สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม - PDF

Description
สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม คานา รายงานผลโครงการจ ดการความร น กว ชาการศ

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 8 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม คานา รายงานผลโครงการจ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเช ยน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดท าข นภายใต แผนการด าเน นงานของกองบร การการศ กษา ซ งม การสร ปผลการด าเน นโครงการ เพ อให ภารก จบรรล เป าหมาย และเป นประโยชน ต อการด าเน นงานในป งบประมาณ พ.ศ ด งน น จ งจ ดท า รายงานสร ปผลการด าเน นงานโครงการข น คณะผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว าผลสร ปการด าเน นงานน เป น การส งเสร มสน บสน นการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อรองร บการเปล ยนแปลง และการ แข งข นท จะเก ดข นในอนาคตต อไป ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา ต ลาคม 2556 สารบ ญ เร อง หน า 1 บทท 1 บทน า บทท 2 ผลการด าเน นงาน บทท 3 สร ปผลการด าเน นงาน บทท 4 การประเม นผลโครงการ บทท 5 ภาพประกอบก จกรรมและเอกสารประกอบ คณะผ จ ดท า... 45 บทท 1 บทนา หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยมหาสารคามม ย ทธศาสตร การพ ฒนาเพ อให เป นมหาว ทยาล ยตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธ ก จ โดยให ม ความสอดคล องเช อมโยงก บย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวง และย ทธศาสตร ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย 7 ย ทธศาสตร เพ อให คณะ/ หน วยงานสามารถด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ย กองบร การการศ กษาได ม การบ รณาการ ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ยให ได ร บการยอมร บและพ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยใน ระด บสากล กองบร การการศ กษา ซ งม ภารก จหล กในการแนะแนวการศ กษา ค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บ ปร ญญาตร สหก จศ กษาและศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต ในท กภารก จบ คลากรกองบร การการศ กษา เป นผ ข บเคล อนงานให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายตามนโยบายของมหาว ทยาล ย กองบร การ การศ กษา จ งได จ ดโครงการ จ ดการความร น กว ชาการศ กษาพ ฒนาส อาเซ ยน เพ อเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ท สร างสรรค เก ยวก บภารก จการด าเน นงานระหว างผ ปฏ บ ต งานคณะต างๆ ก บผ ปฏ บ ต งานกอง บร การการศ กษา ท จ ดการเร ยนการสอนระด บปร ญญาตร ส งน ส ตฝ กสหก จศ กษา รวมท งการจ ดหางานให บ ณฑ ต หล งจากบ ณฑ ตส าเร จการศ กษา ด งน น การด าเน นงานด งกล าวจ งม ความจ าเป นต องจ ดการความร ระหว างคณะกรรมการกองบร การการศ กษาและผ ปฏ บ ต งานระด บคณะ โดยม ว ตถ ประสงค ด งน ว ตถ ประสงค 1 เพ อสร างความร ความเข าใจท ถ กต องในการปฏ บ ต งานมหาว ทยาล ยมหาสารคาม อ นเป นระบบ แลกเปล ยนเร ยนร ความร ประสบการณ และก จกรรมท สร างสรรค ระหว างกองบร การการศ กษาและ ผ ปฏ บ ต งานระด บคณะภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2. เป ดโลกท ศน ให บ คลากรเห นการเปล ยนแปลง และร วมก นท าข อตกลงความร วมม อการจ ดการ ความร เคร อข าย ศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และก จกรรมท สร างสรรค 3.สร างว ส ยท ศน และม มมองเร องการพ ฒนาบ คลากรให พร อมต อการเปล ยนแปลงในอนาคต 4. สร างแรงบ นดาลใจในการเร ยนร และกระต นให บ คลากรค นหาต วเองและพ ฒนาองค กรจะส าเร จได อย างไร บ คลากรช วยก นระดมความค ดเห น แนวทางการ แก ป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นงานให ส าเร จตาม ว ตถ ประสงค ผ เข าร วมโครงการ ม จ านวนผ เข าร วมโครงการฯ จ านวนท งส น 50 คน 1. รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย จ านวน 1 คน 2. ผ อ านวยการกองบร การการศ กษา จ านวน 1 คน 3. คณะกรรมการระด บคณะ จ านวน 35 คน 4. คณะกรรมการกองบร การการศ กษา จ านวน 12 คน 5. ว ทยากร จ านวน 1 คน ร ปแบบการดาเน นก จกรรม - แลกเปล ยนเร ยนร ความร ประสบการณ และก จกรรมท สร างสรรค เก ยวก บการด าเน นงานจ ดหา งานให บ ณฑ ตแต ละคณะ ระหว าง กองบร การการศ กษา และผ ปฏ บ ต งานระด บคณะภายในมหาว ทยาล ย มหาสารคาม - ท าข อตกลงความร วมม อการจ ดการความร ในการด าเน นงาน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อ การแลกเปล ยนเร ยนร ความร ประสบการณ และก จกรรมท สร างสรรค เก ยวก บการด าเน นกองบร การ การศ กษา ว นเวลาและสถานท ในการดาเน นก จกรรม ว นท 9-11 ต ลาคม 2556 ณ อ าเภอเช ยงคาน จ งหว ดเลย ผลท คาดว าจะได ร บ 1. เก ดเคร อข ายแนวทางในการด าเน นงานศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต มหาว ทยาล ย มหาสารคาม อ นเป นระบบแลกเปล ยนเร ยนร ความร ประสบการณ และก จกรรมท สร างสรรค ระหว างศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต กองบร การการศ กษา และผ ปฏ บ ต งานระด บคณะภายในมหาว ทยาล ย มหาสารคาม ให เก ดประส ทธ ภาพ 2. ได ข อตกลงความร วมม อเคร อข ายศ นย ประสานงานจ ดหางานให บ ณฑ ต มหาว ทยาล ย มหาสารคาม บทท 2 ผลการดาเน นงาน รายช อผ เข าร วมโครงการจานวน 48 คน ด งน 1 2 ศาสตราจารย ดร. ปร ชา ประเทพา นางท พวรรณ เจร ญศ กด กองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา 3 นางสาวราตร แมนไธสง คณะเภส ชศาสตร 4 นางสาวร ตนา หอมว เช ยร คณะว ศวกรรมศาสตร 5 นายพงษ ศ กด ส งฆมณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 6 นายอน ว ฒน ว นทอง คณะว ทยาศาสตร 7 นายน พนธ ต นไพบ ลย ก ล คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร 8 นายธว ชช ย บ ตรศร คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร 9 นายส ร ตน เวชร ตนเชษฐ คณะว ทยาศาสตร 10 นายก มปนาท อาชา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา 11 นายไสว ห นค า กองบร การการศ กษา 12 นายอน นต ป นะเต กองบร การการศ กษา 13 นางสาวป ยกาญจน ภารแผ ว คณะแพทยศาสตร 14 นางเสาวน ย จร สแสง คณะส ตวแพทยศาสตร 15 นางสาวณ ชาพ ชร อ ศรางก ร ณ อย ธยา คณะว ทยาการสารสนเทศ 16 นางสาววาสนา ย งก าแหง คณะว ทยาการสารสนเทศ 17 นางว นเพ ญ อมรส น คณะศ ลปกรรมศาสตร 18 นางสาวส ก ญญา โกส ม คณะศ ลปกรรมศาสตร 19 นางสาวเสาวล กษณ ธาร พ ฒ คณะการท องเท ยวและการโรงแรม 20 นางนรฤษ ราวะร นทร คณะการท องเท ยวและการโรงแรม 21 นางสาวอมรร ตน แย มโกส มภ คณะเภส ชศาสตร 22 นางสาววร นญา ช นใจ คณะว ศวกรรมศาสตร 23 นางมย ร จ นทร วงทร พย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตย ศ ลป 24 นางสาวพ ชร นทร เช อภ กด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ผ งเม อง และนฤม ตย ศ ลป 25 นางสาวจ รภา ส หนาท กองบร การการศ กษา 26 นางสาวตะว น ประน ล คณะว ฒนธรรมศาสตร 27 นางว ลภา บ ญหล า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 28 นางสาวเกษราภรณ คล งแสง ว ทยาล ยการเม องการปกครอง 29 นางท พวรรณ กองก ล กองบร การการศ กษา 30 นายมาร ต บ ปผามาลา ว ทยาล ยการเม องการปกครอง 31 นายพงษ พ ส ทธ กองแสนส คณะพยาบาลศาสตร 32 นายพรพ ช ต โพธ ศร คณะบ ญช และการจ ดการ 33 นายส ท สน คมข า คณะบ ญช และการจ ดการ 34 นายกฤตยชญ ไชยค าภา คณะแพทยศาสตร 35 นายราชว ทย ท พย เสนา กองบร การการศ กษา 36 นายภาณ ว ฒน สว างแสง กองบร การการศ กษา 37 นางสาวจ ฑาร ตน ท นพรม กองบร การการศ กษา 38 นางมย ร ผาผง กองบร การการศ กษา 39 นางสาวน รดา ห วงแก ว กองบร การการศ กษา 40 นางพวงพร งามส ทธ กองบร การการศ กษา 41 นางสาวบ ษบา หร ญร ตน กองบร การการศ กษา 42 นางภ สรา โกมณเฑ ยร กองบร การการศ กษา 43 นางสาวนภาล ย ส มมาตย กองบร การการศ กษา 44 นางสาวจ รภา พงษ ศ ร กองบร การการศ กษา 45 นางสาวปวร ชญ จ นทร เจร ญ คณะส ตวแพทย ศาสตร 46 นายเจษฎา กล นกล า คณะเทคโนโลย 47 นายสม ย ไชยสมค ณ กองกลาง 48 นายทศพร ลครศร กองกลาง ผลการดาเน นก จกรรม ร บฟ งบรรยายพ เศษ โดย ศาสตราจารย ดร. ปร ชา ประเทพา รองอธ การบด ฝ ายว ชาการและว จ ย 1. บรรยายพ เศษ เร อง นโยบายเก ยวก บการด าเน นงานจ ดหางานให บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ 2557 ประเด น 1. สถาบ นการศ กษาพ ฒนาบ คลากรเข าส ตลาดแรงงาน 2. สถาบ นอ ดมศ กษาก าล งท าอะไร 3. นโยบายท านนายกร ฐมนตร 2. บรรยายพ เศษ เร อง แนวทางในการด าเน นงานสน บสน นให บ ณฑ ตม งานท า ประเด น 1. ค ณสมบ ต ของผ สม ครงาน 2. ว ฒนธรรมน าเทคโนโลย 3. บรรยายพ เศษ เร อง แนวโน มด านตลาดแรงงานไทย และแรงงานอาเซ ยนในป จจ บ น ประเด น ความเข าใจผ ดละโอกาสของไทยใน 6 ประเทศ - ส งคโปร - อ นโดน เซ ย - มาเลเซ ย - ก มพ ชา - ฟ ล ปป นส - ลาว 4. ถอดบทเร ยนก อนเร มก จกรรม (Before Action Review : BAR) 1. สร ปผลการถอดบทเร ยนก อนเร มก จกรรม (BAR) 1.1 ความคาดหว งในการร วมเร ยนร คร งน - ท ศทางในการท างานเพ อให ได บ ณฑ ตท พ งประสงค เพ อตอบสนอง ตลาดแรงงาน และน ส ตม งานท าตรงก บสาขาท ส าเร จการศ กษา - ได ทราบถ งกระบวนการในการปฏ บ ต งาน - ได ความร เก ยวก บภาวการณ ตกงาน - อยากทราบถ งแนวทางในการแนะน าอาช พให แก น ส ต - พบแนวทาง ว ธ การส งเสร มและพ ฒนาน ส ตให ได งานท า - ได ทราบถ งประโยชน ในการต ดต อประสานงานระหว างก นและก น และ สามารถให ค าปร กษาก บน ส ตได ให บ ณฑ ต บ ณฑ ตท ไม บรรล - ทราบถ งป ญหาร วมก นเก ยวก บการด าเน นงานด านประสานงานจ ดหางาน - ได แนวทางการด าเน นงานเพ อแก ป ญหาการประสานงานจ ดหางานให - ได เคร อข ายการท างาน - ม ความร ในการหางานให บ ณฑ ต - ได แลกเปล ยนแนวทางในการจ ดหางานให บ ณฑ ต - ได แนวทางเพ อให น ส ตท จบไปได งานท า ก บก บสาขาท ส าเร จการศ กษา - เพ อส งเสร มการหางานท าของน ส ต - ได ความร และแนวทางการด าเน นงานเพ อใช ประโยชน ต อไป - น ส ตได งานท าร อยเปอร เซ นต 1.2 ความประท บใจจากประสบการณ ช ว ตการท างาน มหาว ทยาล ย - การท างานเช งร กของหน วยงานท พร อมจ าท างานให สอดร บก บนโยบายของ - ท างานอย ก นอย างพ น อง ถ าไม ม พวกเขาพวกเรา ฉ นก ใจออกหลายคร งแล ว - การช วยเหล อซ งก นและก น - ม งาน ร หลากหลาย มากมายประสบการณ - พบห วหน าท ด - ได ร บโอกาสด ๆๆหลายอย างจากผ บร หาร ในการปฏ บ ต งานและม เพ อนร วมงาน ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks