แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล ตและพ ฒนากาล งคนอาช วศ กษาด านธ รก จและบร การตามค ณว ฒ ว ชาช พ พ นธก จ (Mission) 1. จ ดและส งเสร มการเร ยนร ฝ กอบรมว ชาช พด านธ รก จและบร การให ม ค ณภาพ ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2. สร างเคร อข ายความความร วมม อ และขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ ด านธ รก จและบร การ 3. ว จ ยสร างนว ตกรรม เพ อพ ฒนาองค ความร ด านธ รก จและบร การ 4. พ ฒนาศ กยภาพระบบบร หารจ ดการตามหล กบร หารก จการบ านเม องท ด ปร ชญาว ทยาล ย (College Philosophy) ความร ด ม ว น ย น าใจน กก ฬา (Excellence in Knowledge, Sportmanship, and Discipline) เอกล กษณ ว ทยาล ย (College Uniqueness) ก จกรรมเด น เน นท กษะว ชาช พ (Outstanding Activities and Professional Skills) อ ตล กษณ น กเร ยน น กศ กษา (Student Identity) ท กษะด ม ว น ย (Excellence in Skills and Discipline) เลขท 279 ถนนพระพ นวษา ต.ท าพ เล ยง อ.เม อง จ.ส พรรณบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website คณะผ บร หารสถานศ กษา นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ ผ อานวยการสถานศ กษา นายจาลอง กาละพงศ นางป ญญ สา พ นธ ภ กด นายภาน พ นธ พ นธน ต รองผ อานวยการ รองผ อานวยการ รองผ อานวยการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาก จการ นร. นศ. รองผ อานวยการ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางภ ญญดา อย สาราญ หนผ. สาม ญส มพ นธ นางก ลยาณ ไกรศร ประส ทธ หนผ. คหกรรม นางจ นดา ส ทธ แสงว ฒนา หนผ. ผ าและเคร องแต งกาย นางสาวฉ ตรระว ศร คา หนผ. อาหารและโภชนาการ นางก นยา ร ตนพวงทอง หนผ. การบ ญช นางย วพา สารพ ฒน หนผ. การขายและการตลาด นางวรรณา ทองส ข หนผ. การเลขาน การ นายก ต พงศ โกว ทวณ ชชา หนผ. คอมพ วเตอร ธ รก จ นายส รพล แย มช น หนผ. การออกแบบ นางราตร พรหมแท น หนผ. คอมพ วเตอร กราฟ ก นางอภ รด พรหมสาขา ณ สกลนคร หนผ. การท องเท ยว นางสาวร ชดาภรณ ต นต กาธน หนผ. การโรงแรม คณะท ปร กษา นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ ผ อานวยการ นายจาลอง กาละพงศ รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางป ญญ สา พ นธ ภ กด รองผ อานวยการฝ ายว ชากร นายภาน พ นธ พ นธน ตย รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา นางป ญญ สา พ นธ ภ กด รก. รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ ผ จ ดทา นางณ ฐญา อ มร นทร ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวเกสร อ นทร สว าง เจ าหน าท งานวางแผนและงบประมาณ คานา น บต งแต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ม ผลบ งค บใช ในการปฏ ร ประบบ การศ กษาของประเทศเป นต นมา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ได ดาเน นการพ ฒนาและปร บปร งระบบการบร หารจ ดการอาช วศ กษา อย างต อเน องมาโดยตลอด ท งส วน ราชการในส วนกลางและสถานศ กษาเพ อให สอดคล องรองร บก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จ และส งคม โดยม งเน นสร างความเข มแข งให ก บระบบการบร หารจ ดการของสถานศ กษา เพ อให สถานศ กษา สามารถจ ดการอาช วศ กษาได อย างม ค ณภาพ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร จ งได นาแนวทางด งกล าวมา ร วมก นจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ข น เพ อ ให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น และเป น แนวทางในการพ ฒนา สถานศ กษา ในด านว ชาการ ด านงบประมาณ และด านการบร หารรวมถ งความเปล ยนแปลงในระบบ งบประมาณของร ฐท ม งเน นผลผล ต อ กท งเพ อเป นการเตร ยมความพร อมของสถานศ กษาในการบร หาร จ ดการตามแนวทางพระราชบ ญญ ต อาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การของว ทยาล ยฯ จะเน นการนาเสนอผลผล ตของสถานศ กษา ท ได ร บงบประมาณ สน บสน นจากแต ละแผนงบประมาณ ตามย ทธศาสตร ของชาต ท เก ยวข องก บภารก จของสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา นอกจากน แผน ปฏ บ ต การ ด งกล าว ย งตอบสนองต อ นโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายจ งหว ด และมาตรฐานการอาช วศ กษา ต ลาคม 2556 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร คานา สารบ ญ สารบ ญ โครงสร างการบร หารงานของว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 1 ภ ม หล งว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 2 แผนผ งบร เวณว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 18 ว ส ยท ศน พ นธก จ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 19 ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 20 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา 22 ข อม ลบ คลากร 25 สร ปยอดงบประมาณท จ ายจร งแยกตามผลผล ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท ผ านมา 28 ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นอ ดหน น ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นรายได ประจาป งบประมาณ พ.ศ งบหน ารายจ ายการจ ดสรรงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามผลผล ต 32 โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 34 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 34 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 34 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 34 3 ประเม นโครงการว ชาช พ 34 4 ว นภาษาไทยแห งชาต 34 5 ว นส นทรภ 34 6 น ทรรศการว นว ทยาศาสตร แห งชาต 34 7 โครงงานว ทยาศาสตร 34 8 ค ายภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา 34 9 ค ายภาษาจ นแสนสน กเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา การเผยแพร ความร จ ดทาส อว ด ท ศน เร องการแกะสล กแตงกวาเป นดอกไม ส งเสร มผ เร ยนส งรายงานผ านระบบ อบรมการใช โปรแกรม Advance Web Application 34 ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 35 กลย ทธ ท 2 : เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค 35 หน า ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนากระบวนการจ ดก จกรรมและระบบด แลผ เร ยน 35 กลย ทธ ท 8 : จ ดก จกรรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยน 35 ย ทธศาสตร ท 9 : พ ฒนาจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 35 กลย ทธ ท 18 : พ ฒนาอ ตล กษณ ของผ เร ยน และเอกล กษณ ของสถานศ กษา 35 1 เสร มสร างความร ด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 2 เร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ นเสร มสร างอาช พ 35 3 ภ ม ป ญญาไทยเพ อพ ฒนางานด าน คหกรรม 35 4 ภ ม ป ญญาท องถ นสร างเสร มอาช พ 35 5 ค ณธรรมนาความร ส การประกอบอาช พ 35 6 พ ฒนาผ เร ยนด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 7 เสร มสร างความร ด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 8 ส งเสร มน กเร ยนส การเป นพลเม องท ด 35 9 เช ญผ เช ยวชาญให ความร แก ผ เร ยนสาขางานการโรงแรม ภ ม ป ญญาท องถ นเพ อพ ฒนาผ เร ยน เช ญผ เช ยวชาญและภ ม ป ญญาท องถ นให ความร แก ผ เร ยน ไหว คร ช างแผนกว ชาการออกแบบ เช ญผ เช ยวชาญและภ ม ป ญญาท องถ นให ความร แก ผ เร ยน ไหว คร ช างแผนกว ชาคอมพ วเตอร กราฟฟ ก บร หารและพ ฒนางานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา อบรมค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน น กศ กษาใหม ส งเสร มผ เร ยนให ได ร บรางว ลจากหน วยงานภายนอก บร หารความเส ยงในสถานศ กษา เคร องแบบสวย ส งเสร มผ เร ยนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ของสถานศ กษา 36 ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 36 กลย ทธ ท 3 : พ ฒนาผ สาเร จการศ กษาให ม ความร และท กษะตามมาตรฐานว ชาช พและหล กส ตร 36 1 การหารายได ระหว างเร ยน 36 2 ว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง 36 3 ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 36 4 การจาหน ายเค กและค กก เทศกาลป ใหม 36 5 การสร างผ ประกอบการรายใหม 36 6 ต ดตามผ สาเร จการศ กษา 36 7 ป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 36 8 แนะแนวการศ กษาต อ 36 9 แนะแนวการศ กษาต อภายในสถานศ กษา จ ดหารายได ระหว างเร ยน 36 หน า หน า ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน 37 กลย ทธท 5 : จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 37 1 พ ฒนาการเข ยนแผนการสอนของหล กส ตร ปวช เสร มสร างความร และประสบการณ นอกสถานศ กษา 37 3 ศ กษาแหล งเร ยนร สาม ญส มพ นธ 37 4 ส งเสร มภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมจ นเตร ยมความพร อมเข าส อาเซ ยน 37 5 อาหารครบวงจร 37 6 บ ญช คร วเร อน 37 7 ธนาคารโรงเร ยน 37 8 ฝ กปฏ บ ต การขายตรง (Direct Sales) 37 9 ก จกรรมเสร มการเร ยนร เศรษฐศาสตร ก บอาเซ ยน ส งเสร มป ญญา พ ฒนาความค ด สร างเสร มการเร ยนร อบรมพ ฒนาระบบน เทศภายในด านการจ ดการเร ยนการสอน น เทศการสอนของคร 37 ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน 38 กลย ทธ ท 6 : พ ฒนาระบบสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน 38 1 จ ดซ อว สด ฝ กและว สด การศ กษาสาหร บการเร ยนการสอน 38 2 ปร บปร งงานบ คลากร 38 3 จ ดหาว สด /คร ภ ณฑ 38 4 จ ดระเบ ยบสายไฟฟ าและสายโทรศ พท อาคาร การซ อมแซมและด แลร กษาล ฟต 38 6 เปล ยนผงเคม ถ งด บเพล ง 38 7 ด แลร กษาเคร องทาน าเย น 38 8 ซ อมแซมหล งคาอาคารเร ยน 38 9 ปร บปร งงานอาคารสถานท จ ดสร างโครงหล งคาหน าอาคาร จ ดสร างตาข ายป องก นนกอาคาร ย ายกล องวงจรป ด ต ดต งกล องวงจรป ด สร างซ มและโต ะไหว เจ าพ อหล กเม องส พรรณบ ร ปร บปร งห องสร อยอ นทน ล ปร บปร งห องพ กคร ว ทยาศาสตร ย ายและต ดต งเพ มโทรศ พท ปร บปร งภ ม ท ศน ปร บปร งห องน า จ ดสร างทางเด นเช อมหน าอาคาร 2 38 21 ปร บปร งห องพวงชมพ สวนพฤกษศาสตร จ ดซ อกล องถ ายภาพ จ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บปร งห องจร ยธรรม ปร บปร งอ ปกรณ และส อการเร ยนการสอน ห อง ปร บปร งอ ปกรณ และส อการเร ยนการสอน ห อง จ ดซ อว สด และคร ภ ณฑ ในการเร ยนการสอนกล มว ชาพลานาม ย จ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บปร งพ นโต ะและเคาท เตอร ห องเร ยน ปร บปร งห องปฏ บ ต การขาย ห อง 121, พ ฒนาระบบห องอ นเตอร เน ต จ ดซ อเคร องโปรเจคเตอร ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดหาคร ภ ณฑ ปร บปร งห องนวด จ ดซ อหน งส อ น ตยสาร วารสาร ด ว ด เช าส ญญาณเคเบ ล จ ดหาว สด สาหร บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาโปรแกรมห องสม ดเพ อการเข าส การบร การบนเว บไซต จ ดหาว สด หน งส อ ตาราเร ยน น ตยสาร วารสาร และคร ภ ณฑ จ ดหาคร ภ ณฑ จ ดซ อคอมพ วเตอร พ ฒนาสาน กงานประก น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks