รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 10 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ค าน า โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร องการทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จ ดข นเม อว นท ๒๕ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร วมส มมนาฯ ได ร บทราบหล กการ แนวค ด ว ธ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร และว ธ การก าหนดต าแหน งทางย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร โดยว ธ การจ ดท า SWOT Analysis การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด นย ทธศาสตร และร วมระดมสมองเพ อก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จและประเด นย ทธศาสตร หล กการใช Balance Scorecard การท าแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) หล กการเข ยน โครงการแบบ log-frame และแบบ Conventional โดยม ผ เข าร บการอบรมได แก ผ บร หาร ระด บส ง คณบด ผ อ านวยการส าน ก/สถาบ น ผ อ านวยการกอง/ศ นย รองคณบด รองผ อ านวยการ ส าน ก/สถาบ น ห วหน าส าน กงาน คณบด /ส าน ก/สถาบ น ผ ช วยคณบด ห วหน าสาขาว ชา และ เจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานด านแผนของแต ละกอง จ านวน ๒๑๔ คน รายงานผลการด าเน นงานอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การการทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ฉบ บน ประกอบด วย ๒ ส วนค อ ส วนท ๑ รายละเอ ยด โครงการ และส วนท ๒ ผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมส มมนา กองนโยบายและแผน หว งว า รายงานผลการด าเน นโครงการฉบ บน คงจะเป นประโยชน แก ผ เก ยวข อง ท จะน าไปใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานต อไป กองนโยบายและแผน ส งหาคม ๒๕๕๕ สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๑ ส วนท ๑ รายละเอ ยดโครงการ ๑.๑ หล กการและเหต ผล ๕ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๖ ๑.๓ เป าหมาย ๖ ๑.๔ ระยะเวลาและสถานท ด าเน นโครงการ ๖ ๑.๕ หล กส ตร/ห วข อการบรรยาย ๗ ๑.๖ ว ทยากร ๗ ๑.๗ งบประมาณ ๗ ๑.๘ การประเม นผลโครงการ ๘ ๑.๙ ผลท คาดว าจะได ร บ ๘ ส วนท ๒ ผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ๒.๑ ว ธ การประเม นความพ งพอใจ ๑๐ ๒.๒ สร ปผลการประเม น ๑๑ ๒.๓ ข อเสนอแนะของผ เข าร วมอบรมส มมนา ๑๔ ภาคผนวก - หน งส อขออน ม ต โครงการ - ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นโครงการ - รายช อผ เข าร วมโครงการ - แบบประเม นโครงการ - ภาพก จกรรม สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 ข อม ลท วไป ๑๑ ตารางท 2 ผลการประเม นตนเองของผ เข าร บการอบรมส มมนาเก ยวก บความร ท ได ร บ ๑๒ ตารางท 3 ผลการประเม นตนเองของผ เข าร บการอบรมส มมนาเก ยวก บการน าความร ๑๓ ไปใช ประโยชน ตารางท 4 ผลการประเม นตนเองของผ เข าร บการอบรมส มมนาเก ยวก บการจ ดโครงการ ๑๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การเร องการทบทวนแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จ ดเม อว นท ๒๕ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร วมส มมนาฯ ได ร บทราบหล กการ แนวค ดและ ว ธ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร และว ธ การก าหนดต าแหน งทางย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร โดยว ธ ท า SWOT Analysis การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และประเด นย ทธศาสตร และร วมระดมสมองเพ อก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จและประเด นย ทธศาสตร หล กการใช Balance Scorecard การท าแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) หล กการเข ยนโครงการแบบ log-frame และ แบบ Conventional โดยม เป าหมายของผ เข าร วมโครงการรวมท งส น ๒๑๔ คน ได แก ผ บร หารระด บส ง ของมหาว ทยาล ย คณบด ผ อ านวยการส าน ก/สถาบ น ผ อ านวยการกอง/ศ นย รองคณบด รองผ อ านวยการส าน ก/สถาบ น ห วหน าส าน กงานคณบด ส าน ก สถาบ น ผ ช วยคณบด ห วหน าสาขาว ชา แลเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานด านแผนของแต ละกอง และคณะกรรมการด าเน นโครงการ หล กส ตรการอบรม เช งปฏ บ ต การรวม ๒๐.๕ ช วโมง แบ งเป น การบรรยาย ๓.๕ ช วโมง ฝ กปฏ บ ต ๑๒.๕ ช วโมง การน าเสนอและสร ปผล ๔.๕ ช วโมง รวบรวมแบบประเม นโครงการได ร อยละ ๖๖.๓๖ ของผ เข าร วม อบรมเช งปฏ บ ต การ ผลการประเม นโครงการสร ปได ด งน ๑. ผลการจ ดโครงอบรมเช งปฏ บ ต การฯ ๑.๑ ม ผ เข าร วมโครงการท งส น จ านวน ๒๑๔ คน เป นผ เข าร วมอบรมเช งปฏ บ ต การจ านวน ๒๐๐ คน และคณะกรรมการด าเน นโครงการ จ านวน ๑๔ คน ๑.๒ ได ร บงบประมาณด าเน นงานท งส น ๙๕๙,๘๐๐ บาท เบ กจ ายจร ง ๙๖๓,๖๑๓.๕๕ บาท จ าแนกเป น - ค าตอบแทน ๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท - ค าใช สอย ๗๘๙,๖๓๕.๐๐ บาท - ค าว สด ๕๔,๓๗๘.๕๕ บาท ๒. ผลการประเม นตนเองของผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การท ม ต อ ๘๔.๗๙ ๒.๑ การจ ดโครงการในภาพรวมอย ในระด บมาก ม ค าเฉล ยเท าก บ ๔.๒๓๙๔ ค ดเป นร อยละ ๒.๒ ความร ท ได ร บจากการเข าร วมส มมนา ในภาพรวมอย ในระด บมาก ม ค าเฉล ยเท าก บ ๔.๑๔๙๓ ค ดเป นร อยละ ๘๒.๙๙ ๒.๓ การน าความร ท ได ร บไปใช ประโยชน ในภาพรวมอย ในระด บมาก ม ค าเฉล ยเท าก บ ๔.๐๘๔๕ ค ดเป นร อยละ ๘๑.๖๙ ๓. ข อเสนอแนะของผ เข าร วมส มมนา ๓.๑ ผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การฯ ม ความเห นว า การจ ดโครงการคร งน บรรล ตาม ว ตถ ประสงค จ านวน ๘๓ คน ร อยละ ๕๘.๔๕ ของผ ตอบแบบสอบท งหมด ไม บรรล ตามว ตถ ประสงค จ านวน ๒ คน ร อยละ ๑.๔๑ ของผ ตอบแบบสอบท งหมด และไม ระบ จ านวน ๕๗ คน ร อยละ ๔๐.๑๔ ของผ ตอบแบบสอบท งหมด ๓.๒ ห วข อ/เน อหา ท ต องการให จ ดฝ กอบรมคร งต อไป - การวางแผน การต ดตามประเม นผล การรายงานผล - การเข ยนโครงการ/การเข ยนโครงการเพ อของบประมาณ/การว เคราะห โครงการ/ การบร หารโครงการ - หล กการเข ยนโครงการ/การจ ดท าแผน แบบ Log Frame และแบบ Conventional - การจ ดท างบประมาณและแผน - ผ บร หารม อใหม /ผ บร หารม ออาช พ - ภาษาอ งกฤษส าหร บผ บร หาร - การบร หารเช งกลย ทธศาสตร ๓.๓ ข อเสนอแนะอ น ๆ - ผ บร หารระด บส งของมหาว ทยาล ยท กท าน (อรม. รองอรม. ผช.อรม.) ควรเข าร วมใน การประช มส มมนาอย างต อเน อง ควรร วมก นค ดและก าหนดกลย ทธ เพ อประโยชน ส งส ดในการพ ฒนา มหาว ทยาล ย ควรร บทราบข อม ลจากการว เคราะห SWOT เพราะเป นส งท เก ดจากการระดมสมองของ บ คลากรท ถ กเล อกมาให ปฏ บ ต หน าท ในการท าแผนกลย ทธ ควรน าส งท ได จากการส มมนาไปส การปฏ บ ต และควรน าข อค ดเห น/จ ดอ อน ท ได จากการฝ กอบรมไปปร บปร ง พ ฒนา แก ไขหร อขจ ดจ ดอ อนอย าง จร งจ ง ไม ควรน าข อม ลท ได ไปเบ ยงเบนข อเท จจร งจนท าให องค การไม เก ดการพ ฒนาอย างแท จร ง - ควรจ ดท าเอกสารประกอบการอบรมพร อมค าอธ บายต วอย างให ช ดเจน ไฟล /ค า บรรยายของว ทยากร ควรข นเว บไซต เพ อสามารถดาวน โหลดไปศ กษาเพ มเต มได - ควรให บ คลากรสายสน บสน นและสายว ชาการเข าอบรมด วย เพ อจะได แนวค ดท หลากหลาย เป นการสร างความเข มแข งให ก บมหาว ทยาล ยมากข น - ควรม โครงการมาสอดร บกลว ธ /มาตรการท ก าหนดไว เด ม และก าหนดผ ร บผ ดชอบใน แต ละโครงการให ช ดเจนเพ อเป นกลไกในการต ดตามประเม นผลในภาพรวมของมหาว ทยาล ย - มหาว ทยาล ย ควรค ดเล อกโครงการท โดดเด นและม ความเป นไปได ส งในเช งผลล พธ ท สามารถตอบสนองหร อสอดร บก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย เพ อด าเน นการให ประสบผลส าเร จจร ง เป นร ปธรรมท สามารถจ บต องได โดยจะต องม หลาย ๆ หน วยงานมาด าเน นการเช งบ รณาการร วมก น - ว ทยากรควรเพ มผ ช วยว ทยากรมากกว าน - ว ทยากรควรหาความร แนวค ด และว ธ การให ผ เข าร บการอบรมท ย งไม เคยเข าอบรม ในด านน - ควรเช ญว ทยากรจากหลาย ๆ มหาว ทยาล ย เพ อร บฟ งแง ค ดท หลากหลาย - สถานท จ ดอบรม / ห องน า ไม เพ ยงพอก บผ เข าร บการอบรม - ความพร อมของห องพ ก/ควรม ระบบเคร อข ายไร สายท ม ประส ทธ ภาพ/อาหารไม อร อย/ไม เพ ยงพอ - ควรจ ดอบรมในช วงป ดเทอม ส วนท ๑ รายละเอ ยดโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ส วนท ๑ รายละเอ ยดโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ๑.๑ หล กการและเหต ผล ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ประกาศใช ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร เป นกรอบก าหนดการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ฯ และได ม การทบทวน ปร บปร งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ฯ เป นประจ าเร อยมา และได ม การทบทวนปร บปร งย ทธศาสตร คร งล าส ด เม อป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ งได ม การทบทวนว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กลว ธ และมาตรการ และได ก าหนดเป าหมายในการด าเน นงาน (Target) เพ อใช เป นกรอบในแผนระยะยาวไว แล ว (พ.ศ.๒๕๖๕) แล วน น จากการท บร บท ส งแวดล อม ป จจ ยและเง อนไขต าง ๆ ท งภายในและภายนอกองค กรม การ ปร บเปล ยนและเข ามาม บทบาทต อการด าเน นงานขององค กรมากข นท กขณะ และจากการท มหาว ทยาล ย ฯ ได ม การทบทวนย ทธศาสตร การก าหนดกลย ทธ และว ธ การด าเน นงานของ มหาว ทยาล ย ฯ ให ม ความเหมาะสมต อสภาวการณ ท ปร บเปล ยน การว เคราะห และต ดส นใจก าหนด ย ทธศาสตร และกลย ทธ การด าเน นงานตลอดจนกลว ธ / มาตรการ เพ อให บรรล ถ งท ศทางและ ว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดข น ตลอดจนการก าหนดต วช ว ดความส าเร จและค าเป าหมายความส าเร จตาม ต วช ว ดท งระด บผลล พธ และระด บผลผล ต เพ อใช เป นกรอบด าเน นงานในแผนระยะส น (แผนระยะ ๕ ป ) และระยะปานกลาง (แผนระยะ ๑๐ ป ) และแผนระยะยาว (แผนระยะ ๑๕ ป ) ของหน วยงานและของ มหาว ทยาล ย ฯ ไปแล ว น น มหาว ทยาล ย ฯ ได จ ดท า(ร าง)ทบทวนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ฯ ข น เพ อให ผ บร หารท งระด บส ง ระด บกลางและผ ม ส วนได เส ยได ร วมก นว พากษ (ร าง)ทบทวนย ทธศาสตร ด งกล าว เพ อการจ ดท าย ทธศาสต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks