ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 9 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว ทยาล ย ต าแหน งประเภทว ชาการ และต าแหน งประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ส งก ดมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ฉะน นอาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบก บข อ ๑๔ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ ว าด วยการบร หารงานบ คคลส าหร บพน กงานมหาว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๔๙ และข อ ๖ (๑) แห งข อบ งค บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ว าด วยการบร หารงานบ คคลส าหร บพน กงานมหาว ทยาล ย (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการบร หารงานบ คคลส าหร บพน กงานมหาว ทยาล ย ลงว นท ๓๐ ส งหาคม ๒๕๕๐ เร อง หล กเกณฑ ว ธ การสรรหา และเล อกสรรบ คคลเข าเป นพน กงานมหาว ทยาล ย จ งประกาศร บสม คร ค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย รายละเอ ยดด งต อไปน ๑. ช อตำแหน ง ปรำกฏรำยละเอ ยดแนบท ำยประกำศน ๒. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย ต องม ค ณสมบ ต ท วไปและไม ม ล กษณะต องห ามตามข อ ๑๐ แห งข อบ งค บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ว าด วยการบร หารงานบ คคล สาหร บพน กงานมหาว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๔๙ ด งต อไปน (ก) ค ณสมบ ต ท วไป (๑) ม ส ญชาต ไทย (๒) ม อาย ไม ต ากว า ๑๘ ป บร บ รณ และไม เก น ๖๐ ป บร บ รณ (๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (ข) ล กษณะต องห าม (๑) เป นผ ดารงตาแหน งข าราชการการเม อง (๒) เป นคนว กลจร ต หร อจ ตฟ นเฟ อน ไม สมประกอบ เป นคนเสม อนไร ความสามารถ หร อ เป นโรคท กาหนดในกฎ ก.พ.อ. (๓) เป นผ อย ในระหว างถ กส งพ กราชการ หร อถ กส งให ออกจากราชการไว ก อน ตาม ข อบ งค บน หร อกฎหมายอ น (๔) เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด (๕) เป นกรรมการบร หารพรรคการเม อง หร อเจ าหน าท ในพรรคการเม อง (๖) เป นบ คคลล มละลาย (๗) เคยถ กจ าค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทา โดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ (๘) เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากร ฐว สาหก จ องค การมหาชน หร อ หน วยงานอ นของร ฐ (๙) เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกเพราะกระทาผ ดว น ยตามกฎหมายว าด วย ระเบ ยบข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา หร อกฎหมายอ น (๑๐) เป นผ เคยกระทาการท จร ตในการสอบเข าร บราชการหร อเข าปฏ บ ต งานในหน วยงานของร ฐ ๓. ว น เวลำ และสถำนท ร บสม คร ให ผ ประสงค จะสม ครเข าร บการค ดเล อกขอร บใบสม ครได ท กองบร หารงานบ คคล หร อดาวน โหลดแบบฟอร มใบสม ครทางwww.rmutk.ac.th หร อ ได ต งแต ว นท ๒๗ ม นาคม และย นใบสม ครด วยตนเองได ท กองบร หารงานบ คคล อาคาร ๓๖ ช น ๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ต งแต ว นท ๓ ๑๗ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ภาคเช าเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคบ ายเวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ น. เว นว นหย ดราชการ ๔. เอกสำรและหล กฐำนท จะต องนำมำย นในว นร บสม คร ๔.๑ ส าเนาหน งส อร บรองค ณว ฒ กรณ ย งไม ได ร บพระราชทานปร ญญาบ ตร หร อส าเนาใบ ปร ญญาบ ตร ซ งผ านการอน ม ต จากผ ม อ านาจว าส าเร จการศ กษา ภายในว นท ๑๗ เมษายน จานวน ๑ ฉบ บ (พร อมต นฉบ บ) ๔.๒ สาเนาใบรายงานผลการศ กษา (Transcript) ซ งผ านการพ จารณาอน ม ต จากผ ม อานาจ ว าสาเร จการศ กษาภายในว นท ๑๗ เมษายน จานวน ๑ ฉบ บ (พร อมต นฉบ บ) ๔.๓ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาส ดา แต งกายส ภาพ ขนาด ๑ น ว ซ งถ าย มาแล วไม เก น ๖ เด อน และถ ายคร งเด ยวก น จานวน ๓ ร ป (ไม ร บร ปสแกน หร อปร นส จากคอมพ วเตอร ) ๔.๔ ใบร บรองแพทย ท แสดงว าไม เป นโรคตามมาตรา ๗ (ข) (๒) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ได ก าหนดล กษณะต องห ามของผ ท จะเข าร บราชการ เป นข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาว าต องไม เป นโรคตามท ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. ในคราวประช มคร งท ๑๐/๒๕๔๙ เม อว นท ๒๗ ต ลาคม ๒๕๔๙ (ร บแบบฟอร มใบร บรองแพทย ท กองบร หารงานบ คคล หร อ ดาวน โหลดแบบฟอร มได ท หร อ ๔.๕ สาเนาทะเบ ยนบ าน จานวน ๑ ฉบ บ ๔.๖ สาเนาบ ตรประจาต วประชาชน จานวน ๑ ฉบ บ ๔.๗ สาเนาหล กฐานอ นๆ เช น ทะเบ ยนสมรส หน งส อสาค ญการเปล ยนช อต วหร อช อสก ล (ถ าม ) จานวน ๑ ฉบ บ ๒ ๔.๘ ผลการทดสอบภาษาอ งกฤษจากสถาบ นภายนอกท ได ร บการร บรอง โดยคะแนนการ ทดสอบ TOEFL ไม น อยกว า ๔๕๐ หร อ IELTS ไม น อยกว า ๕ หร อมาตรฐานการทดสอบภาษาอ งกฤษท เท ยบเท า(ถ าม ) และต องไม เก นระยะเวลาท กาหนดไว ในใบผ านการทดสอบด งกล าว ๓ กรณ ผ สม ครท ไม ม ผลการทดสอบภาษาอ งกฤษด งกล าว ต องเข าร บการทดสอบภาคความร ความ สามารถท วไปด านภาษาอ งกฤษในด านความสามารถในการส อสารและการค นคว าตามท มหาว ทยาล ยกาหนด ๔.๙ ผ สม ครเข าร บการค ดเล อกจะต องร บผ ดชอบในการตรวจสอบและร บรองตนเองว าเป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งตรงตามประกาศจร งและจะต องกรอกรายละเอ ยดต างๆ ในใบสม คร พร อมท งย นหล กฐานในการสม ครให ถ กต องครบถ วน ในกรณ ท ม ความผ ดพลาดอ นเก ดจาก ผ สม ครไม ว าด วยเหต ใดๆ หร อว ฒ การศ กษาไม ตรงตามค ณว ฒ ของต าแหน งท สม ครเข าร บการค ดเล อก อ นม ผล ทาให ผ สม ครไม ม ส ทธ สม ครเข าร บการค ดเล อกตามประกาศร บสม ครด งกล าว ให ถ อว าการสม ครและการได เข า ร บการค ดเล อกคร งน เป นโมฆะสาหร บผ น น ๔.๑๐ สาเนาหล กฐานท กฉบ บให ผ สม ครร บรองสาเนาถ กต อง และลงช อกาก บไว ด วย ๕. ค ำธรรมเน ยมสอบ ผ สม ครต องเส ยค าธรรมเน ยมการสม ครสอบ - ว ฒ ปร ญญาตร ๑๐๐ บาท ว ฒ ปร ญญาโท ๒๐๐ บาท ว ฒ ปร ญญาเอก ๓๐๐ บาท และค าธรรมเน ยมสอบจะไม จ ายค นให ไม ว ากรณ ใดๆ ท งส น ๖. เง อนไขกำรสม ครสอบ ผ สม ครม ส ทธ สม ครสอบได เพ ยงต าแหน งเด ยวเท าน น หากตรวจสอบในภายหล งพบว า สม ครเก น ๑ ตาแหน ง จะถ อว าขาดค ณสมบ ต ในการสม ครสอบคร งน ๗. ประกำศรำยช อผ ม ส ทธ เข ำร บกำรค ดเล อก คร งท ๑ (ภำคควำมร ควำมสำมำรถท วไป) ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการค ดเล อกคร งท ๑ ในว นท ๒๑ เมษายน ทาง และป ายประกาศศ นย ประชาส มพ นธ อาคาร สาน กงานอธ การบด ช นล าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ๘. หล กส ตรและว ธ กำรค ดเล อก คร งท ๑ (ภำคควำมร ควำมสำมำรถท วไป) ๘.๑ สอบภาคความร ความสามารถท วไป ๘.๑.๑ ด านภาษาอ งกฤษ (๕๐ คะแนน) - ความสามารถในการส อสารและการค นคว า ๘.๑.๒ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) (๕๐ คะแนน) - การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการปฏ บ ต งานและการค นคว าข อม ลในการปฏ บ ต งาน ๙. ว น เวลำ และสถำนท ค ดเล อก คร งท ๑ (ภำคควำมร ควำมสำมำรถท วไป) ปรากฏรายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ๑๐. ประกำศรำยช อผ ผ ำนกำรค ดเล อก คร งท ๑ และม ส ทธ เข ำร บกำรค ดเล อก คร งท ๒ (ภำคควำมร ควำมสำมำรถเฉพำะสำหร บตำแหน ง และภำคควำมเหมำะสมก บต ำแหน ง) ประกาศรายช อผ ผ านการค ดเล อก คร งท ๑ และม ส ทธ เข าร บการค ดเล อก คร งท ๒ ในว นท ๑ พฤษภาคม ทาง และป ายประกาศศ นย ประชาส มพ นธ อาคารสาน กงานอธ การบด ช นล าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ๑๑. หล กส ตรและว ธ กำรค ดเล อก คร งท ๒ (ภำคควำมร ควำมสำมำรถเฉพำะสำหร บตำแหน ง และภำคควำมเหมำะสมก บตำแหน ง) ๑๑.๑ สอบภาคความร ความสามารถเฉพาะสาหร บต าแหน ง - สอบข อเข ยน (๑๐๐ คะแนน) - สอบปฏ บ ต (๑๐๐ คะแนน) ๑๑.๒ สอบภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง - สอบส มภาษณ (๑๐๐ คะแนน) ๑๒. หล กเกณฑ และว ธ กำรต ดส น ผ ผ านการค ดเล อกจะต องสอบผ านเกณฑ การค ดเล อกท งข อ ๑ และข อ ๒ ด งน ๑. ผ านเกณฑ ภาคความร ความสามารถท วไปด านภาษาอ งกฤษและด านเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) ด านละไม ต ากว าร อยละห าส บ หร อม ผลการทดสอบ TOEFL ไม น อยกว า ๔๕๐ หร อ IELTS ไม น อยกว า ๕ หร อมาตรฐานการทดสอบภาษาอ งกฤษท เท ยบเท า(ถ าม ) และต อง ไม เก นระยะเวลาท กาหนดไว ในใบผ านการทดสอบด งกล าว ๒. ภาคความร ความสามารถเฉพาะสาหร บตาแหน ง และภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง โดยจะต องได คะแนนสอบในแต ละภาคไม ต ากว าร อยละห าส บและได ร บคะแนนรวมท งส น ไม ต ากว าร อยละหกส บ ๑๓. กำรทดสอบ ๑. ภาคความร ความสามารถท วไปด านภาษาอ งกฤษและด านเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) ด าเน นการทดสอบโดยกองบร หารงานบ คคล ส งก ดส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ ๒. ภาคความร ความสามารถเฉพาะส าหร บต าแหน ง และภาคความเหมาะสมก บต าแหน ง ด าเน นการทดสอบโดยหน วยงาน และให หน วยงานส งผลการทดสอบพร อมหล กฐานการทดสอบมาท กองบร หารงานบ คคลภายในว นท ๑๕ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ๑๔. ประกำศผลกำรค ดเล อก ๑๔.๑ ประกาศผลการสอบค ดเล อกในว นท ๑๙ พฤษภาคม ทาง หร อwww.Personnel.rmutk.ac.th และป ายประกาศศ นย ประชาส มพ นธ อาคารส าน กงานอธ การบด ช นล าง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ๔ ๑๔.๒ ผ ผ านการค ดเล อกจะม ส ทธ ได ร บการจ างและแต งต งเป นพน กงานมหาว ทยาล ย ได ต อเม อเป นผ ม ค ณสมบ ต ท วไปและไม ม ล กษณะต องห ามและค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งตามท ระบ ไว ใน ประกาศร บสม คร ท งน ปร ญญาหร อประกาศน ยบ ตรท เป นค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน งจะต องเป นปร ญญา และประกาศน ยบ ตรท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ร บรองหล กส ตรแล วหร อท ก.พ. ร บรอง ค ณว ฒ แล ว และจะต องผ านการพ จารณาอน ม ต จากผ ม อ านาจไม หล งว นท ป ดร บสม ครว นส ดท าย (๑๗ เมษายน ) สาหร บค ณว ฒ ต างประเทศจะต องเป นค ณว ฒ ท ก.พ. ร บรองค ณว ฒ แล วเช นก น ๑๔.๓ การข นบ ญช ผ ผ านการค ดเล อกให ข นบ ญช ไว เป นเวลา ๑ ป น บแต ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks