลาท ม อย เพ อการบร การให ก บ โปรเซสต างๆ ท ม อย ในระบบได อย างท วถ ง ซ งในการจ ดร ปแบบของโปรเซสเพ อให สามารถทางานได น น (ก) (ข) (ค) ภาพ (ก) แสดงให เห นถ งการทางานของระบบหลายโปรแกรมในทางปฏ บ ต หร อในม มมองของ ระบบ โดยโปรเซสแต ละโปรเซสท ทางานอย จะถ กเก บในหน วยความจา ในการทางานของระบบ จะทาท ละโปรเซสและสล บการทางานไปย งโปรเซสอ นๆ ในระบบ และวนรอบกล บมาใหม เร อยๆ จนกระท งเสร จงาน ภาพ (ข) เป นร ปแสดงล กษณะการทางานของแต ละโปรเซสในเช งนามธรรม หร อในม มมองของ ผ ใช ซ งจะเห นว าแต ละโปรเซสจะทางานของตนไปอย างต อเน อง ถ งแม ว าซ พ ย จะม การสล บเวลาไปทางาน ให ก บโปรเซสอ นซ งในขณะท โปรเซสหน งกาล งทางานอย น น โปรเซสท เหล อจะคอยลาด บงานเพ อรอการ ทางานอย และเม อได ครองซ พ ย และว
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks