รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบและว ธ แก ไข รายละเอ ยดการท างาน ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และว ธ แก ไข ม รายละเอ ยดด งต อไปน - PDF

Description
ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง -

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 6 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง - จ านวน 5 เคร อง ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง บ อยคร งท เคร องม ป ญหา จอฟ า, ด บ - ผ ใช แจ งป ญหาว า บ อยคร งท เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย ปกต และ เก ดอาการจอฟ า, เคร องด บ - ท าการตรวจสอบอ ปกรณ RAM จ านวน 2 DIMM ทดสอบโดยการสล บ เส ยบและสล บถอด สามารถใช งานได ปกต - ท าการใช สเปร ยล างหน าส มผ ส ท าความสะอาดหน าส มผ ส RAM และ หน าส มผ สช องเส ยบอ ปกรณ RAM บนเมนบอร ด - ท าการประกอบอ ปกรณ RAM เข าก บเมนบอร ด - ท าการทดสอบเป ดเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ปกต - ท าการแจ งก บผ ใช เก ยวก บป ญหาด งกล าว และแนวทางการแก ไขป ญหา ถ าเก ดป ญหารวมถ งแนวทางการแก ไขป ญหาท ต นเหต ของป ญหา ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง ผ ใช งานต องการให Share ใช งานเคร อง - ท าการต ดต งเคร องพ มพ ให ก บเคร องคอมพ วเตอร ผ านระบบเคร อข าย พ มพ ร วมก น - ท าการทดสอบส งพ มพ เอกสารไปย งเคร องพ มพ ท ต ดต งผ านระบบเคร อข าย แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการพ มพ เอกสาร ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง Microsoft Office เป ดช า - ท าการ rename file Normal.dot ให เป น Normal.old ท C:\documents and settings \User(ช อผ ใช )\Application Data \Microsoft\Templates - ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ทดสอบการเป ดใช งาน Microsoft Office Word, Excel - สถานะการท างานใช งานได เป นปกต ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง เจ าหน าท ต องการให ต อ Internet ให ก บ - User ม ความต องการต ดต งระบบ Network เพ มเต มจ านวน 1 จ ด เคร องคอมพ วเตอร PC - ท าการเด นสาย UTP พร อมท งเข าห วใหม เช อมต อระหว างเคร อง คอมพ วเตอร และอ ปกรณ Switch - จ านวน 1 จ ด - ท าการก าหนดค า IP Adderss - ทดสอบการ Ping ไปย งอ ปกรณ Router สามารถเช อมต อได - ทดสอบการใช งานระบบเคร อข ายและอ นเตอร เน ตสามารถใช งานได ปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง เคร องคอมพ วเตอร เป ดต ด แต ไม สามารถเข า - ท าการเข า Safe mode สามารถเข าได ตามปกต ระบบปฏ บ ต การได ท าการถอนการต ดต ง Driver VGA Card - ท าการ Restart เคร องคอมพ วเตอร เพ อเร มระบบใหม ทดสอบการเข า Windows สามารถเข าใช งานได - ท าการ Download Driver VGA Card GeForce 7900 ท าการต ดต ง Driver GeForce ท าการ Restart เคร องคอมพ วเตอร เพ อเร มระบบใหม - ท าการทดสอบเป ดเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ปกต - ท าการแจ งก บผ ใช เก ยวก บป ญหาด งกล าว ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 3/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 1 เร อง IP Phone ใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบสถานะของ IP Phone สถานะการท างานเป นปกต แต ไม สามารถเช อมต อระบบเคร อข ายได - ท าการทดสอบสายส ญญาณ UTP พบว าสายส ญญาณ UTP ม ป ญหา - ท าการเด นสาย UTP พร อมก บเข าห ว RJ45 ท งสองฝ ง - ท าการเส ยบสาย UTP เข าก บอ ปกรณ IP Phone และ Switch Hub - ทดสอบการใช งาน IP Phone สามารถใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทดสอบการใช งานโดยการโทรเข า - โทรออก ว นท 6/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 12 เร อง Outlook 2003 ร บ - ส ง Mail ไม ได - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 12 ท าการ Remote ไปย งเคร องคอมพ วเตอร ของเจ าหน าเขต 12 - ท าการตรวจสอบสถานะการท างานของโปรแกรม Outlook ไม สามารถ ร บ-ส ง ได - ท าการก าหนดการต งค าบ ญช ผ ใช, ข อม ลเซ ร ฟเวอร POP3 - จดหมายขาเข า, จดหมายขาออก - ทดสอบการต งค าบ ญช ผ ใช งาน สามารถเช อมต อได - ทดสอบการ ร บ-ส ง ไปย ง lddmail, Hotmail, Gmail, Yahoo - สามารถ ร บ-ส ง ได - แจ งให เจ าหน าท ทราบ และทดสอบการใช งาน ว นท 7/03/57 สถาน พ ฒนาท ด นปท มธาน เร อง Microsoft Excel เป ดงานไม ได - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าสถาน พ ฒนาท ด นปท มธาน - ท าการ Remote ไปย งเคร องคอมพ วเตอร ของเจ าสถาน พ ฒนาท ด นปท มธาน - ท าการตรวจสอบสถานะการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel พบว าผ ดปกต เป ดงาน Excel แล วค าง, เด งหล ด, ไม สามารถท างานได - ท าการถอนการต ดต ง Microsoft office ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ท าการต ดต งโปรแกรม Microsoft office ท าการทดสอบการเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel สามารถเป ดใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ และทดสอบการใช งาน ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 10/03/57 ส าถาน พ ฒนาท ด นแม ฮ องสอน เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง ว นท 10/03/57 ส าถาน พ ฒนาท ด นแม ฮ องสอน เร อง เคร องคอมพ วเตอร เป ดไม ต ดในบางคร ง - ผ ใช แจ งป ญหาว า บ อยคร งท เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย ปกต และ บ อยคร งท เคร องม ป ญหา จอฟ า, ด บ เก ดอาการจอฟ า, เคร องด บ, เคร องเป ดไม ต ด - ท าการตรวจสอบอ ปกรณ RAM จ านวน 2 DIMM ทดสอบโดยการสล บ เส ยบและสล บถอด สามารถใช งานได ปกต - ท าการใช สเปร ยล างหน าส มผ ส ท าความสะอาดหน าส มผ ส RAM และ หน าส มผ สช องเส ยบอ ปกรณ RAM บนเมนบอร ด - ท าการประกอบอ ปกรณ RAM เข าก บเมนบอร ด - ท าการทดสอบเป ดเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ปกต - ท าการแจ งก บผ ใช เก ยวก บป ญหาด งกล าว และแนวทางการแก ไขป ญหา ถ าเก ดป ญหารวมถ งแนวทางการแก ไขป ญหาท ต นเหต ของป ญหา ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 11/03/57 ส าถาน พ ฒนาท ด นภ เก ต เร อง เร ยกใช งาน LDDMAIL ไม ได - ท าการประสานงานไปย งเจ าหน าสถาน พ ฒนาท ด นจ งหว ดภ เก ต ท าการ Remote ไปย งเคร องคอมพ วเตอร ของเจ าหน า - ท าการตรวจสอบการเร ยกใช งาน LDDMAIL ผ าน Webbrowser Internet Explorer 8, Google Chrome - ไม สามารถเป ดใช งาน LDDMAIL ได - ท าการเคล ยค า History ใน Internet Options General History - ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ท าการทดสอบการเร ยกใช งาน LDDMAIL ผ าน Webbrowser Internet Explorer 8, Google Chrome สามารถเป ดใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ และทดสอบการใช งาน ว นท 11/03/57 สถาน พ ฒนาท ด นล าพ น เร อง Microsoft Office Word ท าการ rename file Normal.dot ให เป น Normal.old ท เป ดช า C:\documents and settings \User(ช อผ ใช )\Application Data \Microsoft\Templates - ท าการ Restart เคร องเพ อเร มระบบใหม - ทดสอบการเป ดใช งาน Microsoft Office Word สถานะการท างานใช งานได เป นปกต ว นท 11/03/57 สถาน พ ฒนาท ด นล าพ น เร อง ผ ใช งานต องการให Share ใช งานเคร อง - ท าการต ดต งเคร องพ มพ ให ก บเคร องคอมพ วเตอร ผ านระบบเคร อข าย พ มพ ร วมก น - ท าการทดสอบส งพ มพ เอกสารไปย งเคร องพ มพ ท ต ดต งผ านระบบเคร อข าย แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการพ มพ เอกสาร ว นท 12/03/57 สถาน พ ฒนาท ด นล าปาง เร อง เวลาบนเคร องคอมพ วเตอร ไม ตรงก บเวลาจร ง - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 12/03/57 สถาน พ ฒนาท ด นล าปาง เร อง เคร อง Printer ส งพ มพ งานแล วม คราบหม ก - ท าการเป าฝ นเคร อง Printer, ท าความส าอาดถาดลองกระดาษ บนกระดาษ - ใช โปรแกรม Cleaning ท าความสะอาดห วหม กหลายๆ รอบ - ทดสอบการส งพ มพ งานเอกสาร - ผบว าสามารถใช งานได ด ข น - แนะน าว ธ การท าความสะอาดเคร อง Printer เบ องต นให ก บเจ ากน าท ว นท 13/03/57 ส าถาน พ ฒนาท ด นเช ยงใหม เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 13/03/57 ส าถาน พ ฒนาท ด นเช ยงใหม เร อง อ นเตอร เน ตใช งานไม ได - ท าการตรวจสอบผบว าสาย UTP ม ป ญหา - ท าการเด นสาย UTP พร อมท งเข าห วใหม เช อมต อระหว างเคร อง คอมพ วเตอร และอ ปกรณ Switch - ทดสอบการใช งานระบบเคร อข ายและอ นเตอร เน ตสามารถใช งานได ปกต - แจ งให เจ าหน าท ทราบ ว นท 14/03/57 ศ นย ปฏ บ ต การโครงการหลวง เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง - จ านวน 3 เคร อง ว นท 14/03/57 ศ นย ปฏ บ ต การโครงการหลวง เร อง เคร องคอมพ วเตอร เป ดไม ต ด - ท าการตรวจสอบอ ปกรณ RAM จ านวน 1 DIMM ทดสอบโดยการสล บ เส ยบช อง - ท าการใช สเปร ยล างหน าส มผ ส ท าความสะอาดหน าส มผ ส RAM - ทดสอบการใช งานเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ตามปกต - แจ งให เจ าหน าท ทดสอบการใช งานเคร องคอมพ วเตอร ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ว นท 17/03/57 ศ นย ปฏ บ ต การโครงการหลวง เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง - จ านวน 4 เคร อง ว นท 18/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 6 เร อง ต งค าเวลาท กคร งท เป ดเคร องใหม - ท าการตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร พบว า ท กคร งท ท าการป ดเคร อง ป ญหาท พบระหว างการเข าปฏ บ ต งาน และ ม รายละเอ ยดด งต อไปน - จ านวน 2 เคร อง ว นท 18/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 6 เร อง ผ ใช งานต องการให Share ใช งานเคร อง - ท าการต ดต งเคร องพ มพ ให ก บเคร องคอมพ วเตอร ผ านระบบเคร อข าย พ มพ ร วมก น - ท าการทดสอบส งพ มพ เอกสารไปย งเคร องพ มพ ท ต ดต งผ านระบบเคร อข าย แจ งให เจ าหน าท ทราบและท าการทดสอบการพ มพ เอกสาร ว นท 18/03/57 ส าน กงานพ ฒนาท ด นเขต 6 เร อง เคร องคอมพ วเตอร บ อยคร งท ม ป ญหา จอฟ า - ผ ใช แจ งป ญหาว า บ อยคร งท เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย ปกต และ เก ดอาการจอฟ า - ท าการตรวจสอบอ ปกรณ RAM จ านวน 2 DIMM ทดสอบโดยการสล บ เส ยบและสล บถอด สามารถใช งานได ปกต - ท าการใช สเปร ยล างหน าส มผ ส ท าความสะอาดหน าส มผ ส RAM และ หน าส มผ สช องเส ยบอ ปกรณ RAM บนเมนบอร ด - ท าการประกอบอ ปกรณ RAM เข าก บเมนบอร ด - ท าการทดสอบเป ดเคร องคอมพ วเตอร สามารถใช งานได ปกต - ท าการแจ งก บผ ใช เก ยวก บป ญหาด งกล าว และแนวทางการแก ไขป ญหา ถ าเก ดป ญหารวมถ งแนวทางการแก ไขป ญหาท ต นเหต ของป ญหา ว นท 21/03/57 สถา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks