รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน - PDF

Description
รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวต อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน ประธานสภาเทศบาลต าบลศร ส นทรและสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท กระผม นายวรว ฒ ทรงยศ นายกเทศมนตร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 6 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวต อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน ประธานสภาเทศบาลต าบลศร ส นทรและสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท กระผม นายวรว ฒ ทรงยศ นายกเทศมนตร ต าบลเทศบาลต าบลศร ส นทร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลต าบลศร ส นทร ต(อสภาเทศบาลต าบล ศร ส นทร เม อว นท 23 ม นาคม 2555 ซ งได ก าหนดนโยบายการบร หารราชการไว ตามกรอบ แนวทางในการพ ฒนาของนโยบาย รวม 6 ด าน ประกอบด วย นโยบายดานเศรษฐก จ, นโยบายดานการบร หารจ ดการ และอน ร กษ2ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม, ดานการสาธารณ ปโภค และโครงสรางพ นฐาน, ดานการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ประเพณ การก ฬา และน นทนาการ ดานส งคม และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต และดานการเม อง และ การบร หาร โดยได แปลงไปส (การปฏ บ ต ด วยการจ ดท าโครงการหร อก จกรรมต(างๆ เพ อพ ฒนาและ สร างความเจร ญให ก บท องถ น รวมท งตอบสนองต(อป9ญหาความต องการของท องถ นและครอบคล ม ภารก จหน าท ท กฎหมายก าหนดไว รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายฉบ บน เป นการสร ปผลการด าเน นงานในรอบ ป=งบประมาณ พ.ศ.2557 ท กโครงการและก จกรรมเป นโครงการท ม ความสอดคล องก บนโยบาย ท ได แถลงไว ซ งกระผมได ม (งเน นการแก ไขป9ญหาความเด อดร อน เพ อให พ น องประชาชนได ร บ ประโยชนAและความพ งพอใจส งส ด ตามท ได ม (งหว งเอาไว ภายใต ข อจ าก ดหลายประการ ซ งกระผม และคณะได เข ามาด าเน นการจนประสบผลส าเร จเป นท น(าพอใจในระด บหน ง โดยในการแก ไขป9ญหาเราจะม (งเน นผ คนส(วนใหญ(ให ได ร บประโยชนAมากท ส ด ส าหร บโครงการ ขนาดใหญ(หร อโครงการร เร มใหม(ท จะท าให ประชาชน โดยส(วนรวมได ร บประโยชนA จะม การเตร ยมความพร อมเพ อด าเน นการให เก ดผลเป นร ปธรรมต(อไป ด งน น เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก ไขเพ มเต มจนถ ง (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได ก าหนดให นายกเทศมนตร จ ดท ารายงาน แสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต(อสภาเทศบาลเป นประจ าท กป= กระผมจ งขอ รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายการบร หารเทศบาลต าบลศร ส นทร ประจ าป= 2557 ด งต(อไปน -2-1.ดานเศรษฐก จ โดยจะเสร มสร างความม งคงทางเศรษฐก จให ก บช มชน โดยย ดหล กความพอเพ ยง และส(งเสร มความเข มแข งแก(ช มชน ซ งม แนวทาง ด งน 1.1 สร างโอกาส และเพ มช(องทางในการเพ มรายได ให ก บประชาชน 1.2 ส(งเสร มการพ ฒนาอาช พ ให สอดคล องก บความต องการของตลาดและ ศ กยภาพของประชาชนในช มชน 1.3 ส(งเสร มสน บสน น โครงการเศรษฐก จพอเพ ยงตามแนวพระราชด าร ตามศ กยภาพของช มชน 1. โครงการจ ดฝRกอบรมความร เก ยวก บอาช พ 30,800 ภ ม ป9ญญาท องถ น 2. โครงการจ ดอบรมเพ มประส ทธ ภาพและ 247,395 ท ศนศ กษาด งานคณะกรรมการและสมาช ก กล (มออมทร พยAเพ อการผล ต 3. โครงการฝRกอบรมและท ศนศ กษาด งานกล (ม 289,225 อาช พส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑA OTOP 4. โครงการฝRกอบรมส(งเสร มประกอบอาช พท ก 19,800 อาช พแก(สตร และประชาชนท วไปตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รวม 587,220 2.ดานการบร หารจ ดการ และอน ร กษ2ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม ซ งม แนวทาง ด งน 2.1 บร หารจ ดการขยะเกล อนเม อง ในขณะน ให สะอาดท งต าบล โดยช มชนม ส(วนร(วม 2.2 ปร บปร งภ ม ท ศนAในช มชนให สวยงาม ได แก(การปร บปร งสวนสาธารณะบร เวณข มน า บางมะรวน ให เป นสวนหลวงเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย (ห ว ฯ ท ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 2.3 แก ป9ญหาน าท(วมในพ นท โดยการข ดลอกล ารางสาธารณะสายหล ก เพ อให น าไหล อย(างเป นระบบ และย งย น ซ งม ผลการด าเน นงานด านน ด งต(อไปน -3-1. โครงการ BiG Cleaning Day 17, โครงการเก บกวาดถนนสายหล ก 983, โครงการค(ายเยาวชนอน ร กษAส งแวดล อม 78, โครงการท าน าหม กช วภาพ 27, โครงการร มทางสะอาดตา 1,197, โครงการจ างเหมาเอกชนจ ดเก บขยะ 3,957, โครงการปgองก นโรคพ ษส น ขบ า 48,411 รวม 6,310, ดานการสาธารณ ปโภค และโครงสรางพ นฐาน โดยการพ ฒนาเทศบาลต าบลศร ส นทรส (เม องท ม มาตรฐานด านสาธารณ ปโภคและ โครงสร างพ นฐานเพ ออ านวยความสะดวก สบายให ก บพ น องประชาชนซ งม แนวทาง ด งน 3.1 ก(อสร าง และปร บปร งถนน สะพาน ทางเท า และทางระบายน าให ได มาตรฐาน เช(น เปhดส แยกเขาล านเพ มส ญญาณไฟจราจร 3.2 ต ดต งและปร บปร งระบบไฟฟgาสาธารณะให ม ความสว(างครอบคล มท วเขตเทศบาล เพ อความปลอดภ ยในช ว ต และทร พยAส นของพ น องประชาชน 3.3 จ ดสร างสวนสาธารณะให สวยงาม เพ อเป นศ นยAรวมการพ กผ(อน และการออก ก าล งกาย 3.4 ก(อสร างปร บปร ง และพ ฒนาภ ม ท ศนAในเขตเทศบาลให ด สวยงาม 3.5 ท าการข ดลอก ค คลอง และท(อระบายน าท กสายอย(างต(อเน อง -4-1. โครงการก(อสร างเข อนก นด นพ งคลองบางสาด หม (ท ๕ 2. โครงการก(อสร างค ระบายน า คสล. ร ปต วย ม ฝา ปhด ซอยในบ านหม (ท 4 3. โครงการก(อสร างค ระบายน า คสล.ร ปต วย ม ฝาปhด ซอยบ านแขก บ(อแร( หม (ท ๘ 4. โครงการก(อสร างค ระบายน า คสล. ร ปต วย ข าง โรงเร ยนบ านท(าเร อ หม (ท ๓ 5. โครงการก(อสร างถนน คสล. พร อมค ระบายน า คสล. ร ปต วย ม ฝาปhด ซอยพยอมอ ท ศ หม (ท ๑ 6. โครงการก(อสร างถนน คสล. พร อมค ระบายน า คสล. ร ปต วย ม ฝาปhด ซอยบางขาม ๒ หม (ท ๒ 7. โครงการวางท(อ คสล. เส นผ(าศ นยAกลาง ๐.๖๐ เมตร พร อมบ(อพ ก คสล. ร มถนน สายบ านดอน บ านยา หม (ท ๖ 8. โครงการขยายเขตไฟฟgาสาธารณถนน ควนตา แท(น เขาล าน หม (ท ๑ 9. โครงการขยายไฟฟgาสาธารณะถนน และแสง สว(าง ซอยแม(ละออ หม (ท ๑ 10. โครงการขยายไฟฟgาสาธารณะถนน และแสง สว(าง สายม(าหน ก บางโจ (บ านเต มฝ9น) หม (ท ๔ 11 โครงการขยายเขตไฟฟgาแสงสว(าง ซอยท (งนา เค ยน 2 หม (ท โครงการขยายเขตไฟฟgาแสงสว(าง ซอยเล ยบ คลองบ านยาพร อมขยายเขตระบบไฟฟgา สาธารณะ ซอย โครงการขยายเขตประปาหม (บ าน ซอยนพตาแก ว หม (ท โครงการก(อสร างถนนคสล.ร ปต วย ม ฝาปhด ซ.ส รก จ หม (ท โครงการก(อสร างทางเท าและวางท(อระบายน าค สล.พร อมค ระบายน าคสล.ร ปต วย ม ฝาปhด ถนนล พอนใต - ล พอนบางกอกหม (ท โครงการข ดลอกคลองท(าเร อข างศาลเจ า หม (ท โครงการจ างเหมาข ดลอกคลองสาธารณะ หม (ท 2 3,241,000 1,015, , , ,000 1,778,000 2,457, , , , ,023 1,200,000 1,240,000 2,584,000 1,798, ,990 78,600 โครงการวางท(อระบายน าคสล.ซอยในคล า 3 96,000 หม (ท โครงการก(อสร างถนนคสล.พร อมค ระบายน า 674,000 ร ปต วย ม ฝาปhด ซ.ร(วมใจ 1 หม (ท โครงการก(อสร างค ระบายน าร ปต วย ม ฝาปhดถนน 1,682,000 บางโจ ควนตาแท(น หม (ท โครงการก(อสร างถนนแอสฟ9ลตAต กคอนกร ตถนน 2,090,000 สายบ านล พอนใต ล พอนบางกอก หม (ท โครงการเสร มผ วจราจรลาดยาง ซอยบางขาม 253,000 หม (ท โครงการก(อสร างค ระบายน าคสล.ร ปต วย ม ฝาปhด 998,000 ซอยพ ฒนา หม (ท โครงการเปล ยนช ดท ายรถบรรท กขยะแบบอ ด 1,234,000 ท ายพร อมท าส ใหม( จ านวน 2 ค น ค นละ 620,000 บาท ทะเบ ยน และ ทะเบ ยน โครงการก(อสร างเข อนห นก นด นพ งบร เวณคลอง 1,497,000 อ นทน น หม (ท โครงการก(อสร างต(อเต มอาคารอเนกประสงคA 1,921,500 หม (ท โครงการก(อสร างอาคารเร ยนโรงเร ยนอน บาล 3,815,000 ศร ส นทร (ช(วงท 2) 28. โครงการก(อสร างร วสแตนเลน 490,000 รวม 32,720,097.72 -6-4.ดานการศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม ประเพณ การก ฬา และน นทนาการ ซ งม แนวทางด งน 4.1 ส(งเสร ม สน บสน นการศ กษาในท กระด บให ม ค ณภาพ 4.2 อน ร กษA และส(งเสร มประเพณ ศ ลปะ ว ฒนธรรมท องถ นให คงส บไป 4.3 พ ฒนาศ นยAพ ฒนาเด กเล กให ได มาตรฐาน และม ค ณภาพ 4.4 ส(งเสร ม สน บสน นการก ฬา และน นทนาการให แก(น กเร ยน และประชาชนในท องถ น 4.5 สน บสน นให ม การก(อสร างสนามก ฬาให ได มาตรฐาน 4.6 ส(งเสร ม สน บสน นการใช เทคโนโลย คอมพ วเตอรA อ นเตอรAเน ต เพ อแสวงหาความร ใน โลกกว างให เก ดประโยชนAก บการพ ฒนาสต ป9ญญาของเยาวชน 4.7 ส(งเสร ม สน บสน นให ม การเร ยนการสอนภาษาสากล เพ อรองร บการเข าส (ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ในป= โครงการเข าค(ายภาคฤด ร อน 317, โครงการเข าร(วมก จกรรมว ชาการของกรม ส(งเสร มการปกครองท องถ น 3. โครงการจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาและ จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษา 87,780 99, โครงการเด กไทยใส(ใจโภชนาการ โครงการประกวดมารยาทไทย 25, โครงการประช มผ ปกครอง 15, โครงการก(อสร างห องเร ยนอ จฉร ยะ 1,045, โครงการเร ยนร ภาษาอ งกฤษส าหร บเด ก ปฐมว ย 92, โครงการว นเด กแห(งชาต 283, โครงการว นไหว คร 2, โครงการสน บสน นค(าใช จ(ายในการบร หาร สถานศ กษา 691,900 -7-12 โครงการสน บสน นอาหารกลางว น อาหาร 2,283,060 เสร มนมแก(เด กน กเร ยนในศ นยAพ ฒนาเด ก เล ก สถานร บเล ยงเด กบ านท(าเร อและ โรงเร ยนในเขตพ นท 13 โครงการสน บสน นอาหารกลางว นแก(เด ก 3,500,000 น กเร ยนในเขตพ นท ต าบลศร ส นทร 14 โครงการเง นอ ดหน นการสอนดนตร ไทย 40,000 เพ อพ ฒนาและส(งเสร มความสามารถพ เศษ (โรงเร ยนบ านล พอน) 15 โครงการเง นอ ดหน นและพ ฒนาศ กยภาพ 40,000 ผ เร ยนด านก ฬาไทยและศ ลปะการปgองก น ต ว กระบ กระบอง (โรงเร ยนบ านล พอน) 16. โครงการอ ดหน นการจ ดค(ายภาษาอ งกฤษ 160,000 ส าหร บเยาวชน โรงเร ยนบ านม(าหน กและ โรงเร ยนว ดศร ส นทร (ม ตรภาพ 15) 17. โครงการอ ดหน นการเร ยนร ว ชาศ ลปะเพ อ 80,000 งานอาช พ (โรงเร ยนบ านท(าเร อ) 18. โครงการอ ดหน นให แก(โรงเร ยนบ านม(าหน ก 80,000 และโรงเร ยนว ดศร ส นทร (ม ตรภาพ 15) 19. โครงการแข(งข นท กษะทางว ชาการ 50, โครงการอน ร กษAประชาธ ปไตย 30, โครงการจ ดงานว นพ(อและว นแม(แห(งชาต 30, โครงการถวายเท ยนพรรษาว นเข าพรรษา 15, โครงการน าเด กน กเร ยน คร และบ คลากร 25,000 ทางการศ กษาด งาน 24. โครงการฝRกอบรมคร และท ศนศ กษาด งาน 150,000 ของคร และบ คลากร 25. โครงการมอบว ฒ บ ตรบ ณฑ ตน อย 50, โครงการจ ดงานประเพณ ลอยกระทง 100, โครงการจ ดงานสด ด ท าวเทพกระษ ตร ท าวศร ส นทร 141, โครงการส(งเสร มประเพณ ถ อศ ลก นผ ก 143,952 29. โครงการส(งเสร มประเพณ การถ อศ ลอดใน 92,132 เด อนรอมฎอน โครงการส(งเสร มประเพณ งานเมาล ดกลาง แห(งประเทศไทย 31. โ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks